Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH Bratislava

Podrobne o našej klinike

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH

(NKIM LF UK a NÚDCH)

 

Limbová 1, 833 40 Bratislava

4. poschodie, blok „C“

 

Prednosta kliniky:       prof. MUDr.  Ingrid Brucknerová, PhD.

                                     tel. č.: +421 (0)2 593 71 232

                                     e-mail: ingrid.brucknerova@fmed.uniba.sk

 

Tajomník kliniky:       

MUDr. Dušan Doboš 

tel. č. : +421 (0)2 593 71 833

e-mail:dusan.dobos@nudch.eu

 

Vysokoškolskí učitelia:

MUDr. Dušan Doboš

tel. č. : +421 (0)2 593 71 833

e-mail: dusan.dobos@nudch.eu

 

MUDr. Ivana Letenayová - úv.

tel. č. : +421 (0)2 593 71 763

e-mail:ivana.letenayova@nudch.eu

 

MUDr. Jana Mičevová - úv.

tel. č. : +421 (0)2 593 71 763

e-mail:jana.tulejova@nudch.eu

 

MUDr. Nikola Cinková - úv.

 tel. č. : +421 (0)2 593 71 763

e-mail:nikola.cinkovanudch.eu

 

 MUDr. Katarina Bitterová

tel. č. : +421 (0)2 593 71 763

 e-mail:katarina.bitterova@nudch.eu

 

MUDr. Kubina Michal

tel. č. : +421 (0)2 593 71 763

e-mail:michal.kubina@nudch.eu

 

Sekretárka kliniky: Garafijat Marina

tel. č. : +421 (0!2 593 71 845

e-mail: Marina.Garafijat@nudch.eu

 

 

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH  v Bratislave (NKIM LF UK a NÚDCH) – vznikla 1. decembra 2014 osamostatnením Oddelenia patologických novorodencov od I. detskej kliniky LF UK a NÚDCH.

NKIM LF UK a NÚDCH zabezpečuje diagnosticko-liečebnú starostlivosť o celé spektrum novorodeneckej problematiky. Prevažnú časť tvoria predčasne narodení novorodenci a rizikoví donosení novorodenci. O hospitalizovaných pacientov sa stará tím erudovaných špecialistov - pediatrov a neonatológov, ako aj edukovaného stredného zdravotného personálu. NKIM má pre chorých novorodencov 35 lôžok, ktoré sú sústredené v dvoch častiach, a to v intermediárnej časti a na Jednotke intenzívnej starostlivosti.

NKIM LF UK a NÚDCH má v rámci Slovenska jedinečné postavenie, ktoré vyplýva z dlhodobej úzkej spolupráce s Národným centrom materno-fetálnej medicíny Nemocnice akad. L. Dérera Univerzitnej nemocnice Bratislava. Toto centrum je konziliárnym a koncovým pracoviskom pre komplikované, zložité a závažné prípady z pôrodníctva pre všetky gynekologicko-pôrodnícke oddelenia nemocníc na Slovensku. Časť tu narodených novorodencov so závažnými problémami je po pôrode transportovaná na naše pracovisko. NKIM zároveň poskytuje starostlivosť pacientom hospitalizovaným v NÚDCH z dôvodu exkluzívneho postavenia niektorých jej pracovísk, napríklad Kliniky detskej oftalmológie v liečbe retinopatie nedonosených novorodencov.

Naša klinika je výučbovým pracoviskom LFUK. Zabezpečujeme pregraduálnu výučbu v rámci študijného programu všeobecného lekárstva pre študentov 5. a 6. ročníka z predmetu Pediatria v slovenskom aj v anglickom jazyku. Hlavnou charakteristikou výučbového procesu je priamy kontakt s pacientom, počas ktorého si študent pod vedením pedagóga môže rozšíriť svoje teoretické vedomosti o praktické skúsenosti.

Našu prácu charakterizuje priamy dialóg, otvorená komunikácia a interaktívne semináre.

Okrem toho naše pracovisko je súčasťou aj postgraduálneho špecializačného vzdelávania v odbore pediatria.

