II. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UNB

Pracovníci

Prednosta:

doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.

 

Odborný asistenti:

doc. MUDr. Silvia Vajcziková PhD.

MUDr. Ilja Chandoga PhD.

MUDr. David Debnár

MUDr. Michal Zaťka

MUDr. Helena Kocúriková

 

 

Popis pracoviska

 

   Pracovisko II.OTK zabezpečuje v celom rozsahu zdravotnícku starostlivosť o úrazového pacienta a ortopedického v príslušnom rajóne. V spolupráci s ARO riešime polytraumatizovaných pacientov. 

Na II. OTK sa prevádzajú tieto operačné výkony:

-          komplexná konzervatívna a operačná liečba končatinových poranení

-          liečba dutinových poranení

-          liečba poranení chrbtice, panvy

-          artroskopické operácie kĺbov /koleno, členok, rameno, lakeť, zápästie/

-          endroprotetické operácie bedra, kolena, ramena

-          ošetrenie periprotetických zlomenín

-          revízne operácie po implantáciách endoprotéz

-          rekonštrukčné operácie po zle zhojených zlomeninách

-          chirurgia ruky

-          rekonštrukčné operácie nohy

-          externé fixátory

-          operácie pacientov s hemofíliou, DMO a inými systémovými ochoreniami

 

      II. OTK zabezpečuje v rámci výuky krátkodobé kurzy so zabezpečením aj zahraničných odborníkov.

 

      Prioritou kliniky je výuka študentov pregraduálneho a postgraduálneho štúdia medicíny a iných zdravotníckych odborov.

 

 

Zamestnanci

doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.

Lekárska fakulta, II. ortopedicko-traumatologická klinika
docent
Publikačná činnosť

MUDr. David Debnár

Lekárska fakulta, II. ortopedicko-traumatologická klinika
asistent
Publikačná činnosť

MUDr. Iľja Chandoga, PhD.

Lekárska fakulta, II. ortopedicko-traumatologická klinika
odborný asistent
Publikačná činnosť

MUDr. Helena Kocuriková

Lekárska fakulta, II. ortopedicko-traumatologická klinika
asistent

MUDr. Igor Podmajerský

Lekárska fakulta, II. ortopedicko-traumatologická klinika
asistent vysokej školy, univerzity

doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD.

Lekárska fakulta, II. ortopedicko-traumatologická klinika
odborný asistent
Publikačná činnosť

Študijné sylaby

Sylaby pre výuku študentov LFUK – traumatológia

Všeobecná časť

Úraz, polytrauma, združené poranenie  (Injury, polytrauma, multiple injuries)

Zlomeniny - definícia, typy, hojenie, liečba zlomenín  (Fractures - definition, classification, healing treatment)

Rany, ošetrenie rán, hojenie rán (Wounds - treatmens, healing)

Termické poškodenia - popáleniny a omrzliny (Thermal injuries)

Polytrauma, hemoragicko-traumatický šok, trauma skóre  (Polytrauma, haemorhagic shock, trauma scoring)

Primárne a sekundárne poranenia mozgu - všeobecne (Brain injury - primary and secondary)

Poranenia chrbtice a miechy - všeobecne (Spine and spinal cord injury)

ARDS  (Acute respiratory distress syndrome)

SIRS, sepsa, ťažká sepsa a septický šok (SIRS, sepsis)

Zlomeniny panvy  a acetabula  - všeobecne  (Pelvic fractures)

Poranenie ciev – všeobecne  (Vessels injuries)

Kompartment syndróm  (Compartment syndrome)

 

Hrudník a brucho

Poranenia hrudnej steny, zlomeniny rebier, pneumothorax a hemothorax  (Chest injuries - ribs, pneumothorax, hemothorax)

Poranenia pľúc a amediastina (Lung and mediastinal injuries)

Drenáž hrudníka (Chest tubes)

Poranenie brucha - parenchýmové orgány (Abdominal parenchymal organs injuries)

Poranenie brucha - duté orgány (Stomach and bowels injuries)

Poranenie retroperitonea (Retroperitoneal trauma)

Poranenia uropoetického systému (Urologic injuries)

 

Horná končatina

Vykĺbenia a zlomeniny v oblasti kľúčnej kosti a lopatky (Fractures and dislocations of shoulder girdle)

Zlomeniny ramennej kosti (Fractures of humerus)

Zlomeniny kostí predlaktia  (Fractures of forearm)

Vykĺbenia a zlomeniny v oblasti zápästia (Fractures and dislocations of wrist)

Vykĺbenia a zlomeniny v oblasti ruky (Fractures and dislocations of hand)

Zlomeniny člnkovej kosti (os scaphoideum)  - Scaphoid bone fractures

 

Dolná končatina

Vykĺbenie bedrového kĺbu, zlomeniny horného konca stehnovej kosti  (Fractures and dislocations od proximal femur)

Zlomeniny diafýzy a dolného konca stehnovej kosti, zlomeniny patelly (Fractures of femur - diaphysis, distal)

Vykĺbenie kolena, poranenia mäkkých častí kolena (Dislocations and soft tissue injuries around the knee)

Zlomeniny predkolenia (Tibial fractures)

Poranenia a zlomeniny členkov (Malleolar fractures)

