II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚSA

Základné informácie

 

Klinika zabezpečuje liečebno-preventívnu starostlivosť poskytovaním anestéziologickej starostlivosti a krátkodobej, resp. dlhodobej resuscitačnej starostlivosti.

Ako pracovisko LFUK sa podieľa na pedagogickej činnosti v oblasti pregraduálneho štúdia lekárskych smerov i v rámci prípravy pred špecializačnými skúškami.

Klinika zabezpečuje výučbu predmetov:

 

  • Anestéziológia a intenzívna medicína pre zahraničných študentov všeobecného lekárstva
  • Prvá pomoc pre poslucháčov prvého ročníka zubného lekárstva, slovenských a zahraničných študentov
  • Anestetiká a sedatíva pre 3. ročník zubného lekárstva, slovenských a zahraničných študentov
  • Klinická anesteziológia pre 5. ročník všeobecného lekárstva slovenských študentov
  • Resuscitológia pre 5 ročník všeobecného lekárstva zahraničných študentov

 

Od roku 2014 Klinika  zabezpečuje  post-graduálne – špecializačné štúdium v odbore  Anestéziológia a intenzívna medicína  na LF UK v Bratislave, v súčasnosti je v príprave  vyše 50 lekárov  budúcich anestéziológov. 

Do roku 2023  špecializačnú skúšku z odboru  AIM úspešne  absolvovalo a diplom anestéziológa  získalo  20 lekárov  Slovenskej republiky.

 

 

História a súčasnosť

II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK  a OÚSA bola založená 3. septembra 2008 za obojstrannej podpory a súhlasu vedenia OÚSA a dekana LF UK  prof. MUDr. Petra Labaša, CSc. Celý proces  ustanovenia  kliniky začal už na jeseň roku 2007 z iniciatívy doc. MUDr. Romana  Záhorca, CSc.

Na štatúte kliniky, na ideovom naplnení funkcií kliniky, na jej duchovnom obsahu ako vysokoškolskej vzdelávacej ustanovizne pre medikov a budúcich anestéziológov sa svojimi radami a skúsenosťami zaslúžil  profesor Dr. Juraj Švec, DrSc. Prednostom kliniky sa stal doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc, odborní asistenti  MUDr. Daniel Cintula, MUDr. Tomáš Veselovský a MUDr. Jana Šimková.

Lôžková časť klinky sa skladá z dvoch veľkých miestností so šiestimi a troma lôžkami, izolačná septická izba má jedno lôžko s hygienickou časťou. Klinika je vybavená modernou anestéziologickou a intenzivistickou technikou, používa moderné spôsoby anestézie a intenzívnej terapie.

Klinika plní liečebno-preventívne, pedagogické a osvetové  funkcie, ako aj vedecko-výskumnú činnosť s publikačnou aktivitou. Liečebno-preventívna činnosť zahŕňa vykonávanie anestézie pre približne 3800 onkologických pacientov za rok. Intenzívna pooperačná starostlivosť je vykonávaná pre približne 900 pacientov jednotky intenzívnej starostlivosti a plnú resuscitačnú a intenzivistickú starostlivosť  poskytujeme pre asi sto kriticky chorých pacientov ročne. Anestézie sa vykonávajú na šiestich operačných stoloch, intenzívna medicína na desiatich lôžkach. Na klinike je nepretržitá resuscitačná služba pre  pacientov  OúsA.

Klinika zabezpečuje výuku pre poslucháčov všeobecného lekárstva LFUK v predmete anestéziológia a intenzívna medicína a v predmete prvá pomoc pre poslucháčov zubného lekárstva. Veľkú obľubu si získal povinne voliteľný predmet klinická anestéziológia. Každoročne obhajuje  viacero  poslucháčov LF UK svoje diplomové práce v predmete anestéziológia a intenzívna medicína.

Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc. je garantom predmetu anestéziológia a intenzívna medicína pre špecializačné štúdium na LFUK v Bratislave, je tiež školiteľom doktorandov - anestéziológov  na LFUK v Bratislave  a JLF UK v Martine. PhD. po obhájení dizertačnej práce úspešne získali traja  doktorandi : MUDr. Š. Krbila, MUDr. M. Griger a MUDr. P. Sklienka.

