Klinika onkohematológie LF UK a NOU

O klinike

Na úseku onkohematológie je v NOÚ od 1.2.2015 zriadená Klinika onkohematológie ako výučbová základňa Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.. Výuka aj zdravotnícka starostlivosť prebieha v úzkej súčinnosti s ostatnými pracoviskami ústavu, najmä s II. Onkologickou klinikou LFUK a NOÚ. V máji 2015 bola otvorená zrekonštruovaná Transplantačná jednotka s navýšením počtu lôžok zo 4 na 6 a zvýšením hygienického, technického a sociálneho štandardu pracoviska. Pracoviská kliniky plnia funkciu  konzultačného onkohematologického pracoviska  pre onkologické a neonkologické pracoviská v SR pri určovaní diagnózy a diferenciálnej diagnostiky malígnych lymfoproliferatívnych ochorení, akútnych a chronických leukémií, ako aj chemoterapie,  imunoterapie a podpornej liečby. <s></s>

Klinika je tvorená 2 klinickými a jedným laboratórnym pracoviskom:

Oddelenie onkohematológie I. (OOH I.) je zamerané najmä na diagnostiku a liečbu lymfoproliferatívnych ochorení. Súčasťou OOH I. je Transplantačná jednotka - jednotka intenzívnej onkohematologickej starostlivosti zameraná najmä na transplantáciu kmeňových krvotvorných buniek.

Oddelenie onkohematológie II (OOH II.)  je zamerané predovšetkým na liečbu akútnych a   chronických leukémií.

Oddelenie laboratórnej hematológie a transfúziológie (OLHT) poskytuje a zabezpečuje štandardný hematologický servis pre všetky úseky zdravotnej starostlivosti v NOÚ,  špecializované hematologické vyšetrenia na diagnostiku a sledovanie hematologických malignít; vyrába a zabezpečuje pre pacientov ústavu krvné deriváty, vrátane izolácie, spracovania, charakterizácie a uskladnenia kmeňových buniek potrebných pre vykonávanie transplantačného programu.

Klinika onkohematológie má 33 lôžok, z toho je 6 lôžok transplantačných. 

História a súčasnosť kliniky

Klinika  onkohematológie LFUK a Národného onkologického ústavu patrí medzi najmladšie klinické pracoviská LFUK. Vznikla v roku 2015 odčlenením 2 oddelení klinickej hematológie a oddelenia laboratórnej hematológie z II. Onkologickej kliniky LFUK a NOÚ. Od ustanovenia Národného onkologického ústavu v roku 1990 bola v rámci internistickej onkológie budovaná silná vetva onkohematológie so zameraním najmä na komplexnú liečbu myeloproliferatívnych a  lymfoproliferatívnych ochorení.

Výuka aj zdravotnícka starostlivosť prebieha v úzkej súčinnosti s ostatnými pracoviskami Národného onkologického ústavu, najmä s II. Onkologickou klinikou LFUK a NOÚ. V máji 2015 bola zrekonštruovaná Transplantačná jednotka s navýšením počtu lôžok zo 4 na 6 a zvýšením hygienického, technického a sociálneho štandardu pracoviska. Transplantačná jednotka bola založená v roku 1992 Dr. Fuchsbergerom a Dr. Lakotom a v tom istom roku prebehla 1. autológna transplantácia krvotvorných buniek v SR. Pracoviská kliniky plnia funkciu  konzultačného onkohematologického pracoviska  pre onkologické a neonkologické pracoviská v SR pri určovaní diagnózy a diferenciálnej diagnostiky malígnych lymfoproliferatívnych ochorení, akútnych a chronických leukémií, ako aj chemoterapie,  imunoterapie a podpornej liečby.

Klinika je tvorená 2 klinickými a jedným laboratórnym pracoviskom, ambulantnú starostlivosť zabezpečuje 6 ambulancií. Klinika disponuje spolu 33 lôžkami, vrátane 6 transplantačných.

Oddelenie onkohematológie I. (OOH I) je zamerané najmä na diagnostiku a liečbu lymfoproliferatívnych ochorení (malígne lymfómy, mnohopočetný myelóm, zriedkavé lymfoproliferatívne ochorenia). Súčasťou OOH I je Transplantačná jednotka - jednotka intenzívnej onkohematologickej starostlivosti zameraná na transplantáciu kmeňových krvotvorných buniek. Ročne sa na tomto pracovisku vykoná około 80 transplantácií, prevažne autológnych. Postupne sa rozvíja aj alogénny transplantačný program.

Oddelenie onkohematológie II (OOH II)  je zamerané predovšetkým na liečbu akútnych a   chronických leukémií, myelodysplázií ako aj zriedkavých hematologických malignít. Pracovisko patrí medzi popredné pracoviská poskytujúce komplexnú antileukemickú liečbu vrátane suportívnej starostlivosti. Významne sa podieľa na konziliárnom servise pre ostatné pracoviská NOÚ.

