Ústav telesnej výchovy a športu LF UK

Dištančné štúdium - podmienky zápočtu

Upozornenie

Poprosíme študentov, aby posielali záznamy zo športových aktivity (z aplikácie) aspoň v rozsahu (súčte) 20 km chôdza, 20 - 30 km beh a turistika a cca 60 km cyklistika. Viacerí z Vás poslali záznam napr. s 3,5 km chôdze, čo je absolútne nedostačujúce.  Zápočty sa budú zapisovať do AISu najskôr až v polovici mája, takže posielajte sumáre vašich športových aktivít v jednom maily a nie postupne.

 

Milí študenti,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá neumožňuje prezenčnú výučbu, pristúpil Ústav telesnej výchovy a športu LF UK k nasledovnému riešeniu udelenia zápočtu (kreditu) za telesnú výchovu v letnom semestri 2019/20.

Študenti majú viacero možností, ako získať zápočet z telesnej výchovy.

Dotazník je povinný pre všetkých študentov a následne si študent vyberá z možností  1. až 3.* Študenti, ktorí majú rest za zimný semester si vyberú 2 možnosti (napr. seminárna práca + cvičenie, posilňovanie).

*(možnosti 1. až 3. sa netýkajú študentov, ktorí boli oslobodení od TV zo zdravotných dôvodov alebo na základe športovej činnosti. Títo študenti musia byť evidovaný na základe potvrdení, registračiek atď.., ktoré doniesli na ústav).

Dotazník

Všetci študenti pošlú svojmu vyučujúcemu vyplnený krátky dotazník z mailu (Dotazník pre študentov LF UK).  Týka sa to aj študentov, ktorí sú oslobodení od telesnej výchovy zo zdravotných dôvodov alebo vzhľadom na ich športové aktivity vo výkonnostnom alebo pretekárskom športe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Seminárna práca. Na našej webstránke máte 30 tém, z ktorých si jednu vyberiete a napíšete seminárnu prácu, ktorá bude mať rozsah minimálne 3 strany písaného textu + môže byť príloha (obrázky, grafy .....). Na záver práce musia byť uvedené zdroje, z ktorých ste čerpali.

2. Turistika, cyklistika, vytrvalostný beh... V prípade, že ste absolvovali alebo absolvujete nejakú turistiku, cyklo výlet alebo vytrvalostný beh, pošlete údaje o vašej aktivite napr. z mobilnej aplikácie, kde budú zachytené základné údaje ako dátum, prejdená vzdialenosť, trasa, tempo, priemerná rýchlosť a pod. Môžete to poslať vo forme screenshot, fotky.... V prípade, že ste absolvovali viacero vyššie uvedených aktivít, môžete poslať aj týždenný alebo mesačný sumár.  

3. Cvičenie, posilňovanie. Natočíte sa ako cvičíte a video v rozsahu 20 - 30 minút pošlete vyučujúcemu. Na našej webstránke sú uvedené linky na videa s rôznymi cvičeniami (tabata, posilňovanie, aerobik, joga...), ktoré vám môžu poslúžiť, ako predloha na vaše cvičenie. Samozrejme, keď máte svoje videa alebo máte svoje zabehané cvičenia, môžete využiť aj tie.

Študenti, ktorí posielajú len dotazník, môžu ho poslať ktorémukoľvek vyučujúcemu. Študenti, ktorí posielajú dotazník aj jednu z možností 1. – 3. posielajú to svojmu vyučujúcemu. Pokiaľ by ste nevedeli, kto bol vašim vyučujúcim (na základe rozvrhu letného semestra), pošlete mail ktorémukoľvek vyučujúcemu.

Od vyučujúceho, ktorému ste poslali mail, dostanete spätnú väzbu, či ste splnili kritérium na udelenie zápočtu.

 

Kontakty:

Mgr. Veronika Lovásová, PhD.       veronika.lovasova@fmed.uniba.sk

Mgr. Ján Beracka                              jan.beracka@gmail.com

Mgr. Barbora Kociánová, PhD.       barbora.kocianova@fmed.uniba.sk

Mgr. Michal Korman                      michalkorman3@gmail.com

Mgr. Henrich Krč                               henrich.krc@fmed.uniba.sk

PaedDr. Róbert Važan, PhD.            robert.vazan@fmed.uniba.sk ;  robertvazan72@gmail.com   

Veríme, že to hravo zvládnete, a že sa čoskoro budeme môcť plne venovať pohybovým aktivitám a športu bez obmedzení.

                                                     Ústav telesnej výchovy a športu LF UK

 

Témy na seminárnu prácu

1. Aké sú benefity dynamického strečingu? (+Kedy ho robiť)

2. Koľko km/min je potrebné trénovať do týždňa aby sme mali "športové" srdce? (+ Rozdiely srdca medzi športmi  - silové / vytrvalostné)

3. Pozitívne a negatívne účinky plávania na organizmus človeka

4. Historická otázka - stručný prehľad novodobých OH, ake boli základné športy, ako sa pridávali, aké novinky boli na OH? (napr. Rím 1960   prvýkrát Olympijská dedina, Mníchov 1972 teroristi atď)

5. Vplyv pohybu na zdravie? (Fyzické + mentálne zdravie)

6.  Uveďte a popíšte laboratórne vyšetrenia pre športovcov. Aspoň 5 vyšetrení aj postup.  (+Výhody a nevýhody lab. vyšetrení).

7.  Vplyv aeróbnych aktivít na kondíciu

8.  Svalová dysbalancia - prevencia pomocou pohybovej aktivity (definícia,diagnostika,kompenzačné cvičenia...)

9.  Pohybová aktivita v dennom režime študentov vysokých škôl

10.Význam strečingových cvičení po pohybovom zaťažení

11. Možnosti využitia internetu ako prostriedku pre rozvoj fyzickej zdatnosti

12. Postoj študentov LF k telesnej výchove a pohybovým aktivitám

13. Reakcia a adaptácia oporno-pohybového systému na telesné zaťaženie

14. Pohybová aktivita v prevencii civilizačných ochorení

15. Zásady výživy a pitného režimu športovcov

16. Zmeny vnútorného prostredia počas telesného zaťaženia

17. Vznik a rozvoj únavy pri telesnom zaťažení, regenerácia

18. Genetické faktory limitujúce telesnú výkonnosť

19. Čo znamená  "byť fit" ? 