Pracovníci NKIM sú zapojení do vedecko-výskumnej činnosti v rámci viacerých grantových projektov. Okrem toho sa podieľajú na prednáškovej a publikačnej činnosti.

 

Ostatné súčasti NKIM

Súčasťou NIKM je Pracovisko dlhodobej starostlivosti o rizikových novorodencov, ktoré má tri špecializované ambulancie: Neonatologickú ambulanciu, Logopedickú ambulanciu a Ambulanciu liečebného pedagóga.

 

projekty/granty

  • KEGA  023UK-4/2021 - Implementácia najnovších vedeckých poznatkov o zdravotných rizikách pôsobenia elektromagnetických polí do moderného zdravotníckeho vzdelávania (PhDr. Michal Trnka, PhD.) – prof. MUDr. I. Brucknerová, PhD. spoluriešiteľ
  • KEGA 081UK-4/2021 - Vytvorenie študijných materiálov k novo kreovanému predmetu Klinická embryológia a reprodukčná medicína (hlavný riešiteľ: prof. RNDr. Ivan  Varga, PhD.) – prof. MUDr. I. Brucknerová, PhD. = spoluriešiteľ


 

Plánované podujatia

 

DEŇ NOVORODENCA - Technika a teória – Prax a klinická aplikácia v starostlivosti o novorodenca. Odborné sympózium s medzinárodnou účasťou. December 2023. Bratislava.

NKIM LF UK a NÚDCH hlavný organizátor


 


 

 

Študijné programy

Všeobecné lekárstvo

 


Letný semester

5. ročník – neonatológia – výučba v slovenskom a anglickom jazyku

Spoločný seminár pre krúžky v danom týždni

-          Vyšetrenia novorodenca

Praktické cvičenia

-          Predčasne narodený a donosený novorodenec a ich komplikácie

 

Letný semester

5. ročník – neonatológia – výučba v slovenskom a anglickom jazyku

 Spoločný seminár pre krúžky v danom týždni

-          Skríningové vyšetrenia novorodenca (s.: 29 - 37)

Praktické cvičenia

-          Predčasne narodený a donosený novorodenec a ich komplikácie (s.: 37 - 105)

 

literatúra:

Brucknerová  a kol.: Neonatológia 1 pre poslucháčov lekárskej fakulty. 1. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. 174 s.

 

 

6. ročník neonatológia – výučba v slovenskom a anglickom jazyku

 

Seminár

- Neonatológia 1: Popôrodná adaptácia novorodenca

- Neonatológia 2: Naliehavé situácie v novorodeneckom veku

 

literatúra:

Brucknerová  a kol.: Neonatológia 1 pre poslucháčov lekárskej fakulty. 1. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. 174 s.

 

2.       Výučba v rámci 1-týždňového bloku Neonatológia/Detská neurológia (2 dni)

 

1.       deň

vyšetrenie novorodenca po pôrode

asfyktický syndróm u novorodenca

pôrodný traumatizmus

resuscitácia novorodenca

 

2.       deň

krvácavé stavy v novorodeneckom veku

df. dg. žltačiek

novorodenec s nízkou pôrodnou hmotnosťou

df. dg. zvracania

 

literatúra:

Brucknerová  a kol.: Neonatológia 1 pre poslucháčov lekárskej fakulty. 1. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. 174 s.

 

Prednášky pediatria 5.ročník

Letný sem. 2022/2023

Detská klinika LFUK a NUDCH

 

22.02.2023      14:30 - 17:20

Komplikácie novorodenca zo strany dýchácej sústavy-tranzitórne tachypnoe,choroba hyalínových membrán,aspirácia mekónia,bronchopulmonálna dysplázia.

 

Žltačka u novorodenca.

Hemolytická choroba.

Hemoragická choroba.

Asfyktický novorodenec.

Prof.MUDr. Ingrid Brucknerová CSc.