Oddelenie laboratórnej hematológie a transfúziológie (OLHT) poskytuje a zabezpečuje štandardný hematologický servis pre všetky úseky zdravotnej starostlivosti v NOÚ,  špecializované hematologické vyšetrenia na diagnostiku a sledovanie hematologických malignít; vyrába a zabezpečuje pre pacientov ústavu krvné deriváty, vrátane izolácie, spracovania, charakterizácie a uskladnenia kmeňových buniek potrebných pre vykonávanie transplantačného programu.

Napriek nedávnemu vzniku kliniky sú pedagogické skúsenosti pracoviska dlhoročné, väčšina pedagogických aj zdravotníckych pracovníkov má bohaté skúsenosti s pregraduálnou (študenti 6. ročníka) ako aj s postgraduálnou výukou. Odborný potenciál dokumentuje počet kolegov s vedeckými hodnosťami PhD, aktívne členstvo v domácich i zahraničných odborných spoločnostiach a publikačná aktivita. Podieľame sa na príprave doktorandov, aktuálne vedieme  štyroch PhD študentov.

Na našom pracovisku prebieha aj vedecko-výskumná činnosť, zapájame sa do projektov v spolupráci s Biomedicínskym centrum SAV na poli identifikácie prognostických a prediktívnych faktorov malígnych lymfómov, vo výskume mikroprostredia mnohopočetného myelómu. Intenzívne spolupracujeme s Jednotkou translačného výskumu NOÚ. Pracoviská kliniky sú zapojené do medzinárodných klinických štúdií fázy I-III, spolupracujeme s domácimi a zahraničnými odbornými spoločnosťami a pracovnými skupinami v onkohematológii.

Výuka študentov LFUK

Výuka študentov LFUK 6. ročníka VL

Výuka na Klinike onkohematológie prebieha v súčinnosti s II. Onkologickou klinikou LFUK a NOÚ

Začiatok stáží:  8.00 hod
Seminár: 11.00 hod  (streda)

Kľúče od seminárnej miestnosti sú na sekretariáte prednostu kliniky u pani Koišovej (3.posch), č. dverí 338. Po opustení miestnosti prosím odovzdať kľúče späť na sekretariát.

Nahrádzanie stáží len po dohovore s prednostom kliniky. Osobné veci si medici uložia pred začiatkom stáží  v seminárnej miestnosti.

V prípade nejasností kontaktujte Doc.Drgoňu (prednosta KOH odd. 3-poschodie) alebo Dr. Rázusa (OOH I. odd. 4.poschodie)

Medici na stáže, prídu kompletne „v bielom prezlečení“ (biele tričko, biele nohavice, plášť, prezuvky), inak nebudú vpustení na oddelenie a stáž si budú musieť nahradiť (vysokorizikoví neutropenickí pacienti)

Začiatok stáže je o 8.00 hod koniec o 13.30 hod.

Rozpis stážií

Program stáží

Pondelok

8.00 – 12.00h                        Praktická časť – stáž na oddelení                                               

Streda

8.00 - 11.00h                         Praktická časť – stáž na oddelení

11.00 - 12.00h                       Seminár - 3.poschodie - Miestnosť č. 347

                                                Malígne lymfómy - Doc. MUDr. Ľ. Drgoňa, CSc.

12.00-13.00h                         Leukémie - MUDr. Iveta Oravcová PhD.

Piatok

8.00 - 12.00h                         Praktická časť – stáž na oddelení

Výskumné projekty KOH

Projekty:

  • SAV BMC Bratislava + Dana Farber Cancer Institute, Boston: Identifikácia a hodnotenie biomarkerov u pacientov s agresívnymi lymfómami.
  • SAV BMC Bratislava + Klinika Hematológie a transfuziológie LFUK a UNB, Bratislava: Hodnotenie a vplyv mikroprostredia u pacietov s mnohopočetným myelómom.
  • SAV BMC Bratislava: Úloha biomarkerov v predikcii rizika a prognózy pacientov s Hodgkinovým lymfómom
  • KOH + Klinika infektológie LFUK a UNB, Bratislava: Reaktivácia hepatitídy B u imunokompromitovaných pacientov
  • Lymfómová skupina Slovenska – Projekt SlovLymp, Lymfómové Fórum.
  • ESCMID/ESGICH (European Study Group for Infections in Immunocompromised Patients) – Toxoplasmosis  in transplant patients – an European survey.
  • CELL – FIND (Czech Leukemia Study Group for Life – Fungal Infection Database) FIND Aspergillus, FIND Candida, FIND rare fungi.

Najvýznamnejšie publikácie KOH

Mego M, Chovanec J, Vochyanova-Andrezalova I, Konkolovsky P, Mikulova M, Reckova M, Miskovska V, Bystricky B, Beniak J, Medvecova L, Lagin A, Svetlovska D, Spanik S, Zajac V, Mardiak J, Drgona L. Prevention of irinotecan induced diarrhea by probiotics: A randomized double blind, placebo controlled pilot study. Complement Ther Med. 2015 Jun;23(3):356-62. 

