Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH Bratislava

Podrobne o našej klinike

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH

(NKIM LF UK a NÚDCH)

 

Limbová 1, 833 40 Bratislava

4. poschodie, blok „C“

 

Prednosta kliniky:       Prof. MUDr.  Ingrid Brucknerová, PhD.

                                     tel. č.: +421 (0)2 593 71 232

                                     e-mail: ingrid.brucknerova@fmed.uniba.sk

 

Tajomník kliniky:       

MUDr. Ascherová Barbora - úv.

tel. č. : +421 (0)2 593 71 763

e-mail:barbora.ascherova@dfnsp.sk

 

Vysokoškolskí učitelia:

MUDr. Dušan Doboš - úv.

tel. č. : +421 (0)2 593 71 833

e-mail: dusan.dobosdfnsp.sk

 

MUDr. Ivana Letenayová - úv.

tel. č. : +421 (0)2 593 71 763

e-mail:ivana.letenayova@dfnsp.sk

 

Sekretárka kliniky: Dana Adamíková - úv.

tel. č. : +421 (0!2 593 71 845

e-mail: adamikova@dfnsp.sk

 

 

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH  v Bratislave (NKIM LF UK a NÚDCH) – vznikla 1. decembra 2014 osamostatnením Oddelenia patologických novorodencov od I. detskej kliniky LF UK a NÚDCH.

NKIM LF UK a NÚDCH zabezpečuje diagnosticko-liečebnú starostlivosť o celé spektrum novorodeneckej problematiky. Prevažnú časť tvoria predčasne narodení novorodenci a rizikoví donosení novorodenci. O hospitalizovaných pacientov sa stará tím erudovaných špecialistov - pediatrov a neonatológov, ako aj edukovaného stredného zdravotného personálu. NKIM má pre chorých novorodencov 35 lôžok, ktoré sú sústredené v dvoch častiach, a to v intermediárnej časti a na Jednotke intenzívnej starostlivosti.

NKIM LF UK a NÚDCH má v rámci Slovenska jedinečné postavenie, ktoré vyplýva z dlhodobej úzkej spolupráce s Národným centrom materno-fetálnej medicíny Nemocnice akad. L. Dérera Univerzitnej nemocnice Bratislava. Toto centrum je konziliárnym a koncovým pracoviskom pre komplikované, zložité a závažné prípady z pôrodníctva pre všetky gynekologicko-pôrodnícke oddelenia nemocníc na Slovensku. Časť tu narodených novorodencov so závažnými problémami je po pôrode transportovaná na naše pracovisko. NKIM zároveň poskytuje starostlivosť pacientom hospitalizovaným v NÚDCH z dôvodu exkluzívneho postavenia niektorých jej pracovísk, napríklad Kliniky detskej oftalmológie v liečbe retinopatie nedonosených novorodencov.

Naša klinika je výučbovým pracoviskom LFUK. Zabezpečujeme pregraduálnu výučbu v rámci študijného programu všeobecného lekárstva pre študentov 5. a 6. ročníka z predmetu Pediatria v slovenskom aj v anglickom jazyku. Hlavnou charakteristikou výučbového procesu je priamy kontakt s pacientom, počas ktorého si študent pod vedením pedagóga môže rozšíriť svoje teoretické vedomosti o praktické skúsenosti.

Našu prácu charakterizuje priamy dialóg, otvorená komunikácia a interaktívne semináre.

Okrem toho naše pracovisko je súčasťou aj postgraduálneho špecializačného vzdelávania v odbore pediatria.

Pracovníci NKIM sú zapojení do vedecko-výskumnej činnosti v rámci viacerých grantových projektov. Okrem toho sa podieľajú na prednáškovej a publikačnej činnosti.

 

Ostatné súčasti NKIM

Súčasťou NIKM je Pracovisko dlhodobej starostlivosti o rizikových novorodencov, ktoré má tri špecializované ambulancie: Neonatologickú ambulanciu, Logopedickú ambulanciu a Ambulanciu liečebného pedagóga.

DIPLOMANTI na NKIM 2018/2019

 

Akademický rok 2018/2019

 6.r. Tahotná Adariana ...   Infekcia ZIKA vírusom-etioóga,manifestácia,možnosti diagnostiky,liečby,prevence a dôsladky ochorenia                                   

       Labašková Simona... Klinický pohľad na pacienta s trizómiou

       Lučanská Daniela... Pôrodný traumatizmus

       Krajčovičová Lucia...Syndróm porúch tráviacej sústavy novorodenca

       Krajčíková Jana... Vrodené vývojové chyby tráviacej sústavy novorodencov, hospitalizovaných na NKIM

       Tatarková Miroslava... Dlhodobé sledovanie novorodenca po porinatálnej asfyxii   

Zahr. štud. 6. r. 

