Ústav súdneho lekárstva LF UK

Prednosta ústavu: prof. MUDr. Jozef ŠIDLO, CSc., MPH, FIALM

tel.: +421 2 90119 264

e-mail: sudne.prednostafmed.uniba.sk

 

Zástupca prednostu ústavu: Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan G a l b a v ý, DrSc.

e-mail: stefan.galbavyfmed.uniba.sk

 

Tajomník ústavu: Mgr. Ing. Ľuboš Nižnanský , PhD.

e-mail: niznansky10@uniba.sk

 

Sekretárka ústavu: Katarína K m e t y

tel.: +421 2 90119 262

e-mail: sudne.sekretariatfmed.uniba.sk

Profesori

prof. MUDr. Jozef ŠIDLO, CSc., MPH, FIALM

odbor Patologická anatómia a Súdne lekárstvo

 

Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan G a l b a v ý, DrSc.

odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy

Docenti

 

 

Odborní asistenti

MUDr. Norbert M o r a v a n s k ý, PhD.

MUDr. JUDr. Anežka Z u m m e r o v á, PhD. 

MUDr. Andrea Szórádová

MUDr. Dana Mikulášová (RD)

MUDr. Roman Kuruc, PhD.

Ostatní odborní zamestnanci:

Mgr. Ing. Ľuboš Nižnanský, PhD.

RNDr. Žofia Nižnanská, PhD.

 

 

Ostatní zamestnanci

Andrea Zámečníková

Karol Golej - VPP

Rudolf Horváth - VPP

Stanislava Horváthová - VPP

Emília Strmenská - VPP

Pavol Szabó - VPP

Súdnolekárske pracovisko ÚDZS, Antolská 11

Vedúci lekár: MUDr. Roman Kuruc, PhD.

 

Zástupca vedúceho lekára: MUDr. Peter Očko, PhD.

 

Lekári:

MUDr. Andrea Szórádová

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD., PhD. (prac. dohoda)

MUDr. Ľubomír Mikuláš

MUDr. Norbert Moravanský, PhD. (prac. dohoda)

doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH, FIALM

MUDr. Ján Šikuta, PhD.

MUDr. Denis Valent, PhD.

MUDr. JUDr. Anežka Zummerová, PhD. (prac. dohoda)

 

Toxikológovia:

Ing. Alexander Kovács, PhD. 

Mgr. Natália Haverlová (vedúca úseku)

Mgr. Ing. Ľuboš Nižnanský, PhD.

Ing. Adam Smolka

RNDr. Jozef Valuch, CSc.

RNDr. Žofia Nižnanská, PhD.

Doktorandi

MUDr. Ľubomír Mikuláš  (externá forma), školiteľ  prof. MUDr. Jozef ŠIDLO, CSc., MPH, FIALM

MUDr. Dana Mikulášová  (externá forma), školiteľ prof. MUDr. Jozef ŠIDLO, CSc., MPH, FIALM

MUDr. Michal Kováč (externá forma), školiteľ prof. MUDr. Jozef ŠIDLO, CSc., MPH, FIALM

MUDr. Lukáš Hamerlík (externá forma), školiteľ prof. MUDr. Jozef ŠIDLO, CSc., MPH, FIALM

MUDr. Andrea Szórádová (externá forma), školiteľ Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan G a l b a v ý, DrSc. 

Súčasní diplomanti

 

 

Absolvovaní diplomanti

Diplomanti: (rok obhajoby ZP) - školiteľ 

Vladimír Lenko (2005) - doc. MUDr. M. Mego, CSc.

Vladimír Baláž (2007) - MUDr. D. Hojsík

Hana Gergišáková, Kristína Pittnerová, Barbora Šturdíková (2010) - MUDr. D. Hojsík, PhD.

Marian Badinka, Oľga Girášková, Pavel Keder, Emil Kutiš (2011) - MUDr. D. Hojsík, PhD.

Karina Bálintová, Zuzana Dvončová, Miloš Kuriačka (2011) - MUDr. D. Hojsík, PhD., MUDr. T. Bokor

Simona Bernátová, Kristína Giertlová, Martina Gregoríková (2012) - MUDr. D. Hojsík, PhD.

Hana Horváthová, Simona Ondo-Eštoková (2012) - MUDr. D. Hojsík, PhD.

Kristína Demetrová, Andrea Zöldová (2012) - doc. MUDr. J. Šidlo, CSc.

Richard Hokša, Jozef Kuruc (2012) - MUDr. N. Moravanský, PhD., MUDr. P. Zon

Helena Kalianková (2013) - MUDr. D. Hojsík, PhD.

Martin Ganzarčík (2014) - doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc. MPH

Iveta Trúchliková (2014) - MUDr. D. Hojsík, PhD.

Zuzana Mudráková (2014) - MUDr. JUDr. A. Zummerová, PhD.

Eva Pavlusová (2015) - MUDr. JUDr. A. Zummerová, PhD.

Alexandra Zámečníková (2015) - MUDr. JUDr. A. Zummerová, PhD.

Martina Rusinková (2015) - doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc. MPH

Jakub Králik (2016) - MUDr. N. Moravanský, PhD.

Katarína Šimoneková (2016) - doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc. MPH

Miroslav Cako (2016) - doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc. MPH

Mária Dolinajová (2016) - MUDr. D. Hojsík, PhD.

Adam Ďuriš (2016) - Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

Barbora Brídziková (2016) - MUDr. D. Valent, PhD.

Publikačná činnosť

prof. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav súdneho lekárstva
profesor
+421 2 9011 9264

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav súdneho lekárstva
odborný asistent
+421 2 9011 9912

RNDr. Žofia Nižnanská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav súdneho lekárstva
Vedecko-výskumný pracovník

Mgr. Ing. Ľuboš Nižnanský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav súdneho lekárstva
odborný zamestn. v odb.patologia

MUDr. Andrea Szórádová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav súdneho lekárstva
asistent
[1]