Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH Bratislava

Podrobne o našej klinike

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH

(NKIM LF UK a NÚDCH)

 

Limbová 1, 833 40 Bratislava

4. poschodie, blok „C“

 

Prednosta kliniky:       prof. MUDr.  Ingrid Brucknerová, PhD.

                                     tel. č.: +421 (0)2 593 71 232

                                     e-mail: ingrid.brucknerova@fmed.uniba.sk

 

Tajomník kliniky:       

MUDr. Dušan Doboš

tel. č. : +421 (0)2 593 71 833

e-mail:barbora.ascherova@dfnsp.sk

 

Vysokoškolskí učitelia:

MUDr. Dušan Doboš

tel. č. : +421 (0)2 593 71 833

e-mail: dusan.dobosdfnsp.sk

 

MUDr. Ivana Letenayová - úv.

tel. č. : +421 (0)2 593 71 763

e-mail:ivana.letenayova@dfnsp.sk

 

Sekretárka kliniky: Dana Adamíková - úv.

tel. č. : +421 (0!2 593 71 845

e-mail: adamikova@dfnsp.sk

 

 

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a NÚDCH  v Bratislave (NKIM LF UK a NÚDCH) – vznikla 1. decembra 2014 osamostatnením Oddelenia patologických novorodencov od I. detskej kliniky LF UK a NÚDCH.

NKIM LF UK a NÚDCH zabezpečuje diagnosticko-liečebnú starostlivosť o celé spektrum novorodeneckej problematiky. Prevažnú časť tvoria predčasne narodení novorodenci a rizikoví donosení novorodenci. O hospitalizovaných pacientov sa stará tím erudovaných špecialistov - pediatrov a neonatológov, ako aj edukovaného stredného zdravotného personálu. NKIM má pre chorých novorodencov 35 lôžok, ktoré sú sústredené v dvoch častiach, a to v intermediárnej časti a na Jednotke intenzívnej starostlivosti.

NKIM LF UK a NÚDCH má v rámci Slovenska jedinečné postavenie, ktoré vyplýva z dlhodobej úzkej spolupráce s Národným centrom materno-fetálnej medicíny Nemocnice akad. L. Dérera Univerzitnej nemocnice Bratislava. Toto centrum je konziliárnym a koncovým pracoviskom pre komplikované, zložité a závažné prípady z pôrodníctva pre všetky gynekologicko-pôrodnícke oddelenia nemocníc na Slovensku. Časť tu narodených novorodencov so závažnými problémami je po pôrode transportovaná na naše pracovisko. NKIM zároveň poskytuje starostlivosť pacientom hospitalizovaným v NÚDCH z dôvodu exkluzívneho postavenia niektorých jej pracovísk, napríklad Kliniky detskej oftalmológie v liečbe retinopatie nedonosených novorodencov.

Naša klinika je výučbovým pracoviskom LFUK. Zabezpečujeme pregraduálnu výučbu v rámci študijného programu všeobecného lekárstva pre študentov 5. a 6. ročníka z predmetu Pediatria v slovenskom aj v anglickom jazyku. Hlavnou charakteristikou výučbového procesu je priamy kontakt s pacientom, počas ktorého si študent pod vedením pedagóga môže rozšíriť svoje teoretické vedomosti o praktické skúsenosti.

Našu prácu charakterizuje priamy dialóg, otvorená komunikácia a interaktívne semináre.

Okrem toho naše pracovisko je súčasťou aj postgraduálneho špecializačného vzdelávania v odbore pediatria.

Pracovníci NKIM sú zapojení do vedecko-výskumnej činnosti v rámci viacerých grantových projektov. Okrem toho sa podieľajú na prednáškovej a publikačnej činnosti.

 

Ostatné súčasti NKIM

Súčasťou NIKM je Pracovisko dlhodobej starostlivosti o rizikových novorodencov, ktoré má tri špecializované ambulancie: Neonatologickú ambulanciu, Logopedickú ambulanciu a Ambulanciu liečebného pedagóga.

DIPLOMANTI na NKIM 2018/2019

 

Akademický rok 2018/2019

 6.r. Tahotná Adariana ...   Infekcia ZIKA vírusom-etioóga,manifestácia,možnosti diagnostiky,liečby,prevence a dôsledky ochorenia                                   

       Labašková Simona... Klinický pohľad na pacienta s trizómiou

       Lučanská Daniela... Pôrodný traumatizmus

       Krajčovičová Lucia...Syndróm porúch tráviacej sústavy novorodenca

       Krajčíková Jana... Vrodené vývojové chyby tráviacej sústavy novorodencov, hospitalizovaných na NKIM

       Tatarková Miroslava... Dlhodobé sledovanie novorodenca po porinatálnej asfyxii   

Zahr. štud. 6. r. 

