Zahraničné stáže (študijné a výskumné pobyty) pracovníkov LF UK

Administrácia postupu zahraničných stáží (študijné a výskumné pobyty) pracovníkov LF UK

Proces vysielania pracovníkov LF UK na zahraničné pracovné stáže (študijné a výskumné pobyty) administratívne zabezpečuje Oddelenie medzinárodných vzťahov (OMV) LF UK. 

Postup PRED absolvovaním zahraničnej pracovnej stáže

  • Prvým krokom je napísanie Žiadosti o udelenie plateného pracovného voľna počas zahraničnej pracovnej stáže
  • Žiadosť sa adresuje na p. dekana a je v nej potrebné uviesť všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa Vašej zahraničnej pracovnej stáže – krajinu pobytu, špecifikovať pracovisko a časové obdobie trvania zahraničnej pracovnej stáže, ako aj krátka informácia o pracovisku, na ktorom budete pôsobiť a prínos stáže.
  • Pokiaľ idete na zahraničnú pracovnú stáž cez nejakú inštitúciu (napr. SAIA a pod.), je potrebné uviesť a predložiť všetky relevantné doklady/potvrdenia preukazujúce túto skutočnosť, vrátane informácie o získanom grante/štipendia (napr. oficiálne tlačivo, Acceptance letter/Letter of invitation, Žiadosť o grant, Certifikát/Diplom o získaní grantu a pod.)
  • Žiadosť podpisujete Vy a prednosta kliniky/ústavu, ktorý svojím podpisom potvrdzuje, že súhlasí s absolvovaním Vašej zahraničnej pracovnej stáže a týmto Vás zároveň aj na stanovený čas uvoľňuje z Vášho pracoviska.    
  • Ďalším dokladom, ktorý k Žiadosti o udelenie pracovného voľna počas zahraničnej pracovnej stáže prikladáte je Čestné vyhlásenie, že počas zahraničnej pracovnej stáže nebudete na tomto pracovisku/inštitúcii poberať žiadny plat, či inú formu mzdy.
  • K vyššie uvedeným dokladom súčasne prikladáte Cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu , kde okrem predpokladaných nákladov musí byť uvedený aj zdroj financovania (napr. grant – názov a číslo grantu a pod.). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že bez uvedenia zdroja financovania Vám budú doklady vrátené na ich doplnenie.
  • Všetky 3 vyššie uvedené doklady odovzdávate na Oddelenie medzinárodných vzťahov (OMV) LF UK, ktoré Vašu žiadosť zaeviduje a postúpi na vyjadrenie na sekretariát dekana fakulty a bude Vás informovať o ďalšom postupe.

 

Žiadosť o udelenie plateného pracovného voľna počas zahraničnej pracovnej stáže

Čestné vyhlásenie

Cestovný príkaz na zahraničnú pracovnú cestu

Postup PO návrate zo zahraničnej pracovnej stáže

 

Správa zo ZPC

Vyúčtovanie ZPC