Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB

Prednosta: 02/48 234 675
Zástupca prednostu: 02/48 234 596
Oddelenie: 02/ 48 234 496
Sekretariát: 02/ 48 234 865, valkovaru.unb.sk

Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
826 06 Bratislava

Lôžková časť: 4 posch., segment B

Ambulancie: Nemocničná poliklinika, -1. posch.

č.d. 007: 02/ 48 234 734 (príjmová ambulancia)

č.d. 006: 02/ 48 234 736

č.d. 005: 02/ 48 234 732

č.d. 004: 02/ 48 234 693

O nás

Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LFUK a UNB Ružinov sa zaoberá komplexnou liečbou ochorení oblasti dutiny ústnej, tváre a krku. Pracovisko je súčasťou Univerzitnej nemocnice a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na klinike sa vykonáva pregraduálna výuka študentov medicíny LFUK v odbore ,,zubné lekárstvo“ a postgraduálna výuka lekárov v študijných programoch ,,dentoalveolárna chirurgia“ a ,,maxilofaciálna chirurgia“. V rámci špecializačnej prípravy v odboroch plastická chirurgia, ORL, traumatológia a neurochirurgia sa vykonáva postgraduálne vzdelávanie lekárov počas  atestačnej prípravy.  Študenti  lekárskych fakúlt a cirkulanti sú počas odborných stáží aktívne zapojení do liečebno-preventívnej starostlivosti na ambulanciách dentoalveolárnej chirurgie, na odd. KÚČTCH ako aj na operačných sálach KOS-u.

Hlavná náplň kliniky, liečebno-preventívna starostlivosť sa vykonáva v nasledovných oblastiach:


- Zápaly čeľustí a čeľustných kostí, zápaly dutiny ústnej dentogénneho a nedentogénneho pôvodu

- Traumatológia – úrazy tváre a tvárového skeletu

- Onkológia – liečba benígnych a malígnych nádorov dutiny ústnej, jazyka, čeľustí, slinných žliaz, čeľustných dutín, a kože v oblasti hlavy a krku

- Ortognátna chirurgia - Vrodené a získané deformácie tváre vrátane porázštepových deformácií

- Ochorenia čeľustných dutín - zápalové a nezápalové

- Ochorenia slinných žliaz vrátane sialolitiázy

- Temporomandibulárny kĺb (TMK)- komplexná liečba ochorení TMK vrátane zlomenín, osteoartrózy, ankylózy

- Predprotetická chirurgia, úpravy čeľustí, slizníc, osteoplastiky

- Liekmi vyvolané  osteonekrózy  čeľustí (MRONJ)

- Dentoalveolárna chirurgia – chirurgická liečba čeľustných cýst, chirurgické extrakcie zubov múdrosti, impaktovaných zubov, zaraďovanie očných zubov, resekcie koreňových hrotov

- Neošetriteľní pacienti – chirurgické ošetrenie, extrakcie zubov

Lôžková časť kliniky je v Nemocnici Ružinov na 4.poschodí, oddelenie B. Celkový počet postelí na oddelení je 24 v 2 a 3 posteľových izbách. Každý pacient na oddelení má prideleného svojho izbového lekára. V dennej službe sú pre pacientov na oddelení dve zdravotné sestry, v nočných hodinách je nepretržitá lekárska služba a jedna zdravotná sestra na oddelení. Bližšie informácie o liečebnom postupe dostane pacient od lekárov pri prijímaní a následne od svojho izbového lekára alebo vedúceho lôžkového oddelenia. Počas hospitalizácie sú pre pacienta k dispozícii všetci lekári vrátane zástupcu prednostu a prednostu kliniky.
Na lôžkové oddelenie sú prijímaní pacienti na plánovanú chirurgickú liečbu podľa objednania, ale aj akútne prijatí pacienti, najmä úrazy, zápaly a onkologickí pacienti. Z týchto dôvodov nie je možné vždy zabezpečiť presné poradie zaradenia do operačného programu podľa príjmu, ,,prednosť“ dostávajú akútni pacienti.


Ambulantná časť kliniky sa nachádza na -1 poschodí v poliklinickej časti nemocnice. Do ambulantnej časti sú odporúčaní pacienti z územia celého Slovenska väčšinou od zubných lekárov, ale aj odborníkov z iných medicínskych odborov. Pacient sa musí dostaviť na vyšetrenie osobne s výmenným lístkom a po konzultácii s ním sa navrhne ďalší liečebný plán. Môže ísť o malý ambulantný chirurgický výkon, alebo výkon JZS  v lokálnej anestézii, na ktorý dostane termín po konzultácii. Ambulantný chirurgický výkon sa vykonáva v ambulantnej zákrokovni v ambulantnej časti kliniky v lokálnej anestézii. V prípade potreby chirurgického výkonu spojeného s hospitalizáciou dostane pacient termín hospitalizácie na lôžkové oddelenie. Ak má pacient nejasnosti informuje sa u objednávajúceho lekára. Informácie o liečebnom postupe v ambulantnej starostlivosti, alebo pri hospitalizácii poskytne aktuálne poverený,  ambulantný  lekár alebo každý lekár na klinike. Na Klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie sa vykonáva aj klinický výskum jednotlivých liečebných postupov, liečebných výsledkov a zavádzanie nových chirurgických postupov. Lekári sa zúčastňujú na odborných domácich podujatiach, ale aj na medzinárodných odborných podujatiach.

