Zahraničné mobilitné programy pre učiteľov

1.Naša fakulta v rámci programu ERASMUS+ v spolupráci s Oddelením medzinárodných vzťahov RUK a Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), je zameraná na vyhľadávanie a vytváranie nových bilaterálnych zmlúv s univerzitami v krajinách EU.

 2. Program Americko-Slovenskej akademickej spolupráce na LFUK v rámci ktorého LF UK nadväzuje kontakty s našimi absolventmi na klinikách a univerzitách v USA s cieľom vytvorenia bilaterálnych dohôd a nadviazania spolupráce v oblasti výskumu a výmeny pregraduálnych aj postgraduálnych študentov.

3. Spolupráca s agentúrami, ktoré poskytujú štipendiá alebo iné formy finančnej podpory študentskej a učiteľskej mobility (SAIA, Fulbright, Európska komisia, EURAXESS).