Investičné projekty- PROMEGA

Vnútrofakultné projekty LFUK

V rámci výzvy bolo v termíne podaných celkovo 19 projetových žiadostí v celkovej žiadanej sume 3.315.064,31€.

Po administratívnom overení pracovníkmi knižnice a projektového centra boli projekty hodnotené na viacerých zasadnutiach Komisie na hodnotenie vnútrofakultných grantov LFUK. Na základe hodnotenia a navýšenia celkovej finančnej alokácie o dotáciu viazanú na podporu mladých vedeckých pracovníkov (v každom projekte je minimálne jeden aktívne sa zapájajúci vedec do 35 rokov) bolo vyhodnotených 14 projektov, ktorým bola pridelená suma spolu 2.468.564,31€

Všetci zodpovední riešitelia ako aj prednostovia ústavov/kliník potvrdili prijatie investičnej dotácie ako aj podmienky čerpania grantu. Zoznam schválených projektov:

 

Výzva na podávanie vnútro-fakultných žiadostí na riešenie projektov výskumu bola odoslaná 25.11.2021

Termín na predloženie žiadostí: 28.2.2022 14:00 - mailom na dekanfmed.uniba.sk a poštou/osobne jeden výtlačok

Formulár na vyplnenie žiadosti