20. Ako ovplyvňuje šport schopnosť lepšieho učenia /vnímania? 

21. Posilňovanie alebo kardio? Vplyv na zdravie.

22. Je šport iba "nástroj" na chudnutie?

23. Adaptácia organizmu začiatočníka na fyzickú záťaž (procesy, čas adaptácie, zmeny..) 

24. Turistika a jej benefity. 

25. Základné pravidlá liečby a rehabilitácie prostredníctvom športu a telesnej výchovy

26. Stavy spojené s neadekvátnym zaťažením

27. Fyziológia tréningového procesu, regenerácia 

28. Náhla smrť pri športe

29. Pohybová aktivita v primárnej a sekundárnej prevencii ochorení kardiovaskulárneho a dýchacieho systému

30. Reakcia a adaptácia dýchacieho a kardiovaskulárneho systému na telesné zaťaženie

 

Linky na cvičenie:

Joga:

1. https://www.youtube.com/watch?v=_BPpW1CnfdM

2. https://www.youtube.com/channel/UC_JNBZ4jQvi0rHacE4HUNuA/videos     

3. https://www.youtube.com/watch?v=LXLWou1kldU

4. https://www.youtube.com/watch?v=k3WdQZrJQ3M

5. https://www.youtube.com/watch?v=rajjlXtYS5A

 

Pilates

1. https://www.youtube.com/watch?v=qPL49XK8vEw

2. https://www.youtube.com/watch?v=K5I1QbVF1EI

3. https://www.youtube.com/watch?v=RDQmnzuE2q4

4. https://www.youtube.com/watch?v=K5I1QbVF1EI

5. https://www.youtube.com/watch?v=pvOc0Ed9MYI

 

Cviky všeobecné

1. https://www.youtube.com/watch?v=82GxGJVroMY

2. https://www.youtube.com/watch?v=ke0kUaE-edQ

3. https://www.youtube.com/watch?v=gTZbUEUN24s

4. https://www.youtube.com/watch?v=HosfUSUSVyI

5. https://www.youtube.com/watch?v=dYdnCjFhDfA

6. https://www.youtube.com/watch?v=ojNcqcHBHI8

7. https://www.youtube.com/watch?v=YMGIqbGdYT4

8. https://www.youtube.com/watch?v=OOpdFrGSFQU

 

Tabata

1. https://www.youtube.com/watch?v=kTvHJe6_h1c

2. https://www.youtube.com/watch?v=bX0maAkfTO8

3. https://www.youtube.com/watch?v=sHgLdjyhbdA

4. https://www.youtube.com/watch?v=XIeCMhNWFQQ

5. https://www.youtube.com/watch?v=bgdb5QgI9aU

"TELESNÝM  CVIČENÍM  JE MOŽNÉ  NAHRADIŤ  VEĽA LIEKOV,

ALE  ŽIADNE  LIEKY  NENAHRADIA  TELESNÉ  CVIČENIA "

<output>

"TELESNÝM  CVIČENÍM  JE MOŽNÉ  NAHRADIŤ  VEĽA LIEKOV,

ALE  ŽIADNE  LIEKY  NENAHRADIA  TELESNÉ  CVIČENIA "

</output>

<output>

"TELESNÝM  CVIČENÍM  JE MOŽNÉ  NAHRADIŤ  VEĽA LIEKOV,

ALE  ŽIADNE  LIEKY  NENAHRADIA  TELESNÉ  CVIČENIA "

</output>

<output>

"TELESNÝM  CVIČENÍM  JE MOŽNÉ  NAHRADIŤ  VEĽA LIEKOV,

ALE  ŽIADNE  LIEKY  NENAHRADIA  TELESNÉ  CVIČENIA "

</output>

Novinky

 

Výučba telesnej výchovy v letnom semestri začne v týždni od 24.2.2020.

Prvý ročník sa nezapisuje na TV, študenti sú rozdelení podľa krúžkov.

Študenti II. a III. ročníka sa budú zapisovať na TV elektronicky okolo 18.2.2020

Tréningy VŠ ligy začínajú v týždni od 24.2.2020.

 

Rozvrh pre I. ročník letný semester 2019/20               

Pondelok:    7,30 – 09,00                 11,16,18,22

                     09,00 – 10,30                  23 + zub.2,3,4

                     13,30 - 15,00                   5, 6, 25

 

Utorok: 13,30 – 15,00          7,8,10 + zub.1

 

Streda: 10,30 – 12,00           15,21,26,27

               12,00 – 13,30           1,2,3,4

               13,30 – 15,00           19,20,28,30

 

Piatok:       7,30 – 09,00         13,14,29

                    9,00 – 10,30         12,17,24                              

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o ústave

Ústav telesnej výchovy a športu LF UK

Špitálska 24, Bratislava 813 72, tel. 90119 367

Prednosta ústavu: PaedDr. Róbert V a ž a n, PhD.

tel. 90119 627, VoIP: 31 627

e-mail: robert.vazan@fmed.uniba.sk, telesna.prednosta@fmed.uniba.sk

Sekretárka ústavu: Darina P ô b i š o v á

tel. 90119 367, VoIP: 31 367 

e-mail:telesna.sekretariat(at)fmed.uniba.sk

Odborní asistenti:

Mgr. Ján B e r a c k a  jan.berackagmail.com (90119 682)

Mgr. Henrich K r č  henrich.krcfmed.uniba.sk  (90119 367)

Mgr. Michal K o r m a n  michalkorman3gmail.com (90119 626)

Mgr. Barbora K o c i á n o v á, PhD. (barbora.kocianova@fmed.uniba.sk) 

Mgr. Veronika Lovásová, PhD. (veronika.lovasova@fmed.uniba.sk)

PaedDr. Róbert V a ž a n, PhD.

Ostatní zamestnanci:

Zdeněk K O U P I L

 

športový areál  (vo dvore LF) správca - 90119 628

<output>59357 367 </output>

 

Hlavným poslaním Ústavu telesnej výchovy a športu je zabezpečenie povinnej výučby telesnej výchovy pre študentov Lekárskej fakulty. Ďalej ústav organizuje a pedagogicky zabezpečuje nepovinnú telesnú výchovu, športové a pohybové aktivity študentov a zamestnancov fakulty. Každoročne uskutočňuje nepovinné zimné a letné telovýchovné sústredenia. Prevádzkuje telocvičňu v Mlynskej doline,  lodenicu v Karlovej Vsi a športový areál na dvore LF UK, ktoré poskytujú ďalšie možnosti telesných aktivít.