Koukouvita Maria... Vrodené abnormality tváre novorodenca 

 

 

Študijné programy

Všeobecné lekárstvo

 

Zimný semester 2018/2019

 

5. ročník – neonatológia – výučba v slovenskom a anglickom jazyku

 

Spoločný seminár pre krúžky v danom týždni

-          Skríningové vyšetrenia novorodenca

Praktické cvičenia

-          Predčasne narodený a donosený novorodenec a ich komplikácie

 

 

 

6. ročník neonatológia – výučba v slovenskom a anglickom jazyku

 

1.       Výučba v rámci 3 týždňového bloku na Klinike pediatrie

 

Seminár

- Neonatológia 1: Popôrodná adaptácia novorodenca

- Neonatológia 2: Naliehavé situácie v novorodeneckom veku

 

 

2.       Výučba v rámci 1-týždňového bloku Neonatológia/Detská neurológia (2 dni)

 

1.       deň

vyšetrenie novorodenca po pôrode

asfyktický syndróm u novorodenca

pôrodný traumatizmus

resuscitácia novorodenca

 

2.       deň

krvácavé stavy v novorodeneckom veku

df. dg. žltačiek

novorodenec s nízkou pôrodnou hmotnosťou

df. dg. zvracania

 

 

 

 

 

 

Publikačná činnosť

pripravujeme

ZÓNA pre študentov

Zásady účasti študentov na praktických cvičeniach

 

·          Teoretická predpríprava

·           Dochvíľnosť

·          Vyhovujúci zdravotný stav študenta

·          Čistý odev, prezuvky

·          Vlastný fonendoskop, pero, poznámkový blok

·          Slušnosť, ohľaduplnosť, jemnosť počas vyšetrenia novorodenca

·          Nie sú prípustné žuvačky, cigaretový dych, u dievčat dlhé a nalakované nechty

·          Používanie mobilných telefónov

·          V prípade neúčasti na praktických cvičeniach sa postpuje podľa platného

·          usmernenia dekana LF UK

 

 

Študent počas výučby v rámci praktických cvičení má možnosť spoznať:

-       vyšetrenie novorodenca (anamnéza, vlastné fyzikálne vyšetrenie)

-       starostlivosť o predčasne narodených novorodencov

-       starostlivosť o rizikových donosených novorodencov

-       starostlivosť o deti s veľmi nízkou a extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou,

-       starostlivosť o deti drogovo závislých matiek

-       starostlivosť o hypertrofických novorodencov

-       starostlivosť o novorodenca s hemolytickou a hemoragickou chorobou

-       starostlivosť o dieťa s onkologickým ochorením zisteným v novorodeneckom veku

-       pred a pooperačnú starostlivosť o novorodenca so závažnými vrodenými chybami močovej sústavy

-       pred- a pooperačnú starostlivosť o predčasne narodeného novorodenca s poškodením nezrelej sietnice

-       diagnostiku a liečbu širokého spektra vrodených porúch metabolizmu

-       pred a pooperačnú starostlivosť o novorodenca s vrodeným alebo získaným hydrocefalom

-       diferenciálnu diagnostiku známok respiračnej insuficiencie, žltačky, cyanózy, kŕčov, atď.

ŠVOČ akademický rok 2016/2017

VEC: Návrh tém na ŠVOČ v akademickom roku 2016-2017

 

Téma 1

Vrodené abnormality tváre novorodenca.

Congenital abnormalities of the face in newborns.

      Školiteľ: Prof. MUDr. Brucknerová, PhD.

      Počet študentov: 1

      Pracovisko: Neonatologická klinika LF UK a DFNsP

Téma 2

 Chorobnosť a faktory pôsobiace na zdravotný stav dieťaťa v predškolskom veku.

      Morbidity and factors acting on the health of pre-school child.

      Školiteľ: Prof. MUDr. Brucknerová, PhD.

      Počet študentov: 1

      Pracovisko:  Neonatologická klinika LF UK a DFNsP

Téma 3

 Vplyv civilizačných ochorení rodičov na zdravie ich detí v predškolskom veku.

