Ústav súdneho lekárstva LF UK

Prednosta ústavu: doc. MUDr. Jozef Š i d l o, CSc., MPH

tel.: +421 2 90119 264

e-mail: sudne.prednostafmed.uniba.sk

 

Zástupca prednostu ústavu: Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan G a l b a v ý, DrSc.

e-mail: stefan.galbavyfmed.uniba.sk

 

Tajomník ústavu: Ing. Ľuboš Nižnanský , PhD.

e-mail: lubosniznanskygmail.com

 

Sekretárka ústavu: Katarína K m e t y

tel.: +421 2 90119 262

e-mail: sudne.sekretariatfmed.uniba.sk

Profesori

Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan G a l b a v ý, DrSc.

odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy

Docenti

doc. MUDr. Jozef Š i d l o, CSc., MPH

odbor Patologická anatómia a súdne lekárstvo

Odborní asistenti

MUDr. Norbert M o r a v a n s k ý, PhD.

MUDr. JUDr. Anežka Z u m m e r o v á, PhD. (RD)

Asistenti:

MUDr. Andrea Baloghová

MUDr. Dana Kutišová 

MUDr. Roman Kuruc, PhD. - externý učiteľ schválený vedeckou radou

Ostatní odborní zamestnanci:

Ing. Ľuboš Nižnanský, PhD.

 

 

Ostatní zamestnanci

Karol Golej - VPP

Rudolf Horváth - VPP

Stanislava Horváthová - VPP

Emília Strmenská - VPP

Pavol Szabó - VPP

Súdnolekárske pracovisko ÚDZS, Antolská 11

Vedúci lekár: MUDr. Roman K u r u c, PhD.

 

Zástupca vedúceho lekára: MUDr. Peter Očko

 

Lekári:

MUDr. Andrea Baloghová

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD., PhD. (prac. dohoda)

MUDr. Ľubomír Mikuláš

MUDr. Norbert Moravanský, PhD. (prac. dohoda)

doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH

MUDr. Ján Šikuta

MUDr. Denis Valent, PhD.

MUDr. JUDr. Anežka Zummerová, PhD. (prac. dohoda)

 

Toxikológovia:

Ing. Alexander Kovács, PhD. (vedúci úseku)

Mgr. Natália Haverlová

Ing. Ľuboš Nižnanský, PhD.

Ing. Adam Smolka

RNDr. Jozef Valuch, CSc.

Doktorandi

MUDr. Gabriel Bognár (externá forma), školiteľ Dr.h.c. prof. MUDr. Š. Galbavý, DrSc.

MUDr. Martin Igaz (externá forma), školiteľ Dr.h.c. prof. MUDr. Š. Galbavý, DrSc.

MUDr. Eva Nevická (externá forma), školiteľ doc. MUDr. J. Šidlo, CSc., MPH

MUDr. Peter Očko (externá forma), školiteľ doc. MUDr. J. Šidlo, CSc., MPH

MUDr. Rastislav Rozboril (externá forma), školiteľ doc. MUDr. J. Šidlo, CSc., MPH

MUDr. Ján Šikuta (externá forma), školiteľ doc. MUDr. J. Šidlo, CSc., MPH MUDr.

Boris Ťažký (externá forma), školiteľ doc. MUDr. J. Šidlo, CSc., MPH

RNDr. Mgr. Miroslava Vallová (externá forma), školiteľ Dr.h.c. prof. MUDr. Š. Galbavý, DrSc.

MUDr. Martin Zdarilek (denná forma), školiteľ doc. MUDr. J. Šidlo, CSc., MPH

MUDr. Patrik Zon (externá forma), školiteľ Dr.h.c. prof. MUDr. Š. Galbavý, DrSc.

Súčasní diplomanti

Diplomanti (rok zadania) - školiteľ

Eva Palagyi (2014) - JUDr. MUDr. Anežka Zummerová, PhD.

Michal Pauler (2014) - MUDr. Dalibor Hojsík, PhD.

Lucia Olexová (2015) - doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc. MPH

Natália Medovarská (2012) - Dr.h.c. prof. MUDr. Š. Galbavý, DrSc.

Absolvovaní diplomanti

Diplomanti: (rok obhajoby ZP) - školiteľ 

Vladimír Lenko (2005) - doc. MUDr. M. Mego, CSc.

Vladimír Baláž (2007) - MUDr. D. Hojsík

Hana Gergišáková, Kristína Pittnerová, Barbora Šturdíková (2010) - MUDr. D. Hojsík, PhD.

Marian Badinka, Oľga Girášková, Pavel Keder, Emil Kutiš (2011) - MUDr. D. Hojsík, PhD.

Karina Bálintová, Zuzana Dvončová, Miloš Kuriačka (2011) - MUDr. D. Hojsík, PhD., MUDr. T. Bokor

Simona Bernátová, Kristína Giertlová, Martina Gregoríková (2012) - MUDr. D. Hojsík, PhD.

Hana Horváthová, Simona Ondo-Eštoková (2012) - MUDr. D. Hojsík, PhD.

Kristína Demetrová, Andrea Zöldová (2012) - doc. MUDr. J. Šidlo, CSc.

Richard Hokša, Jozef Kuruc (2012) - MUDr. N. Moravanský, PhD., MUDr. P. Zon

Helena Kalianková (2013) - MUDr. D. Hojsík, PhD.

Martin Ganzarčík (2014) - doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc. MPH

Iveta Trúchliková (2014) - MUDr. D. Hojsík, PhD.

Zuzana Mudráková (2014) - MUDr. JUDr. A. Zummerová, PhD.

Eva Pavlusová (2015) - MUDr. JUDr. A. Zummerová, PhD.

Alexandra Zámečníková (2015) - MUDr. JUDr. A. Zummerová, PhD.

Martina Rusinková (2015) - doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc. MPH

Jakub Králik (2016) - MUDr. N. Moravanský, PhD.

Katarína Šimoneková (2016) - doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc. MPH

Miroslav Cako (2016) - doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc. MPH

Mária Dolinajová (2016) - MUDr. D. Hojsík, PhD.

Adam Ďuriš (2016) - Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

Barbora Brídziková (2016) - MUDr. D. Valent, PhD.

Publikačná činnosť

prednosta ústavu: doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH

publikačná činnosť tu

 

zástupca prednostu ústavu: prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

publikačná činnosť tu

 

Odborní asistenti:

MUDr. Dalibor Hojsík, PhD.

publikačná činnosť tu

 

MUDr. Norbert Moravanský, PhD.

publikačná činnosť tu

 

MUDr. Denis Valent, PhD.

publikačná činnosť tu

 

MUDr. JUDr. Anežka Zummerová, PhD.

publikačná činnosť tu

 

Ostatní odborní zamestnanci:

MUDr. Roman Kuruc, PhD.

publikačná činnosť tu

 

Ing. Ľuboš Nižnanský, PhD.

publikačná činnosť tu