Publikačná činnosť učiteľov ústavu je zameraná na odborno – metodické články z jednotlivých športov na ktoré majú špecializáciu a vyučujú ich v rámci výberovej povinnej  i dobrovoľnej telesnej výchovy.

Rozvrh

Výučba telesnej výchovy v letnom semestri začne v týždni od 24.2.2020.

Prvý ročník sa nezapisuje na TV, študenti sú rozdelení podľa krúžkov.

Študenti II. a III. ročníka sa budú zapisovať na TV elektronicky okolo 18.2.2020

Tréningy VŠ ligy začínajú v týždni od 24.2.2020.

 

Rozvrh pre I. ročník letný semester 2019/20               

Pondelok:    7,30 – 09,00                 11,16,18,22

                     09,00 – 10,30                  23 + zub.2,3,4

                     13,30 - 15,00                   5, 6, 25

 

Utorok: 13,30 – 15,00          7,8,10 + zub.1

 

Streda: 10,30 – 12,00           15,21,26,27

               12,00 – 13,30           1,2,3,4

               13,30 – 15,00           19,20,28,30

 

Piatok:       7,30 – 09,00         13,14,29

                    9,00 – 10,30         12,17,24      

Sylaby (Info list)

Názov predmetu:      Telesná výchova 1 až 6

Výsledky vzdelávania:

Vedomosti:

- teoretické vedomosti o význame pohybu a športu pre zdravý život človeka

- teoretické vedomosti o histórii a súčasnosti jednotlivých druhov športu

- teoretické vedomosti o posilňovaní, plávaní a turistike

- pravidlá jednotlivých druhov športu

- šport ako prostriedok fair play

 Zručnosti:

- praktické zručnosti z jednotlivých druhov športu – herné činnosti jednotlivca,        herné 

  kombinácie a základné herné systémy (obranné, útočné)

- praktické zručnosti posilňovania

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Študijný program:    Zubné lekárstvo

Názov predmetu:      Telesná výchova 1 až 6

Výsledky vzdelávania:

Vedomosti:

- teoretické vedomosti o význame pohybu a športu pre zdravý život človeka

- teoretické vedomosti o histórii a súčasnosti jednotlivých druhov športu

- teoretické vedomosti o posilňovaní, plávaní a turistike

- pravidlá jednotlivých druhov športu

- šport ako prostriedok fair play

 Zručnosti:

- praktické zručnosti z jednotlivých druhov športu – herné činnosti jednotlivca,      herné 

  kombinácie a základné herné systémy (obranné, útočné)

- praktické zručnosti posilňovania

 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

 

Kód predmetu:

Názov predmetu: Telesná výchova 1, 2, 3, 4, 5, 6

Pre všeobecné lekárstvo aj zubné lekárstvo

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Prednášky:

Cvičenia/stáže: 24 za semester

Metóda vzdelávacích činností: kombinovaná

Počet kreditov: 1 za semester

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester až 6. semester

Stupeň štúdia: 1.

Podmienky na absolvovanie predmetu: 100% účasť na praktických cvičeniach

 

Výsledky vzdelávania:  Všestranný rozvoj osobnosti budúceho lekára.  Interdisciplinárne prepojenie medicíny a telesnej kultúry, využitie prostriedkov telesnej výchovy a športu v telesnej praxi ako jeden z významných prostriedkov prevencie chorôb a osvojenie významu pohybových aktivít pre harmonický rozvoj osobnosti.

Stručná osnova predmetu: Výučba teórie, metodiky a praktického zvládania nasledovných športov: basketbal, volejbal, futbal- futsal, florbal, tenis, stolný tenis, bedminton, plávanie, aerobic, zumba, turistika (kondičná, pešia, vodná) a zimné športy podľa záujmu študentov. Základy a zásady cvičenia v posilňovni. Pri kolektívnych športoch nácvik  a  zvládnutie základný herných činností jednotlivca a jednoduchých kombinácii v herných situáciách. Základy pravidiel, stratégie a taktiky vo zvolenom športe. Cvičenia pre zdravotne oslabených – posilňovňa, telocvičňa, bazén. Nepovinné zimné sústredenie.

Odporúčaná literatúra: Teória, metodika a pravidlá jednotlivých vybraných športov.

Vyučujúci: slovenský jazyk: PaedDr. Róbert Važan, PhD., Mgr. Michal Korman, Mgr. Ján Beracka, Mgr. Veronika Lovásová, PhD., Mgr. Barbora Kociánová, PhD., Mgr. Henrich Krč

anglický jazyk: PaedDr. Róbert Važan, PhD., Mgr. Michal Korman, Mgr. Veronika Lovásová, PhD., Mgr. Barbora Kociánová, PhD., Mgr. Henrich Krč

 

 

 

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny - letný semester 2019/20

PaedDr. Róbert Važan, PhD.

pondelok 8,00 - 10,00

utorok     8,30 - 10,30

Mgr. Henrich Krč

pondelok    10,00 - 12,00

piatok       10,00 - 12,00

Mgr. Ján Beracka

pondelok  14,00 - 16,00

utorok      12,30 - 14,30

Mgr. Barbora Kociánová, PhD.

streda   10,30 - 12,30

piatok    10,30 - 12,30

Mgr. Veronika Lovásová, PhD.

štvrtok   10,00 - 12,00

piatok    10,00 - 12,00

Mgr. Michal Korman

pondelok    10,30 - 12,30

streda        12,30 - 14,30

 

 

 

VŠ liga futbal a futsal 2018/19

VŠ liga futbal 

1. kolo FMFI - LF 0:3

2. kolo LF - FCHPT 1:0 (Matejčík M.)

3. kolo LF - FEI 5:0 (Grús 2, Matejčík M., Žiak, Volček)

4. kolo EPM EU - LF 3:0

5. kolo LF - APZ 0:0

6. kolo LF - FM 1:0 (Ganaj)

7. kolo SjF - LF 1:0

8. kolo NHF EU - LF 0:2 (Grús, Ganaj)

9. kolo LF - SvF 3:0

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

NHF EU

9

8

0

1

27:3

24

2.

FPM EU

9

7

1

1

26:6

22

3.

LF UK

9

6

1

2

12:4

19

4.

SjF STU

9

4

2

3

11:9

    14

5.

APZ SR

9

3

1

5

6:14

10

6.

SvF STU

9

3

1

5

11:16

10

7.

FEI STU

9

3

1

5

10:20

10

8.

FCHPT

9

3

1

5

11:13

10

9.

FM UK

9

2

1

6

10:23

7

10.

