Zamestnanci kliniky

Zamestnanci LF UK

Zamestnanci LF UK

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

prednostka

02 / 59371448

irina.sebova@nudch.eu

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH (1957) je absoventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po promócii v roku 1982 pôsobila na I. ORL klinike LF UK v Bratislave, kde z postu zástupkyne prednostu kliniky odišla v roku 1997 na nové pôsobisko ako primárka novovzniknutého oddelenia Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Toto oddelenie v rámci reštrukturalizácie ORL lôžok v Bratislave fúzovalo v roku 2003 s vyššie uvedenou klinikou. Odvtedy opäť pôsobí ako vysokoškolská pedagogička, v rokoch 04/2012-10/2014 na Foniatrickom a pedaudiologickom oddelení ORL kliniky Univerzitnej nemocnice v Erlangene (SRN) a od 10/2014 ako prednostka Detskej ORL kliniky LF UK a DFNsP v Bratislave.  V roku 1992 ukončila externú ašpirantúru na UML v Halle-Wittenbergu (SRN) obhájením kandidátskej dizertačnej práce „Probleme und Komplikationen bei der Verwendung von Ventilprothesen zur Stimmrehabilitation der Laryngektomierten“.  V roku 1992 získala ocenenie EUFOS za najlepšiu prihlásenú publikáciu v kategórii mladých otolaryngológov.  Atestáciu I. a II. stupňa z ORL absolvovala v rokoch 1986 a 1993, v roku 2006 ukončila štúdium na FVZ SZU v Bratislave. V ORL sa zameriava na problematiku rakoviny hrtana, komplexnú rehabilitáciu laryngektomovaných, fonochirurgiu a v súčasnosti na diagnostiku a liečbu porúch sluchu malých detí a laryngotracheálnych stenóz v detskom veku. Je členkou redakčnej rady viacerých odborných časopisov. Ako hlavná riešiteľka pôsobila v troch grantových výskumných úlohách, aktívne prednáša a publikuje na domácich a zahraničných odborných fórach, organizuje výučbové kurzy a sympóziá. Každý druhý rok v spolupráci s Hlasovým a sluchovým centrom Praha organizuje podujatie Umelecký hlas. Vedie Laryngologickú sekciu Slovenskej otorinolaryngologickej spoločnosti  (SSO) SLS a je predsedkyňou Revíznej komisie SSO SLS. Je členkou Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), zastupuje SLS v LC European Forum of Medical Associations (EFMA) a vo World Medical Association (WMA). 


MUDr. Ivana Vyrvová

asistentka LFUK, zástupkyňa prednostky pre pedagogickú činnosť, otorinolaryngologička

02 / 59371422

ivana.vyrvova@nudch.eu
ivana.vyrvovauniba.sk 

MUDr. Ivana Vyrvová, narodená v roku 1991, štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P.J.Štefánika v Košiciach ukončila v roku 2015. Po absolvovaní lekárskej fakulty nastúpila ako asistentka Lekárskej fakulty UK na Detskú ORL kliniku DFNsP, Bratislava. Od októbra 2015 je zaradená v špecializačnej príprave otorinolaryngológia LF UK, Bratislava. Počas štúdia absolvovala rôzne zahraničné stáže (Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Rusko), podieľala sa ako členka organizačného výboru na príprave medzinárodného kongresu študentov medicíny ISMCK 2015. Na medzinárodnom kongrese Science4Health 2015, Moscow vyhrala 1 miesto v CPR Competetiotion. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje odborných podujatí v ORL problematike. V roku 2018 bola organizátorkou XVII. česko-slovenského kongresu mladých otorinolaryngológov. Ako asistentka LF absolvovala zahraničné stáže v Nemecku, Českej republike, USA a Mexiku. Od septembra 2016 je zaradená v postgraduálnom štúdiu na LF Masarykovej Univerzity v Brne v odbore Otorinolaryngológia. Vo februári 2020 úspečne absolvovala špecializačnú skúšku z Otorinolayngológie a chirurgie hlavy a krku, vo svojej atestačnej práci sa venovala problematike cholesteatómov u detí.


