Anatomický ústav LF UK

                      Sasinkova 2, 1st floor,

                        811 08 Bratislava,

              

Prednostka ústavu

doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH

tel. (02) 59357 390, fax. (02) 59357 321

Informácie o Anatomickom ústave

Anatomický ústav LF UK je jedným z najväčších ústavov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského s dlhodobou históriou a stopami, ktoré zanechal po sebe významný slovenský anatóm Prof. Július Ledényi -  Ladziansky.

Hlavnou a najdôležitejšou úlohou Anatomického ústavu je dať študentom medicíny čo najväčší základ anatómie ľudského tela. Bez znalostí anatómie nie je možné ani študovať na LF, ani liečiť, ani skúmať. Anatómia nám predstavuje architektúru ľudského tela. Toto štúdium je možné do detailov realizovať vďaka darcom, ktorí sa rozhodli, že ich telo bude po ich smrti slúžiť na tento účel. V súčasnej dobe je v databáze registrovaných vyše 600 darcov a tak je praktická výučba zabezpečená na niekoľko rokov.

 Na Anatomickom ústave sa začala fixácia tzv. flexibilných kadáverov, ktoré umožňujú nielen pregraduálne ale aj postgraduálne vzdelávanie, pretože je možné na nich nacvičovať základné medicínske techniky, ako je kanylácia, intubácia, ale aj nácvik vyšetrovacích metód, ako aj skúšanie nových operačných postupov. Veľký záujem sa prejavuje z odborov chirurgia, ortopédia, neurochirurgia, ale aj anestéziológia či plastická chirurgia, alebo ORL. Pravidelne sa v rámci týchto disciplín uskutočňujú workshopy, ktoré majú veľmi dobrú odozvu.

V rámci novej akreditácie sa na našom ústave bude vyučovať aj predmet klinicko-topografická anatómia, ktorá bude slúžiť na lepšiu prípravu v rámci štátnicových predmetov i na prípravu do budúcej praxe po absolvovaní Lekárskej fakulty.

Ústav každoročne usporadúva “Ladzianskeho deň“, ktorého  tematika sa mení a vždy je  prepojená s anatómiou. Pri tejto príležitosti vychádza knižná publikácia, do ktorej môžu prispievať pracovníci z teoretických i klinických disciplín.

O anatómiu prejavujú veľký záujem študenti v rámci ŠVOČ a to nielen slovenskí, ale aj zahraniční, o čom svedčí aj vytvorenie samostatnej anatomickej sekcie v rámci konferencie ŠVOČ. Anatomický ústav má takisto každoročne veľký počet diplomantov. Niektorí z nich  bývajú  ocenení cenou rektora UK a cenou dekana LF UK.

Za veľký prínos považujeme aj vytvorenie 3D atlasu ľudských kostí v podobe internetovej stránky, ako aj interaktívneho anatomického atlasu topografických régií vytvorené našimi študentami.

Ústav sa zameriava na výskum v oblasti normálnej a patologickej anatómie, neuroanatómie a angiológie s použitím metód imunocytochémie, počítačovej morfometrie a svetelnej a elektrónovej mikroskopie.

Ústav spolupracuje s mnohými pracoviskami, predovšetkým s Neurochirurgickou klinikou,  Ústavom patologickej anatómie a Ústavom histológie a embryológie LFUK, Ústavom pre výskum srdca SAV, Onkologickým ústavom sv. Alžbety, Anatomickým ústavom Univerzity Oslo, INSERM, U-421, Pariž, DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen), Braunschweig, Germany).

V našom laboratórium založené bunkové línie z multiformného glioblastomu (8-MG-BA, 42-MG-BA) sme poskytli bunkovej banke DSMZ na distribúciu do výskumných laboratórii.

Z grantových úloh

* zodpovedný riešiteľ na ústave:
VEGA 1/3439/06  Imunocytochemická analýza gliových prekurzorových buniek v dospelom ľudskom mozgovom tkanive a v tkanivových kultúrach

VEGA 1/4265/07 - Morfologické štúdium inervácie ľudskej sleziny 

APVV 51-059505: Ochrana srdca voči malígnym arytmiám a funkčnému zlyhaniu

 

Podpora úloh výskumu a vývoja v rezorte zdravotníctva (MZ SR): Monitorovanie metastatického potenciálu buniek mamárneho a ovariálneho karcinómu pomocou genetických markerov.