FMFI UK

9

1

0

8

5:23

3

  * o 5. až 8.  mieste rozhodli vzájomné  zápasy

 

 

VŠ liga futsal   

I. kolo  LF - VŠEM   10:1 (Galbavý 2, Žiak 2, Matejčík, Maňovský, Marsal, Grús, Poljak, Eisner)         

II. kolo  LF – FCHPT 6:0 (Žiak 3, Matejčík, Grús, Vodecký)

III. kolo SvF – LF 2:1 (Marsal)

IV. kolo LF – EU  1:0 (Matejčík)

V. kolo  Prif – LF 3: 5 (Bódi, Ganaj, Rác, Grús, Vodecký)

VI. kolo FaF - LF 1:13 (Žiak 7, Poljak 2, Bódi 2, Grús, Rác)

semifinále: FEI - EU 3:2

               LF - FMFI 2:2  (7:6 po penaltách)  (Grús, Žiak) Gratulujem!!!

Finále:   LF UK - FEI STU  3:0  (Grús, Ganaj, Žiak) chalani  ĎAKUJEM

                            

Celkové poradie

1.          LF UK

2.         FEI STU

3.         FMFI UK

4.         EU

5.         SvF STU

6.         APZ SR

7.         FCHPT STU

8.         FM UK

9.         Prif. UK

10.       SjF STU

11.       Právo UK

12.       VŠEMvs

13.       FaF UK

 

sk. A  

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

LF

6

5

0

1

36:7

15

2.

EU

6

5

0

1

37:4

15

3.

SvF

6

4

0

2

22:15

12

4.

FCHPT

6

3

0

3

17:19

9

5.

Prif

6

3

0

3

26:18

9

6.

VŠEMvs

6

1

0

6

14:30

3

7.

FaF

6

0

0

6

4:63

0

 O poradí na 1. a 2. mieste, ako aj 4. a 5. rozhodli pri rovnosti bodov vzájomné zápasy.

 

 

 

VŠ liga - futsal a futbal

VŠ LIGA FUTBAL  2017/2018

I. kolo    SjF – LF 1:0

II. kolo   FM - LF  0:0                    

III. kolo  LF - SvF 3:1 (Žiak 2, Špánik)

IV. kolo  FCHPT - LF 0:1  (Ganaj)

V. kolo   LF – NHF EU 0:1

VI. kolo  APZ -  LF  0:0

VII. kolo LF – FEI 2:0   (Ganaj 2)

 

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

SjF STU

7

6

0

1

16:3

18

2.

NHF EU

7

6

0

1

13:2

18

3.

APZ SR

7

4

2

1

14:5

14

4.

LF UK

7

3

2

2

6:3

11

5.

SvF STU

7

2

1

4

6:12

7

6.

FEI STU

7

1

1

5

2:11

4

7.

FM UK

7

1

1

5

6:18

4

8.

FCHPT

7

0

3

4

2:11

3

  * o 1. – 2. mieste pri rovnosti bodov rozhodol vzájomný zápas SjF – NHF 1:0

 ** o 6. – 7. mieste pri rovnosti bodov rozhodol vzájomný zápas FEI – FM 2:0

 

 

 

VŠ LIGA FUTSAL  2017/2018

I. kolo LF - FCHPT 3:2  (Grús 2, Zechmeister)       

II. kolo FaF – LF    1:4  (Matejčík 2, Grús, Turčan)

III. kolo LF - EU     2:1  (Marsal, Hraboš)

IV. kolo SjF - LF    1:6 (Ganaj 3, Zechmeister 2, Žiak)

V. kolo  LF - Právo 0:1

semifinále: LF - SvF 0:2     APZ - SjF 2:1

o 3. miesto: LF - SjF 8:2 (Žiak 4, Ganaj 2, Kopčík, Matejčík)

G R A T U L U J E M !!!

finále: APZ - SvF 2:1

 

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

LF

5

4

0

1

15:6

12

2.

SjF

5

3

1

1

35:12

10

3.

EU

5

3

1

1

31:8

10

4.

Právo

5

3

0

2

10:13

9

5.

FCHPT

5

1

0

3

12:36

3

6.

FaF

5

0

0

4

2:30

0

o 2.     o 2.– 3. mieste rozhodol vyšší počet strelených gólov

 

 

 

 

 

 

VŠ LIGA FUTBAL  2016/2017

I.kolo LF – SvF 0:6 !!!

II. kolo VŠEM – LF  0:5 (Dlugoš 2, Žiak 2, Galbavý) 

III.kolo  LF – FEI   0:3                   

IV.kolo   FMFI – LF 2:0                                   

V.kolo    LF – APZ  2:1 (Žiak 2)

VI.kolo   LF – FCHPT  3:0 kont.   

VII.kolo  LF – FM   4:0 (Grús 2, Ganaj, Najar)                     

VIII.kolo SjF – LF 4:1 (Galbavý)

IX.kolo   NHF EU – LF  1:0

 

 

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

NHF EU

8

8

0

0

27:1

24

2.

SjF STU

8

5

2

1

19:6

17

3.

FEI STU

8

4

2

2

20:9

14

4.

FM UK

8

4

0

4

22:23

12

5.

LF UK

8

4

0

4

15:16

12

6.

FMFI UK

8

3

1

4

12:15

10

7.

SvF STU

8

3

1

4

13:20

10

8.

APZ

8

2

3

3

15:13

9

9.

FCHPT

8

1

2

5

6:16

5

10.

VŠEM vs

8

0

1

7

4:30

1

 

VŠ LIGA FUTSAL  2016/2017

I. kolo    LF - SvF   0:1               

II. kolo   EU – LF    1:1   (Ganaj)     

III. kolo  voľno                

IV. kolo  LF - FEI    9:0 (Grús 3, Rác 2, Ganaj, Hraško, Bódi, Hencze)

V. kolo   VŠEM - LF 1:3 (Grús, Najar, Žiak)

VI. kolo  LF – FaF  10:1 (Bódi 3, Galbavý2, Žiak 2, Ganaj, Turčan, Zechmeister)

VII. kolo FCHPT - LF 2:3 (Ganaj, Bódi, Maňovský)

o 5. miesto LF - APZ 15:1 (Bódi 5, Žiak 4, Galbavý 4, Grus, Zechmeister)

 

 

sk. A    

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

EU

6

5

1

0

33:10

16

2.

SvF

6

5

0

1

23:7

15

3.

LF

6

4

1

1

26:6

13

4.

FCHPT

6

2

0

4

10:22

6

5.

VŠEM

6

1

1

4

23:29

4

6.