Kern, WV., Marchetti, O., Drgona, L., et al.: Oral antibiotics for fever in low-risk neutropenic patients with cancer: A double-blind, randomized, multicenter trial comparing single daily moxifloxacin with twice daily ciprofloxacin plus amoxicillin/clavulanic acid combination therapy – EORTC infectious diseases group trial XV. J Clin Oncol 2013;31:1149 – 1156

Drgona, L., Colita, A., Klimko, N.,  et al.: Triggers for driving treatment of  at-risk patients with invasive fungal disease. J Antimicrob Chemother 2013;68 Suppl 3:iii17-iii24

Drgona, L., Khachatryan, A., Stephens, J., et al.: Clinical and economic burden of invasive fungal diseases in Europe: focus on pre-emptive and empirical treatment of Aspergillus and Candida species. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2013; DOI 10.1007/s10096-013-1944-3

Zdenek Racil, Martina Toskova, Iva Kocmanova, Lucie Buresova, Michal Kouba, Lubos Drgona, Lucia Masarova, Tomas Guman, Elena Tothova, Julia Gabzdilova, Kristina Forsterova, Jan Haber, Barbora Ziakova, Eva Bojtarova, Monika Rolencova, Shira Timilsina, Petr Cetkovsky, Jiri Mayer: Micafungin as empirical antifungal therapy in hematological patients: a retrospective, multicenter study in the Czech and Slovak Republics. Leukemia & Lymphoma 2013; 54 (5): 1042-10

Pagano, Livio - Akova, Murat - Dimopoulos, George - Herbrecht, Raoul - Drgoňa, Ľuboš - Blijlevens, Nicole : Risk assessment and prognostic factors for mould-related diseases in immunocompromised patients. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. - Vol. 66, Suppl. 1 (2011), s. i5-14

Christophe Ferme´, Jose´ Thomas, Pauline Brice , Olivier Casasnovas, Andrej Vranovsky , Serge Bologna , Pieternella J. Lugtenburg ,Re´da Bouabdallah , Patrice Carde , Catherine Sebban ,Houchingue Eghbali , Gilles Salles , Gustaaf W. van Imhoff , Antoine Thyss , Evert M. Noordijk , Oume´daly Reman ,Marnix L.M. Lybeert , Maud Janvier , Michele Spina , Bruno Audhuy , John M.M. Raemaekers , Richard Delarue , Bruno Anglaret , Okke de Weerdt , Zora Marjanovic , Robbert J.H.A. Tersteeg , Daphne de Jong , Josette Brie`re , Michel Henry-Amar , for the European Organisation for Research and Treatment of Cancer Lymphoma Group, and the Groupe d’E´ tude des Lymphomes de l’Adulte:
ABVD or BEACOPP baseline along with involved-field radiotherapy in early-stage Hodgkin Lymphoma with risk factors: Results of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC)eGroupe d’E´ tude des Lymphomes de l’Adulte (GELA) H9-U intergroup randomised trial. Eur J Cancer 81 (2017) 45-55

Mego, Michal - Čierniková, Soňa - Rázus, Martin - Drgoňa, Ľuboš - Zajac, Vladimír : Probiotic bacteria in patients treated with chemotherapy and radiation therapy
Critical Dietary Factors in Cancer Chemoprevention. - Cham : Springer, 2016. - S. 353-373

Bezdíček, Matěj - Langerová, Martina - Říčna, Dita - Weinbergerová, Barbora - Kocmanová, Iva - Volfová, Pavlína - Drgoňa, Ľuboš - Pöczová, Miroslava - Mayer, Jiří - Ráčil, Zdeněk: Rapid detection of fungal pathogens in bronchoalveolar lavage samples using panfungal PCR combined with high resolution melting analysis
Medical Mycology. - Vol. 54, No. 7 (2016), s. 714-724

Mihaylov, Georgi - Mihaylova, Zhasmina - Drgoňa, Ľuboš - Cipková, Andrea - Novák, Jan - Petrova, Roumyana: Health care resource utilization and G-CSF use in patients with solid tumors or hematological malignancies hospitalized for febrile neutropenia in Bulgaria, Czech Republic and Slovakia
Memo - Magazine of European Medical Oncology. - Vol. 9, No. 3 (2016), s. 144-152

L. Demitrovicova, E. Mikuskova, I. Oravcova, S. Cingelova, L. Drgona, B. Mladosievicova:
Infectious complications in chronic lymphocytic leukemia- a retrospective analysis: single institution experience.
Neoplasma 64, 3,2017, 474 -481.

Témy doktorandských prác

Reaktivácia hepatitídy B u imunokompromitovaných pacientov (Hepatitis B reactivation in immunocompromised patients)
externá forma
študijný program: vnútorné choroby
školiteľ: Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc (lubos.drgonanou.sk)

Úloha biomarkerov v predikcii rizika a prognózy pacientov s Hodgkinovým lymfómom (The role of biomarkers for risk and prognosis prediction in patients with Hodgkin´s lymphoma)
externá forma
študijný program: onkológia
školiteľ: Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc (lubos.drgonanou.sk)

Zamestnanci KOH

Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc. - prednosta kliniky

Prim. MUDr. Andrej Vranovský, PhD. - odborný asistent

MUDr. Iveta Oravcová, PhD. - odborný asistent

MUDr. Martin Rázus - asistent

PhDr. Eva Bednáriková- Schweighofer, PhD. – sekretariát