* zapojenie pracovníkov ústavu do grantových úloh na iných pracoviskách:
VEGA 1/4313/07 - Imunohistochemická identifikácia inervácie hrubého čreva ľudí za zvyčajných a niektorých chorobných okolností 

VEGA 1/4252/07 - Štruktúrna organizácia cirkulácie v ľudskej slezine

VEGA 1/4251/07 - Dynamika remodelácie ciev v obraze reprodukovateľných parametrov pri ateroskleróze a fibrilácii predsiení .

 

AÚ v spolupráci s ÚHaE LFUK, SLS, SAS, SHS a ÚVS SAV usporiadal v Bratislave v septembri 2007 MORFOLÓGIA  2007 - 41. zjazd Slovenskej anatomickej spoločnosti s medzinár. účasťou a 44. Lojdovo histochemické sympózium. V budúcom roku  pripadne na nás usporiadanie MORPHOLOGY 2016.

 

Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

prednostka ústavu

<output>

Anatomický ústav LF UK je jedným z najväčších ústavov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského s dlhodobou históriou a stopami, ktoré zanechal po sebe významný slovenský anatóm Prof. Július Ledényi -  Ladziansky.

Hlavnou a najdôležitejšou úlohou Anatomického ústavu je dať študentom medicíny čo najväčší základ anatómie ľudského tela. Bez znalostí anatómie nie je možné ani študovať na LF, ani liečiť, ani skúmať. Anatómia nám predstavuje architektúru ľudského tela. Toto štúdium je možné realizovať do detailov vďaka darcom, ktorí sa rozhodli, že ich telo bude po ich smrti slúžiť na tento účel. V súčasnej dobe je v databáze registrovaných vyše 600 darcov a tak je praktická výučba zabezpečená na niekoľko rokov.

 Na Anatomickom ústave sa začala fixácia tzv. flexibilných kadáverov, ktoré umožňujú nielen pregraduálne ale aj postgraduálne vzdelávanie, pretože je na nich možné nacvičovať základné medicínske techniky, ako je kanylácia, intubácia, ale aj nácvik vyšetrovacích metód, ako aj skúšanie nových operačných postupov. Veľký záujem sa prejavuje z odborov chirurgia, ortopédia, neurochirurgia, ale aj anesteziológia či plastická chirurgia, alebo ORL. Pravidelne sa v rámci týchto disciplín uskutočňujú workshopy, ktoré majú veľmi dobrú odozvu.

V rámci novej akreditácie sa na našom ústave bude vyučovať aj predmet klinicko-topografická anatómia, ktorá bude slúžiť na lepšiu prípravu v rámci štátnicových predmetov i na prípravu do budúcej praxe po absolvovaní Lekárskej fakulty.

Ústav každoročne usporadúva “Ladzianskeho deň“, ktorý je vždy na inú tématiku a ktorá je vždy prepojená s anatómiou. Pri tejto príležitosti vychádza knižná publikácia, do ktorej môžu prispievaťpracovníci z teoretických i klinických disciplín.

O anatómiu prejavujú veľký záujem  v rámci ŠVOČ a to nielen slovenskí, ale aj zahraniční študenti o čom svedčí aj vytvorenie samostatnej anatomickej sekcie. Anatomický ústav má takisto každoročne veľký počet diplomantov, ktorí bývajú opakovane ocenení cenou rektora UK a cenou dekana LF UK.

Za veľký prínos považujeme aj vytvorenie 3D atlasu ľudských kostí v podobe internetovej stránky, ako aj interaktívneho anatomického atlasu topografických régií vytvorené našimi študentami.

Ústav sa zameriava na výskum v oblasti normálnej a patologickej anatómie, neuroanatómie a angiológie s použitím metód imunocytochémie, počítačovej morfometrie a svetelnej a elektrónovej mikroskopie.

Ústav spolupracuje s mnohými pracoviskami, predovšetkým s Neurochirurgickou klinikou,  Ústavom patologickej anatómie a Ústavom histológie a embryológie LFUK, Ústavom pre výskum srdca SAV, Onkologickým ústavom sv. Alžbety, Anatomickým ústavom Univerzity Oslo, INSERM, U-421, Pariž, DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen), Braunschweig, Germany).

V našom laboratórium založené bunkové línie z multiformného glioblastomu (8-MG-BA, 42-MG-BA) sme poskytli bunkovej banke DSMZ na distribúciu do výskumných laboratórii.

</output>

Z histórie Anatomického ústavu LFUK