FaF

6

1

1

4

11:30

4

7.

FEI

6

1

0

5

11:33

3

I. semifinále  EU – SjF   3:1  (0:1)     II. semifinále FM – SvF  0:2  (0:0)

 

o 3. miesto FM UK – SjF STU 1:2      FINÁLE:   EU – SvF STU 4:0

Konečné poradie:

 

 

1.  EU

2.  SvF STU

3.  SjF STU

4.  FM UK

5.  LF UK

6.  APZ

7.  FMFI UK

8.  FCHPT STU

9.  Prif. UK

10. VŠEM vs

11.

12.

13.  FEI STU

 

 

 

VŠ LIGA FUTSAL  2015/2016

EU – LF         2:7 (Urbanovský 5, Ganaj, Gašpárek)

LF – Prif        1:9 (Ganaj)

FEI – LF        3:7 (Bódi 2, Najar 2, Belica, Ganaj, Prachár)

FCHPT - LF   0:3 (Urbanovský 2, Ganaj)

LF - Právo      3:3  (Belica, Bódi, Prachár)

sk. B    - konečná tabuľka

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

EU

5

4

0

1

27:14

12

2.

LF

5

3

1

1

21:17

10

3.

FEI

5

3

0

2

16:20

9

4.

Prif

5

3

0

2

20:8

9

5.

Právo

5

0

2

3

10:22

2

6.

FCHPT

5

0

1

4

8:21

1

semifinále        APZ – LF     5:4  (Bódi 2, Prachár, Kopčík)

o tretie miesto     FM - LF  3:1 (Ganaj)      

 

 Končené poradie

(VŠ liga futsal 2015/16)

1.     EU  

2.     APZ

3.     FM UK

4.     LF UK

5.     SjF STU

6.     FEI STU

7.     Prif. UK

8.     VŠEMvs

9.     Právo

10.   FaF UK

11.   FMFI UK

12.   FCHPT STU

13.   FA STU

 

 

VŠ Ligy vo futbale 2015/2016

 

 

družstvo

Z

V

R

P

skóre

body

1.

FM

9

8

1

0

22:6

25

2.

EU

9

6

2

1

21:7

20

3.

LF

9

6

1

2

21:6

19

4.

VŠEM

9

6

1

2

29:20

19

5.

APZ

9

5

0

4

16:12

15

6.

FMFI

9

3

0

6

8:22

9

7.

SjF

9

2

1

6

8:19

7

8.

SvF

9

2

0

7

14:20

6

9.

FEI

9

1

2

6

6:20

5

10.

FCHPT

9

1

2

6

7:20

5

                                                               

I. kolo  LF – SvF   2:0 (Urbanovský 2)       

II. kolo VŠEM – LF   0:4     (Urbanovský3, Bódi)

III. kolo  LF – FEI      3:0 kont.

IV. kolo  FMFI – LF   0:4   (Galbavý, Špánik, Urbanovský, Ganaj)

V. kolo   LF – APZ      2:1  (Ganaj, Prachár)

VI.kolo  LF – FCHPT      0:0  !!!!     

VII.kolo LF – FM      1:2   (Urbanovský 11 m) 

VIII.kolo SjF – LF     0:5   (Urbanovský 4, Ganaj)

IX. kolo   NHF EU – LF  3:0                        

                                

VŠ liga basketbal muži / ženy

Rozpis stretnutí - ženy 2017/18

17.10.2017  FCHPT +StF - LF UK

24.10.2017  LF UK – FTVŠ UK 24:64

14.11.2017  FHI EU - LF UK

21.11.2017  LF UK – FMFI + FM 27:51

27.02.2018  LF UK – FCHPT+ SvF 33:47

12.03.2018   FTVŠ – LF UK

19.03.2017   Prif UK - LF UK

21.03.2018   FMFI+FM – LF UK

20.03.2018   LF UK – Prif UK 38:55

10.04.2018  LF UK - FHI EU 45:43

 

Rozpis stretnutí - muži 2017/18

10.10.17  LF  – FMFI+FM   81:71

18.10. 17  FMFI+FM - LF     67:82  

24.10.17  LF  – FMFI 79:37

07.11.17  LF  – NHF EU  70:57

28.11.17  OF + FPM  – LF  64:88

28.02.18  FMFI – LF  52:76

05.03.18  NHF – LF  83: 79

27.03.18  LF  – OF + FPM 71:56

Semifinále play-off

FTVŠ - LF UK   85:50

LF UK - FTVŠ   59:63

o 3. miesto LF UK - SvF+SjF STU  87:85 po predĺžení (75:75)

 

 

Konečná tabuľka po 10.kole
2017/18 skupina B GP W L % GF GA GD PTS
1. LF UK 8 7 1 88% 626 487 139 15
2. FMFI + FM UK 8 6 2 75% 706 568 138 14
3. OF + FPM EU 8 3 5 38% 527 587 -60 11
4. NHF EU 8 2 6 25% 572 638 -66 10
5. FMFI UK 8 2 6 25% 432 583 -151 10

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis stretnutí  - ženy 

I. kolo: SvF STU - LF UK  67:29

II.kolo: LF UK - Prif. UK    26:66

III. kolo: FHI+FiF - LF UK  86:40

IV. kolo: LF UK - FMFI UK  16:51

VI. : utorok 28.2. o 16,30   LF UK - SvF STU

VII.: PriF UK - LF UK 55:22

VIII.: LF UK - FHI EU 22:71

IX.: streda 22.3. o 19,30 FMFI UK - LF UK (ŠD Ľ. Štúra)

X: utorok 28.3. o 16,30 LF UK - FCHPT STU

V. kolo: 4.4. o 19,30 FCHPT STU - LF UK dohrávka (Radlinského 9)

Družstvo

Z

V

P

Dal

Dostal

Body

1

Stavebná fakulta STU

5

4

1

293

233

9

2

Prírodovedecká fakulta

5

4

1

257

196

9

3

FMFI UK

4

3

1

212

136

7

4

FHI EU

4

2

2

264

213

6

5

FCHTP STU

4

0

4

154

243

4

6

Lekárska fakulta UK

4

0

4

111

270

4

 

Rozpis stretnutí - muži

I. kolo: LF UK  - SvF STU   65:31

II.kolo: Prif. UK - LF UK       37:76

III. kolo: LF UK - FMFI + FM "B"      80:21

IV. kolo: FCHPT STU - LF UK  55:83

V. kolo: FEI + FIIT - LF UK      67:74

VI. kolo: SvF STU - LF UK       37:53

VII. kolo: LF UK  - Prif. UK      55:49

VIII. kolo: FMFI + FM "B" - LF UK 44:81

IX. kolo: LF UK  - FCHPT STU 96:65

X. kolo: LF UK  - FEI + FIIT 59:52

Semifinále

12.4. streda  18,15   FMFI+FM “A“ – LF UK 92:75

25.4. utorok 19,30   LF UK - FMFI+FM “A“ 58:70

Zápas o 3. miesto

9.5. utorok 19,30   LF UK - FEI+FIIT STU

 

skupina A

GP

W

L

%

GF

GA

GD

PTS

1.

