Ortopedická klinika LFUK a NÚDCH

833 40 Bratislava, Limbová 1, tel. + 421(0) 2 59371612, e-mail : ortopediadfnsp.sk

Prednosta kliniky:

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

tel.: +421(0)2 59371451, e-mail: kokavecdfnsp.sk

Zástupca prednostu kliniky:

MUDr. Boris Liščák

tel.: +421(0)2 59371239, e-mail: boris.liscakdfnsp.sk

Mgr. Renáta Červinková, hlavná sestra

tel.: +421(0)2 59371443 (711, 712), e-mail: cervinkovadfnsp.sk

Sekretárka kliniky: Gabriela Jelínková

tel.: +421(0)2 59371612, fax: +421(0)2 59371716: e-mail: ortopediadfnsp.sk

Ostatní zamestnanci

ODBORNÍ ASISTENTI A ASISTENTI:

MUDr. Martina Frištáková, PhD.

MUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MPH

MUDr. Jana Feldinszká

DOKTORANDI:

MUDr. Viktor Dubravay

MUDr. Martin Trepáč

História

Ortopedická klinika (ORK) LF UK a DFNsP vznikla 1.9.2004 z pôvodného Ortopedického oddelenia Detskej fakultnej nemocnice po presídlení I. ortopedickej kliniky LF UK, FNsP a SZU z budovy na Hlbokej ulici do priestorov FNsP Ružinov v roku 2003. Pôvodné ortopedické oddelenie DFNsP Bratislava sa formovalo pod vedením ordinára ortopédie MUDr. Lea Spiššáka, CSc., na Detskej chirurgickej klinike LF UK a DFNsP. Po dobudovaní technického vybavenia a doplnení personálneho obsadenia začalo svoju činnosť 13.5.1992 v areáli starej budovy DFNsP na Lazaretskej ulici v Bratislave a primárom sa stal MUDr. Emil Huraj, CSc. Dlho bolo jediným samostatným špecializovaným pracoviskom detskej ortopédie na Slovensku a v roku 1997 sa presťahovalo do budovy novej Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch.

Hlavné činnosti

ORK sa venuje prevencii, diagnostike, liečbe, vzdelávaniu, posudzovaniu a výskumu ochorení a úrazov pohybového aparátu v detskom a adolescentnom veku.

Okrem najčastejších vrodených a vývojových  abnormalít a ortopedických ochorení detského veku sa klinika venuje komplexne aj problematike neuroortopédie a reumoortopédie (úzko spolupracuje s Národným ústavom reumatických chorôb pri riešení synovektómie a totálnych náhradách bedrových a kolenných kĺbov u adolescentov). V spektre činností kliniky je samozrejmosťou liečba zápalových ochorení pohybového aparátu, aseptických nekróz, úrazov a poúrazových stavov. Súčasťou činností ORK je ortopedická liečba následkov systémových ochorení (metabolické a endokrinné abnormality s vplyvom na skelet, osteochondrodysplázie a iné početné osteoartrikulárne syndrómy).

Ako jediné pracovisko na Slovensku vykonáva nasledovné výkony:

Využíva Ponsetiho techniku liečby najčastejšej vrodenej chyby detského chodidla – tzv. konskej nohy - PEC (pes equinovarus congenitus) ambulantným sádrovaním počas 5 týždňov, po ktorých je dieťa hospitalizované za účelom predĺženia Achillovej šľachy a vo veku 8 týždňov je vyliečené. Zároveň v súlade s moderným pohľadom ortopedickej liečby pokrýva terapeutické možnosti PEC od najjednoduchších až po najnáročnejšie operačné výkony v zložitých prípadoch a syndrómoch.