Koukouvita Maria... Vrodené abnormality tváre novorodenca 

Leka Dimitra - Evanta..... Vrodené poruchy glykozylácie

 

 

Študijné programy

Všeobecné lekárstvo

 

Zimný semester 2018/2019

 

5. ročník – neonatológia – výučba v slovenskom a anglickom jazyku

 

Spoločný seminár pre krúžky v danom týždni

-          Skríningové vyšetrenia novorodenca

Praktické cvičenia

-          Predčasne narodený a donosený novorodenec a ich komplikácie

 

 

 

6. ročník neonatológia – výučba v slovenskom a anglickom jazyku

 

1.       Výučba v rámci 3 týždňového bloku na Klinike pediatrie

 

Seminár

- Neonatológia 1: Popôrodná adaptácia novorodenca

- Neonatológia 2: Naliehavé situácie v novorodeneckom veku

 

 

2.       Výučba v rámci 1-týždňového bloku Neonatológia/Detská neurológia (2 dni)

 

1.       deň

vyšetrenie novorodenca po pôrode

asfyktický syndróm u novorodenca

pôrodný traumatizmus

resuscitácia novorodenca

 

2.       deň

krvácavé stavy v novorodeneckom veku

df. dg. žltačiek

novorodenec s nízkou pôrodnou hmotnosťou

df. dg. zvracania

 

 

 

 

 

 

Publikačná činnosť

pripravujeme

ZÓNA pre študentov

Zásady účasti študentov na praktických cvičeniach

 

·          Teoretická predpríprava

·           Dochvíľnosť

·          Vyhovujúci zdravotný stav študenta

·          Čistý odev, prezuvky

·          Vlastný fonendoskop, pero, poznámkový blok

·          Slušnosť, ohľaduplnosť, jemnosť počas vyšetrenia novorodenca

·          Nie sú prípustné žuvačky, cigaretový dych, u dievčat dlhé a nalakované nechty

·          Používanie mobilných telefónov

·          V prípade neúčasti na praktických cvičeniach sa postpuje podľa platného

·          usmernenia dekana LF UK

 

 

Študent počas výučby v rámci praktických cvičení má možnosť spoznať:

-       vyšetrenie novorodenca (anamnéza, vlastné fyzikálne vyšetrenie)

-       starostlivosť o predčasne narodených novorodencov

-       starostlivosť o rizikových donosených novorodencov

-       starostlivosť o deti s veľmi nízkou a extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou,

-       starostlivosť o deti drogovo závislých matiek

-       starostlivosť o hypertrofických novorodencov

-       starostlivosť o novorodenca s hemolytickou a hemoragickou chorobou

-       starostlivosť o dieťa s onkologickým ochorením zisteným v novorodeneckom veku

-       pred a pooperačnú starostlivosť o novorodenca so závažnými vrodenými chybami močovej sústavy

-       pred- a pooperačnú starostlivosť o predčasne narodeného novorodenca s poškodením nezrelej sietnice

-       diagnostiku a liečbu širokého spektra vrodených porúch metabolizmu

-       pred a pooperačnú starostlivosť o novorodenca s vrodeným alebo získaným hydrocefalom

-       diferenciálnu diagnostiku známok respiračnej insuficiencie, žltačky, cyanózy, kŕčov, atď.

ŠVOČ akademický rok 2016/2017

VEC: Návrh tém na ŠVOČ v akademickom roku 2016-2017

 

Téma 1

Vrodené abnormality tváre novorodenca.

Congenital abnormalities of the face in newborns.

      Školiteľ: Prof. MUDr. Brucknerová, PhD.

      Počet študentov: 1

      Pracovisko: Neonatologická klinika LF UK a DFNsP

Téma 2

 Chorobnosť a faktory pôsobiace na zdravotný stav dieťaťa v predškolskom veku.

      Morbidity and factors acting on the health of pre-school child.

      Školiteľ: Prof. MUDr. Brucknerová, PhD.

      Počet študentov: 1

      Pracovisko:  Neonatologická klinika LF UK a DFNsP

Téma 3

 Vplyv civilizačných ochorení rodičov na zdravie ich detí v predškolskom veku.

