II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA

HISTÓRIA

II. Rádiologická klinika vznikla k 1. aprílu roku 2006. Jej prvou prednostkou, ktorá zastáva túto pozíciu doteraz je prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD. Klinika bola založená na pôde OÚSA, kde nadviazala na tradíciu rádiodiagnostického oddelenia, založeného primárom MUDr. Andrejom Kutarňom, CSc. v roku 1965.

II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA sa aktívne podieľa na výučbe študentov štvrtého ročníka všeobecného lekárstva  v rámci študijného predmetu rádiológia a nukleárna medicína, tretieho ročníka zubného lekárstva v študijnom predmete zubná rádiológia a šiesteho ročníka všeobecného lekárstva v špeciálnej problematike postavenia a využitia zobrazovacích metód v onkologickej diagnostike a určenia štádiovosti nádorovej choroby a sledovania efektu protinádorovej liečby. Klinika sa venuje aj príprave lekárov v procese špecializačného štúdia v odbore rádiológia, realizovaného podľa európskej normy. V rámci celospoločenského záujmu o včasný záchyt karcinómu prsníka v Slovenskej republike rozšírila klinika  pôsobnosť LF UK zavedením a vykonávaním certifikovanej pracovnej činnosti Mamodiagnostika v rádiológii.

II. Rádiologická klinika vykonáva  prípravu doktorandov v  externej a dennej forme doktorandského štúdia, pričom nosnými témami sú implementácia nových zobrazovacích  postupov do diagnostiky včasných foriem karcinómu prsníka, hrubého čreva, štítnej žľazy, slinných žliaz a rozvoj digitalizácie, e-learningu  a umelej inteligencie v rádiológii.

Klinika má výborné vzťahy so zahraničnými partnermi v Čechách, Maďarsku, Poľsku, Fínsku, Rakúsku, Chorvátsku a Slovinsku. Klinika  úzko spolupracuje s Oddelením genetiky Experimentálneho ústavu klinickej onkológie SAV, Oddelením patológie Kliniky laboratórnej medicíny LF UK a OÚSA a s Oddelením lekárskej genetiky OÚSA.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

II. Rádiologická klinika sa člení na nasledovné pracoviská:

 • pracovisko digitálnej skiagrafie
 • pracovisko digitálnej skiaskopie
 • pracovisko digitálnej klinickej mamografie a ultrasonografie prsníkov
 • pracovisko digitálnej preventívnej (skríningovej) mamodiagnostiky
 • pracovisko digitálnej mamografickej stereotaxie 1 a 2
 • pracovisko digitálnej stomatologickej rádiológie
 • pracovisko všeobecnej ultrasonografie (USG)
 • pracovisko počítačovej tomografie (CT)
 • pracovisko magnetickej rezonancie (MR)

 

Prístrojové vybavenie:

 • digitálny skiagrafický prístroj
 • multifunkčná skiaskopická sklopná stena
 • 4 sonografické prístroje, z toho 3 dedikované na vyšetrovanie patologických procesov mliečnej žľazy
 • 3 mamografické prístroje, z toho dva špičkové digitálne mamografy
 • 2 prístroje digitálnej stereotaxie, z toho jeden špeciálny bioptický stôl
 • 2 prístroje vákuovej biopsie
 • 2 MDCT prístroje, z toho jeden dedikovaný pre onkologickú diagnostiku
 • prístroj magnetickej rezonancie so silou poľa 3 T

 

 

 

KLINICKÁ ČINNOSŤ

Na pracovisku digitálnej skiagrafie a skiaskopie sa využívajú digitálny skiagrafický prístroj a digitálna multifunkčná sklopná stena. Na tomto pracovisku sa vykonávajú konvenčné röntgenové vyšetrenia pľúc, skeletu a gastrointestinálneho traktu vrátane intervenčných výkonov (ERCP, zavádzanie stentov atď).

Na ultasonografickom pracovisku sa vyšetrujú prakticky všetky orgány a systémy tela, najčastejšie parenchymatózne orgány brucha a panvy, krku a niektoré vyšetrenia cievneho systému. Realizujú sa tiež USG vyšetrenia s i. v. aplikáciou špeciálnej kontrastnej látky. Pod sonografickou kontrolou sa vykonávajú cielené biopsie dostupných ložísk.