MUDr. Dimitrios Paouris 

<output>zástupkyňa prednostky pre liečebno-preventívnu činnosť</output>

asistent LF UK

<output>zástupkyňa prednostky pre liečebno-preventívnu činnosťzástupcv</output>

<output>zástupkyňa prednostky pre liečebno-preventívnu činnosť</output>

02 / 59371422

paouris1uniba.sk

MUDr. Dimitrios Paouris, narodený v roku 1992 v Grécku, štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského ukončil v roku 2017. Počas štúdia absolvoval stáže v Grécku, v nemocnici Červeného Kríža v Aténach, a prezentoval jeho diplomovú prácu "Extrakraniálne a intrakraniálne otogénne komplikácie akútneho zápalu stredného ucha: 5 ročné klinické skúsenosti a výsledky analýzy u detí" na 63. Národnom kongrese SSO v Septembri 2016, v Humennom. Po absolvovaní lekárskej fakulty nastúpil ako asistent Lekárskej fakulty UK na Detskú ORL kliniku DFNsP, Bratislava. Od októbra 2017 je zaradený v špecializačnej príprave otorinolaryngológia LF UK, Bratislava.


SEKRETARIÁT:

Lucia Grebečiová

lucia.grebeciova@nudch.eu

02 / 59371448


Zamestnanci DFNsP

Lekári 

MUDr. Andrea Jovankovičová, PhD.  

zástupkyňa prednostky pre liečebno-preventívnu činnosť

02 / 59371422

andrea.jovankovicova@nudch.eu

MUDr. Andrea Jovankovičová sa narodila dňa 31.12.1982 v Bratislave. Po skončení  LF UK v Bratislave začala v roku 2007 pracovať ako sekundárna lekárka na Detskej ORL klinike LF UK a DFNsP v Bratislave, kde pôsobí dodnes. V roku 2001 začala externé doktorandské štúdium na LF UK v Bratislave, kde rieši tému - Diagnostika chorôb hrtana u detí. V roku 2013 atestovala z odboru otorinolaryngológia. Od roku 2015 je zástupkyňou prednostu DORLK pre liečebno-preventívnu činnosť a vedie Sekciu detskej otorinolaryngológie pri SSO SLS. Prednáša a publikuje na domácich a zahraničných odborných podujatiach. Vo svojej odbornej činnosti sa zameriava hlavne na problematiku detských vrodených a získaných chorôb uší a hrtana. V roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na LF UK. 


MUDr. Jana Barkóciová

otorinolaryngologička

02 / 59371422

jana.barkociovadfnsp.sk

MUDr. Jana Barkociová sa narodila dňa 25.4.1983 v Nových Zámkoch. Po skončení  LF UK v Bratislave začala v roku 2007 pracovať ako sekundárna lekárka na Detskej ORL klinike LF UK a DFNsP v Bratislave, kde pôsobí dodnes. V roku 2017 ukončila špecializačné štúdium v odbore ORL, vo svojej atestačnej práci sa venuje atrézii choán a CHARGE syndrómu. Publikuje a prednáša na domácich a zahraničných odborných podujatiach. V roku 2018 zastupovala vo funkcii zástupkyňu prednostky pre liečebno-preventívnu činnosť.


MUDr. Juraj Breza

<output>zástupkyňa prednostky pre liečebno-preventívnu činnosť</output>

sekundárny lekár

<output>zástupkyňa prednostky pre liečebno-preventívnu činnosťzástupcv</output>

<output>zástupkyňa prednostky pre liečebno-preventívnu činnosť</output>

02 / 59371244

juraj.breza@nudch.eu


MUDr. Martin Čverha

sekundárny lekár

02 / 59371422

martin.cverha@nudch.eu

MUDr. Martin Čverha sa narodil v Bojniciach. V roku 2016 skončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia nastúpil na pozíciu sekundárneho lekára v Detskej ORL klinike DFNsP a LFUK. Od októbra 2016 je zaradený v špecializačnom programe otorinolaryngológia. 


MUDr. Zuzana Ďurinová

otorinolaryngologička

02 / 59371422

zuzana.durinova@nudch.eu

MUDr. Zuzana Ďurinová sa narodila v Nových Zámkoch. V roku 2010 ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2010-2014 pracovala ako sekundárna lekárka ORL kliniky vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch. Od roku 2014 pracuje ako sekundárna lekárka na Detskej ORL klinike Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. V roku 2017 atestovala v odbore otorinolaryngológia, vo svojej atestačnej práci sa zameriala na primárnu cyliárnu dyskinézu a jej prejavy v ORL oblasti. Aktuálne čerpá  materskú dovolenku.