Ako jediné pracovisko na Slovensku v spolupráci s Klinikou detskej hematológie a onkológie LFUK a DFNsP Bratislava sa systematicky a komplexne venuje problematike onkoortopédie detského veku. Detskú onkoortopédiu vykonáva v plnom rozsahu - odstraňuje zhubné nádory z kostí a nahrádza individuálnymi endoprotézami, medzi nimi aj protézami, ktoré dokážu ,,rásť“ spolu s dieťaťom. Od roku 2007 klinika spolupracuje s I. ortopedickou klinikou UNB a primárom MUDr. Andrejom Švecom, PhD a vykonáva totálne náhrady bedrových a kolenných kĺbov u adolescentov s leukémiami a inými onkologickými procesmi s postihnutím skeletu. Do súčasnosti (sept. 2015) bolo na ORK takto odoperovaných 35 pacientov. Zároveň rieši benígne nádory pohybového aparátu a nádorom podobné afekcie (kostné cysty), zlomeniny v kostných cystách a pod.

Operácie skolióz všetkých typov u detí sa robia „rastúcimi“ inštrumentáriami alebo spôsobom tzv. repozície a definitívnej fúzie (spondylodézy). Ako jedno z dvoch pracovísk na Slovensku sa venuje liečbe ochorení a deformít chrbtice na vrodenom, získanom alebo neuromuskulárnom podklade (skoliózy, kyfózy, M.Scheuermann atď.) od konzervatívnej po operačnú liečbu v celom jej rozsahu.

ORK robí tiež korekcie deformít skeletu končatín Taylorovým priestorovým rámom. Ako jedno z mála pracovísk na Slovensku sa dlhoročne venuje problematike predlžovania končatín pomocou externých fixátorov, ktorými je možné riešiť aj ich uhlové a rotačné deformity.

Vykonáva artroskopické ošetrenie traumatizmov mäkkých častí kolena ( napr. náhrady predných skrížených väzov) a taktiež ošetrenie intraartikulrnych zlomenín v oblasti kolena.

Od júna 2013 vykonáva u deti s detskou mozgovou obrnou (DMO) - zatvorené viacúrovňové uvoľňujúce fibrotómie. Inštruktážne operácie absolvoval prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD v  Orthopaedic Hospital Vienna-Speising.

Roku 2007 zaviedla Ortopedická klinika novú metódu na korekciou plochej nohy pomocou vstrebateľných biomateriálov a od r. 2012 aj novou metódou - RBS skrutkou „calcaneostop“ s využitím vstrebateľných skrutiek. (Certifikát Rizolli inštitútu v Bologni  od prof. Sandra Grannini)

ORK ako jediné pracovisko na Slovensku robí mnohé metódy u raritných ochorení, napríklad pri liečbe vrodeného pakĺbu predkolenia s použitím vaskularizovaného štepu z ihlice v spolupráci s Klinikou plastickej chirurgie LFUK a UNB, plastiky odhalených endoprotéz svalovými lalokmi a voľnými kožnými transplantátmi.

V duchu prevencie sa ORK venuje skríningu a včasnej liečbe vývojovej dysplázie bedra u detí v rámci prirodzeného regionálneho spádu, ale aj riešeniu patologických nálezov vyžadujúcich náročnejšiu a špecifickú liečbu vlastných následkov problematiky DDH u pacientov z celého Slovenska.

Na klinike ročne ambulantne vyšetria viac ako 8 000 pacientov, z nich asi 40-50% podielu tvoria detskí pacienti žijúci mimo Bratislavy, hospitalizujú 600 – 700 detí, z ktorých vyžaduje operačnú liečbu okolo 700 pacientov.

ORK plní tiež úlohy súvisiace s pregraduálnym a postgraduálnym vzdelávaním lekárov a sestier na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v spolupráci s Fakultou zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity organizuje postgraduálne vzdelávacie školiace miesta a tematické kurzy. Zároveň spolupracuje s mnohými zahraničnými klinikami v oblasti nových metód diagnostiky a liečby.