Na pracoviskách preventívnej a klinickej mamodiagnostiky sa vykonáva kompletná zobrazovacia diagnostika ochorení mliečnej žľazy u asymptomatických aj symptomatických žien a realizuje sa celé spektrum intervenčných výkonov na prsníkoch (punkčná aspiračná cytológia, jadrová biopsia, predoperačná lokalizácia nehmatných ložísk). Ako jedno z mála pracovísk na Slovensku klinika vykonáva i miniinvazívne diagnostické a liečebné zákroky pomocou vákuového mamotomického prístroja.

Využitím dvoch prístrojov počítačovej tomografie sa vykonáva komplexná diagnostika rôznych nádorových a nenádorových ochorení všetkých lokalizácií, určenie štádia onkologického ochorenia a sledovanie účinnosti liečby. Súčasne sa pod CT kontrolou realizujú aj niektoré nevaskulárne intervenčné výkony.

Na prístroji magnetickej rezonancie so silou magnetického poľa 3T sa realizujú vyšetrenia patologických procesov v mäkkých tkanivách všetkých lokalizácií s dôrazom na onkologické ochorenia, vyšetruje sa celé spektrum patologických procesov v centrálnom nervovom systéme. Vyšetrujú sa tiež niektoré časti svalovo-kĺbového aparátu. Veľká časť MR diagnostiky je venovaná ochoreniam mliečnej žľazy. MR pracovisko je vybavené softvérom umožňujúcim niektoré typy funkčnej diagnostiky a je tu možné realizovať intervenčné výkony na prsníkoch.

Súčasťou II. Rádiologickej kliniky LFUK a OÚSA je na základe rozhodnutia MZ SR zo dňa 13.3.2012 Centrum zobrazovacej diagnostiky a intervenčných zákrokov atypických lézií prsníka, ktoré na základe svojho personálneho a  technického vybavenia disponuje možnosťou komplexnej a integrovanej mamodiagnostiky.

 

 

 

ŠTRUKTÚRA KLINIKY

Prednostka kliniky:

prof. MUDr. Viera L e h o t s k á, PhD.

tel.: 32249 178, 32249 186, 32249 187

e-mail: viera.lehotskáousa.sk

Docenti:

prof. MUDr. Viera L e h o t s k á, PhD. odbor Verejné zdravotníctvo

Sekretariát kliniky:

PhDr. Zuzana Mihaľová

tel.: 0948511696

e-mail: mihalova58uniba.sk

Asistenti:

MUDr. Lucia Vanovčanová, PhD.

MUDr. Martin Polakovič

MUDr. Júlia Račková

MUDr. Katarína Rauová PhD.

MUDr. Lukáš Valkovič, PhD.

doc. MUDr. Andrej Klepanec, PhD.

MUDr. Maroš Rudnay, PhD.

MUDr. Ondrej Bobík, PhD.

GRANTOVÉ ÚLOHY

1.  Názov projektu: Nádorové markery ako prognostické faktory nádorov prsníkovej   žľazy:  vedecké aspekty a klinická relevancia 

Komisia VEGA pre lekárske a farmaceutické vedy č. projektu 1/4313/97;  1997 - 1999

2.   Názov projektu: Včasná detekcia rakoviny rakoviny prostaty 3T magnetickou  rezonanciou

Aplikovaný výskum a vývoj APVV – 0297/10 LF.RK2 – II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA 2010 -2013

3.    Názov projektu: Štandardné preventívne, diagnostické a terapeutické postupy  - "Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe" –

VEGA 1/0072/23 MR rádiomické znaky a prediktory odpovede nádorov prsníka na neoadjuvantnú chemoterapiu

VEGA 1/0525/23 Hlboké neurónové siete v digitálnej mamografii pri diagnostike patologických mikrokalcifikátov ako včasnej formy karcinómu prsníka

<u1:p></u1:p>

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – Technická komisia MZ SR 2017 -2019; https://www.standardnepostupy.sk/popis-celeho-projektu/  2017 -2019, 2021-2023

