Ortopedická klinika LFUK a NÚDCH

833 40 Bratislava, Limbová 1, tel. + 421(0) 2 59371612, e-mail : ortopedianudch.eu

web: ORK LFUK a NÚDCH

Prednosta kliniky:

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

tel.: +421(0)2 59371451, e-mail: milan.kokavecnudch.eu

Zástupca prednostu kliniky:

MUDr. Frištáková Martina, PhD.

tel.: +421(0)2 59371612, e-mail: martina.fristakova@nudch.eu

Mgr. Renáta Červinková, hlavná sestra

tel.: +421(0)2 59371443 (711, 712), e-mail: renata.cervinkovanudch.eu

Sekretárka kliniky: Mgr. Zuzana Viktoryová

tel.: +421(0)2 59371612, fax: +421(0)2 59371716: e-mail: ortopedianudch.eu

Zamestnanci

Mgr. Zuzana Viktoryová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ortopedická klinika
administratívny sekretár

MUDr. Paulína Kubičková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ortopedická klinika
asistent
[1]

Ostatní zamestnanci

MUDr. Boris Liščák

MUDr. Tomáš Doležal

MUDr. Jana Bevilaqua

MUDr. Pavol Rendek

MUDr. Matúš Halas

Novinky

História

Ortopedická klinika (ORK) LF UK a NÚDCH vznikla z pôvodného Ortopedického oddelenia Detskej fakultnej nemocnice po presídlení I. ortopedickej kliniky LF UK, FNsP a SZU z budovy na Hlbokej ulici do priestorov FNsP Ružinov v roku 2003. Pôvodné ortopedické oddelenie DFNsP Bratislava sa formovalo pod vedením ordinára ortopédie MUDr. Lea Spiššáka, CSc., na Detskej chirurgickej klinike LF UK a DFNsP. Po dobudovaní technického vybavenia a doplnení personálneho obsadenia začalo svoju činnosť 13.5.1992 v areáli starej budovy DFNsP na Lazaretskej ulici v Bratislave a primárom sa stal MUDr. Emil Huraj, CSc. Dlho bolo jediným samostatným špecializovaným pracoviskom detskej ortopédie na Slovensku a v roku 1997 sa presťahovalo do budovy novej Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch. Detska ortopedická klinika LFUK a DFNsP vznikla 1.9. 2004 a prednostom sa stal Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD. V súčasnosti sa pracovisko nazýva Ortopedická klinika LFUK a NÚDCH.

 

Kolektív Ortopedickej kliniky LFUK a NÚDCH
Kolektív Ortopedickej kliniky LFUK a NÚDCH

Hlavné činnosti kliniky

Ortopedická klinika LFUK a NÚDCH (ORK) sa venuje prevencii, diagnostike, liečbe, vzdelávaniu, posudzovaniu a výskumu ochorení a úrazov pohybového aparátu v detskom a adolescentnom veku.

Okrem najčastejších vrodených a vývojových  abnormalít a ortopedických ochorení detského veku sa klinika venuje komplexne aj problematike neuroortopédie a reumoortopédie. V spektre činností kliniky je samozrejmosťou liečba zápalových ochorení pohybového aparátu, aseptických nekróz, úrazov a poúrazových stavov. Súčasťou činností ORK je ortopedická liečba následkov systémových ochorení (metabolické a endokrinné abnormality s vplyvom na skelet, osteochondrodysplázie a iné početné osteoartrikulárne syndrómy).

Ako prvé pracovisko na Slovensku začalo vykonávať nasledovné výkony:

Ponsetiho techniku liečby najčastejšej vrodenej chyby detského chodidla – tzv. konskej nohy - PEC (pes equinovarus congenitus) ambulantným sadrovaním počas 5 týždňov, po ktorých je dieťa hospitalizované za účelom predĺženia Achillovej šľachy. Zároveň v súlade s moderným pohľadom ortopedickej liečby pokrýva terapeutické možnosti PEC od najjednoduchších až po najnáročnejšie operačné výkony v zložitých prípadoch a syndrómoch.

