Anatomický ústav LF UK

Anatomický ústav LF UK

 

Sasinkova 2, 1. posch.

811 08 Bratislava

 

 

prednosta Anatomického ústavu LF UK

 

 

prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.

 

tel.: +421 2 9011 9342

 

 e-mail: anatomia.prednosta@fmed.uniba.sk

               stefan.polakfmed.uniba.sk

Informácie o Anatomickom ústave

 

Anatomický ústav LF UK je jedným z najväčších ústavov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského s dlhodobou históriou a stopami, ktoré zanechal po sebe významný slovenský anatóm Prof. Július Ledényi -  Ladziansky.

Hlavnou a najdôležitejšou úlohou Anatomického ústavu je dať študentom medicíny čo najväčší základ anatómie ľudského tela. Bez znalostí anatómie nie je možné ani študovať na LF, ani liečiť, ani skúmať. Anatómia predstavuje architektúru ľudského tela. Toto štúdium je možné do detailov realizovať vďaka darcom, ktorí sa rozhodli, že ich telo bude po ich smrti slúžiť na tento účel. V súčasnej dobe je v databáze registrovaných vyše 1000 darcov a tak je praktická výučba zabezpečená na niekoľko rokov.

 Na Anatomickom ústave sa začala fixácia tzv. flexibilných kadáverov, ktoré umožňujú nielen pregraduálne ale aj postgraduálne vzdelávanie, pretože je možné na nich nacvičovať základné medicínske techniky, ako je kanylácia, intubácia, ale aj nácvik vyšetrovacích metód, ako aj skúšanie nových operačných postupov. Veľký záujem sa prejavuje z odborov chirurgia, ortopédia, neurochirurgia, ale aj anestéziológia či plastická chirurgia, alebo ORL. Pravidelne sa v rámci týchto disciplín uskutočňujú workshopy, ktoré majú veľmi dobrú odozvu.

Na našom ústave sa zaviedla výučba povinne voliteľného predmetu Klinická anatómia, ktorá slúži na zopakovanie si základnej anatómie s aplikáciou a využitím pri príprave štátnic, ale aj na prípravu do budúcej práce po absolvovaní Lekárskej fakulty.

Anatomický ústav každoročne usporadúva na počesť a pamiatku nestora slovenskej anatómie J. L. Ladzianskeho tzv. "Ladzianskeho deň", ktorého tematika sa vždy mení, ale vždy zároveň zostáva prepojenie z anatómiou. Pri tejto príležitosti vychádza publikácia vo forme zborníka, do ktorého môžu prispieť svojimi publikáciami aj iné ústavy či kliniky.

O anatómiu prejavujú záujem študenti v rámci vedeckých pomocných síl a takisto sa náš ústav môže pochváliť s veľkým záujmom o diplomové práce. Mnohí z nich boli ocenení cenou dekana či rektora.

Hoci Anatomický ústav nikdy neupustí od realizácie klasickej anatomickej pitvy v rámci výučby, Anatomický ústav disponuje s tzv. virtuálnou anatómiou ako moderným spôsobom výučby. V rámci virtuálnej reality vznikla grantová spolupráca s Viedenskou univerzitou "Interreg".

Taktiež spolupracujeme aj s Anatomickým ústavom Semmelweisovej univerzity v Budapešti.

Ústav spolupracuje s mnohými klinickými a vedeckopedagogickými pracoviskami ako napr. s Neurochirurgickou klinikou, Ústavom histólógie a embryológie LFUK, Ústavom patologickej anatómie LFUK, Ústavom pre výskum srdca SAV, Onkologickým ústavom sv. Alžbety.

V rámci výskumu sa rieši model pre aplikovaný výskum v neuroonkológii: Etablovanie a charakteristika komparatívneho modelu ľudskej normálnej a malígnej glie. V našom laboratóriu sú založené bunkové línie z multifaktoriálneho glioblastómu (8-MG-BA, 42-MG-BA), ktoré sme poskytli aj bunkovej banke DS MZ na distribúciu do výskumných laboratórií.