 

ROZVRCH pre 6VL, blok č.3, 27.3-12.5 2023

 

12.4- Seminár 12: Prof.Brucknerová. Novorodenec a postnatálna adaptácia

13.4- Seminár 13: Prof.Brucknerová. Patologické stavy v neonatológii

                             Prezentácie kazuistík kr.5

14.4-                    Prezentácie kazuistík kr.20

                            Prezentácie kazuistík kr.13

 

3.5- Seminár 12: Prof.Brucknerová. Novorodenec a postnatálna adaptácia

4.5- Seminár 13: Prof.Brucknerová. Patologické stavy v neonatológii

5.5                       Prezentácie kazuistík kr.16

                            Prezentácie kazuistík kr.1

 

 

Publikačná činnosť

Web: www.fmed.uniba.sk/pracoviska/kniznica/.

Všeobecná informácia

forma komunikácie:

- mailové adresy pedagogických pracovníkov

ZÓNA pre študentov

 

Výučba na NKIM - sa riadi platnými pravidlami LFUK


 Zásady účasti študentov na praktických cvičeniach

·          Teoretická predpríprava

 ·           Dochvíľnosť

·          Vyhovujúci zdravotný stav študenta

·          Čistý odev, prezuvky

·          Vlastný fonendoskop, pero, poznámkový blok

·          Slušnosť, ohľaduplnosť, jemnosť počas vyšetrenia novorodenca

·          Nie sú prípustné žuvačky, cigaretový dych, u dievčat dlhé a nalakované 

           nechty

 ·          Používanie mobilných telefónov

 ·          V prípade neúčasti na praktických cvičeniach sa postpuje podľa platného

            usmernenia dekana LF UK


 Študent počas výučby v rámci praktických cvičení má možnosť spoznať:

-       vyšetrenie novorodenca (anamnéza, vlastné fyzikálne vyšetrenie)

 -       starostlivosť o predčasne narodených novorodencov

-       starostlivosť o rizikových donosených novorodencov

-       starostlivosť o deti s veľmi nízkou a extrémne nízkou pôrodnou

         hmotnosťou,

-       starostlivosť o deti drogovo závislých matiek

-       starostlivosť o hypertrofických novorodencov

-       starostlivosť o novorodenca s hemolytickou a hemoragickou chorobou

-       starostlivosť o dieťa s onkologickým ochorením zisteným v

        novorodeneckom veku

 -       pred a pooperačnú starostlivosť o novorodenca so závažnými vrodenými

         chybami močovej sústavy

-       pred- a pooperačnú starostlivosť o predčasne narodeného novorodenca s

        poškodením nezrelej sietnice

-       diagnostiku a liečbu širokého spektra vrodených porúch metabolizmu

-       pred a pooperačnú starostlivosť o novorodenca s vrodeným alebo

         získaným hydrocefalom

-       diferenciálnu diagnostiku známok respiračnej insuficiencie, žltačky,

        cyanózy, kŕčov, atď.

 


Letný semester 2022/2023

 

Vyučba                             od 12.2.2023 do 19.5.2023

Skúškové obdobie            od 22.5.2023 do 30.6.2023

Predtermíny                      od 9.5.2023  do 19.5.2023

Skúšky,št.skúšky, opravný a náhradný termín

                                        od 21.8.2023 do 31.8.2023

Št.program VL        

Odovzdanie diplomových prác               do 15.1.2023

Obhajoby dip.prác           od 6.2.2023   do 17.3.2023

 

 

Harmonogram vyučby

Začiatok vyučby      7:30h

Začiatok cvičení      7:30h

Trvanie stáží           8:30-13:20

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠVOČ

VEC: Návrh tém na ŠVOČ v akademickom roku 2016-2017

 

Téma 1

Vrodené abnormality tváre novorodenca.

Congenital abnormalities of the face in newborns.

      Školiteľ: Prof. MUDr. Brucknerová, PhD.

      Počet študentov: 1

      Pracovisko: Neonatologická klinika LF UK a DFNsP

Téma 2

 Chorobnosť a faktory pôsobiace na zdravotný stav dieťaťa v predškolskom veku.

      Morbidity and factors acting on the health of pre-school child.

      Školiteľ: Prof. MUDr. Brucknerová, PhD.