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

V súčasnosti ORK rieši dva výskumné granty, jeden v rámci problematiky využitia ultrazvuku v diagnostike nestability bedrového kĺbu u detí s DMO, druhý sa týka využitia kultivovaných buniek v liečbe defektov chrupavky a aseptických nekróz.

V mnohých oblastiach klinika rozvíja spoluprácu so zahraničnými klinikami, napríklad v oblasti deformít chrbtice a spinálnej chirurgie, v oblasti využitia nových artroskopických metód, výskumu osteoinduktívnych hmôt na výplň kostných cýst a v oblasti nových metód korekcie uhlových, dĺžkových a rotačných deformít končatín.

Jednou z priorít kliniky je prezentácia pracoviska doma a v zahraničí formou publikácií a prednášok. Prednosta kliniky je členom European Pediatric Orthopaedic Society (EPOS), American Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicine (AACPDM). Prednosta kliniky pôsobí vo funkcii prezidenta Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti (SOTS), tiež ako národný delegát v SICOT, EFORT, IFPOS a v redakčných radách renomovaných odborných časopisov a periodík. Mimoriadnym ocenením detskej ortopédie na Slovensku bolo poverenie SOTS organizáciou prvého postgraduálneho kurzu organizácie EPOS – POSNA (Pediatric Orthopaedic Society of Northern America) s názvom Current concepts in pediatric orthopaedics v  2007.

Sylabus predmetu Ortopédia

Zóna  LF UK (Informácie  pre  študentov kliniky)

Témy stáží:

1.     Ortopedické vyšetrenie detského pacienta, vyšetrenie kolena a chrbtice  a bedrových kĺbov u dieťaťa

2.     Rádiodiagnostické metódy v detskej ortopédii

3.     Vývojová dysplázia bedrového kĺbu- etiológia, diagnostika, terapia

4.     M. Legg- Calvé- Perthes- etiológia, diagnostika, terapia

5.     Epiphyseolysis capitis femoris- etiológia, diagnostika, terapia

6.     Ochorenia detskej nohy – pes planovalgus, pes adductus, pes excavatus, pes calcaneus

7.     Pes equinovarus congenitus - etiológia, diagnostika, terapia, Ponsetiho sádrovacia technika

8.     Skolióza – rozdelenie, etiológia, diagnostika, terapia

9.     Avaskulárne kostné nekrózy v detskom veku

10.  Benígne nádorové ochorenia skeletu u detí

11.  Malígne nádorové ochorenia skeletu u detí

12.  Korekcie uhlových a dĺžkových deformit

13.  Úrazy a poúrazové stavy v detskom veku - poškodenie mäkkého kolena u deti

14.  3D tlač a aplikácia regeneratívnej medicíny v ortopédii

15.  Detská mozgová obrna a meningomyelokéla

16.  Detské zlomeniny

17.  Systémové a geneticky podmienené ochorenia skeletu - neurofibromatóza, artrogrypóza , osteogenesis imperfecta, M. Kaufman, Downov syndróm, Marfanov syndróm

 

 

Odporúčaná literatúra:

Aktuality z detskej ortopédie, Kokavec M. a kol., vydavateľstvo Herba 2010

Vybrané kapitoly z detskej ortopédie I a II, Kokavec M. a kol., skriptá, 2003

Vývojová dysplázia bedrového kĺbu, Kokavec M. a kol., vydavateľstvo Herba 2008

Základy sonografie bedrových kĺbov novorodencov, Kokavec M a kol,  vydavateľstvo Herba 2011

Ortopedie, Dungl P. a kol., vydavateľstvo Grada 2014

Stáže a výučba

Miesto konania stáží:

Ortopedická klinika LFUK a DFNsP, Limbová 1, 833 00 Bratislava, 3. poschodie, nemocničná časť.

Podľa aktuálneho rozvrhu - utorky a štvrtky od 8:30.

 

Kontakt: 02/ 59 371 612 (sekretariát), ortopediadfnsp.sk