Na ústave sa tiež skúmajú variability a morfologické odchýlky intrakraniálnych priebehov hlavových nervov, či variabilnosť a početnosť spojok medzi autonómnym nervovým systémom a miechovými nervami.

Anatomický ústav realizuje aj aplikáciu metód analýzy obrazu v medicínskej praxi.

 

Na našom ústave vlastníme počítačový softvér – Olympus sellSens vo verzii Dimension V3, pomocou ktorého ovládame pripojený mikroskop Olympus BX63F s periférnymi zariadeniami (kamery, mikroskopický stolček s mikroposuvom v 3 smeroch, kvalitné externé LED osvetlovacie zariadenie pre pozorovanie vzoriek značených fluorofórmi, motorizovaná výmena fluorescenčných filtrov), vďaka ktorým môžeme automatizovať snímanie histologických preparátov. Samotný softvér sellSens umožňuje aj analýzu obrazovej informácie získanej z iných zariadení používaných v medicíne, akými sú: elektrónový mikroskop, CT a MRI skenery a podobne.

 

Mikroskop Olympus BX63F je vďaka citlivým kamerám, motorizovanému stolčeku a automatizovanej výmene fluroescenčných filtrov možné naprogramovať na rýchle snímanie viacnásobne značených fluorescenčných preparátov, čím sa zabráni predčasnému „vysvieteniu“ použitých fluoroforov. Analyzované histologické preparáty je možné snímať v rôznych rovinách zaostrenia, čo je možné využiť pre elimináciu tzv. „haló“ efektu. Mikroposuv stolčeka v ose z umožňuje aj automatické doostrovanie preparátu a tiež aj vytvorenie tzv. kontextovej mapy (celý preparát nasnímaný do jedného malého obrázka so zaznamenanými oblasťami záujmu), ktorá je uložená spolu s obrázkom s vysokým rozlíšením do jednoho súboru. Táto zostava príslušenstva umožňuje aj časozberné snímanie s následnou analýzou takto získanej série snímkov.

Na snímanie mikroskopických preparátov používame farebnú CMOS kameru Olympus DP 74 s 4K rozlíšením a piezoelektrickým mikroposuvom čipu, ktorý je chladený Peltierovým článkom. Kamera dokáže automaticky odstrániť vinetáciu snímkov spôsobenú objektívmi. Je možné použiť aj vysoko citlivú čierno-bielu chladenú kameru MX-10, ktorá je vhodná svojimi parametrami (chladenie Peltierovým článkom na min. 10 st. C pri teplote okolia 25 st. C, frame rate min. 14 Fps pri plnom rozlíšení kamery, s minimálnym rozlíšením 1,4 Mp a s vysokou citlivosťou – 14 bitov, s možnosťou ovládania morfometrickým systémom sellSens pre unmixing) aj na snímanie autofluorescencie. Na generovanie excitačného osvetlenia používame cez počítač plne ovládaný iluminačný systém CoolLed pE-400, ktorý poskytuje stabilné presne definované (vlnová dĺžka a intenzita) excitačné osvetlenie pre fluorescenciu. Programovateľnú výmenu vlnových dĺžok excitačného osvetlenia je možné zrealizovať v rýchlom slede za sebou, čím je možné zariadenie použiť aj na pomerové meranie koncentrácií zvolených iónov (ratio measurement system).