 

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

 

I1 Iný výstup publikačnej činnosti ako celok

 

I101 Bárdyová, Zuzana (aut) (14.29%) - Horváthová, Martina (aut) (14.285%) - Kállayová, Alena (aut) (14.285%) - Lehotská, Viera (aut) [UKOLF2RK] (14.285%) - Rečková, Mária (aut) (14.285%) - Slobodníková, Jana (aut) (14.285%) - Trautenberger Ricová, Jana (aut) (14.285%): Mamografický skríning SR : hodnotiaca správa za obdobie 2021. - 1. vyd. - Bratislava : Národný onkologický inštitút, 2022. - 19 s. [online]

knižná publikácia - odborná

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5618 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

POZNÁMKA:

vyšlo aj v angličtine - Bratislava : Národný onkologický inštitút, 2022

 

I102 Horváthová, Martina (aut) (33.334%) - Kállayová, Alena (aut) (33.333%) - Lehotská, Viera (aut) [UKOLF2RK] (33.333%): Štandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia - štandardný operačný proces pre diagnostickú mamografiu : 1. revízia. - 1. vyd. - Bratislava : Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 2022. - 18 s. [online]

Nevykazované UKO

iný

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

 

I103 Horváthová, Martina (aut) (12.5%) - Lehotská, Viera (aut) [UKOLF2RK] (12.5%) - Nikodemová, Denisa (aut) (12.5%) - Kállayová, Alena (aut) (12.5%) - Slobodníková, Jana (aut) (12.5%) - Gyurkovics, Peter (aut) (12.5%) - Rečková, Mária (aut) (12.5%) - Trautenberger Ricová, Jana (aut) (12.5%): Štandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia a na výkon prevencie - skríningová mamografia / Štandardný postup na výkon prevencie karcinómu prsníka metódou populačného skríningu – skríningová mamografia [elektronický dokument] : 3. revízia. - 1. vyd. - Bratislava : Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 2022. - 46 s. [online]

Nevykazované UKO

iný

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

 

I104 Lehotská, Viera (aut) [UKOLF2RK] (7.696%) - Rauová, Katarína (aut) [UKOLF] (7.692%) - Lohajová Behulová, Regína (aut) (7.692%) - Urbán, Veronika (aut) (7.692%) - Lauková, Terézia (aut) (7.692%) - Vanovčanová, Lucia (aut) [UKOLF2RK] (7.692%) - Mlyneková, Katarína (aut) (7.692%) - Slobodníková, Jana (aut) (7.692%) - Vertáková-Krakovská, Bibiana (aut) (7.692%) - Rečková, Mária (aut) (7.692%) - Trautenberger Ricová, Jana (aut) (7.692%) - Horváthová, Martina (aut) (7.692%) - Šalát, Dušan(aut) (7.692%): Skríning karcinómu prsníka vo vysokorizikovej populácii žien - štandardný postup [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Bratislava : Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 2022. - 11 s. [online]

Nevykazované UKO

iný

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

 

I105 Lehotská, Viera (aut) [UKOLF2RK] (16.67%) - Berecová, Zuzana (aut) (16.666%) - Nikodemová, Denisa (aut) (16.666%) - Klepanec, Andrej (aut) [UKOLF2RK] (16.666%) - Uhrin, Ivan (aut) (16.666%) - Kantová, Žaneta (aut) (16.666%): Štandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia. Skiagrafia a skiaskopia : 1. revízia. - 1. vyd. - Bratislava : Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 2022. - 24 s. [online]

Nevykazované UKO

iný

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

 

I106 Lehotská, Viera (aut) [UKOLF2RK] (12.5%) - Berecová, Zuzana (aut) (12.5%) - Nikodemová, Denisa (aut) (12.5%) - Klepanec, Andrej (aut) [UKOLF2RK] (12.5%) - Uhrin, Ivan (aut) (12.5%) - Neuschl, Vladimír (aut) (12.5%) - Kantová, Žaneta (aut) (12.5%) - Šalát, Dušan (aut) (12.5%): Štandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia. Počítačová tomografia : 1. revízia. - 1. vyd. - Bratislava : Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 2022. - 42 s. [online]

