Oddelenie medzinárodných vzťahov

Oddelenie medzinárodných vzťahov (OMV)

Oddelenie medzinárodných vzťahov (OMV) Lekárskej fakulty UK koordinuje všetky medzinárodné vzťahy na fakulte a poskytuje informácie o študijných a stážových mobilitách. OMV je kľúčovým koordinátorom programu Erasmus+ a poskytuje informácie o ďalších výmenných programoch v rámci EÚ, spolupráci s partnerskými univerzitami a iných programoch. OMV je zodpovedné najmä za tieto oblasti:

  • Program ERASMUS+ (prichádzajúci a odchádzajúci študentov, mobility učiteľov a zamestnancov a stáží, bilaterálne dohody v rámci programu ERASMUS+)
  • Partnerstvá so zahraničnými univerzitami (bilaterálne dohody, memorandá o spolupráci, mobility študentov, učiteľov a zamestnancov)
  • Výmenné programy (vrátane poskytovania informácií a konzultácií o rôznych typoch mobilitných programov, štúdium zahraničných študentov na fakulte v rámci fakultných zmlúv a ERASMUS+)
  • Spolupráca s ministerstvom školstva a domácimi a zahraničnými mimovládnymi inštitúciami a grantovými agentúrami v oblasti mobilít a výmenných programov (napr. SAIA, SAAIC, Fulbright a pod.)
  • Spolupráca s Oddelením medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského (napr. ENLIGHT, UNIWELIS, atď. )