      Počet študentov: 1

      Pracovisko:  Neonatologická klinika LF UK a DFNsP

Téma 3

 Vplyv civilizačných ochorení rodičov na zdravie ich detí v predškolskom veku.

      Impact of lifestyle diseases on the health of the parents of children in pre-school age.

      Školiteľ: Prof. MUDr. Brucknerová, PhD.

      Počet študentov: 1

      Pracovisko: Neonatologická klinika LF UK a DFNsP

Téma 4

       Štatistické vyhodnotenie vybraných parametrov novorodenca na 1. deň veku a ich  

       porovnanie.                                  

       Statistical evaluation of some parameters of newborns on the 1st day of life and

       their comparison.

       Školiteľ: PhDr. Michal Trnka, PhD., Prof. MUDr. Brucknerová, PhD.

       Počet študentov: 2

       Pracovisko: Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK

      Neonatologická klinika LF UK a DFNsP

 

 

GALÉRIA

 

Ambulancie NKIM

Neonatologická ambulancia

MUDr. Wlachovská Luďka

 

Logopedická ambulancia

Paed. Dr. Anastázia Kormanová

 

Ambulancia liečebného pedagóga

Paed. Dr. Oľga Matúšková

Praktická výučba študentov - ROZVRHY na NKIM

Zimný semester

Výučba:   od 12.9.2022 do 16.12.2022

Skúškové obdobie: od 2.1.2023 do 10.2.2023

Termíny pre prenesené predmety a termíny na priebežné hodnotenia / predtermíny /

od 5.12.2022 do 16.12.2022

 Skúšky, štátne skúšky - opravný a náhradný termín

 od 21.8.2023 do 31.8.2023

 

 

 

SEMINÁRE

pre 6. ročník VL - v poslucháreň NUDCH

 T4 -  Neonatológia - fyziologický novorodenec -   NKIM 

 T5 -  Neonatológia - ikterus, hemolytická choroba novorodencov - NKIM

 T4 -  Neonatológia - fyziologický novorodenec -   NKIM

T5  -  Neonatológia - ikterus, hemolytická choroba novorodencov - NKIM

T4 -  Neonatológia - fyziologický novorodenec -   NKIM

T5 -  Neonatológia - ikterus, hemolytická choroba novorodencov - NKIM

T4 -  Neonatológia - fyziologický novorodenec -   NKIM

T5 -  Neonatológia - ikterus, hemolytická choroba novorodencov - NKIM

23


ROZVRH HODÍN PRE 5.ROČNÍK Slovenských študentov - akad.rok 22/23
19.9-23.926.9-30.910.10-14.1017.10-21.1024.10-28.107.11-11.1114.11-18.1121.11-25.1128.11-2.125.12-9.1212.12-16.12
skupinaskupinaskupinaskupinaskupinaskupinaskupinaskupinaskupinaskupinaskupina
pond.
utorok      1    6,8       10    12,14      28      322, sto2,3a        165,19 sto2,3a      24     21,27
streda
štvrtok   s.1,2 s.6,7,8,9  s.10,11 s.12,13,14,15  s.28,29  s.3,4  s.22,23    s.16,17 s.5,18,19,20   s.24,25  s.21,26,27,30
piatok      2     7,9        11     13,15      29      4       23        17      18,20      25     26,30

S= seminárROZVRH HODÍN PRE 6.ROČNÍK Slovenských študentov - akad.rok 22/23
12.9-.16.919.9-23.926.9-30.93.10-7.1017.10-21.1024.10-28.1012.12-16.122.1-6.19.1-13.116.1-20.130.1-3.26.2-10.227.3-31.33.4-7.410.4-14.417.4-21.41.5-5.58.5-12.5
skupinaskupinaskupinaskupinaskupinaskupinaskupinaskupinaskupinaskupinaskupinaskupinaskupinaskupinaskupinaskupinaskupinaskupina
pondelok     21       15       27       7      23       4       1
utorok     21        15       27       7      23       4       1
streda
štvrtok      8      2      9    18,26         3        11       22        25        14     19      12      10      24      16      17    6,13      5      20
piatok      8      2      9    18,26         3        11       22        25        14     19      12      10      24      16      17    6,13      5      20Šátnicové otázky platné v akademickom roku 2020/2021

