Iné formy mobilít

SAIA, n.o. (Slovenská akademická informačná agentúra)

Slovenská akademická informačná agentúra - SAIA je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

SAIA, n. o. zabezpečuje programy, ktoré podporujú individuálne študijné, vzdelávacie/prednáškové a výskumné mobility zo Slovenska do zahraničia a cudzincov na Slovensko, ako aj projektovú spoluprácu slovenských a zahraničných vzdelávacích inštitúcii.

Programy administrované SAIA, n. o. nájdete na www.saia.sk:

Štipendiá na akademické mobility administrované SAIA na AR 2024/2025

Ide najmä o štipendiá poskytované na základe dohôd o spolupráci, resp. programov spolupráce prijatých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a partnerskými ministerstvami vo viac ako 20 krajinách sveta, okrem iného teda aj o ponuky štipendií zahraničných vlád.

Viac informácii a podmienky nájdete v publikáciách SAIA:

Štipendiá na akademické mobility administrované SAIA 2024/2025

Štipendiá a granty 2024/2025

Vyšehradský fond

Visegrad Scholarship Program

Program je určený pre študentov magisterského, doktorandského a iného postgraduálneho štúdia.

Štipendiá vo výške 2,300 eur/semester sú určené pre študentov pochádzajúcich zo štátov V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika) na štúdium/výskum v dĺžke 1 alebo 2 semestre (5 alebo 10 mesiacov) v inom štáte V4, v štátoch západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Macedónsko, Srbsko, Kosova), alebo štátoch Východného partnerstva EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina, Arménsko, Azerbajdžan). 

Fulbrightovo štipendium

Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA

Fulbrightov program je jedným z najväčších a najprestížnejších medzinárodných vzdelávacích výmenných programov na svete, ktorý má významný vplyv na medzinárodné vzťahy.

Fulbright Slovak Student Program ponúka granty pre slovenských študentov, ktorí majú ukončené magisterské štúdium a majú záujem o magisterský program alebo výskum v rámci svojho doktorandského štúdia na akreditovaných univerzitách po celých Spojených štátoch.

Štúdium alebo výskumný pobyt v USA môže trvať 6 až 9 mesiacov. Prihlášky je možné podávať vo všetkých študijných odboroch s výnimkou klinickej medicíny (ide o priamy kontakt s pacientom).

Termín na podávanie prihlášok je otvorený od februára do júna aktuálneho kalendárneho roka. Uchádzači by však mali mať na pamäti, že prihlášku je potrebné podať približne jeden rok pred plánovaným nástupom na grantový pobyt. Uzávierka termínu na podanie prihlášok na akademický rok 2025/2026 bude vyhlásená na jar 2024.