LF UK

10

10

0

100%

722

458

264

20

2.

FEI + FIIT STU

10

8

2

80%

672

528

144

18

3.

PRIF UK

10

5

5

50%

508

545

-37

15

4.

SvF STU

10

5

5

50%

528

536

-8

15

5.

FCHTPT STU

10

1

9

10%

497

660

-163

11

6.

FMFI+FM UK "B"

10

1

9

10%

452

652

-200

11

VŠ liga basketbal muži / ženy

Rozpis stretnutí - ženy 2017/18

17.10.2017  FCHPT +StF - LF UK

24.10.2017  LF UK – FTVŠ UK 24:64

14.11.2017  FHI EU - LF UK

21.11.2017  LF UK – FMFI + FM 27:51

27.02.2018  LF UK – FCHPT+ SvF 33:47

12.03.2018   FTVŠ – LF UK

19.03.2017   Prif UK - LF UK

21.03.2018   FMFI+FM – LF UK

20.03.2018   LF UK – Prif UK 38:55

10.04.2018  LF UK - FHI EU 45:43

 

Rozpis stretnutí - muži 2017/18

10.10.17  LF  – FMFI+FM   81:71

18.10. 17  FMFI+FM - LF     67:82  

24.10.17  LF  – FMFI 79:37

07.11.17  LF  – NHF EU  70:57

28.11.17  OF + FPM  – LF  64:88

28.02.18  FMFI – LF  52:76

05.03.18  NHF – LF  83: 79

27.03.18  LF  – OF + FPM 71:56

Semifinále play-off

FTVŠ - LF UK   85:50

LF UK - FTVŠ   59:63

o 3. miesto LF UK - SvF+SjF STU  87:85 po predĺžení (75:75)

 

 

Konečná tabuľka po 10.kole
2017/18 skupina B GP W L % GF GA GD PTS
1. LF UK 8 7 1 88% 626 487 139 15
2. FMFI + FM UK 8 6 2 75% 706 568 138 14
3. OF + FPM EU 8 3 5 38% 527 587 -60 11
4. NHF EU 8 2 6 25% 572 638 -66 10
5. FMFI UK 8 2 6 25% 432 583 -151 10

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis stretnutí  - ženy 

I. kolo: SvF STU - LF UK  67:29

II.kolo: LF UK - Prif. UK    26:66

III. kolo: FHI+FiF - LF UK  86:40

IV. kolo: LF UK - FMFI UK  16:51

VI. : utorok 28.2. o 16,30   LF UK - SvF STU

VII.: PriF UK - LF UK 55:22

VIII.: LF UK - FHI EU 22:71

IX.: streda 22.3. o 19,30 FMFI UK - LF UK (ŠD Ľ. Štúra)

X: utorok 28.3. o 16,30 LF UK - FCHPT STU

V. kolo: 4.4. o 19,30 FCHPT STU - LF UK dohrávka (Radlinského 9)

Družstvo

Z

V

P

Dal

Dostal

Body

1

Stavebná fakulta STU

5

4

1

293

233

9

2

Prírodovedecká fakulta

5

4

1

257

196

9

3

FMFI UK

4

3

1

212

136

7

4

FHI EU

4

2

2

264

213

6

5

FCHTP STU

4

0

4

154

243

4

6

Lekárska fakulta UK

4

0

4

111

270

4

 

Rozpis stretnutí - muži

I. kolo: LF UK  - SvF STU   65:31

II.kolo: Prif. UK - LF UK       37:76

III. kolo: LF UK - FMFI + FM "B"      80:21

IV. kolo: FCHPT STU - LF UK  55:83

V. kolo: FEI + FIIT - LF UK      67:74

VI. kolo: SvF STU - LF UK       37:53

VII. kolo: LF UK  - Prif. UK      55:49

VIII. kolo: FMFI + FM "B" - LF UK 44:81

IX. kolo: LF UK  - FCHPT STU 96:65

X. kolo: LF UK  - FEI + FIIT 59:52

Semifinále

12.4. streda  18,15   FMFI+FM “A“ – LF UK 92:75

25.4. utorok 19,30   LF UK - FMFI+FM “A“ 58:70

Zápas o 3. miesto

9.5. utorok 19,30   LF UK - FEI+FIIT STU

 

skupina A

GP

W

L

%

GF

GA

GD

PTS

1.

LF UK

10

10

0

100%

722

458

264

20

2.

FEI + FIIT STU

10

8

2

80%

672

528

144

18

3.

PRIF UK

10

5

5

50%

508

545

-37

15

4.

SvF STU

10

5

5

50%

528

536

-8

15

5.

FCHTPT STU

10

1

9

10%

497

660

-163

11

6.

FMFI+FM UK "B"

10

1

9

10%

452

652

-200

11

Turistika

 

VZHĽADOM NA NARIADENIE DEKANA SA TURISTIKA DŃA 6.3.2020 RUŠÍ!!!

<output>Z preventívnych dôvodov nariaďuje dekan LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. prerušiť výučbu na LF UK (študentom udeľuje študijné voľno a všetkým zamestnancom udeľuje pracovné voľno) s okamžitou platnosťou až do pondelka 9. 3. 2020 do 12:00 hod. </output>

preventívnych dôvodov nariaďuje dekan LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. prerušiť výučbu na LF UK (študentom udeľuje študijné voľno a všetkým zamestnancom udeľuje pracovné voľno) s okamžitou platnosťou až do pondelka 9. 3. 2020 do 12:00 hod.

<output>Z preventívnych dôvodov nariaďuje dekan LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. prerušiť výučbu na LF UK (študentom udeľuje študijné voľno a všetkým zamestnancom udeľuje pracovné voľno) s okamžitou platnosťou až do pondelka 9. 3. 2020 do 12:00 hod. </output>

<output>Z preventívnych dôvodov nariaďuje dekan LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. prerušiť výučbu na LF UK (študentom udeľuje študijné voľno a všetkým zamestnancom udeľuje pracovné voľno) s okamžitou platnosťou až do pondelka 9. 3. 2020 do 12:00 hod. </output>

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN ?

