I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK a UNB

O nás

I. KAIM LFUK a UNB zabezpečuje liečebno-preventívnu starostlivosť poskytovaním anestéziologickej, intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti. Ako pracovisko LFUK sa podieľame na pedagogickej činnosti v oblasti pregraduálneho a postgraduálneho štúdia v špecializačnom odbore Anestéziológia a Intenzívna medicína. Na I. KAIM sa dlhodobo venujeme výskumu a publikačnej činnosti. 1. KAIM LFUK a UNB bola zapojená do viacerých multicentrických medzinárodných štúdií, ktorých výsledky boli publikované v karentovaných časopisoch. Klinika je zapojená do Transplantačného programu a poskytuje špecializovanú intenzívnu starostlivosť darcom orgánov ako aj anestéziologickú starostlivosť počas multiorgánového odberu.

História kliniky

1987 - 3. Augusta sa otvára Anestéziologicko resuscitačné oddelenie (ARO)

 • Primár oddelenia (1987-1991): MUDr. Ján Kovalčík
 • Vedúca sestra (1986 - 1991): Bc. Ľudmila Jašiková  

1987 - Vznik Popáleninového centra v Bratislave

1987 - Začiatok spolupráce s Rozštepovým centrom

1989 - Prvé periférne nervové blokády (blokáda plexus brachialis interskalenickým prístupom)

1990 - Zavedenie prvého Swan-Ganzovho katétra na oddelení.

1991 - Odchod MUDr. Jána Kovalčíka, MPH. do záchrannej zdravotnej služby

 • Primár oddelenia (1991 - 1997): MUDr. Karol Kálig, CSc. 
 • Vedúca sestra (1991 - 2019): Bc. Irena Forschnerová 

Zahájenie hemodynamického monitoringu do rutinnej praxe (Swan-Ganzov katéter)Nosným programom sa stala starostlivosť o pacientov s akútnym respiračným zlyhanímNové ventilačné postupy prístrojovej ventilácie

1992 - Implementácia intermitentnej hemodialýzy

1993 - Implementácia mimotelovej regulácie krvných plynov (ECMO, ECCO2R) 

MUDr. Karol Kálig spolupracuje na výskume a vývoji vysokofrekvenčnej dýzovej ventilácie pľúc (VFDV) - následné využitie pri segmentálnych resekciách tracheyPodanie prvej pôrodnej epidurálnej analgézie, zavedenie nepretržitej dostupnosti pôrodníckej analgézieZavedenie autotransfúznej metodiky, vrátane akútnej predoperačnej normovolemickej hemodilúcie do praxe ďalší rozvoj regionálnej anestézie, prvé blokády pod navigáciou neurostimulátora

1996 - Vzniká Anestéziologická ambulancia

1997 - V januári dochádza k zmene oddelenia na 1. KAIM UNB LFUK

 • Prednosta kliniky (1997 - 2004): MUDr. Karol Kálig, CSc. 
 • Primár kliniky (1997-2004): MUDr. Eva Töröková

 Pod gesciou KAIM sa na LFUK v Bratislave začalo s výučbou predmetu Prvá pomoc a Urgentná medicína.

2003 - Začiatok spolupráce s Ortopedickou klinikou, ktorá sa presťahovala z nemocnice na

Hlbokej - začiatok spondylochirurgickej anestézie, používanie Cell-Saver

2004 - MUDr. Karol Kálig, CSc. odchádza do sféry záchrannej zdravotnej služby, kde neskôr

pôsobil vo funkcii riaditeľa Operačného strediska ZZS SR a podieľal sa na tvorbe novej koncepcie prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

2005 - Reorganizácia Kliniky na samostatné oddelenia:

 • Prednosta kliniky (2005-2023): MUDr. Juraj Koutun, CSc.
 • Primárka Oddelenia Anestéziológie (2005 - 2013): MUDr. Eva Töröková
 • Primár Oddelenia Intenzívnej medicíny (2005 - 2023): MUDr. Aktham Yaghi

2006 - Presťahovanie Kliniky hrudníkovej chirurgie spolu s Oddelením Intenzívnej medicíny

z Podunajských Biskupíc do Ružinovskej nemocnice. Zriadené Oddelenie Intenzívnej

medicíny II, ktorého primárom sa stal MUDr. Zdenko Vlček (2006-2023).