      Impact of lifestyle diseases on the health of the parents of children in pre-school age.

      Školiteľ: Prof. MUDr. Brucknerová, PhD.

      Počet študentov: 1

      Pracovisko: Neonatologická klinika LF UK a DFNsP

Téma 4

       Štatistické vyhodnotenie vybraných parametrov novorodenca na 1. deň veku a ich  

       porovnanie.                                  

       Statistical evaluation of some parameters of newborns on the 1st day of life and

       their comparison.

       Školiteľ: PhDr. Michal Trnka, PhD., Prof. MUDr. Brucknerová, PhD.

       Počet študentov: 2

       Pracovisko: Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK

      Neonatologická klinika LF UK a DFNsP

 

 

GALÉRIA

Ambulancie NKIM

Neonatologická ambulancia

MUDr. Katarína Vicianová

 

Logopedická ambulancia

Paed. Dr. Anastázia Kormanová

 

Ambulancia liečebného pedagóga

Paed. Dr. Oľga Matúšková

Praktická výučba študentov - ROZVRHY na NKIM

PREDNÁŠKY

Pediatrická propedeutika, všeobecné lekárstvo 4. ročník

17.9.2018  od 12:30 - do 14:30 - poslucháreň NÚDCH, Limbová 1

Prednášateľ: prof. Brucknerová

 

Pediatria, stomatologický smer, 5. ročník

25.9.2018  od 14:30 - do 16:20 -  6 . poschodie, knižnica DK, Limbová 1

Prednášateľ: prof. Brucknerová

 

Pediatria 2, všeobecné lekárstvo 5. ročník

9.10.2018  od 16:30 - do 18:20 - poslucháreň NÚDCH, Limbová 1

27.11.2018  od 16:30 - do 18:20 - poslucháreň NÚDCH, Limbová 1

Prednášateľ: prof. Brucknerová

 

 

 

 

 

SEMINÁRE

pre 6. ročník - v rámci predštátnicového bloku na Detskej klinike od 11:00 do 12:30

20.9.2018 - T4 -  Neonatológia - fyziologický novorodenec -   NKIM

21.9.2018 - T5 -  Neonatológia - ikterus, hemolytická choroba novorodencov - NKIM

18.10.2018 - T4 - Neonatológia - fyziologický novorodenec -   NKIM

19.10.2018 - T5 - Neonatológia - ikterus, hemolytická choroba novorodencov - NKIM

 

16.11.2017 - T4 - Neonatológia - fyziologický novorodenec -   NKIM 

17.11.2017 - T5 - Neonatológia - ikterus, hemolytická choroba novorodencov - NKIM

21.12.2017 - T4 - Neonatológia - fyziologický novorodenec -   NKIM 

22.12.2017 - T5 - Neonatológia - ikterus, hemolytická choroba novorodencov - NKIM

01.02.2018 - T4 -  Neonatológia - fyziologický novorodenec -   NKIM

02.02.2018 - T5 -  Neonatológia - ikterus, hemolytická choroba novorodencov - NKIM

05.04.2018 - T4 -  Neonatológia - fyziologický novorodenec -   NKIM

06.04.2018 - T5 -  Neonatológia - ikterus, hemolytická choroba novorodencov - NKIM

03.05.2018 - T4 -  Neonatológia - fyziologický novorodenec -   NKIM

04.05.2018 - T5 -  Neonatológia - ikterus, hemolytická choroba novorodencov - NKIM

 

 

 

Rozvrh hodín pre 6. ročník Slovenských študentov akad. rok 2018/2019

v rámci týždňového predštátnicového bloku na NKIM/ Detská neurológia

 

P - 17.9.2018  19 sk.                                                                                     22.10.2018 26 sk.                          17.12.2018 22 sk.

U - 18.9.2018  19 sk.                                                                                     23.10.2018 26 sk.                           18.12.2018 22 sk.

Š - 20.9.2018  12 sk.  27.9.2018  16 sk. 4.10.2018  25 sk. 11.10.2018  13/1 sk.  25.10.2018  4 sk.   1.11.2018 24 sk. 20.12.2018 14 sk.

P - 21.9.2018  12 sk.  28.9.2018  16 sk. 5.10.2018 25 sk. 12.10.2018  13/1 sk.   26.10. 2018 4 sk.   2.11.2018  24 sk. 21.12.2018 14 s

 


Študenti 5 ročníka -pozrieť stránku  Detskej kliniky !