TURISTIKA 

Dňa: ?

Zraz: 9.00, zastávka električiek 4,9 "Kútiky" Karlova Ves

Kam: Karlova Ves (Kútiky) - Devínska Kobyla - Devín

Povinná výbava: vhodná turistická obuv, pršiplášť (nepremokavá vetrovka), čiapka, jedlo, pitie, dobrá nálada :)

Poznámka: Sledujte web stránku! V prípade zlého počasia možná zmena termínu alebo trasy!!!

Kontaktná osoba pre najbližší výjazd:

Henrich Krč

<output>robert.vazan(at)fmed.uniba.sk</output>

henrich.krc@fmed.uniba.sk

 

HIKING 6.3.2020 IS CANCELED!!!

Date:?

Meeting point: 9.00, Tram stop 4, 9 "Kútiky" Karlova Ves

Where: Karlova Ves - Devínska Kobyla - Devín

Check the webside! In case of bad weather, hiking can be postpone.

Contact person:

Henrich Krč

<output>robert.vazan(at)fmed.uniba.sk</output>

henrich.krc@fmed.uniba.sk

<output>robert.vazan(at)fmed.uniba.sk</output

<output>robert.vazan(at)fmed.uniba.skrobert.vazan@</output>

<output>robert.vazan(at)fmed.uniba.sk</output>

Oddelenie turistiky navštevujú študenti 2. a 3. ročníka. 

Predbežné termíny: (v závislosti od počasia)

PIATOK:   6.3.2020

              13.3.2020

...

 V PIATOK V ČASE 8-14.00 - TERMÍNY UPRESNÍME!

 Predbežne naplánované túry:

- Karlova Ves - Devínska Kobyla - Devín

- Svatý Jur - Biely kríž - Rača

- Borinka - Pajštún

 ....

Presné termíny uskutočnenia túry sú oznamované na webovej stránke nášho ústavu.

TJ Slávia Medik

VZNIK, VÝVOJ A ČINNOSŤ TJ  SLÁVIA  MEDIK UK BRATISLAVA

       Vznik, vývoj a činnosť TJ Slávia Medik je úzko prepojený s Ústavom telesnej výchovy a športu (ÚTVŠ) (predtým Katedra telesnej výchovy) na LF UK v Bratislave. Najvýznamnejším poslaním ÚTVŠ za úzkej spolupráci s TJ Slávia Medik bolo a je pripraviť do života lekárov, ktorý vnímajú šport  a pohyb ako neoddeliteľnú súčasť zdravého životného štýlu a ako prevenciu pred mnohými civilizačnými chorobami.

       Katedra telesnej výchovy Lekárskej fakulty UK /KTV LF UK/,  vznikla ako reakcia na povinnú výučbu predmetu telesná výchova pre poslucháčov LF v roku 1952, a to uznesením vtedajšej vlády ČSSR. Vo svojich začiatkoch bola súčasťou Katedry telovýchovného lekárstva LF, sídlom KTV boli priestory na Konventnej ulici. Neskôr, od roku 1958 vo „vilke“ pri vysokoškolskom internáte v Horskom parku na Lesnej ulici. Priamo na Lekárskej fakulte UK začala katedra pôsobiť od roku 1960.  V roku 1963 bola založená TJ Slávia Medik, ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou ÚTVŠ, a od svojho vzniku zohráva významnú úlohu pri organizovaní študentských a zamestnaneckých športových akcií. ( napr. Športový deň ku 17. novembru, Pohár dekana LF UK, Futbalový maratón, Dni Družby, atď.) Na začiatku činnosti Mediku zohral významnú úlohu Mgr. Prekop Milan, ktorý bol gestorom  a organizátorom väčšiny športový akcií v rámci LF a TJ Slávia Medik.

      Založenie TJ Slávia Medik viedlo k vytvoreniu športových oddielov: basketbalový – ženský a mužský, volejbalový – ženský a mužský, plavecký, futbalový, tenisový, turistický – vodná a pešia turistika, florbalový oddiel a fubalový oddiel zamestnancov LF UK. Činnosť oddielov je zameraná najmä na šport pre všetkých, resp. na rekreačný šport. Vedúci oddielov pôsobia ako asistenti na ÚTVŠ LF UK.

 Stručná charakteristika oddielov:

Basketbalový:  

muži – pravidelný účastník VŠ ligy, tu získali aj svoj  "historický" úspech, keď trikrát v rade (v rokoch 1997 - 99) vyhrali vysokoškolskú ligu pod vedením Mgr.Brunovského. V minulosti bojovalo družstvo o popredné umiestnenia. Potom prišlo obdobie, kedy sa družstvu moc nedarilo, no v posledných 2 rokoch opäť patrilo k najlepším vo VŠ lige (šk. rok 2014/15 - 2. miesto)

ženy – v minulosti dokázal bojovať o titul vo VŠ lige, dosiahol aj pár víťazstiev, dnes je priemerným oddielom.

Tréningy a zápasy oboch oddielov prebiehajú v telocvični Lekárskej fakulty, kde majú vytvorené kvalitné podmienky.

 
Volejbalový:  

ženy – pravidelný účastník VŠ ligy, v minulosti sa mu podarilo niekoľko krát zvíťaziť vo VŠ lige, dnes sa pohybuje na medailových priečkach, no na zlato momentálne nedosahuje.

muži – o tomto oddiely platí to isté ako pri ženskom, no s tým rozdielom, že nedosahuje na medaile.  Podobne ako v basketbal, tak ak volejbalové oddiely uskutočňujú svoje tréningy a zápasy v telocvični LF.

Plavecký:        

oddiel je účastníkom vysokoškolskej ligy, kde pravidelne obsadzuje popredné umiestnenia. Najvýraznejší úspech dosiahli plavci v školských rokoch 2003/2004, 2005/2006 a 2006/2007 keď získali celkové víťazstvá,  a tak bola ocenená dlhoročná kvalitná práca celého oddielu. Nevýhodou je, že Lekárska fakulta nevlastní vlastný bazén a tréningy prebiehajú v prenajatom bazéne na FTVŠ UK, čím sú dosť obmedzené a sťažené podmienky plaveckého oddielu.