<colgroup><col width="117" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:4278;width:88pt" /> <col width="87" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3181;width:65pt" /> <col width="496" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:18139;width:372pt" /> </colgroup>

okruh poradie otázky v okruhu Názov otázky
1. okruh - všeobecná pediatria  1. otázka Kŕče v detskom veku (febrilné kŕče, epilepsia, kŕče pri iných ochoreniach)
1. okruh - všeobecná pediatria  2. otázka Zásady kardiopulmonálnej resuscitácie
1. okruh - všeobecná pediatria  3. otázka Novorodenecké žltačky
1. okruh - všeobecná pediatria  4. otázka Lymfadenopatie – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  5. otázka Psychomotorický vývoj dieťaťa
1. okruh - všeobecná pediatria  6. otázka Skríningové vyšetrenia v pediatrii – prenatálne, neonatálne, v predškolskom a školskom veku
1. okruh - všeobecná pediatria  7. otázka Hnačky (akútne a chronické) – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  8. otázka Porucha vedomia (klasifikácia, hodnotenie, diferenciálna diagnostika)
1. okruh - všeobecná pediatria  9. otázka Bolesti brucha – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  10. otázka Tekutinová liečba 
1. okruh - všeobecná pediatria  11. otázka Vyšetrenie novorodenca po pôrode (pediatrické, neurologické)
1. okruh - všeobecná pediatria  12. otázka Náhle stavy dýchavice
1. okruh - všeobecná pediatria  13. otázka Horúčka, subfebrílie, hyperpyrexia – etiológia, starostlivosť o febrilné dieťa
1. okruh - všeobecná pediatria  14. otázka Očkovanie (základné princípy, vakcíny, povinné a nepovinné očkovanie, očkovacá kalendár, kontraindikácie, komplikácie, antivakcinačné hnutie)
1. okruh - všeobecná pediatria  15. otázka Splenomegália – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  16. otázka Vracanie – diferenciálna diagnostika 
1. okruh - všeobecná pediatria  17. otázka Kašeľ (etiológia, diferenciálna diagnostika, liečba)
1. okruh - všeobecná pediatria  18. otázka Bolesti hlavy
1. okruh - všeobecná pediatria  19. otázka Cyanóza – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  20. otázka Umelá výživa dojčiat
1. okruh - všeobecná pediatria  21. otázka Angíny a ich komplikácie  
1. okruh - všeobecná pediatria  22. otázka Fyziológia a patológia puberty
1. okruh - všeobecná pediatria  23. otázka Poruchy acidobázickej rovnováhy
1. okruh - všeobecná pediatria  24. otázka Horúčka neznámeho pôvodu 
1. okruh - všeobecná pediatria  25. otázka Žltačky – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  26. otázka Poruchy metabolizmu sodíka a draslíka, dehydratácia
1. okruh - všeobecná pediatria  27. otázka Stridor – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  28. otázka Edémy – etiológia a diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  29. otázka Infekcie centrálneho nervového systému (meningitída, encefalitída, mozgový absces)
1. okruh - všeobecná pediatria  30. otázka Cudzie telesá v dýchacích cestách 
1. okruh - všeobecná pediatria  31. otázka Popôrodná adaptácia novorodenca
1. okruh - všeobecná pediatria  32. otázka Enuréza, inkontinencia
1. okruh - všeobecná pediatria  33. otázka Šok (anafylaktický, hemoragický) – klinický obraz, diagnostika a terapia
1. okruh - všeobecná pediatria  34. otázka Sepsa