Nevykazované UKO

iný

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

 

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

 

V201 Horváthová, Martina (aut) (33.334%) - Lehotská, Viera (aut) [UKOLF2RK] (33.333%) - Kállayová, Alena (aut) (33.333%): Čo čaká skríningové mamografické pracoviská v najbližšom období

In: MAMMOTREN-D‘2022 : XVII. medzinárodná konferencia mamológov. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2022. - S. 29-29. - ISBN 978-80-8075-973-5

[MAMMOTREN-D‘2022. 17, Trenčianske Teplice, 23.06.2022 - 24.06.2022]

abstrakt z podujatia - KP konferenčný príspevok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5618 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

 

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

 

V301 Haršány, Ján (aut) [PhD-ext] [UKOLF2RK] (25%) - Hoferica, Matúš (aut) (25%) - Husťak, Rastislav (aut) (25%) - Klepanec, Andrej (aut) [KAUT] (25%): Endovaskulárna liečba u pacientov s krvácaním do horného GIT-u = Endovascular treatment in patients with bleeding into the upper GIT

Lit.: 13 zázn.

In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 21, č. 2 (2022), s. 109-112. - ISSN (print) 1336-1473

článok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

5618 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života zdravotnícke vedy

--PhD-LF

 

V302 Haršány, Ján (aut) [PhD-ext] [UKOLF2RK] (25%) - Bobályová, A. (aut) (25%) - Rajec, Ján (aut) (25%) - Klepanec, Andrej (aut) [UKOLF2RK] (25%): Mikrovlnná ablácia v liečbe benígnych nodulov štitnej žľazy - prvé skúsenosti

In: Interná medicína. - Roč. 22, č. 9 (2022), s. 400-400. - ISSN (print) 1335-8359

[Endokrinologické dni. 45, Horný Smokovec, 20.10.2022 - 22.10.2022]

článok konferenčný príspevok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

5602 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života ošetrovateľstvo

--PhD-LF

 

V303 Lysý, Juraj (aut) [KAUT][UKOLFSK] (12.5%) - Novák, Bohuslav (aut) [UKOLFSK] (12.5%) - Stanko, Peter (aut) [UKOLFSK] (12.5%) - Pintešová, Soňa (aut) [UKOLF] (12.5%) - Kelecsényiová, Nora (aut) [UKOLFSK] (12.5%) - Sirotková, Martina (aut) [UKOLF] (12.5%) - Gazdík, Ľubomír (aut) [UKOLF2RK] (12.5%) - Karkazi, Frantzeska (aut) (12.5%): Lip sucking habit and associated craniofacial differences in a set of monozygotic twins

Lit.: 26 zázn.

In: Bratislava medical journal. - Roč. 123, č. 5 (2022), s. 334-338. - ISSN (print) 0006-9248

článok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5166 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života zubné lekárstvo

Informácia:

-- PhD-LF Kelecsényiová, Nora [PhD-ext]

Registrované v:

SCO SCOPUS

WOS CC Web of Science Core Collection

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2021=0.324

SNIP (SCOPUS) 2021=0.533

CiteScore (SCOPUS) 2021=2.3

IF (JCR) 2021=1.564

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q4 [Medicine, general & internal] -- 2021

scimago-sjr -- Q3 [Medicine (miscellaneous)] -- 2021

--PhD-LF

 

V304 Ondrejkovič, Marián (aut) (25%) - Šalát, Dušan (aut) (25%) - Čambál, Daniel (aut) (25%) - Klepanec, Andrej (aut) [KAUT] [UKOLF2RK] (25%): Radiation dose and image quality of CT coronary angiography in patients with high heart rate or irregular heart rhythm using a 16-cm wide detector CT scanner [elektronický dokument]

Lit.: 25 zázn.