MUDr. Mária Homolová

sekundárna lekárka 

02 / 59371422

maria.homolova@nudch.eu

Narodila sa 20.1.1991, medicínu vyštudovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Bratislava v rokoch 2009-2015. Po ukončení štúdia krátke obdobie pôsobila ako sekundárny lekár na Kardiochirurgii, Ikem Praha. Od 1.3.2016 nastúpila na Detskú otorinolaryngologickú kliniku DFNsP v Bratislave, kde pracuje ako sekundárny lekár doteraz.


MUDr. Samuel Kunzo

otorinolaryngológ

02 / 59371421

samuel.kunzo@nudch.eu

MUDr. Samuel Kunzo, narodený v roku 1987 v Bratislave absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2012. V tom istom roku nastúpil na pozíciu asistenta na Detskej otorinolaryngologickej klinike v Bratislave a súčasne zahájil doktorandské štúdium na LFUK v Bratislave, v ktorom sa venuje riešeniu problému dysfunkcie sluchovej trubice u detí s rázštepom podnebia. Od augusta 2017 pracuje na DORLK na zdravotníckom mieste ako sekundárny lekár DFNsP. Pravidelne sa zúčastňuje domácich aj zahraničných odborných podujatí zaoberajúcich sa problematikou ORL. V roku 2018 atestoval v odbore otorinolaryngológia.


MUDr. Jana Chovanová

sekundárna lekárka 

02 / 59371422

jana.gamanova@nudch.eu

MUDr. Jana Chovanová sa narodila dňa 05.06.1985 v Bojniciach. Po skončení  odboru všeobecné lekárstvo na  LF UK v Bratislave pracovala v rokoch 2009 až 2011 ako sekundárna lekárka na ORL oddelení  NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.  V roku 2011 začala pracovať ako sekundárna lekárka na Detskej ORL klinike LF UK a DFNsP v Bratislave, kde pôsobí dodnes.  Od roku 2009 je zaradená do špecializačnej prípravy z ORL  na pracovisku SZU Bratislava. V rokoch 2012-2013 absolvovala  v rámci predatestačnej prípravy ročný pobyt na 1.ORL klinike LFUK, FNsP a SZU v Bratislave. Od mája 2014 do septembra 2019 čerpala materskú dovolenku. 


 

MUDr. Adriana Kubicová, MHA

otorinolaryngologička, námestníčka DFNsP pre styk so ZP DFNsP

02 / 59371116

adriana.kubicovadfnsp.sk


MUDr. Lenka Radičová

otorinolaryngologička 

02 / 59371422

lenka.langova@nudch.eu

Narodila sa v roku 1989 v Dolnom Kubíne. Medicínu vyštudovala na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v rokoch 2009 - 2015. Po ukončení štúdia krátke obdobie pôsobila ako sekundárny lekár na Pľúcnom oddelení Oblastnej nemocnice v Kladne. Od 1.9.2015 nastúpila na Detskú otorinolaryngologickú kliniku DFNsP v Bratislave, kde pracuje ako sekundárny lekár doteraz. Od októbra 2015 je zaradená v špecializačnej príprave otolaryngológia LF UK, Bratislava. Aktívne sa zúčastňuje ORL odborných podujatí so zameraním na foniatriu. Od septembra 2016 je zaradená v postgraduálnom štúdiu na LF Masarykovej Univerzity v Brne v odbore Otorinolaryngológia. Vo februári 2020 úspečne absolvovala špecializačnú skúšku z Otorinolayngológie a chirurgie hlavy a krku


MUDr. Martina Majerčíková

otorinolaryngologička

02 / 59371422

martina.masakova@nudch.eu

MUDr. Martina Majerčíková sa narodila dňa 19.3.1986 v Bratislave. Po skončení  LF UK v Bratislave začala v roku 2011 pracovať ako sekundárna lekárka na Detskej ORL klinike LF UK a DFNsP v Bratislave, kde pôsobí dodnes. Publikuje a prednáša na domácich a zahraničných odborných podujatiach. V roku 2017 atestovala v odbore otorinolaryngológia, vo svojej atestačnej práce sa venovala lymfatickým malformáciam hlavy a krku u detí. Aktuálne čerpá materskú dovolenku.


MUDr. Natália Niková

sekundárna lekárka 

02 / 59371422

natalia.nikova@nudch.eu

Od 1.9.2018 nastúpila na Detskú otorinolaryngologickú kliniku DFNsP v Bratislave, kde pracuje ako sekundárny lekár doteraz.