1. okruh - všeobecná pediatria  35. otázka Krvácanie z GIT (diferenciálna diagnostika)
1. okruh - všeobecná pediatria  36. otázka Hepatomegalia – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  37. otázka Malabsorbčný syndróm
1. okruh - všeobecná pediatria  38. otázka Obstipácia, enkopréza
1. okruh - všeobecná pediatria  39. otázka Rast a jeho poruchy (fyziológia rastu, intrauterinná rastová retardácie, znížený rast, nadmerný rast)
1. okruh - všeobecná pediatria  40. otázka Poruchy metabolizmu vápnika a fosforu (rachitída, tetánia)
1. okruh - všeobecná pediatria  41. otázka Polyúria a polydipsia
1. okruh - všeobecná pediatria  42. otázka Hypoglykemické stavy
2. okruh - špeciálna pediatria I 1. otázka Artritídy v detskom veku
2. okruh - špeciálna pediatria I 2. otázka Systémový lupus erytematózus a juvenilná dermatomyozitída
2. okruh - špeciálna pediatria I 3. otázka Najčastejšie systémové  vaskulitídy v destskom veku (Henochova-Schönleinova purpura, Kawasakiho choroba, Takayasuova arteritída)
2. okruh - špeciálna pediatria I 4. otázka Ložiskové  procesy kostí (tumory kostí, osteomyelitídy) – diferenciálna diagnostika
2. okruh - špeciálna pediatria I 5. otázka Vrodené vývojové chyby respiračného traktu
2. okruh - špeciálna pediatria I 6. otázka Obštrukcia dolných dýchacích ciest (obštrukčná bronchitída, bronchiolitída)
2. okruh - špeciálna pediatria I 7. otázka Pneumónie a bronchopneumónie
2. okruh - špeciálna pediatria I 8. otázka Atelektáza, emfyzém, pneumotorax
2. okruh - špeciálna pediatria I 9. otázka Ochorenia horných dýchycích ciest a ucha (zápalové ochorenia, adenoidné vegetácie, sinobronchiálny syndróm, otitídy)
2. okruh - špeciálna pediatria I 10. otázka Cystická fibróza
2. okruh - špeciálna pediatria I 11. otázka Choroby pľúcneho interstícia
2. okruh - špeciálna pediatria I 12. otázka Predčasne narodený novorodenec (definícia, klinický obraz, najčastejšie komplikácie)
2. okruh - špeciálna pediatria I 13. otázka Infekcie plodu a novorodenca
2. okruh - špeciálna pediatria I 14. otázka Naliehavé situácie v novorodeneckom veku
2. okruh - špeciálna pediatria I 15. otázka Asfyktický syndróm u novorodencov
2. okruh - špeciálna pediatria I 16. otázka Krvácavé stavy v novorodeneckom veku
2. okruh - špeciálna pediatria I 17. otázka Pôrodný traumatizmus
2. okruh - špeciálna pediatria I 18. otázka Vracanie v novorodeneckom veku 
2. okruh - špeciálna pediatria I 19. otázka Akútna renálna insuficiencia
2. okruh - špeciálna pediatria I 20. otázka Tubulopatie
2. okruh - špeciálna pediatria I 21. otázka Chronická renálna insuficiencia
2. okruh - špeciálna pediatria I 22. otázka Ochorenia nadobličiek (kongenitálna adrenálna hyperplázia, Addisonova choroba, Cushingova choroba/syndróm, hyper/hypoaldosteronizmus, feochromocytóm)
2. okruh - špeciálna pediatria I 23. otázka Akútna a chronická respiračná insuficiencia
2. okruh - špeciálna pediatria I 24. otázka Vrodené vývojové chyby uropoetického systému
2. okruh - špeciálna pediatria I 25. otázka Nefrotický syndróm
2. okruh - špeciálna pediatria I 26. otázka Hematúria a nefritický syndróm
2. okruh - špeciálna pediatria I 27. otázka Infekcie močových ciest (cystitídy, pyelonefritída), obštrukčné uropatie
2. okruh - špeciálna pediatria I 28. otázka Dedičné poruchy metabolizmu tukov
