II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚSA

Základné informácie

KAIM LFUK OUSA zabezpečuje liečebno-preventívnu starostlivosť poskytovaním anestéziologickej starostlivosti, krátkodobej a dlhodobej resuscitačnej starostlivosti.

Ako pracovisko LFUK sa podieľa na pedagogickej činnosti v oblasti pregraduálneho štúdia lekárskych smerov, i v rámci prípravy pred špecializačnými skúškami v odbore AIM a iných medicínskych odboroch.

KAIM LFUK OUSA zabezpečuje výuku predmetu anesteziológia a intenzívna medicína pre domácich a zahraničnych študentov Zubného lekárstva a výuku predmetu Prvá pomoc pre poslucháčov 1.ročníka zubného lekárstva.

Klinická činnosť

Ambulantná časť:

Anestéziologická ambulancia vykonáva predoperačné konziliárne vyšetrenia, premedikácie, ako aj konzultácie v pracovných dňoch (tel. číslo: 02/3224 9777) :

Pondelok  8:00 - 14:00

Utorok      9:00 - 14:00

Streda      9:00 - 14:00

Štvrtok     9:00 - 14:00  

Piatok       8:00 - 12:30

Lôžková časť:

Na lôžkach sa poskytuje intenzívna a pooperačná starostlivosť pre onkologických pacientov. Oddelenie poskytuje konzultácie v oblasti nutričnej podpory, enterálnej a parenterálnej výživy, ako aj pri zvládnutí chronickej malígnej bolesti.ň

Oddelenie intenzívnej medicíny má v súčasnosti 13 lôžok, z toho 4 intenzivistické lôžka a 6 lôžok onkologickej JIS. KAIM  má 1 lôžko na izolačnej- septickej izbe a  3 lôžka na post- anestetickej prebúdzacej izbe.

Anestéziologická časť:

U hospitalizovaných pacientov poskytuje všetky druhy celkovej a regionálnej anestézie na piatich operačných sálach Kliniky onkologickej chirurgie, Kliniky onkologickej gynekológie a Oddelenia maxilo-faciálnej chirurgie a na pracovisku Brachyterapie Kliniky rádioterapie pri zákrokoch v krátkodobej celkovej anestézii. Pracovníci kliniky sú aj členmi pracovného tímu pri rádioterapeutickom zákroku - brachyterapii prostaty, pri jej onkologickom postihnutí. Ide o zákrok v celkovej anestézii, trvá 2-4 hodiny, ktorý sa vykonáva v našom nemocničnom zariadení zatiaľ ako jedinom v SR.

Okrem toho pracovníci kliniky  vykonávajú anestéziu aj pri brachyterapii a pri gynekologických a stomatologických ambulantných výkonoch, tiež pri ambulantných gastroenterologických vyšetreniach (kolonoskopia, gastrofibroskopia), pri diagnosticko-terapeutických zákrokoch na CT a MR pracovisku.

 

Resuscitačná starostlivosť:

V prípadoch akútnej poruchy vedomia, zastavenia obehu a dýchania u hospitalizovaných i  ambulantných pacientov sa poskytuje neodkladná podpora vitálnych funkcií a rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia.

Vedecko - výskumná činnosť

  Na II. KAIM sa dlhé roky venujeme výskumu sepsy, špecifikám vedenia anestézie u onkologických pacientov a intenzívnej starostlivosti o onkologicky chorých pacientov. Spolupracujeme s klinikami Onkologického ústavu sv. Alžbety a ústavmi LF UK v Bratislave.

Špecializačné štúdium v odbore AIM

V roku 2014  MZ SR vydalo súhlas a priznalo akreditáciu Špecializačného štúdia štúdijného odboru Anesteziológia a intenzívna medicína Lekárskej fakulte Univerzity Komenského dňom 17.júla 2014, ktorá sa bude vykonávať na dvoch klinikách  Anesteziológie a intenzívnej medicíny v Bratislave (UN Ružinov a Onkologický ústav sv. Alžbety) a na detskej klinike anesteziologie a intenzívnej medicíny DFNsP Bratislava – Kramáre. Garantom špecializačného štúdia je menovaný doc. MUDr. Roman  Záhorec,. CSc. .

 

MZ SR  rozhodlo o akreditácií a uznalo, aby I. a II. KAIM LF UK mali   právo a povinnosť vzdelávať  lekárov OAIM a KAIM v špecializačnom (postgraduálnom) štúdiu . Teoretická a praktická výučba formou kurzov a stáží začne od  ak. Roku 2015/2016.

Pregraduálne štúdium LFUK

Klinika zabezpečuje pregraduálnu výučbu v študijnom predmete anestéziológia a intenzívna medicína pre zahraničných študentov LF UK 4. ročníka všeobecného lekárstva . Klinika sa tiež podieľa na výučbe predmetu Prvá pomoc pre poslucháčov LF UK 1. ročníka Zubného lekárstva a výučbe predmetu First Aid pre zahraničných poslucháčov LFUK 1. Ročníka Dentistry v jazyku anglickom. II. Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny vedie diplomové semináre z predmetu anesteziológia, a intenzívna medicína pre študentov LF UK až k štátnej záverečnej skúške a obhajobe diplomovej práce.  II. KAIM LFUK na Onkologickom ústave sv. Alžbete zabezpečuje výučbu povinne voliteľného predmetu Klinická anesteziológia pre študentov 5. Ročníka všeobecného lekárstva v zimnom semestri ukončená riadnou skúškou.

Zamestnanci

MUDr. Tomáš Hitka

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, II.klinika anestéziológie a intenz.med.
asistent vysokej školy, univerzity

PhDr. Zuzana Mihaľová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, II.klinika anestéziológie a intenz.med.
administratívny sekretár
[1]

Zamestnanci kliniky

II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚSA

Adresa: Heydukova 10, 812 50  Bratislava

tel. +421 2 32249 210,  /104, /100

 

Prednosta kliniky:

doc. MUDr. Roman  Záhorec, CSc.

tel. +421 2 32249 210 / 104

e-mail: roman.zahorecousa.sk

 

Zástupca prednostu:

MUDr. Daniel  Cintula

tel. +421 2 32249 104/ 210

e-mail: daniel.cintulaousa.sk

 

Primár:

MUDr. Iveta Džuberová

tel. +421 2 32249 106

e-mail: idzuberovaousa.sk

 

Sekretárka kliniky:

PhDr. Zuzana Mihaľová

tel.: +421 2 32249 210

e-mail: zuzana.mihalovaousa.sk

 

Odborní asistenti a asistenti :

MUDr. Daniel  Cintula  

MUDr. Tomáš Hitka

MUDr. Tomáš  Veselovský

 

 

Kalendár podujatí

www.ssaim.sk