Klinika získala od  Ministerstva zdravotníctva SR akreditáciu na vykonávanie  špecializačného štúdia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína od 17. septembra 2014. V  súčasnosti  vykonáva špecializačné  štúdium a kurzy  48 lekárov, budúcich anestéziológov -intenzivistov.  Za 5 rokov  sme vychovali a  špecializáciu v odbore AIM získali 20 lekári SR !

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa klinika venuje špecifikám anestézie u onkologických pacientov. V spolupráci s anestéziológmi z LF Karlovej univerzity Praha sme pripravili a vydali učebnicu - monografiu Anestézia a perioperačná starostlivosť v onkológii. Viac ako pätnásť rokov sa zamestnanci pracoviska zaoberajú problematikou  syndrómu sepsy, jej diagnostikou a liečbou, ako aj novými spôsobmi anestézie a perioperačnej starostlivosti, poruchami kognitívnej dysfunkcie po anestézií.

Od roku 2023  zavádzame  do klinickej  praxe  projekt  ERAS – kvalitnej a bezpečnej  perioperačnej starostlivosti pre  onkochirurgických pacientov.  II. KAIM LFUK  sa aktívne zapojila do medzinárodnej akademickej  spolupráce  na  výskume   sepsy s Univerzitami  stredoeurópskych krajín  V4 , Chorvátska a Slovinska   s názvom  projektu SepsEast.

 

                                                                                     Roman Záhorec,  Marec 2023

Klinická činnosť

Ambulantná časť:

Anestéziologická ambulancia vykonáva predoperačné konziliárne vyšetrenia, premedikácie, ako aj konzultácie v pracovných dňoch (tel. číslo: 02/3224 9777) :

Pondelok  8:00 - 14:00

Utorok      9:00 - 14:00

Streda      9:00 - 14:00

Štvrtok     9:00 - 14:00  

Piatok       8:00 - 12:30

Lôžková časť:

Na lôžkach sa poskytuje intenzívna a pooperačná starostlivosť pre onkologických pacientov. Oddelenie poskytuje konzultácie v oblasti nutričnej podpory, enterálnej a parenterálnej výživy, ako aj pri zvládnutí chronickej malígnej bolesti.ň

Oddelenie intenzívnej medicíny má v súčasnosti 13 lôžok, z toho 4 intenzivistické lôžka a 6 lôžok onkologickej JIS. KAIM  má 1 lôžko na izolačnej- septickej izbe a  3 lôžka na post- anestetickej prebúdzacej izbe.

Anestéziologická časť:

U hospitalizovaných pacientov poskytuje všetky druhy celkovej a regionálnej anestézie na piatich operačných sálach Kliniky onkologickej chirurgie, Kliniky onkologickej gynekológie a Oddelenia maxilo-faciálnej chirurgie a na pracovisku Brachyterapie Kliniky rádioterapie pri zákrokoch v krátkodobej celkovej anestézii. Pracovníci kliniky sú aj členmi pracovného tímu pri rádioterapeutickom zákroku - brachyterapii prostaty, pri jej onkologickom postihnutí. Ide o zákrok v celkovej anestézii, trvá 2-4 hodiny, ktorý sa vykonáva v našom nemocničnom zariadení zatiaľ ako jedinom v SR.

Okrem toho pracovníci kliniky  vykonávajú anestéziu aj pri brachyterapii a pri gynekologických a stomatologických ambulantných výkonoch, tiež pri ambulantných gastroenterologických vyšetreniach (kolonoskopia, gastrofibroskopia), pri diagnosticko-terapeutických zákrokoch na CT a MR pracovisku.

 

Resuscitačná starostlivosť:

V prípadoch akútnej poruchy vedomia, zastavenia obehu a dýchania u hospitalizovaných i  ambulantných pacientov sa poskytuje neodkladná podpora vitálnych funkcií a rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia.

Vedecko - výskumná činnosť

  Na II. KAIM sa dlhé roky venujeme výskumu sepsy, špecifikám vedenia anestézie u onkologických pacientov a intenzívnej starostlivosti o onkologicky chorých pacientov. Spolupracujeme s klinikami Onkologického ústavu sv. Alžbety a ústavmi LF UK v Bratislave.

