Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH

Charakteristika kliniky

Klinika pediatrickej neurológie zabezpečuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť o deti s ochoreniami centrálneho, periférneho nervového systému a svalov vo veku 0-18 rokov na úrovni súčasných vedeckých poznatkov.

Je konzultačným pracoviskom pre deti s epilepsiou, má zriadenú epileptickú jednotku s možnostou dlhodobého videoEEG monitorovania a polygrafického vyšetrenia. Zabezpečuje komplexnú liečbu epilepsia vrátane návrhov na epileptochirgickú liečbu. Zameriava sa na diagnostiku a liečbu neurometabolických a degeneratívnych ochorení mozgu,  je celoštátnym centrom pre diagnostiku a liečbu sclerosis multiplex  a je konzultačným pracoviskom pre deti s vrodenými vývojovými chybami mozgu a miechy  (myelodyplázie, hydrocefalus).

Vykonáva kompletnú prístrojovú diagnostiku v neurológii v elektroencefalografickom a elektromyografickom laboratóriu, vyšetrenie evokovaných potenciálov (VEP, SSPE, BSAEP, MEP), sonografické vyšetrenie mozgu cez veľkú fontanelu a v rámci nemocníc vyšetrenie mozgu počítačovou tomografiou, magnetickou rezonanciou a pozitrónovou emisnou tomografiou.

Je akreditovaným pracoviskom pre pregraduálnu a postgraduálnu výuku v odbore pediatrická neurológia a kontinuálne medicínske vzdelávanie pre pediatrov, neurológov a psychiatrov..

Vedecko-výskumná činnosť je zameraná na genetické aspekty epilepsie, ochorenia bielej hmoty mozgu (leudystrofie), sclerosis  multiplex a niektoré zriedkavé ochorenia (Dravetovej  syndróm, tuberózna skleróza ).

Informácie pre študentov

Zóna pre študentov