Centrálny register pre včasnú diagnostiku poruchy sluchu

Podľa odborného usmernenia pre včasnú diagnostiku poruchy sluchu u novorodencov a detí z marca 2006 sa každé dieťa s potvrdenou poruchou sluchu nahlasuje do centrálneho registra, na Detskú otorinolaryngologickú kliniku DFNsP v Bratislave.

Nahlasuje sa meno, vek, adresa dieťaťa a prah sluchu. Tieto údaje sa poskytnú Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj do centrálnej európskej databázy pre včasnú diagnostiku poruchy sluchu (EHDI).        

Čl       
Každému novorodencovi sa musí vyšetriť sluch skríningovým prístrojom na vyšetrenie transientných otoakustických emisií najneskôr na tretí deň života novorodenca. U rizikových novorodencov sa vyšetrenie vykoná do jedného mesiaca života. Uvedené skríningové vyšetrenie sa zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie novorodenca.        


Odborné usmernenie pre včasnú diagnostiku poruchy sluchu u novorodencov a detí

 

Číslo: 25940-7/2005 - OZS
Dňa: 20. marca 2006

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z. z. vydáva toto odborné usmernenie:

Čl. 1
Predmet úpravy

Cieľom odborného usmernenia je zavedenie celoplošného sluchového skríningu u novorodencov, na včasné odhalenie vrodenej alebo získanej poruchy sluchu.

Čl. 2
Postup poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri zabezpečení celoplošného sluchového skríningu u novorodencov a detí

(1) Každému novorodencovi sa musí vyšetriť sluch skríningovým prístrojom na
vyšetrenie transientných otoakustických emisií najneskôr na tretí deň života novorodenca. U rizikových novorodencov sa vyšetrenie vykoná do jedného mesiaca života. Uvedené skríningové vyšetrenie sa zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie novorodenca.

(2) Skríningové vyšetrenia sa vykonávajú na novorodeneckých pracoviskách pred prepustením novorodencov do domácej starostlivosti.

(3) Skríningové vyšetrenia vykonáva zaškolená sestra na novorodeneckom oddelení skríningovým prístrojom na vyšetrenie sluchu.

Čl.3
Postup pri podozrení na poruchu sluchu

(1) Ak skríningové vyšetrenia preukážu u novorodenca neprítomné transientne
otoakustické emisie ide o podozrenie na poruchu sluchu. Lekár novorodeneckého oddelenia odporučí novorodenca na vyšetrenie otorinolaryngológom (otoskopické a tympanometrické vyšetrenie).Skríningové vyšetrenie sluchu skríningovým prístrojom sa zopakuje vo vekujedného mesiaca života novorodenca, u rizikových novorodencov o mesiac po prvom
skríningu.

(2) Ak transientne otoakustické emisie nie sú prítomné ani pri druhom vyšetrení, odporúča sa dieťaťu vykonať vyšetrenie sluchových evokovaných potenciálov z mozgového kmeňa na otorinolaryngologickom pracovisku, ktoré tieto vyšetrenia vykonáva.

(3) Pri potvrdení poruchy sluchu dieťa ma právo na načúvací aparát. Ak sa preukáže ťažká obojstranná porucha sluchu a hluchota, je možné dieťa odoslať do kochleárneho centra v FNsP Bratislava, pracovisko Petržalka, Antolská 11, I. Otorinolaryngologická klinika pre možnosť kochleárnej implantácie.

(4) Všeobecní lekári pre deti a dorast majú povinnosť sledovať neobjektívnymi metódami vývoj reči a sluchu, pretože porucha sluchu môže byť získaná neskôr alebo vrodená, ktorá sa objaví v neskoršom veku. Ide najmä o deti s vrodenou cytomegalovírusovou infekciou, toxoplazmózou, Alportov syndróm a iné.

(5) Každému dieťaťu po prekonaní meningitídy alebo sepsy a liečenému ototoxickými antibiotikami, sa do jedného mesiaca od skončenia liečenia vykoná objektívne komplexné vyšetreniu sluchu na otorinolaryngologickom pracovisku s možnosťou vyšetrenia sluchových evokovaných potenciálov z mozgového kmeňa.

(6) Každé dieťa s potvrdenou poruchou sluchu sa nahlasuje do centrálneho registra, na Detskú otorinolaryngologickú kliniku DFNsP v Bratislave. Nahlasuje sa meno, vek, adresa dieťaťa a prah sluchu. Tieto údaje sa poskytnú Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj do centrálnej európskej databázy pre včasnú diagnostiku poruchy sluchu (EHDI).

Čl.4

Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť od 1. mája 2006.