 

Okrem už spomínaných funkcionalít zvládne náš mikroskopický systém (mikroskop Olympus BX63F spolu s periférnymi zariadeniami) v spolupráci s počítačovým programom na analýzu obrazu Olympus cellSens vo verzii Dimension V3, zrealizovať nasledovné základné postupy použvané v biologickom výskume:

- štandardizované snímanie vzoriek - všetky vzorky (aj v budúcnosti) nasnímané za identických podmienok,

- automatická eliminácia optických vád pozadia,

- sada postupov na predspracovanie obrazu pre ďalšiu analýzu,

- programovanie vlastných filtrov na úpravu obrazu,

- 2D dekonvolúcia obrazu,

- Fourierova transformácia,

- manuálne nastavenie prahovania objektov,

- automatické prahovanie objektov,

- hlboké učenie pri separovaní/analýze objektov,

- štatistické analýzy pri meraní objektov,

- „klasické“ manuálne a automatické merania objektov ako napríklad, plocha, dĺžka, šírka, tvar (napríklad aj vyjadrený vo vzťahu k miere „kruhovitosti“ objektu), počet objektov a ich pomerné zastúpenie k inej skupine definovaných objektov, orientácia objektov, zostrojenie kymogramu a detekcia mnohých iných morfometrických (a denzitometrických) parametrov,

- presné denzitometrické merania (aj na základe kalibračn

 

V spolupráci so SAV sa zameriavame na vnútromaternicové obmedzenie rastu: účinky na srdcovú funkciu a štruktúru myokardu v dospelosti.

Nesmieme zabúdať pripomenúť aj našich úspešných študentov, ktorí v rámci svojich projektov oslovujú svojou inovatívnosťou a originalitou aj odborníkov z iných vedeckých oblastí. Spomeňme nápad virtuálnej anatomickej učebne, ktorého autor je nositeľom "Krištáľového krídla", tím študentov, ktorí vytvorili tzv. S-case projekt - unikát, ktorý pomôže ľuďom zistiť ich zdravotný stav pomocou zariadenia veľkosti mobilného telefónu, či projekt vzniknutý počas pandémie Covid-19 On-line dotor. Je to inovatívny projekt, ktorý má perspektívu uplatnenia v klinickej praxi.

 AÚ v spolupráci s ÚHaE LFUK, SLS, SAS, SHS a ÚVS SAV usporiadal v Bratislave v septembri 2007 MORFOLÓGIA  2007 - 41. zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinár. účasťou a 44. Lojdovo histochemické sympózium a v 2016 sme usporiadali kongres MORPHOLOGY 2016.

 

<output>

Anatomický ústav LF UK je jedným z najväčších ústavov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského s dlhodobou históriou a stopami, ktoré zanechal po sebe významný slovenský anatóm Prof. Július Ledényi -  Ladziansky.

Hlavnou a najdôležitejšou úlohou Anatomického ústavu je dať študentom medicíny čo najväčší základ anatómie ľudského tela. Bez znalostí anatómie nie je možné ani študovať na LF, ani liečiť, ani skúmať. Anatómia nám predstavuje architektúru ľudského tela. Toto štúdium je možné realizovať do detailov vďaka darcom, ktorí sa rozhodli, že ich telo bude po ich smrti slúžiť na tento účel. V súčasnej dobe je v databáze registrovaných vyše 600 darcov a tak je praktická výučba zabezpečená na niekoľko rokov.

 Na Anatomickom ústave sa začala fixácia tzv. flexibilných kadáverov, ktoré umožňujú nielen pregraduálne ale aj postgraduálne vzdelávanie, pretože je na nich možné nacvičovať základné medicínske techniky, ako je kanylácia, intubácia, ale aj nácvik vyšetrovacích metód, ako aj skúšanie nových operačných postupov. Veľký záujem sa prejavuje z odborov chirurgia, ortopédia, neurochirurgia, ale aj anesteziológia či plastická chirurgia, alebo ORL. Pravidelne sa v rámci týchto disciplín uskutočňujú workshopy, ktoré majú veľmi dobrú odozvu.

V rámci novej akreditácie sa na našom ústave bude vyučovať aj predmet klinicko-topografická anatómia, ktorá bude slúžiť na lepšiu prípravu v rámci štátnicových predmetov i na prípravu do budúcej praxe po absolvovaní Lekárskej fakulty.

Ústav každoročne usporadúva “Ladzianskeho deň“, ktorý je vždy na inú tématiku a ktorá je vždy prepojená s anatómiou. Pri tejto príležitosti vychádza knižná publikácia, do ktorej môžu prispievaťpracovníci z teoretických i klinických disciplín.

