Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH

833 48 Bratislava, Pod Krásnou hôrkou 1

Prednosta kliniky:    MUDr.  Michal  H u l m a n, PhD. 
tel. +421259320 639
e-mail: michal.hulmannusch.sk

Sekretariát kliniky: 

Eva Latečková
tel.: +421259320 638   
e-mail: oschnusch.sk

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Panagiotis  A r t e m i o u, PhD.
e-mail:panagiotis.artemiounusch.sk

MUDr. Ivo  G a š p a r o v i č, PhD., MPH.
e-mail: ivo.gasparovicnusch.sk

MUDr. Branislav  B e z á k
e-mail:  branislav.bezaknusch.sk

HISTÓRIA

Prvú transplantáciu srdca v Československu, ale zároveň aj v strednej a východnej Európe uskutočnil lekársky tím pod vedením doc. MUDr. Ladislava Kuželu, DrSc. a  MUDr. Karola Šišku 9. júla 1968 v kardiochirurgickom stredisku na II. chirurgickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Partizánskej ulici. Bola to v poradí 24. transplantácia srdca na svete.

V roku 1979, kedy sa na Partizánskej ulici utvoril Ústav kardiovaskulárnych chorôb (ÚKVCH) v Bratislave, sa stal prednostom Kliniky kardiovaskulárnej chirurgie prof. Šimkovic. Ústav podmienil zrod prvej špecializovanej Kliniky kardiovaskulárnej chirurgie a Kliniky kardiológie vo vtedajšom Československu. Vytvorenie prvého zariadenia tohto druhu na Slovensku bolo medzníkom v ďalšom vývoji slovenskej kardiochirurgie a kardiológie. V tomto období, keď ÚKVCH prebral zodpovednosť za rozvoj spomínaných odborov, za postgraduálnu výchovu, za kardiovaskulárny výskum, sa dotvorila a vyprofilovala špecializačná, ako aj obsahová náplň kardiochirurgie a kardiológie.

Prvú úspešnú transplantáciu srdca v Slovenskej republike vykonal lekársky tím pod vedením prof. MUDr. Viliama Fischera, CSc., FICS v  marci 1998 v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), a. s., Bratislava.

V novembri 2018 bola pod vedením prednostu MUDr. M. Hulmana PhD. realizovaná prvá úspešná implantácia umelého srdca Syncardia TAH (Total Arteficial Heart) vo východnej Európe.

O NÁS

Kardiochirurgická Klinika  LF UK a  NÚSCH, a. s., Bratislava, v zmysle komplexnosti chirurgického  riešenia problematiky ochorení srdca a veľkých ciev hrudníka v dospelosti zastáva vedúce postavenie v rámci Slovenskej republiky. Pracovisko okrem klinickej praxe kladie dôraz aj na pedagogickú a publikačnú činnosť.

Naša klinika realizuje kompletné spektrum kardiochirurgických operácií u dospelých pacientov, ktoré zahŕňa komplexnú chlopňovú chirurgiu, koronárnu chirurgiu, operácie akútnych disekcií hrudnej aorty, chirurgiu tumorov srdca a chirurgické riešenia vrodených srdcových chýb v dospelosti.

V chlopňovej chirurgii popri realizácií náhrad pomocou biologických a mechanických protéz vykonáváme širokú škálu rekonštrukcií srdcových chlopní. Pokračujeme úspešne v programe transkatétrových implantácií chlopňových protéz do aortálnej a mitrálnej pozície s excelentnými výsledkami. Taktiež do portfólia pracoviska  patrí metodika a realizácia operácií pomocou miniinvazívnych prístupov, ktoré sa využívajú najmä při operáciách na aortálnej a mitrálnej chlopni, defektoch predsieňového septa a niektorých typoch  tumorov srdca a taktiež při implantácii krátkodobých a dlhodobých podporných systémov srdca.

Pri náhradách aortálnej chlopne implantujeme tzv. bezstehové bioprotézy, ktoré významne redukujú dĺžku ECC a aj samotnej operácie, z čoho profitujú najmä polymorbídni a starší pacienti.

V koronárnej chirurgii kladieme dôraz na používanie arteriálnych graftov, čím zlepšujeme dlhodobú prognózu týchto pacientov. Časť týchto výkonov (cca 15%) realizujeme na bijúcom srdci bez použitia mimotelového obehu.

V chirurgii akútnych disekcií hrudnej aorty realizujeme v súlade s najnovšími odporúčaniami hybridné výkony, ktoré sa realizujú buď len chirurgickým prístupom, tj. operáciou na vzostupnej aorte a aortálnom oblúku s implantáciou stentgraftu do zostupnej časti hrudnej aorty v jednom sedení, alebo následnou implantáciou endovaskulárnym prístupom v spolupráci s oddelením intervenčnej radiológie.

Ako jediné pracovisko v SR realizuje program transplantácie srdca, kterého neoddeliteľnou súčasťou je aj program implantácie mechanických podpôr srdca. Od roku 2018 úspešne pokračuje program implantácií  umelého srdca - Syncardia TAH (Total Arteficial Heart).

Súčasne s klinickým programom prebieha aj pedagogická činnosť v spolupráci s LF UK Bratislava.

Výsledky kliniky prezentujeme prostredníctvom publikačnej činnosti lekárov KKCH v renomovaných odborných periodikách.