2013-2023 - Primárka Oddelenia Anestéziológie: MUDr. Lucia Polakovičová

Rozvoj Periférnych nervových blokád pod USG navigáciou.

Vytvorenie ordinárov pre jednotlivé anestéziologické špecializácie.

2015 - Implementácia ERAS protokolu pri resekciách pľúc a pažeráka.

2016 - Začiatok spolupráce na mikrovaskulárnych rekonštrukčných výkonoch s Klinikou

ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie.

2019 - Vedúca sestra - Mgr. Andrea Stanovská.

2019 - Začiatok spolupráce s novozriadenou Neurochirurgickou klinikou.

2023 - Zmena organizácie kliniky, dochádza k zlúčeniu Oddelení Intenzívnej medicíny.

 • Prednostka dočasne poverená vedením kliniky (2023): MUDr. Katarína Tarabová

Pracoviská

Oddelenie anestéziológie 

Zabezpečuje anestéziologickú starostlivosť na 16 operačných sálach v rámci komplexu operačných sál, ako aj na operačných sálach Gynekologicko-pôrodníckej kliniky a na operačnej sále Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie. Anestéziologickú starostlivosť zabezpečujeme aj pre Rozštepové centrum Kliniky plastickej chirurgie pre pediatrických pacientov. Realizujeme aj výkony celkovej anestézie či analgosedácie pri ambulantných výkonoch akými sú gastroskopia, či kolonoskopia. Spolupracujeme aj s Psychiatrickou klinikou pri výkonoch elektrokonvulzívnej terapie. Do náplne práce oddelenia patrí aj liečba pôrodných bolestí epidurálnou analgéziou. Na komplexe operačných sál realizujeme vysoký počet Periférnych nervových blokád podľa za účelom perioperačnej analgézie.

Oddelenie intenzívnej medicíny 

Lôžková časť I: Poskytuje komplexnú intenzívnu a poresuscitačnú starostlivosť ako aj pooperačnú starostlivosť po komplikovaných operačných zákrokoch. Podieľa sa aj na traumatologickej starostlivosti v spolupráci s chirurgickými odbormi.

Lôžková časť II: Poskytuje komplexnú intenzívnu starostlivosť pacientom hrudníkovej chirurgie vyžadujúcich umelú ventiláciu pľúc. Súčasťou oddelenia je aj Intermediárna JIS, ktorá poskytuje perioperačnú starostlivosť vysoko rizikových pacientov pre hrudníkovú chirurgiu, ale i ostatné operačné odbory. 

Vedecko-výskumná činnosť

Grantové úlohy 

2020 - Vplyv hladiny Vitamínu D na vznik ARDS u pacientov po resekcii pažeráka pre karcinóm. Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Tarabová Katarína 

Participácia na medzinárodných štúdiách

ACCESS (2023)

Zhodnotenie anestéziologických postupov pri pacientkách podstupujúcich cisársky rez.

OBAAMA-CZ (2022)

Zmapovanie anestéziologickej a algeziologickej starostlivosti u rodičiek v peripartálnom období

EuroPOWER (2022)

Asociácia medzi používaním ERAS protokolov a pooperačných komplikácií v kolorektálnej chirurgii v Európe

POPULAR (2018)

Postanestetické pľúcne komplikácie po použití svalových relaxancií.

Eu-SOS (2011)

Klinické výsledky perioperačnej starostlivosti u pacientov podstupujúcich nekardiálne operačné výkony.