Ako vedúce pracovisko na Slovensku v spolupráci s Klinikou detskej hematológie a onkológie LFUK a NÚDCH Bratislava sa systematicky a komplexne venuje problematike onkoortopédie detského veku. Detskú onkoortopédiu vykonáva v plnom rozsahu - odstraňuje zhubné nádory z kostí a nahrádza individuálnymi endoprotézami, medzi nimi aj protézami, ktoré dokážu ,,rásť“ spolu s dieťaťom. Od roku 2007 klinika spolupracuje s I. ortopedickou klinikou UNB a prednostom MUDr. Andreyom Švecom, PhD a vykonáva totálne náhrady bedrových, kolenných, ramenných a členkových kĺbov u adolescentov s onkologickými procesmi s postihnutím skeletu. Zároveň rieši benígne nádory pohybového aparátu a nádorom podobné afekcie (kostné cysty), zlomeniny v kostných cystách, liečba osteoid osteómu radiofrekvenčnou abláciou a pod.

Operácie skolióz všetkých typov u detí sa robia „rastúcimi“ inštrumentáriami alebo spôsobom tzv. repozície a definitívnej fúzie (spondylodézy). Ako jedno z dvoch pracovísk na Slovensku sa venuje liečbe ochorení a deformít chrbtice na vrodenom, získanom alebo neuromuskulárnom podklade (skoliózy, kyfózy, M.Scheuermann atď.) od konzervatívnej po operačnú liečbu v celom jej rozsahu.

ORK robí tiež korekcie deformít skeletu končatín Taylorovým priestorovým rámom. Ako jedno z mála pracovísk na Slovensku sa dlhoročne venuje problematike predlžovania končatín pomocou externých fixátorov, ktorými je možné riešiť aj ich dĺžkové diskrepancie, uhlové a rotačné deformity. Od roku 2017 sa v korekcii akrátenia končatín na ORK využíva aj intramedulárny expandibilný kliniec Precice, ovládaný magnetom.

Vykonáva artroskopické ošetrenie traumatizmov mäkkých častí kolena ( napr. náhrady predných skrížených väzov, plastiky mediálneho femoro patelárneho ligamenta, sutury meniskov) a taktiež ošetrenie intraartikulrnych zlomenín v oblasti kolena (včítane ošetrenia resorbovateľnými materiálmi) a poškodení chrupavky (nanofraktúry atď).  

Od júna 2013 vykonáva u deti s detskou mozgovou obrnou (DMO) - zatvorené viacúrovňové uvoľňujúce fibrotómie. Inštruktážne operácie absolvoval prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD v  Orthopaedic Hospital Vienna-Speising.

Roku 2007 zaviedla Ortopedická klinika novú metódu na korekciou plochej nohy pomocou vstrebateľných biomateriálov a od r. 2012 aj novou metódou - RBS skrutkou „calcaneostop“ s využitím vstrebateľných skrutiek. (Certifikát Rizolli inštitútu v Bologni  od prof. Sandra Grannini). U starších detí a adolescentov používa na korekciu plochej nohy implantát HyProcure.

ORK ako jediné pracovisko na Slovensku robí mnohé metódy u raritných ochorení, napríklad pri liečbe vrodeného pakĺbu predkolenia s použitím vaskularizovaného štepu z ihlice v spolupráci s Klinikou plastickej chirurgie LFUK a UNB, plastiky odhalených endoprotéz svalovými lalokmi a voľnými kožnými transplantátmi.

V duchu prevencie sa ORK venuje skríningu a včasnej liečbe vývojovej dysplázie bedra u detí v rámci prirodzeného regionálneho spádu, ale aj riešeniu patologických nálezov vyžadujúcich náročnejšiu a špecifickú liečbu vlastných následkov problematiky DDH u pacientov z celého Slovenska.

Na klinike ročne ambulantne vyšetria viac ako 8 000 pacientov, z nich asi 40-50% podielu tvoria detskí pacienti žijúci mimo Bratislavy, hospitalizujú 600 – 700 detí, z ktorých vyžaduje operačnú liečbu okolo 700 pacientov.