Publikácie za rok 2022

 

1.     SepsEast Registry indicates high mortality associated with COVID-19 caused acute respiratory failure in Central-Eastern European intensive care units

Jan Benes # 1 2 3Miłosz Jankowski # 4 5Konstanty Szułdrzynski 4 5Roman Zahorec 6Mitja Lainscak 7 8Zoltán Ruszkai 9Matej Podbregar 8 10Jan Zatloukal 1 2Jakub Kletecka 1 2Krzysztof Kusza 11Jakub Szrama 11Estera Ramic 12Katarina Galkova 13Stefan Krbila 14Josef Valky 15Jaka Ivanic 16Marko Kurnik 10Angéla Mikó 9Tamás Kiss 17Barbara Hetényi 17Peter Hegyi 18 19 20Alan Sustic 21 22Zsolt Molnar 23 24

Scientific Reports 2022 Sep 1;12(1):14906.,  doi: 10.1038/s41598-022-18991-

2.     Association between use of enhanced recovery after surgery protocols and postoperative complications in colorectal surgery in Europe: The EuroPOWER international observational study

Javier Ripollés-Melchor 1Ane Abad-Motos 2Maurizio Cecconi 3Rupert Pearse 4Samir Jaber 5Karem Slim 6Nader Francis 7Antonino Spinelli 3Jean Joris 8Orestis Ioannidis 9Eirini Zarzava 10Nüzhet Mert Şentürk 11Seppe Koopman 12Nicolai Goettel 13Ottokar Stundner 14Tomas Vymazal 15Petr Kocián 16Alaa El-Hussuna 17Michał Pędziwiatr 18Jurate Gudaityte 19Tadas Latkauskas 20Marisa D Santos 21Humberto Machado 22Roman Zahorec 23Ana Cvetković 24Mirjana Miric 25Maria Georgiou 26Yolanda Díez-Remesal 27Ib Jammer 28Gabriel E Mena 29Andrés Zorrilla-Vaca 30Marco V Marino 31Alejandro Suárez-de-la-Rica 32José A García-Erce 33Margarita Logroño-Ejea 34Carlos Ferrando-Ortolá 35María L De-Fuenmayor-Valera 36Bakarne Ugarte-Sierra 37José de Andrés-Ibañez 38Alfredo Abad-Gurumeta 36Gianluca Pellino 39Manuel A Gómez-Ríos 40Gilberto Poggioli 41Albert Menzo-Wolthuis 42Berta Castellano-Paulis 43Patricia Galán-Menéndez 44César Aldecoa 45José M Ramírez-Rodríguez 46EuroPOWER Study Investigators Group

J. Clin. Anesth. , 2022 Sep; 80: 110752. doi: 10.1016/j.jclinane.2022.110752.

 

3.     Neutrophil-to-lymphocyte ratio, past, present and future perspectives

R Zahorec , Bratisl lek listy, 2021;122(7):474-488.   doi: 10.4149/BLL_2021_078.  

 

 

Aktivity II.KAIM

II. KAIM  LFUK na Onkologickom ústave  sv. Alžbety  sa aktívne zapojila   do medzinárodného  projektu spolupráce  SEPSEAST pri výskume  sepsy a multiorgánovej dysfunkcie  na akademickej úrovni medzi univerzitami  zo 6 krajín stredovýchodného regiónu Európy  ( Poľsko-Krakow, Waršava, Česko – Plzeň, Slovensko – Bratislava, Maďarsko – Budapešť, Slovinsko – Celje,  Chrovátsko – Rijeka). Vedenie OúsA a dekan LFUk v Bratislave  podpísali  memorandum o porozumení  spoločného projektu SepsEast  za účelom  výmeny  informácii,  výskumu, zahraničných výmenných pobytov s cieľom  dosiahnuť  pokrok v problematike sepsy.

II. KAIM LFUK na Onkologickom ústave sv. Alžbety  vypracovala  projekt  implementácie  programu ERAS -  programu  bezpečnej a kvalitnej  perioperačnej starostlivosti pre onkochirurgických pacientov. Vedenie OúsA  podpísali  zmluvu o spolupráci s vedením UNsP Milosrdní bratia na dobu dvoch rokov.  Pripravuje sa  výskum a spoločný výskumný grant na aplikáciu ERAS  programu do klinickej  praxe a sledovanie  vplyvu  procesov  na zlepšenie  kvality starostlivosti s dopadom na zrýchlené a efektívne  uzdravenie  onkologických pacientov po operácii.