2. okruh - špeciálna pediatria I 29. otázka Lyzozómové ochorenia
2. okruh - špeciálna pediatria I 30. otázka Vrodené poruchy metabolizmu cukrov
2. okruh - špeciálna pediatria I 31. otázka Vrodené poruchy metabolizmu aminokyselín
2. okruh - špeciálna pediatria I 32. otázka Vrodené chyby srdca s ľavo-pravým skratom
2. okruh - špeciálna pediatria I 33. otázka Cyanotické chyby srdca
2. okruh - špeciálna pediatria I 34. otázka Zápalové ochorenia srdca (perikarditída, myokarditída, endokarditída) a kardiomyopatie
2. okruh - špeciálna pediatria I 35. otázka Defekty výtokového traktu srdca (bez skratu)
2. okruh - špeciálna pediatria I 36. otázka Akútna a chronická srdcová nedostatočnosť
2. okruh - špeciálna pediatria I 37. otázka Poruchy srdcového rytmu
2. okruh - špeciálna pediatria I 38. otázka Poruchy prirodzenej (nešpecifickej) imunity (imunodeficity, autozápalové ochorenia)
2. okruh - špeciálna pediatria I 39. otázka Bronchiálna astma – diagnostika a liečba
2. okruh - špeciálna pediatria I 40. otázka Poruchy adaptívnej (špecifickej) imunity
2. okruh - špeciálna pediatria I 41. otázka Choroby žlčových ciest a pankreasu
2. okruh - špeciálna pediatria I 42. otázka Hepatitídy a zlyhanie pečene
2. okruh - špeciálna pediatria I 43. otázka Vrodené anomálie gastrointestinálneho traktu
2. okruh - špeciálna pediatria I 44. otázka Nešpecifické zápalové choroby čreva
2. okruh - špeciálna pediatria I 45. otázka Ochorenia štítnej žľazy
2. okruh - špeciálna pediatria I 46. otázka Poruchy sexuálneho vývoja
2. okruh - špeciálna pediatria I 47. otázka Obezita, metabolický syndróm
2. okruh - špeciálna pediatria I 48. otázka Diabetes mellitus u detí
2. okruh - špeciálna pediatria I 49. otázka Ochorenia príštítných teliesok
2. okruh - špeciálna pediatria I 50. otázka Ochorenia adenohypofýzy
3. okruh - špeciálna pediatria II 1. otázka Anémie – klasifikácia, diagnostika a liečba
3. okruh - špeciálna pediatria II 2. otázka Fyziologické zmeny krvného obrazu u detí
3. okruh - špeciálna pediatria II 3. otázka Dojčenie a jeho význam
3. okruh - špeciálna pediatria II 4. otázka Lumbálna punkcia a likvorologické vyšetrenie
3. okruh - špeciálna pediatria II 5. otázka Základné demografické pojmy v pediatrii (incidencia, prevalencia, morbidita, mortalita, pôrodnosť)
3. okruh - špeciálna pediatria II 6. otázka Nezápalové ortopedické ochorenia skeletu (vývojová dysplázia bedrových kĺbov, plochonožie, skolióza chrbtice, aseptické nekrózy, hypermobilný syndróm)
3. okruh - špeciálna pediatria II 7. otázka Najčastejšie solídne tumory
3. okruh - špeciálna pediatria II 8. otázka Leukémie v detskom veku
3. okruh - špeciálna pediatria II 9. otázka Malígny lymfóm (Hodgkinova choroba, non-Hodgkinove lymfómy)
3. okruh - špeciálna pediatria II 10. otázka Svalové dystrofie
3. okruh - špeciálna pediatria II 11. otázka Vyšetrovacie metódy pri ochoreniach obličiek a močových ciest
3. okruh - špeciálna pediatria II 12. otázka Arteriálna hypertenzia (etiológia, diferenciálna diagnostika, liečba)
3. okruh - špeciálna pediatria II 13. otázka srdcové šelesty (funkčné a organické), zmeny EKG v detskom veku
3. okruh - špeciálna pediatria II 14. otázka Infekčné exantémové ochorenia (morbilli, scarlatina, rubeola, varicella, exanthema subitum, erythema infectiosum)
3. okruh - špeciálna pediatria II 15. otázka Tuberkulóza u detí