ORK plní tiež úlohy súvisiace s pregraduálnym a postgraduálnym vzdelávaním lekárov a sestier na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v spolupráci s Fakultou zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity organizuje postgraduálne vzdelávacie školiace miesta a tematické kurzy. Zároveň spolupracuje s mnohými zahraničnými klinikami v oblasti nových metód diagnostiky a liečby.

Jednou z priorít kliniky je prezentácia pracoviska doma a v zahraničí formou publikácií a prednášok. Prednosta kliniky je členom European Pediatric Orthopaedic Society (EPOS), American Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicine (AACPDM). Prednosta kliniky pôsobí vo funkcii prezidenta Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti (SOTS), tiež ako národný delegát v SICOT, EFORT, IFPOS a v redakčných radách renomovaných odborných časopisov a periodík. Mimoriadnym ocenením detskej ortopédie na Slovensku bolo poverenie SOTS organizáciou prvého postgraduálneho kurzu organizácie EPOS – POSNA (Pediatric Orthopaedic Society of Northern America) s názvom Current concepts in pediatric orthopaedics v 2007. Prednosta kliniky je hlavným odborníkom MZ SR pre pediatrickú ortopédiu.

Špecializačné štúdium

Garant špecializačného štúdia v špecializačnom odbore Ortopédia: prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH


Skúšobná komisia pre špecializačnú skúšku: 

Predseda

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH         LFUK

Členovia

doc. MUDr. Silvia Vajcziková, CSc.              LFUK

doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.                     LFUK

MUDr. Andrey Švec, PhD.                           LFUK

MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.              LFUK

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.                   LF SZU

prof. MUDr. Marek Lacko, PhD.                LF UPJŠ

MUDr. Libor Nečas, PhD.                           JLFUK


Náplň a špecializačný program odboru Ortopédia upravuje Vestník MZ SR z 15.10.2010. Detaily viď. TU.


        

 

 

 

Doktorandské štúdium

Externí doktorandi:

MUDr. Pavol Rendek – ORK LFUK a NÚDCH

MUDr. Matúš Halas – ORK LFUK a NÚDCH

MUDr. Jana Bevilaqua – ORK LFUK a NÚDCH

MUDr. Paulína Kubičková – ORK LFUK a NÚDCH

MUDr. Jozef Beňuška ml. – I OTK LFUK a UNB

MUDr. Nikola Čembová – I OTK LFUK a UNB

MUDr. Yussuf Nasser – KOaTPU UPJŠ a UN Košice

Bližšie info TU.

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

 

  1. Štúdium vybraných kandidátnych génov v kontexte etiopatogenézy vrodených dysplázií bedrového kĺbu. VEGA 1/0255/17 (zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH; zástupca zodpovedného riešiteľa: MUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MPH; spoluiešitelia: MPH, MUDr. Jana Jakimová, MUDr. Martina Frištáková, PhD., MUDr. Paulína Janečková)
  2. Nové malé molekuly a bioaktívne nanočastice pre terapiu zápalových a degeneratívnych ochorení kostí a kĺbov. APVV-17-0373 (spoluriešiteľ: MUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MPH., prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH )
  3. On-line simulátor modelových klinických situácií v odboroch ortopédie a úrazovej chirurgie. KEGA 071UK-4/2016 (zodpovedný riešiteľ: MUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MPH., zástupca zodpovedného riešiteľa: prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH)
  4. Štúdium biologických vlastností ľudských indukovaných pluripotentných kmeňových buniek v kontexte ich využitia pri terapii vybraných degeneratívnych chorôb pohybového aparátu. APVV-14-0032 (spoluriešiteľ: MUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MPH., prof Devinsky...)
  5. Inovativne vyšetrovacie metody v diagnostike skeletalnych dysplazii a predčasnej osteoporozy v pediatrickej populacii. Grant MZ SR 2018 (zodpovedný riešiteľ prof MUDr Ludmila Podracká CSc, spoluriešiteľ prof MUDr. Milan Kokavec PhD)

Publikačná činnosť

link TU.

Kongresy

Aktuálne informácie ohľadne kongresov: http://www.ortopedia.sk/