Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH Bratislava

Podrobne o našej klinike

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH

(NKIM LF UK a NÚDCH)

 

Limbová 1, 833 40 Bratislava
4. poschodie, blok „C“

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH  v Bratislave (NKIM LF UK a NÚDCH) – vznikla 1. decembra 2014 osamostatnením Oddelenia patologických novorodencov od I. detskej kliniky LF UK a NÚDCH.

NKIM LF UK a NÚDCH zabezpečuje diagnosticko-liečebnú starostlivosť o celé spektrum novorodeneckej problematiky. Prevažnú časť tvoria predčasne narodení novorodenci a rizikoví donosení novorodenci. O hospitalizovaných pacientov sa stará tím erudovaných špecialistov - pediatrov a neonatológov, ako aj edukovaného stredného zdravotného personálu. NKIM má pre chorých novorodencov 35 lôžok, ktoré sú sústredené v dvoch častiach, a to v intermediárnej časti a na Jednotke intenzívnej starostlivosti.

NKIM LF UK a NÚDCH má v rámci Slovenska jedinečné postavenie, ktoré vyplýva z dlhodobej úzkej spolupráce s Národným centrom materno-fetálnej medicíny Nemocnice akad. L. Dérera Univerzitnej nemocnice Bratislava. Toto centrum je konziliárnym a koncovým pracoviskom pre komplikované, zložité a závažné prípady z pôrodníctva pre všetky gynekologicko-pôrodnícke oddelenia nemocníc na Slovensku. Časť tu narodených novorodencov so závažnými problémami je po pôrode transportovaná na naše pracovisko. NKIM zároveň poskytuje starostlivosť pacientom hospitalizovaným v NÚDCH z dôvodu exkluzívneho postavenia niektorých jej pracovísk, napríklad Kliniky detskej oftalmológie v liečbe retinopatie nedonosených novorodencov.

Naša klinika je výučbovým pracoviskom LFUK. Zabezpečujeme pregraduálnu výučbu v rámci študijného programu všeobecného lekárstva pre študentov 5. a 6. ročníka z predmetu Pediatria v slovenskom aj v anglickom jazyku. Hlavnou charakteristikou výučbového procesu je priamy kontakt s pacientom, počas ktorého si študent pod vedením pedagóga môže rozšíriť svoje teoretické vedomosti o praktické skúsenosti.

Našu prácu charakterizuje priamy dialóg, otvorená komunikácia a interaktívne semináre.

Okrem toho naše pracovisko je súčasťou aj postgraduálneho špecializačného vzdelávania v odbore pediatria.

Pracovníci NKIM sú zapojení do vedecko-výskumnej činnosti v rámci viacerých grantových projektov. Okrem toho sa podieľajú na prednáškovej a publikačnej činnosti.

 

Ostatné súčasti NKIM

Súčasťou NIKM je Pracovisko dlhodobej starostlivosti o rizikových novorodencov, ktoré má tri špecializované ambulancie: Neonatologickú ambulanciu, Logopedickú ambulanciu a Ambulanciu liečebného pedagóga.

Ambulancie NKIM

Neonatologická ambulancia
MUDr. Wlachovská Luďka

Logopedická ambulancia
Paed. Dr. Anastázia Kormanová

Ambulancia liečebného pedagóga
Paed. Dr. Oľga Matúšková

Zamestnanci kliniky

Marina Garafijat

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Neonatologická klinika intenz.medicíny
administratívny sekretár

MUDr. Michal Kubina

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Neonatologická klinika intenz.medicíny
asistent
[1]

Plánované podujatia

DEŇ NOVORODENCA - Technika a teória – Prax a klinická aplikácia v starostlivosti o novorodenca. Odborné sympózium s medzinárodnou účasťou. December 2023. Bratislava.

NKIM LF UK a NÚDCH hlavný organizátor

Projekty a granty

projekty/granty

  • KEGA  023UK-4/2021 - Implementácia najnovších vedeckých poznatkov o zdravotných rizikách pôsobenia elektromagnetických polí do moderného zdravotníckeho vzdelávania (PhDr. Michal Trnka, PhD.) – prof. MUDr. I. Brucknerová, PhD. spoluriešiteľ
  • KEGA 081UK-4/2021 - Vytvorenie študijných materiálov k novo kreovanému predmetu Klinická embryológia a reprodukčná medicína (hlavný riešiteľ: prof. RNDr. Ivan  Varga, PhD.) – prof. MUDr. I. Brucknerová, PhD. = spoluriešiteľ

GALÉRIA

DIPLOMANTI

Anna Maria Gsollpointner
4.ročník    krúžok 5
Cystic Fibrosis in Newborn

Caroline Koch
4.ročník   krúžok 8
Maternal autoimmune Disease
Relevance for the Newborn

Julia Maria Kinz
4.ročník   krúžok 8
Hemophagocytic Lymphohistiocytosis
in Newborn

Satinderjit Kaur Sahi
4.ročník   krúžok 14
DiGeorge Syndrome in Neonates

Constantin Darius Ruben Nutzenberger
4.ročník   krúžok 14
Prenatal foetal Hypotrophy and
its postnatal Consequences

Dária Ratulovská
4.ročník   krúžok 10
Cievne malformácie novorodenca

Katarína Poliaková
4.ročník   krúžok 10
Nekróza podkožného tuku
u novorodenca

Anna-Theresa Moser
4.ročník   krúžok 12
VACTERL - Congenital
Defects in Newborn

Cosma Zwatz
5ročník     kružok 2
New Possibilities in the
Treatment of Premature Newborns

Viktória Jurošová
5. roč. kružok 6
Novorodenec s diagnózou
Neonatálny abstinenčný syndróm