MUDr. Peter Špánik

otorinolaryngológ

02 / 59371244

peter.spanik@nudch.eu

Po skončení  štúdia na LFUK Bratislava (odbor pediatria) v r. 1985 nastúpil na KDN Košice na kojenecké oddelenie. Po absolvovaní  ZVS v r. 1986 začal pracovať v DFNsP Bratislava na Detskej otorinolaryngologickej klinike, kde pracuje dodnes. Prvú atestáciu z ORL urobil v r. 1989, neskôr v roku 1994 nadstavbovú atestáciu z Detskej ORL. Do roku 2003 pracoval na oddelení ako starší sekundárny lekár,  neskôr krátko ako zástupca riaditeľa pre LPS. Od roku 2009 pracuje ako samostatne pracujúci lekár na ORL ambulancii NÚDCH.


MUDr. Andrea Vörösová

otorinolaryngologička

02 / 59371422

andrea.vorosova@nudch.eu

MUDr. Andrea Vӧrӧsová ukončila vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2008. Po skončení LFUK absolvovala zahraničnú stáž cez IFMSA v Hospital e Maternidade Celso Pierro Campinas v Brazílii, odbor plastická chirurgia. Od 1.9.2008 začala pracovať ako sekundárna lekárka na ORL oddelení FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici a následne od 1.9.2012 ako sekundárna lekárka na Detskej ORL klinike DFNsP v Bratislave,  kde pôsobí dodnes. V roku 2015 atestovala v odbore otorinolaryngológia a aktuálne je na materskej dovolenke. 


Zdravotné sestry

Mgr. Eva Števicová 

vedúca sestra

eva.stevicovanudch.eu

02/5937207 

Mgr. Eva Števicová (1970) je absolventkou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v odbore ošetrovateľstvo. Po ukončení SZŠ pracovala ako detská sestra na novorodeneckom oddelení vo Veľkom Krtíši, potom na oddelení intenzívnej medicíny v Lučenci. V roku 1997 na stúpila do Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave ako sestra na operačnú sálu, absolvovala špecializáciu v odbore inštrumentovanie na operačnej sále. Od roku 2008 vykonáva funkciu vedúcej sestry DORL kliniky, kde vedie prácu sestier na lôžkovej, ambulantnej aj operačnej sále. V roku 2018 ukončila špecializáciu v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie.


DOKUMENTAČNÉ SESTRY

Slávka Horvátová 

slavka.horvatova@nudch.eu


Darina Smoligová

dokumentačná sestra

darina.smoligovanudch.eu


AMBULANTNÉ SESTRY

Gabriela Čaplová

Gabriela Čaplová sa narodila 23.5.1961 v Trnave. Vyštudovala Stredú zdravotnícku školu v Trnave, ktorú ukončila v odbore detská sestra roku 1988. Od 1.3.1988 pracuje na Detskej ORL kliniku LF UK a NUDCH, kde pôsobí dodnes. Špecializáciu v chirurgických odboroch ukončila v roku 2003, tému špecializačnej práce mala zameranú na tonzilektómie u detí. 


Viera Mačayová 

Viera Mačayová sa narodila 7.2.1970 v Trnave. Vyštudovala Stredú zdravotnícku školu v Trnave, ktorú ukončila v odbore detská sestra roku 1988. Od 1.5.1988 pracuje na Detskej ORL kliniku LF UK a NUDCH, kde pôsobí dodnes. Špecializáciu v chirurgických odboroch ukončila v roku 2003, špecializačnú prácu mala zameranú na tému mastoidektómia u detí. 


Andrea Vlčková 


SESTRY NA ODDELENÍ

Eva Lengelyová

staničná sestra


Jana Arpášová


Bc. Denisa Karasová 


Katarína Khernová


Mgr. Soňa Markusková 


Katarína Szighartová 


Soňa Šóšová 


INŠTRUMENTÁRKY

Lucia Smoligová 

staničná sestra

aktuálne čerpá materskú dovolenku


Ingrid Batthyanyová

staničná sestra


Andrea Bilčíková 


Katarína Holasová

aktuálne čerpá materskú dovolenku


Bc. Anna Prokopová


Anna Kanichová 


AUDIOMETRICKÉ SESTRYBeáta Nagyová 


SANITÁRI NA OPERAČNEJ SÁLE 

Denisa Kuglerová


Juraj Schmida


Denisa Privrelová