 
Tenisový:       

oddiel je len pre rekreačných hráčov, ktorí sa zúčastňujú tréningového procesu. V minulosti mal oddiel aj registrovaných hráčov (iba muži) a bol účastníkom Majstrovstiev Bratislavy v súťaži družstiev – I. a neskôr II. triedy.                   Problémom sú tenisové dvorce. Lekárska fakulta vlastni len jeden kurt, ktorý nestačí pokryť záujem o tenis na fakulte. Podmienky na tréning tenisového oddielu sú veľmi obmedzené a väčšia časť tréningového procesu prebieha v telocvični LF UK v Mlynskej doline.

Turistický:    

pešia turistika: oddiel zameraný najmä na jednodňové túry v okolí Bratislavy – Malé Karpaty. Raz ročne absolvujú členovia aj vysokohorskú turistiku na týždennom pobyte najmä v Tatrách.

vodná turistika: Činnosť prebieha najmä v zátoke v Karlovej Vsi. Využíva sa Lodenicu UK. Okrem trénovania v zátoke a na hlavnom toku Dunaja, absolvujú študenti aj splavy. Splavujú sa rieky Hron, Dunaj, Malý Dunaj a Morava. Výber rieky záleží od stavu hladín riek, počasia a od počtu prihlásených. Celkovo sa ročne absolvujú 3 až 4 splavy. Splavy patria k najobľúbenejším podujatiam organizovanými TJ Slávia Medik.

 

Futbalový:    

Rozdelenie oddielu je na zamestnanecký a študentský. Tréningy oboch oddielov spolu s  prípravnými zápasmi sa uskutočňujú v telocvični Lekárskej fakulty.

Oddiel zamestnancov funguje od roku 1963 až do súčasnej doby. Jeho vyše 50 - ročnú históriu zachytáva kronika, ktorú tvoria  4 hrubé zväzky plné fotografií a komentárov a najmä kniha Polstoročie s loptou (autor Michal Kriško), ktorá vyšla pri príležitosti 50-tého výročia založenia oddielu. Hlavnou činnosťou FO na LF bolo a je zabezpečiť pravidelné stretávanie učiteľov a zamestnancov prostredníctvom záujmu o futbal a tým pomôcť vytvárať lepšie pracovné vzťahy medzi rôznymi pracoviskami LF. Nebolo tomu tak len na fakulte, ale aj medzi inými zdravotníckymi zariadeniami na celom Slovensku. Počas vyše 45 ročnej činnosti futbalového oddielu sa v ňom vystriedalo takmer sto zamestnancov LF UK a lekárov Fakultnej nemocnice.

Študentský oddiel sa zúčastňuje vysokoškolskej lige vo futsale (jeseň-zima), a vo futbale (jar). Nedosahuje však žiadne výraznejšie výsledky a patrí k priemeru ligy.

     

            TJ Slávia Medik si za svoju dlhoročnú úspešnú činnosť  zasluhuje uznanie a obdiv. Stala sa hlavnou hybnou silou pre  rozvoj pohybových aktivít zamestnancov a najmä študentov Lekárskej fakulty, o čom svedčia aj počty registrovaných členov v jednotlivých oddieloch. Jej aktivity plnia aj významnú spoločenskú funkciu.

           Medicína a telesná výchova majú spoločný objekt a to je človek, presnejšie povedané zdravie človeka. Toto zdravie človeka si nemožno predstaviť bez perspektívnej, najmä preventívnej koncepcie medicíny a bez podielu pohybového prejavu, bez telovýchovnej a športovej aktivity.

Futbalový oddiel zamestnancov LF UK

Splavy a lyžiarske zájazdy

LYŽOVAČKA V JASNEJ NA CHOPKU

Termín: sobota 21.1. - sobota 28.1.2017     / 7 nocí /

Miesto:  chata "IĽANOVKA" v Demänovskej doline na Lúčkach na severe Chopku pri stanici  6 - miestnej bublinovej sedačky. (možnosť pozrieť chatu na webe ...)

Chata je situovaná v tichom prostredí lesa vo výške 1.000 m.n.m.. Ubytovanie je komfortné, 3 dvojposteľové a 1 trojposteľová izba - kapacita 9 miest, každá izba má WC aj sprchu. Spoločenská miestnosť s krbom a zariadená kuchynka k dispozícii pre vlastné stravovanie.

Cena :  201,- € aj s pobytovou  taxou  na pobyt. /Chata sa platí  250,- €/noc pre všetkých /

Prepravné zariadenia poskytujú zľavy na karty ITIC a ISIC, viď. cenník Jasná.

JE VOĽNÝCH  7  MIEST,  prihlásiť sa môžu študenti aj zamestnanci LFUK u asistenta ÚTVŠ LF M. Kormana na mailovej adrese: michalkorman3gmail.com alebo na mobil:  +421948042376 /najlepšie SMS/

 

 

 

 

LETNÝ SPLAV DUNAJA

 

ÚTVŠ LFUK organizuje tradičný  splav Dunaja pre študentov a zamestnancov LF z BA

 po Dunaji do Vyšegrádu - s  celkovou dĺžkou - 200 km

 ·       Termín:    4. 7. - 11.7.2016   / 8 dní/

 ·       Trasa 

            BA - Čuňovo - Dunakility ostrov, 1. táborenie / pondelok /

ostrov Dunakility - Kližská Nemá- Gonyu- ostrov rkm.1784 - 2. táborenie /utorok/

rkm.1784 - Komárno - Iža - 3. táborenie /streda/

Iža - Radvaň - Kravany - ostrov rkm. 1733 - 4. táborenie /štvrtok/

rkm.1733 - Štúrovo - 5. táborenie /piatok/

Štúrovo - Chľaba-  maď. jazero - 6. táborenie /sobota/

maď.jazero- Nagymaroš- 7. táborenie / nedeľa/

Nagymaroš - Vyšegrád - preprava autom do BA /pondelok/

           

Záujemci sa môžu informovať u as. Kormana na e-mail: michalkorman3gmail.com, alebo na mobil : 0948 042 376

Účastníci splavu potrebujú vlastnú kempovú výstroj a  lodný materiál dostanú od organizátora.

Všetci účastníci musia dodržiavať  pokyny  vedúceho splavu, používať záchrannú vestu a  musia rešpektovať pravidlá plavby v plavebnej dráhe Dunaja.

Všetci sa zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť.

Na dopravu spať sa skladáme cca 25,-euro, kemp v Štúrove je cca 6,-euro

                                                                       

                                                                                      Mgr. Michal Korman

                                                                                      vedúci splavu