In: Medicine [elektronický dokument]. - Roč. 101, č. 37 (2022), s. [1-5], art. no. e30583 [print]. - ISSN (print) 0025-7974

článok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

5618 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života zdravotnícke vedy

Registrované v:

CCC Current Content Connect

SCO SCOPUS

WOS CC Web of Science Core Collection

OA Open access

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2021=0.470

SNIP (SCOPUS) 2021=1.009

CiteScore (SCOPUS) 2021=2.7

IF (JCR) 2021=1.817

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q3 [Medicine, general & internal] -- 2021

scimago-sjr -- Q3 [Medicine (miscellaneous)] -- 2021

 

V305 Rudnay, Maroš (aut) [KAUT] (14.29%) - Blichárová, Alžbeta (aut) (14.285%) - Křupka, Michal (aut) (14.285%) - Paraničová, Ivana (aut) (14.285%) - Pobeha, Pavol (aut) (14.285%) - Rajašková, Gabriela (aut) (14.285%) - Lehotská, Viera (aut) [UKOLF2RK] (14.285%): Large thoracic lymphadenopathy and pulmonary nodules in young man

Lit.: 10 zázn.

In: Chest. - Roč. 161, č. 3 (2022), s. e169-e173. - ISSN (print) 0012-3692

článok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

Registrované v:

SCO SCOPUS

CCC Current Content Connect

WOS CC Web of Science Core Collection

MEDLINE

OA Open access

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2021=2,264

SNIP (SCOPUS) 2021=2,451

CiteScore (SCOPUS) 2021=10

IF (JCR) 2021=11.393

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q1 [Critical care medicine] -- 2021

wos-jcr -- Q1 [Respiratory system] -- 2021

scimago-sjr -- Q1 [Cardiology and cardiovascular medicine] -- 2021

scimago-sjr -- Q1 [Critical care and intensive care medicine] -- 2021

scimago-sjr -- Q1 [Pulmonary and respiratory medicine] -- 2021

 

V306 Skladaný, Ľubomír (aut) [KAUT] (12.5%) - Janečková, Daniela (aut) (12.5%) - Žilinčan, Michal (aut) [UKOLF2RK] (12.5%) - Okapec, Stanislav (aut) (12.5%) - Vnencakova, Janka (aut) (12.5%) - Adamcová Selčanová, Svetlana (aut) (12.5%) - Kukla, Michal (aut) (12.5%) - Koller, Tomáš (aut) [UKOLF5IK] (12.5%): Hepatic venous pressure gradient (HVPG) measured at events is lower in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) associated cirrhosis as compared to alcoholic cirrhosis

In: Journal of Hepatology : Abstracts of The International Liver Congress TM 2022. - Roč. 77, č. Suppl. 1 (2022), s. S613-S614. - ISSN (print) 0168-8278

[International Liver Congress 2022. Londýn, 22.06.2022 - 26.06.2022]

abstrakt z podujatia - ČL konferenčný príspevok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

Registrované v:

WOS CC Web of Science Core Collection

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2021=7,351

SNIP (SCOPUS) 2021=6,273

CiteScore (SCOPUS) 2021=39,2

IF (JCR) 2021=30.083

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q1 [Gastroenterology & hepatology] -- 2021

scimago-sjr -- Q1 [Hepatology] -- 2021

--PhD-LF

 

V307 Šalát, Dušan (aut) [KAUT] (20%) - Nikodemová, Denisa (aut) (20%) - Klepanec, Andrej (aut) (20%) - Lehotská, Viera (aut) [UKOLF2RK] (20%) - Šalátová, Anna (aut) (20%): Diagnostic reference levels in screening mammography centers in Slovakia

Lit.: 7 zázn.

In: Radiation Protection Dosimetry. - Roč. 198, č. 9-11 (2022), s. 537-539. - ISSN (print) 0144-8420

článok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

Registrované v:

SCO SCOPUS

WOS CC Web of Science Core Collection

CCC Current Content Connect

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2021=0,355

SNIP (SCOPUS) 2021=0,652

CiteScore (SCOPUS) 2021=1,9

IF (JCR) 2021=0.954

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q4 [Public, environmental & occupational health] -- 2021

wos-jcr -- Q4 [Environmental sciences] -- 2021

wos-jcr -- Q4 [Nuclear science & technology] -- 2021

wos-jcr -- Q4 [Radiology, nuclear medicine & medical imaging] -- 2021

scimago-sjr -- Q3 [Medicine (miscellaneous)] -- 2021

scimago-sjr -- Q3 [Public health, environmental and occupational health] -- 2021

scimago-sjr -- Q3 [Radiation] -- 2021

scimago-sjr -- Q3 [Radiological and ultrasound technology] -- 2021

scimago-sjr -- Q3 [Radiology, nuclear medicine and imaging] -- 2021

 