II. KAIM LFUK a OúsA  4 roky  vykonáva  certifikačné  štúdium akreditované na MZ SR so skúškou v predmete „ Neodkladná podpora  životných funkcii“  . Celkom  kurzy  absolvovalo  vyše 150  zdravotníkov  OúsA. V roku 2023 sú plánované  dvojdňové kurzy  každý mesiac  v trvaní 8 hodín s udelením 8 kreditov  po absolvovaní  praktickej a teoretickej  skúšky z poskytovanie  prvej pomoci a kardiopulmonálnej resuscitácie.

Zoznam plánovaných aktivít II.KAIM akad. rok 23/24

Zoznam doktorandov

1.)    MUDr.  Tomáš  Veselovský , 4. rok externého  doktorandského štúdia v predmete 7.1.7

2.)    MUDr. Tomáš Hitka, 3. rok, externého  doktorandského štúdia v predmete 7.1.7

3.)   MUDr. Jana Závodná, 1. rok externého  doktorandského štúdia v predmete 7.1.7

4.)    MUDr. István Bodor, externého  doktorandského štúdia v predmete 7.1.7 Chirurgia

Špecializačné štúdium v odbore AIM

V roku 2014  MZ SR vydalo súhlas a priznalo akreditáciu Špecializačného štúdia štúdijného odboru Anesteziológia a intenzívna medicína Lekárskej fakulte Univerzity Komenského dňom 17.júla 2014, ktorá sa bude vykonávať na dvoch klinikách  Anesteziológie a intenzívnej medicíny v Bratislave (UN Ružinov a Onkologický ústav sv. Alžbety) a na detskej klinike anesteziologie a intenzívnej medicíny DFNsP Bratislava – Kramáre. Garantom špecializačného štúdia je menovaný doc. MUDr. Roman  Záhorec,. CSc. .

 

MZ SR  rozhodlo o akreditácií a uznalo, aby I. a II. KAIM LF UK mali   právo a povinnosť vzdelávať  lekárov OAIM a KAIM v špecializačnom (postgraduálnom) štúdiu . Teoretická a praktická výučba formou kurzov a stáží začne od  ak. Roku 2015/2016.

Pregraduálne štúdium LFUK

Klinika zabezpečuje pregraduálnu výučbu v študijnom predmete anestéziológia a intenzívna medicína pre zahraničných študentov LF UK 4. ročníka všeobecného lekárstva . Klinika sa tiež podieľa na výučbe predmetu Prvá pomoc pre poslucháčov LF UK 1. ročníka Zubného lekárstva a výučbe predmetu First Aid pre zahraničných poslucháčov LFUK 1. Ročníka Dentistry v jazyku anglickom. II. Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny vedie diplomové semináre z predmetu anesteziológia, a intenzívna medicína pre študentov LF UK až k štátnej záverečnej skúške a obhajobe diplomovej práce.  II. KAIM LFUK na Onkologickom ústave sv. Alžbete zabezpečuje výučbu povinne voliteľného predmetu Klinická anesteziológia pre študentov 5. Ročníka všeobecného lekárstva v zimnom semestri ukončená riadnou skúškou.

Zoznam diplomantov

Zamestnanci

PhDr. Zuzana Mihaľová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, II.klinika anestéziológie a intenz.med.
administratívny sekretár
[1]

Zamestnanci kliniky

II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚSA

Adresa: Heydukova 10, 812 50  Bratislava

tel. +421 2 32249 210,  /104, /100

 

Prednosta kliniky:

doc. MUDr. Roman  Záhorec, CSc.

tel. +421 2 32249 210 / 104

e-mail: roman.zahorecousa.sk

 

Zástupca prednostu:

MUDr. Daniel  Cintula

tel. +421 2 32249 104/ 210

e-mail: daniel.cintulaousa.sk

 

Primár:

MUDr. Iveta Džuberová

tel. +421 2 32249 106

e-mail: idzuberovaousa.sk

 

Sekretárka kliniky:

PhDr. Zuzana Mihaľová

tel.: +421 2 32249 210

e-mail: zuzana.mihalovaousa.sk

 

Odborní asistenti a asistenti :

MUDr. Daniel  Cintula  

MUDr. Tomáš Hitka

MUDr. Tomáš  Veselovský

 

 

Kalendár podujatí

www.ssaim.sk