II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

II. Rádiologická klinika sa člení na nasledovné pracoviská:

 • pracovisko digitálnej skiagrafie
 • pracovisko digitálnej skiaskopie
 • pracovisko digitálnej klinickej mamografie a ultrasonografie prsníkov
 • pracovisko digitálnej preventívnej (skríningovej) mamodiagnostiky
 • pracovisko digitálnej mamografickej stereotaxie 1 a 2
 • pracovisko digitálnej stomatologickej rádiológie
 • pracovisko všeobecnej ultrasonografie (USG)
 • pracovisko počítačovej tomografie (CT)
 • pracovisko magnetickej rezonancie (MR)

 

Prístrojové vybavenie:

 • digitálny skiagrafický prístroj
 • multifunkčná skiaskopická sklopná stena
 • 4 sonografické prístroje, z toho 3 dedikované na vyšetrovanie patologických procesov mliečnej žľazy
 • 3 mamografické prístroje, z toho dva špičkové digitálne mamografy
 • 2 prístroje digitálnej stereotaxie, z toho jeden špeciálny bioptický stôl
 • 2 prístroje vákuovej biopsie
 • 2 MDCT prístroje, z toho jeden dedikovaný pre onkologickú diagnostiku
 • prístroj magnetickej rezonancie so silou poľa 3 T

 

 

 

KLINICKÁ ČINNOSŤ

Na pracovisku digitálnej skiagrafie a skiaskopie sa využívajú digitálny skiagrafický prístroj a digitálna multifunkčná sklopná stena. Na tomto pracovisku sa vykonávajú konvenčné röntgenové vyšetrenia pľúc, skeletu a gastrointestinálneho traktu vrátane intervenčných výkonov (ERCP, zavádzanie stentov atď).

Na ultasonografickom pracovisku sa vyšetrujú prakticky všetky orgány a systémy tela, najčastejšie parenchymatózne orgány brucha a panvy, krku a niektoré vyšetrenia cievneho systému. Realizujú sa tiež USG vyšetrenia s i. v. aplikáciou špeciálnej kontrastnej látky. Pod sonografickou kontrolou sa vykonávajú cielené biopsie dostupných ložísk.

Na pracoviskách preventívnej a klinickej mamodiagnostiky sa vykonáva kompletná zobrazovacia diagnostika ochorení mliečnej žľazy u asymptomatických aj symptomatických žien a realizuje sa celé spektrum intervenčných výkonov na prsníkoch (punkčná aspiračná cytológia, jadrová biopsia, predoperačná lokalizácia nehmatných ložísk). Ako jedno z mála pracovísk na Slovensku klinika vykonáva i miniinvazívne diagnostické a liečebné zákroky pomocou vákuového mamotomického prístroja.

Využitím dvoch prístrojov počítačovej tomografie sa vykonáva komplexná diagnostika rôznych nádorových a nenádorových ochorení všetkých lokalizácií, určenie štádia onkologického ochorenia a sledovanie účinnosti liečby. Súčasne sa pod CT kontrolou realizujú aj niektoré nevaskulárne intervenčné výkony.

Na prístroji magnetickej rezonancie so silou magnetického poľa 3T sa realizujú vyšetrenia patologických procesov v mäkkých tkanivách všetkých lokalizácií s dôrazom na onkologické ochorenia, vyšetruje sa celé spektrum patologických procesov v centrálnom nervovom systéme. Vyšetrujú sa tiež niektoré časti svalovo-kĺbového aparátu. Veľká časť MR diagnostiky je venovaná ochoreniam mliečnej žľazy. MR pracovisko je vybavené softvérom umožňujúcim niektoré typy funkčnej diagnostiky a je tu možné realizovať intervenčné výkony na prsníkoch.

Súčasťou II. Rádiologickej kliniky LFUK a OÚSA je na základe rozhodnutia MZ SR zo dňa 13.3.2012 Centrum zobrazovacej diagnostiky a intervenčných zákrokov atypických lézií prsníka, ktoré na základe svojho personálneho a  technického vybavenia disponuje možnosťou komplexnej a integrovanej mamodiagnostiky.

 

 

 

ŠTRUKTÚRA KLINIKY

Prednostka kliniky:

doc. MUDr. Viera L e h o t s k á, PhD.

tel.: 32249 178, 32249 186, 32249 187

e-mail: viera.lehotskáousa.sk

Docenti:

doc. MUDr. Viera L e h o t s k á, PhD. odbor Verejné zdravotníctvo

Sekretariát kliniky:

Ing. Henrieta Krajčíová

tel.: 32249 231

e-mail: henrieta.krajciovaousa.sk

Asistenti:

MUDr. Lucia Vanovčanová

MUDr. Martin Polakovič

MUDr. Júlia Račková

MUDr. Katarína Rauová PhD.

MUDr. Miroslava Smreková

MUDr. Silvia Budiačová

MUDr. Alžbeta Kršáková

 

 

INFORMÁCIE PRE PACIENTOV

Kontaktné mailové adresy na II. Rádiologickej klinike:

 

1)  rdg.okienkoousa.sk    - RTG okienko – konvenčná rádiológia  „ prízemie blok A“

                                            - RTG snímky, skiaskopické vyšetrenia

2)  rdg.recepciaousa.sk  -  Recepcia  v stomatologickej časti, „ prízemie blok Z“

                                            - RTG vyš. zubov, OPG snímky

                                            - preventívne mamografické vyšetrenia a preventívne USG vyšetrenia prsníkov

                                            - konzultácie prinesenej MG (mamografickej), USG a inej prsníkovej dokumentácie

3)  ctousa.sk                   - CT pracovisko 

4)  mrousa.sk                  - MR pracovisko 

 

 

AKO NÁS NÁJDETE

II.Rádiologická klinika LF UK a OÚSA
Heydukova 10
812 50 Bratislava
tel. 59249 210

web: www.ousa.sk

Mapa:https://goo.gl/maps/lI66j

Zóna LF UK (Informácie pre študentov)

V akademickom roku 2022/23 bude výučba pre ZL 3. ročník na II. Rádiologickej klinike LF UK a OÚSA prebiehať nasledovne:

Prednášky- dištančne prostredníctvom MS Teams 

Stáže- prezenčne na Heydukovej 10 

Priebežná komunikácia o priebehu výučby bude poskytovaná včas prostredníctvom emailov/uniba.