3. okruh - špeciálna pediatria II 16. otázka Kongenitálne a sexuálne prenosné infekcie u detí (TORCH, syfilis, HIV, herpes, chronické hepatitídy) – klinický obraz, diagnostika, prevencia, liečba
3. okruh - špeciálna pediatria II 17. otázka Parazitárne ochorenia
3. okruh - špeciálna pediatria II 18. otázka Práva dieťaťa, syndróm týraného a zanedbávaného dieťaťa
3. okruh - špeciálna pediatria II 19. otázka Zásady výživy po prvom roku života
3. okruh - špeciálna pediatria II 20. otázka Otravy a popáleniny 
3. okruh - špeciálna pediatria II 21. otázka Syndróm intrakraniálnej hypertenzie (hydrocefalus, tumory mozgu, vývojové anomálie mozgu a miechy)
3. okruh - špeciálna pediatria II 22. otázka Racionálna liečba antibiotikami
3. okruh - špeciálna pediatria II 23. otázka Liečba glukokortikoidmi a jej komplikácie 
3. okruh - špeciálna pediatria II 24. otázka Indikácie a riziká liečby kyslíkom 
3. okruh - špeciálna pediatria II 25. otázka Invazívne výkony v pediatrii - punkcie, laváže, biopsie (technika, indikácie, komplikácie – okrem lumbálnej punkcie)
3. okruh - špeciálna pediatria II 26. otázka Poruchy správania
3. okruh - špeciálna pediatria II 27. otázka Akútna apendicitída a invaginácia čreva 
3. okruh - špeciálna pediatria II 28. otázka Choroby kože v novorodeneckom a detskom veku
3. okruh - špeciálna pediatria II 29. otázka Najčastejšie choroby oka u detí (retinopatia prematúrnych, refrakčné chyby, zápalové ochorenia oka)
3. okruh - špeciálna pediatria II 30. otázka Význam vitamínov vo výžive detí 
3. okruh - špeciálna pediatria II 31. otázka Traumy u detí (špecifiká detských fraktúr, kraniotraumy, polytrauma)
3. okruh - špeciálna pediatria II 32. otázka Detská mozgová obrna
3. okruh - špeciálna pediatria II 33. otázka Lieková reakcie a lieková alergia u detí
3. okruh - špeciálna pediatria II 34. otázka Atopická dermatitída
3. okruh - špeciálna pediatria II 35. otázka Práca lekára pre deti a dorast (preventívna a dispenzárna)
3. okruh - špeciálna pediatria II 36. otázka Koagulopatie (dedičné a získané – mimo novorodeneckého veku) 
3. okruh - špeciálna pediatria II 37. otázka Poruchy bielych krviniek (leukopénia, leukocytóza)
3. okruh - špeciálna pediatria II 38. otázka Purpura (trombocytopénie, trombocytopatie, vaskulopatie) 
3. okruh - špeciálna pediatria II 39. otázka Indikácie transfúzie a jej komplikácie
3. okruh - špeciálna pediatria II 40. otázka Trombotické mikroangiopatie (hemolyticko-uremický syndróm, trombotická trombocytopenická purpura, diseminovaná intravaskulárna koagulopatia)
3. okruh - špeciálna pediatria II 41. otázka Syndróm aktivovaných makrofágov/hemofygocytujúca lymfohistiocytóza
3. okruh - špeciálna pediatria II 42. otázka Ochorenia viazané na X chromozóm
3. okruh - špeciálna pediatria II 43. otázka Chromozómové aberácie (numerické a štrukturálne – okrem X-viazaných)
3. okruh - špeciálna pediatria II 44. otázka Monogénové ochorenia s autozómovo recesívnou dedičnosťou
3. okruh - špeciálna pediatria II 45. otázka Ochorenia vyžadujúce diétoterapiu (intolerancie, alergie na potraviny, ochorenia gastrointestinálneho traktu, metabolické ochorenia) a alternatívne diéty
3. okruh - špeciálna pediatria II 47. otázka Poruchy príjmu potravy (anorexia, bulímia) 
3. okruh - špeciálna pediatria II 46. otázka Neprospievanie dojčiat a batoliat