Michaela Pintérová
5.ročnik
Terapeutické možnosti
betablokatorov v neonatológii

Kristína Bašnárová
5.roč.    Kružok 16
Bronchopulmonálna dysplásia
a novorodenec

Lucia Králiková
5.roč. kružok 23
Dýchacia sústava a novorodenec
s vrodenou diafragmatickou herniou

Dorothy Wasike
5.roč. group 2
Impact of COVID-19
on Neonatal Care

William Christoph Bento Dreyer
5. roč. group 2
COVID-19 and Newborn

Julia Maria Haller
6. roč. group 5
Neonatal Meningitis
Meningitída u novorodenca

Davin Elias Maximilian Nutzenberger
6.roč. group 7
Hemolytic Disease in the Newborn
Hemolytická choroba novorodenca

Vasilenková Veronika
6.roč. kružok 22
Klin.obraz,diagnostika,terapia a
prognóza pac.s vrod.por. met.cukrov
Clinical Picture, Diagnosis,Therapy and Prognosis
of a Pacient with the Inborn Error of Carbohydrate Metabolism

Sarah Glozneková
6.roč. kružok 9
Novorodenec a defekty nerv.trubice
Newborn and Defects of the
Neural Tube

ŠTUDENTI

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2023/2024

Zimný semester

Výučba

od  11.09.2023

do  15.12.2023

Skúškové obdobie

od  02.01.2024

do  16.02.2024

Predtermíny

od  04.12.2023

do  15.12.2023

Letný semester

Výučba

od  19.02.2024

do 24.05.2024

Skúškové obdobie

od  27.05.2024

do  28.06.2024

Predtermíny

od  13.05.2024

do  24.05.2024

Skúšky, štátne skúšky -
opravný a náhradný termín

od  19.08.2024

do  30.08.2024

Diplomové práce

Odovzdanie diplomových prác

do  15.10.2023

Obhajoby diplomových prác

od 06.11.2023

do 15.12.2023

Upozornenie: Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predošlom akademickom roku!

 

Začiatok výučby

730 hod.

Začiatok cvičení

730 hod.

Trvanie stáží

830*hod. - 1320hod.

V semestri je 14 výučbových týždňov.
Výučbová hodina trvá 50 minút, po nej nasleduje 10 minútová prestávka.

 

 

ROZVRH HODÍN PRE 5. ROČNÍK Slovenských študentov - akad. rok 2023/2024
Zimný semester
Týždeň:
11.9-15.9 18.9-22.9 25.9-29.9 2.10-6.10 23.10-27.10 30.10-3.11 6.11-10.11 13.11-17.11 20.11-24.11 27.11-1.12 4.12-8.12 11.12-15.12
  Skupina Skupina Skupina Skupina Skupina Skupina Skupina Skupina Skupina Skupina Skupina Skupina
Pon.                        
Uto.   8,10 23 5,7 3 zub.1,3b 2 1,15 19        zub.2,3a 17 21 25
Str.                        
Štv.   sem.8,9, 10,11 sem.23,24 sem.5,6, 7,12 sem.3,13   sem.2,4 sem.1,14, 15,16 sem.19,20 sem.17,18 sem.21,22 sem.25,26
Pia.   9,11 24 6,12 13   4   20 18 22 26
ROZVRH HODÍN PRE 6. ROČNÍK Slovenských študentov - akad. rok 2023/2024 ZS
Týždeň:
11.9-15.9 18.9-22.9 25.9-29.9 2.10-6.10 9.10-13.10 16.10-20.10 23.10-27.10 11.12-15.12 1.1-5.1 8.1-12.1 15.1-19.1 22.1-26.1 29.1-2.2 5.2-9.2 10.4-14.4 25.3-29.3 1.4-5.4 8.4-12.4 15.4-19.4 22.4-26.4 29.4-3.5 6.5-10.5
  Skup. Skup. Skup. Skup. Skup. Skup. Skup. Skup. Skup. Skup. Skup. Skup. Skup. Skup. Skup. Skup. Skup. Skup. Skup. Skup. Skup. Skup.
Pon.   18     9 14     29     28 16   1   19     3 4  
Utorok   18     9 14     29     28 16   1   19     3 4  
Streda                                            
Štvrtok 1 12 21 10 20 23 30 25 6 22 13 24 7 11 17 8 26 27 5 17 2 15
Piatok 1 12 21 10 20 23 30 25 6 22 13 24 7 11 17 8 26 27 5 17 2 15
TIME SCHEDULE -winter semester- academic year 2023/2024
5  th CLASS GENERAL MEDICINE - PRACTICAL TRAINING
 
11.9-15.9 25.9-29.9 16.10-20.10 23.10-27.10 6.11-10.11 20.11-24.11 27.11-1.12 4.12-8.12
  Group Group Group Group Group Group Group Group
Mon.                
Tues. den.1,2 4 2,15 3 1 10 12 8
Wend.                
Thu.   sem.4,5 sem.2,7,15 sem.3,9 sem.1,6 sem.10,11 sem.12,13 sem.8,14
Frid.   5 7 9 6 11 13 14

 

 

TIME SCHEDULE  - academic year 2023/2024
6  th CLASS GENERAL MEDICINE - PRACTICAL TRAINING
 
9.10-13.10 6.11-10.11 20.11-24.11 1.1-5.1 22.1-26.1 5.2-9.2 1.4-5.4 6.5-10.5
  Group Group Group Group Group Group Group Group
Mon. 5 7 6 8   1 4 3
Tues. 5 7 6 8   1 4 3
Wend.                
Thu.         2      
Frid.         2