Zamestnanci kliniky

doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika ústnej,čeľustnej a tvár.chirurg.
docent

MUDr. Branislav Gális, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika ústnej,čeľustnej a tvár.chirurg.
odborný asistent

MUDr. Kristián Šimko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika ústnej,čeľustnej a tvár.chirurg.
odborný asistent

MDDr. Ľuboš Vanko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika ústnej,čeľustnej a tvár.chirurg.
odborný asistent

Ďalšie informácie

Pedagogická činnosť

V pedagogickej činnosti vykonávame výčbu poslucháčov 3., 4., 5. a 6. ročníka poslucháčov zubného lekárstva. V pedagogickom procese prebieha v rámci postgraduálu príprava na certifikovanú činnosť z dentoalveolárnej chirurgie a príprava na nadstavbovú atestáciu z maxilofaciálnej chirurgie.

Vedecko-výskumná činnosť

V rámci vedecko výskumnej činnosti sa zameriavame na štúdie o možnostiach riešenia vrodených a získaných anomálií tváre, traumatológiu maxilofaciálneho systému, skúmaniu zápalových ochorení dutiny ústnej, čeľustí a tváre.

Liečebno-preventívna činnosť

V liečebno preventívnej činnosti, ktorá tvorí 1/3 náplň zamestnancov LF UK sme úzko spojení s pedagicko výchovným procesom. Práca školských zamestnancov je v nedeliteľnej súčinnosti s pedagicko výchovným a liečebným procesom. Školskí zamestnanci sú plne zapojení do komplexu preventívnej činnosti.

Zoznam doktorandov

MDDr. Bronislava Dvoranová, Externá forma

Téma dizertačnej práce: Funkcia temporomandibulárneho kĺbu a postavenie kondylov po bilaterálnej sagitálnej split osteotómii mandibuly

Školiteľ: doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.

 

MDDr. Marek Soviš, Externá forma

Téma dizertačnej práce: Neinvazívna diagnostika nádorov slinných žliaz

Školiteľ: doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH

 

MDDr. Barbora Šufliarsky, Externá forma

Téma dizertačnej práce: 3D analýza, plánovanie a príprava ortognátneho chirurgického zákroku s využitím 3D tlače

doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH

 

MDDr. Michal Vavro, Externá forma

Téma dizertačnej práce: Sialoendoskopia v terapii obštrukčných sialoadenitíd

Školiteľ: doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.

 

MUDr. Ivana Vidová, Externá forma

Téma dizertačnej práce: Možnosti rekonštrukcie získaných defektov v oblasti hlavy a krku

Školiteľ: doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH

 

Dr. Med. Dent. Marián Sabo, Externá forma

Téma dizertačnej práce: Zmeny morfológie erupčnej dráhy retinovaných očných zubov

Školiteľ: doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH

Zoznam diplomantov

Názov: Causes and Risks of Post-Extraction Bleeding

Príčiny a riziká postextrakčného krvácania

Meno a priezvisko študenta:   Sandra Chemosop Chetalam

Vedúci: doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH

 

Názov: Complications Related To Surgical Tooth Extraction

Komplikácie pri chirurgickej extrakcii zuba

Meno a priezvisko študenta:      Mohammad Amin Bazzi

Vedúci: doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH

 

Názov:  Principles of The Treatment of Mandibular Fractures

Princípy liečby zlomenín sánky

Meno a priezvisko študenta:      Nhi Nguyen

Vedúci: doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH

 

Názov: Komplexný pohľad na problematiku tretích molárov (M3)

Complex View on of Third Molars (M3)

Meno a priezvisko študenta:   Philip Földes

Vedúci:  MDDr. Branislav Gális, PhD.

 

Názov: Komplikácie pri chirurgickej extrakcii zuba

Complications Related to Surgical Tooth Extraction

Meno a priezvisko študenta:   Michal Vajcík

Vedúci:   MDDr. Branislav Gális, PhD.

 

 

Názov: Complex View on of Third Molars (M3)

Komplexný pohľad na problematiku tretích molárov (M3)

Meno a priezvisko študenta:      Abdolali Norouzi

Vedúci:   MDDr. Branislav Gális, PhD.

História kliniky

Pôvodný kolektív 1. Stomatologickej kliniky
Pôvodný kolektív 1. Stomatologickej kliniky

1. Stomatologická klinika LFUK vrátane lôžkového oddelenia bola založená v roku 1950 v priestoroch bývalej otorinolaryngologickej kliniky v suterénnych priestoroch Fakultnej nemocnice na Mickiewiczovej ulici v Bratislave.