O anatómiu prejavujú veľký záujem  v rámci ŠVOČ a to nielen slovenskí, ale aj zahraniční študenti o čom svedčí aj vytvorenie samostatnej anatomickej sekcie. Anatomický ústav má takisto každoročne veľký počet diplomantov, ktorí bývajú opakovane ocenení cenou rektora UK a cenou dekana LF UK.

Za veľký prínos považujeme aj vytvorenie 3D atlasu ľudských kostí v podobe internetovej stránky, ako aj interaktívneho anatomického atlasu topografických régií vytvorené našimi študentami.

Ústav sa zameriava na výskum v oblasti normálnej a patologickej anatómie, neuroanatómie a angiológie s použitím metód imunocytochémie, počítačovej morfometrie a svetelnej a elektrónovej mikroskopie.

Ústav spolupracuje s mnohými pracoviskami, predovšetkým s Neurochirurgickou klinikou,  Ústavom patologickej anatómie a Ústavom histológie a embryológie LFUK, Ústavom pre výskum srdca SAV, Onkologickým ústavom sv. Alžbety, Anatomickým ústavom Univerzity Oslo, INSERM, U-421, Pariž, DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen), Braunschweig, Germany).

V našom laboratórium založené bunkové línie z multiformného glioblastomu (8-MG-BA, 42-MG-BA) sme poskytli bunkovej banke DSMZ na distribúciu do výskumných laboratórii.

</output>

Medzinárodný workshop

Dňa 16.3.2023 sa uskutočnil na Anatomickom ústave LF UK medzinárodný workshop na tému : Praktické skúsenosti s bioabsorbovateľnými implantátmi PLGA.  Garantom podujatia bol prof. MUDr. Peter  Šimko, CSc., prednosta Kliniky úrazovej chirurgie SZU UNB, ktorý je zároveň aj hlavným odborníkom MZ SR pre úrazovú chirurgiu. Témou workshopu boli :

  • všeobecné informácie a skúsenosti s bioabsorbovateľnými materiálmi PLGA
  • osteosyntézy rezorbovateľnými skrutkami v detskom a adolescentom veku
  • osteosyntéza diafýzy a distálnej metafýzy predlaktia u detí
  • osteosyntéza lakťa u detí
  • nová metóda detekcie bakteriálnej záťaže v ranách – sonifikácia pomocou krytia CERDAC

Tento workshop mal za cieľ ďalšie postgraduálne vzdelávanie lekárov v ortopédii i v traumatológii . Využitie bioabsorbovateľných implantátov PLGA prináša nový pohľad v liečbe zlomenín tak u dospelých, ako aj detských pacientov. Ich použitím sa znižuje dĺžka hospitalizácie pacientov, zvyšuje sa komfort  priebehu  hojenia zlomenín a nie je potrebná sekundárna operácia na extrakciu fixačného aparátu po zhojení zlomenín.

Tešíme sa spolupráci oboch Lekárskych fakúlt v Bratislave, ktorým ide o jediný cieľ, a to  o blaho pacienta , ako aj o  zvyšovanie vzdelávania v rámci pre a postgraduálneho štúdia.  Benefitom  workshopu bola aj výmena praktických skúseností medzi odborníkmi, ako aj blok praktických cvičení. Materiál bude použitý aj v rámci výučby na Lekárskej fakulte ( vhodné pre Klinickú anatómiu a chirurgické odbory).

Doktorandi

 

1. MUDr. Daniela Dovalová  (školiteľ doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH)

2. MDDr. Andrej Breza, MPH  (školiteľ doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH)

 

 

Diplomanti

2020/2021 - 2022/2023

VL   27
VLa   5
ZL   16

 

2021/2022 - 2023/2024

VL   64

VLa   9

ZL   13

 

2022/2023 - 2024/2025

VL   23

VLa 18

ZL     6

 

 

 

 

 

Z histórie Anatomického ústavu LFUK