Publikačná činnosť 2021 - 2022

Non-intubated Thoracoscopic Surgery - Pros and Cons. Miroslav Janík, Peter Juhos , Martin Lučenič, Katarína Tarabová. In: Frontiers in Surgery [IF 2.568 - rok 2021]. - ISSN 2296-875X. - Roč.8 (2021), s. 1-4, 801718. Doi: 10.3389/fsurg.2021.801718

Perioperačný manažment pri resekcii intratorakálnej stenózy trachey u pacienta po COVID 19 pneumónii: kazuistika [print]. Katarína Tarabová, Martin Lučenič, Patrik Lauček, Miroslav Janík. In: Respiro [print]: časopis pre kontinuálne vzdelávanie v pneumológii a ftizeológii. - ISSN 1335-3985. - Roč. 19, č. 3 (2021), s. 33-38.

ERAS v hrudníkovej chirurgii [print]. Katarína Tarabová. In: Slovenské centrum CEEA — prvá časť. Dýchací systém, ventilácia pľúc, anestetické dýchacie systémy, KPR a rôzne [print]: Piaty cyklus. - Košice: Slovenské centrum CEEA, 2021. - ISBN: 978-80-89551-37-8. s. 167-175.

Implementácia ERAS protokolu pri operáciách pľúc a pažeráka [print]. Katarína Tarabová. In: Novinky v anestéziológii a intenzívnej medicíne 2022, Kongres Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny, Horný Smokovec, 19.-21.5.2022 [print]. - Zohor, 2022. - ISBN 978-80-973387-7-0. s. 12-14.

Uniportal thoracoscopic sublobar anatomíical resections for small pulmonary nodules [print].  Miroslav Janík, Martin Lučenič, Katarína Tarabová, Peter Juhos, Patrik Lauček, Daniel Siška. In: Bratislava medical journal [IF 1.564 - rok 2021]: international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248. - ISSN 1336-0345. - Roč. 123, č. 7 (2022), s. 533-538.

Bilateral thoracoscopic cardiac sympathetic denervation in patients with refractory ventricular tachyarrhythmias non-responsíve to other treatment [print, elektronický dokument]. Peter Juhos, Miroslav Janík, Robert Hatala, Ondrej Beňačka, R. Baláž, Martin Lučenič, Katarína Tarabová, Patrik Lauček. In: Bratislava medical journal [IF 1.564 - rok 2021]: international journal for biomedical sciences and clinical medicine. - ISSN 0006-9248. - ISSN 1336-0345. - Roč. 123, č. 7 (2022), s. 528-532. - Nevykazované UKO. Doi: 10.4149/BLL 2022 091

Tracheal resection and modified T-tube in the treatment of benign tracheal stenosis. A retrospective study of 48 patients. Patrik Lauček, Miroslav Janík, Daniel Šiška, Martin Lučenič, Katarína Tarabová, Peter Juhos. In: Bratislava Medical Journal [IF 1.564 - rok 2021 ]. - ISSN 0006-9248. - Roč.123, č.5 (2022), s.322-325. Doi: 10.4149/BLL 2022 050

Surgical treatment of descending necrotising mediastinitis caused by odontogenic infection: a retrospective analysis of 20 patients. Martin Lučenič, Katarína Tarabová, Peter Juhos, Patrik Lauček, Daniel Šiška, Svetozár Haruštiak, Miroslav Janík. In: Bratislava Medical Journal [IF 1.564 - rok 2021]. - ISSN 0006-9248. - Roč.123, č.4 (2022), s. 291-298. Doi: 10.4149/BLL 2022 046

Exspiračný kolaps centrálnych dýchacích ciest (ECAC) ako často nediagnostikovaná príčina respiračnej insuficiencie [print]. Katarína Tarabová, Martin Lučenič, Peter Juhos, Patrik Lauček, Daniel Šiška, Vladan Hudec, Jaroslav Luptak, Miroslav Janík. In: Anestéziológia a intenzívna medicína [print]: Časopis Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny. - ISSN 1339-0155. - ISSN 1339-4177. - Roč. 11, č. 2 (2022), s. 61-65.