Poranenia Achillovej šľachy (Achilles tendon ruptures)

Vykĺbenia a zlomeniny v oblasti nohy (Fractures and dislocations of foot)

Blast  a crush syndróm 

 

Sylaby pre výuku študentov LFUK – ortopédia

 

Všeobecný vývoj skeletu, stavba kosti, chrupavky, svalstva a ich degenerácia (Developement and anatomy of  bone, cartilage , tendos)

Vrodené a získané deformity končatín (Inborn and acquired extremity deformities)

Základný prehľad onkoortopédie  (Basics of oncology in orthopaedics)                                                                               

Vyšetrovacie a zobrazovacie metódy v ortopédii a traumatológii (Imaging in ortopaedics and traumatology)

Artropatie, choroby svalov a šliach z preťaženia    (Arthropaties, overuse injuries)                                                  

Systémové ochorenia skeletu (Systematic skeletal  diseases)

Reumatické ochorenia v ortopédii  (Rheumatic diseases in orthopaedics)

Zápalové ochorenia kostí a kĺbov   (Inflamatory diseases of bones and joints)                                                                           

 

Ochorenia chrbtice  (Spinal diseases)

Artrózy, endoprotetika    (Osteoarthritis, endoprosthetics)                                                                                                

Prevencia a terapia v ortopédii  (Prevention and therapy in orthopaedics)

 

                                  TÉMY KLINICKÝCH STÁŽÍ

 

Témy klinických stáží z úrazovej chirurgie (praktické cvičenia)

Prvá pomoc  (First aid)

Obväzové techniky  (Bandage techniques)

Sadrovanie (Plasters)

Sutúry (Sutures)

Ošetrenie popáleniny  ( Burns)

Repozícia zlomenín a vykĺbení (Reduction of dislocations, fractures)

Meranie kompartmentového tlaku (Compartment syndrome measuring)

Drenáž pneumothoraxu (Chest tube - pneumothorax)

Drenáž hemothoraxu (Chest tube - hemothorax)

FAST vyšetrenie brucha (FAST ultrasound examination)

 

Témy klinických stáží z ortopédie (praktické cvičenia)

Vyšetrenie pohybového aparátu  (Musculoskeletal examination)

Základy RTG diagnostiky pohybového aparátu (X ray imaging)

Zobrazovacie a laboratórne metódy v ortopédii (Imaging and laboratory tests)

Endoprotetika veľkých kĺbov (rameno, lakeť, bedro, koleno, členok) (Endoprosthetics)

Artroskopické operácie  (Arthroscopic procedures)

Deformity chodidla v dospelosti a ich riešenie (Foot deformities in adults)

 

Odporúčaná literatúra 

Šteňo, Boris [UKOEXFL] (100%) : Artroplastika bedrového kĺbu. - 1. vyd. - Bratislava : Herba, 2014. - 86 s. ISBN 978-80-89171-26-1  

WENDSCHE, Peter a Radek VESELÝ. Traumatologie. Druhé, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Galén, [2019]. ISBN 978-807-4924-521.

DUNGL, Pavel. Ortopedie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-802-4743-578.

KILIAN, Miroslav a Slivia VAJCZIKOVÁ. Všeobecná traumatológia dospelých. Herba, 2012. ISBN 9788089631179.

KILIAN, Miroslav a Slivia VAJCZIKOVÁ. Traumatológia hornej končatiny dospelých. Herba, 2012. ISBN 9788089631018.

KILIAN, Miroslav, Viktor ŽALMAN a Viktor KOVÁČIK. Traumatológia hornej končatiny dospelých. Herba, 2017. ISBN 9788089631698.

Študijná literatúra a študijné zdroje

Šteňo, Boris [UKOEXFL] (100%) : Artroplastika bedrového kĺbu. - 1. vyd. - Bratislava : Herba, 2014. - 86 s. ISBN 978-80-89171-26-1  

WENDSCHE, Peter a Radek VESELÝ. Traumatologie. Druhé, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Galén, [2019]. ISBN 978-807-4924-521.

POKORNÝ, Vladimír: Traumatologie: Triton, 2003, ISBN 807254277X

DUNGL, Pavel. Ortopedie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-802-4743-578.

KILIAN, Miroslav a Slivia VAJCZIKOVÁ. Všeobecná traumatológia dospelých. Herba, 2012. ISBN 9788089631179.

KILIAN, Miroslav a Slivia VAJCZIKOVÁ. Traumatológia hornej končatiny dospelých. Herba, 2012. ISBN 9788089631018.

KILIAN, Miroslav, Viktor ŽALMAN a Viktor KOVÁČIK. Traumatológia hornej končatiny dospelých. Herba, 2017. ISBN 9788089631698.

Webové zdroje: 

Traumatológia: https://surgeryreference.aofoundation.org/    (aj aplikácia  AO foundation)

Ortopédia a traumatológia: http://www.wheelessonline.com/

 

 

 

 

Aktivity pracoviska

rok 2023: organizácia odborných edukačných aktivít

 - Lima akademia: kurz implantácie totálnych náhrad bedrového kĺbu

 - AO Recon Basic Bratislava 2023 - kurz implantácie totálnych náhrad bedrového a kolenného kĺbu