Hosťujúci pedagóg na LF UK

Hosťujúci pedagóg na LF UK

V súlade s Vnútorným predpisom č. 19/2023  „Zásady udeľovania titulu hosťujúceho pedagóga alebo vedecko-výskumného pracovníka na Lekárskej fakulte UK v Bratislave“  je po splnení podmienok stanovených týmto predpisom možné udelenie titulu „hosťujúceho pedagóga alebo vedecko-výskumného pracovníka“

V zmysle čl. 2 je možné zahraničným hosťom na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave udeľovať nasledujúce tituly:

  • Visiting Lector
  • Visiting Assistant Professor
  • Visiting Associated Professor
  • Visiting Professor
  • Visiting Scientist 

Titul hosťujúceho pedagogického alebo vedecko-výskumného pracovníka udeľuje dekan LF UK na základe splnenia podmienok daných týmto predpisom.   

Návrh na hosťujúceho pedagóga alebo vedecko-výskumného pracovníka podáva vedúci zamestnanec súčasti LFUK, kde prebieha pedagogická a/alebo vedecko-výskumná činnosť, na základe odborného zváženia prínosu daného pedagóga alebo vedca pre akademickú obec LF UK. Návrh sa predkladá prostredníctvom prodekana pre medzinárodné vzťahy, ktorý návrh predloží na rokovanie Vedenia LF UK.  

 

Vnútorný predpis č. 19/2023 - Zásady udeľovania titulu hosťujúceho pedagóga alebo vedecko-výskumného pracovníka na Lekárskej fakulte UK v Bratislave

Návrh na udelenie titulu hosťujúceho pedagóga alebo vedecko-výskumného pracovníka na Lekárskej fakulte UK v Bratislave