Zahraničné mobilitné programy pre ostatných pracovníkov

ERASMUS+

Pracovníci (STT) / Mobilita pracovníkov za účelom výučby a školenia / Staff mobility for teaching and training

Mobilita pracovníkov je určená predovšetkým administratívnym pracovníkom všetkých úrovní (fakulta, rektorát, centrálne financované súčasti) UK.

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musí mať pridelenú Univerzitnú chartu Erasmus (ďalej EUC). Pracovisko vysielaného pracovníka nemusí mať podpísanú platnú Interinštitucionálnu zmluvu (IIA) s prijímajúcou inštitúciou.

Vysielanie pracovníkov do zahraničia

Prijímanie pracovníkov zo zahraničia

Kontaktná osoba (pracovník zabezpečujúci prijatie) je povinná o prijatí zahraničného Erasmus pracovníka informovať svojho fakultného koordinátora, ktorý o Erasmus zahraničných návštevách priebežne informuje OMV RUK Erasmus+. Kontaktná osoba je povinná dať zahraničnému Erasmus pracovníkovi vyplniť a podpísať Certifikát pre Erasmus+ pracovníka a odovzdá ho svojmu fakultnému koordinátorovi, ktorý tlačivo podpíše a doručí na OMV RUK Erasmus+.

 UBYTOVANIE

Fakulta vopred informuje zahraničného pracovníka o možnostiach a cenách ubytovania a rezervuje mu požadované ubytovanie. Všetky náklady spojené s pobytom si hradí zahraničný pracovník sám z grantu Erasmus, ktorý mu poskytla vysielajúca inštitúcia.

Výberove konanie Erasmus+ pre a.r. 2016/2017


Kovalová Anna GTHESSAL01
Huršanová Zuzana SI KOPER03

Výberove konanie Erasmus+ pre a.r. 2017/2018


Babjaková Jana CZ PRAHA07
Huršanová Zuzana E MURCIA01
Polakovičová Simona CZ PRAHA07