Analýza využitia blokád periférnych nervov za rok 2020 v Univerzitnej nemocnici Bratislava - Ružinov. Andrej Daňo, Martin Michalov, Matej Šaštinský, Radko Cedula, Peter Mráz, Lucia Polakovičová. In: Anestéziológia a intenzívna medicína [print]: Časopis Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny. - ISSN 1339-0155. - ISSN 1339-4177. - Roč. 11, č. 2 (2022), s. 56-60

Pedagogická činnosť

Zoznam doktorandov

MUDr. Andrej Daňo: Vplyv S-Ketamínu na pooperačné delírium a kognitívne funkcie pri kraniotómiách.

Zoznam diplomantov 2021/2022

1. Neskoré komplikácie pobytu na ICU. Late Complikations after ICU Discharge. Školiteľ: MUDr.Juraj Koutun, CSc.

2. Brodňanský Samuel. Honotenie rizika v anestéziologickej praxi. Risk Assessment in Anesthesiology Practice. Školiteľ: MUDr.Juraj Koutun, CSc.

3. Kišac Jakub. Anafylaxia v perioperačnom období. Anaphylaxis in the Perioperative Period. Školiteľ: MUDr. Karol Kálig, CSc.

4. Šandorová Nikola. Inhalačná trauma dýchacích ciest. Respiratory Tract Inhalation Trauma. Školiteľ: MUDr.Martonová Andrea, PhD.

5. Szakálová Nikol. Prístrojová ventilácia pľúc v anestéziológii a intenzívnej medicíne. Artificial Lung Ventilation in Anesthesiology and Intensive Care. Školiteľ: MUDr. Karol Kálig, CSc.

6. Klein Dominik. Podchladenie na ICU. Accidental Hypothermia in ICU. Školiteľ: MUDr.Gebhardtová Andrea, PhD.Petrovičová Mária, kr. 26

Zoznam diplomantov 2022/2023

1. Systém mimonemocničnej resuscitačnej starostlivosti – The Utstein Formula of

Survival. Out of Hospital Resuscitation Care System - The Utstein Formula of Survival

Školiteľ: MUDr. Karol Kálig, CSc. Čačková Lucia, 

2. Kyslíková liečba v resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti. Oxygen Therapy in Resuscitation and Intensive Care. Školiteľ: MUDr. Karol Kálig, CSc.

3. Stratégia tekutinovej liečby u kriticky chorých. Fluid Management Strategy in Critical Care Patients. Školiteľ: MUDr.Gebhardtová Andrea, PhD. Pénzesová Mária,

4. Antibiotická rezistencia na ICU. Antibiotic Resistance in ICU. Školiteľ: MUDr.Gebhardtová Andrea, PhD.

5. Súčasné trendy v parenterálnej výžive. Recent Trends in Parenteral Nutrition. Školiteľ: MUDr.Martonová Andrea, PhD. Lukáčová Anna, 

6. Antikoagulanciá v perioperačnom období. Anticoagulants during Perioperative Period

Školiteľ: MUDr.Martonová Andrea, PhD. Ďurišin Erik,

7. Kardiovaskulárne a respiračné komplikácie pri celkovej anestézii. Cardiovascular and Respiratory Complications Associated with General Anaesthesia. Školiteľ: MUDr. Koutun Juraj, CSc. Bödöková Žofia,

8. Analgetická stratégia počas pôrodu. Analgesic Strategy during Delivery. Školiteľ: MUDr. Koutun Juraj, CSc. Zummerová Zdenka, kr. 13

Zoznam ŠVOČ

Mário Bendík - Implementácia ERAS protokolu pri resekciách pľúc.

Aktivity kliniky na rok 2023

 • Implementácia ERAS programu pri jednotlivých chirurgických odboroch.
 • Vytvorenie Algeziologickej ambulancie.
 • Rozšírenie postgraduálneho vzdelávania v odbore algeziológie.
 • Slovenský kurz sťaženého zaistenia dýchacích ciest.
 • Zavedenie pravidelného preškolenia zamestnancov UNB v kardiopulmonálnej resuscitácii.
 • Pokračovanie v implementácií nových periférnych blokád.
 • Zavedenie Pain servisu. 
 • Zahájenie Awake neurochirurgických operácií.
 • Zavedenie ECMO tímu

Zóna pre študentov

Zóna pre študentov