V308 Thurzo, Andrej (aut) [KAUT][UKOLFSK] (30%) - Jančovičová, Viera (aut) (5%) - Hain, Miroslav (aut) (5%) - Thurzo, Milan (aut) (5%) - Novák, Bohuslav (aut) [UKOLFSK] (5%) - Kosnáčová, Helena (aut) [UKOLFUSV] (5%) - Lehotská, Viera (aut) [UKOLF2RK] (5%) - Varga, Ivan (aut) [UKOLFUHE] (5%) - Kováč, Peter (aut) (5%) - Moravanský, Norbert (aut) [KAUT] [UKOLFUSUL] (30%): Human remains identification using micro-CT, chemometric and ai methods in forensic experimental reconstruction of dental patterns after concentrated sulphuric acid significant impact

Lit.: 79 zázn.

In: Molecules. - Roč. 27, č. 13 (2022), s. [1-20], art. no. 4035. - ISSN (online) 1420-3049

článok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

120 Chémia, chemická technológia a biotechnológie

5166 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života zubné lekárstvo

2820 technické vedy chemické inžinierstvo a technológie

Registrované v:

SCO SCOPUS

WOS CC Web of Science Core Collection

CCC Current Content Connect

OA Open access

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2021=0,705

SNIP (SCOPUS) 2021=1,267

CiteScore (SCOPUS) 2021=5,9

IF (JCR) 2021=4.927

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q2 [Biochemistry & molecular biology] -- 2021

wos-jcr -- Q2 [Chemistry, multidisciplinary] -- 2021

scimago-sjr -- Q1 [Pharmaceutical science] -- 2021

scimago-sjr -- Q2 [Analytical chemistry] -- 2021

scimago-sjr -- Q2 [Chemistry (miscellaneous)] -- 2021

scimago-sjr -- Q2 [Drug discovery] -- 2021

scimago-sjr -- Q2 [Medicine (miscellaneous)] -- 2021

scimago-sjr -- Q2 [Organic chemistry] -- 2021

scimago-sjr -- Q2 [Physical and theoretical chemistry] -- 2021

scimago-sjr -- Q3 [Molecular medicine] -- 2021

 

V309 Vojtek, Patrik (aut) (16.67%) - Rajec, Ján (aut) (16.666%) - Kopecká, Iveta (aut) (16.666%) - Haršány, Ján (aut) [UKOLF2RK] (16.666%) - Klepanec, Andrej (aut) [UKOLF2RK] (16.666%) - Husťak, Rastislav (aut) (16.666%): Neobvyklá príčina krvácania z dolného tráviaceho traktu

In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 76, č. 6 (2022), s. 531-531. - ISSN (print) 1804-7874

[Slovenský gastroenterologický kongres. 1, Bratislava, 25.11.2022 - 26.11.2022]

abstrakt z podujatia - ČL konferenčný príspevok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

5602 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života ošetrovateľstvo

5618 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života zdravotnícke vedy

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2021=0.120

SNIP (SCOPUS) 2021=0.074

CiteScore (SCOPUS) 2021=0.4

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q4 [Gastroenterology] -- 2021

scimago-sjr -- Q4 [Hepatology] -- 2021

--PhD-LF

 

 

Zóna LF UK (Informácie pre študentov)

V akademickom roku 2023/24 bude výučba pre ZL 3., ZLa3, VLa4 ročník na II. Rádiologickej klinike LF UK a OÚSA prebiehať nasledovne:

Prednášky- dištančne prostredníctvom MS Teams, interaktívnou formou 

Stáže- prezenčne na Heydukovej 10, Kolárska 12, podľa rozvrhu. 

Priebežná komunikácia o priebehu výučby bude poskytovaná včas prostredníctvom emailov/uniba.