      Impact of lifestyle diseases on the health of the parents of children in pre-school age.

      Školiteľ: Prof. MUDr. Brucknerová, PhD.

      Počet študentov: 1

      Pracovisko: Neonatologická klinika LF UK a DFNsP

Téma 4

       Štatistické vyhodnotenie vybraných parametrov novorodenca na 1. deň veku a ich  

       porovnanie.                                  

       Statistical evaluation of some parameters of newborns on the 1st day of life and

       their comparison.

       Školiteľ: PhDr. Michal Trnka, PhD., Prof. MUDr. Brucknerová, PhD.

       Počet študentov: 2

       Pracovisko: Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK

      Neonatologická klinika LF UK a DFNsP

 

 

GALÉRIA

Ambulancie NKIM

Neonatologická ambulancia

MUDr. Katarína Vicianová

 

Logopedická ambulancia

Paed. Dr. Anastázia Kormanová

 

Ambulancia liečebného pedagóga

Paed. Dr. Oľga Matúšková

Praktická výučba študentov - ROZVRHY na NKIM

PREDNÁŠKY

Pediatrická propedeutika, všeobecné lekárstvo 4. ročník

17.9.2018  od 12:30 - do 14:30 - poslucháreň NÚDCH, Limbová 1

Prednášateľ: prof. Brucknerová

 

Pediatria, stomatologický smer, 5. ročník

25.9.2018  od 14:30 - do 16:20 -  6 . poschodie, knižnica DK, Limbová 1

Prednášateľ: prof. Brucknerová

 

Pediatria 2, všeobecné lekárstvo 5. ročník

9.10.2018  od 16:30 - do 18:20 - poslucháreň NÚDCH, Limbová 1

27.11.2018  od 16:30 - do 18:20 - poslucháreň NÚDCH, Limbová 1

18.2.2019  od 7:30 - do 10:20 -  knižnica 4.posch.

19.2.2019  od 7:30 - do 10:20 -  knižnica 4.posch.

 

Prednášateľ: prof. Brucknerová

 

 

 

SEMINÁRE

pre 6. ročník - v rámci predštátnicového bloku na Detskej klinike od 11:00 do 12:30

20.9.2018 - T4 -  Neonatológia - fyziologický novorodenec -   NKIM

21.9.2018 - T5 -  Neonatológia - ikterus, hemolytická choroba novorodencov - NKIM

18.10.2018 - T4 - Neonatológia - fyziologický novorodenec -   NKIM

19.10.2018 - T5 - Neonatológia - ikterus, hemolytická choroba novorodencov - NKIM

 

01.02.2019 - T4 -  Neonatológia - fyziologický novorodenec -   NKIM

02.02.2019 - T5 -  Neonatológia - ikterus, hemolytická choroba novorodencov - NKIM

04.05.2019 - T4 -  Neonatológia - fyziologický novorodenec -   NKIM

05.04.2019 - T5 -  Neonatológia - ikterus, hemolytická choroba novorodencov - NKIM

25.04.2019 - T4 -  Neonatológia - fyziologický novorodenec -   NKIM

26.04.2019 - T5 -  Neonatológia - ikterus, hemolytická choroba novorodencov - NKIM

16.05.2019 - T4 -  Neonatológia - fyziologický novorodenec -   NKIM

17.05.2019 - T5 -  Neonatológia - ikterus, hemolytická choroba novorodencov - NKIM

 

Rozvrh hodín pre 6. ročník Slovenských študentov akad. rok 2018/2019

v rámci týždňového predštátnicového bloku na NKIM/ Detská neurológia

 

P - 1.4.2019  2 sk.                           15.4.2019  3 sk.                                                        

U - 2.4.2019  2 sk.                           16.4.2019  3 sk.                                                                                 

Š - 4.4.2019  7 sk.  11.4.2019  27 sk. 18.4.2019  17 sk.   25.4.2019  21/6 sk.  9.5.2019  20 sk.  

P - 5.4.2019  7 sk.  12.4.2019  27 sk. 19.4.2019  17 sk.   26.4.2019  21/6 sk. 10.5. 2019 20 sk.  Študenti 5 ročníka -pozrieť stránku  Detskej kliniky !

Šátnicové otázky platné v akademickom roku 2018/2019

<colgroup><col width="117" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:4278;width:88pt" /> <col width="87" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3181;width:65pt" /> <col width="496" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:18139;width:372pt" /> </colgroup>

okruh poradie otázky v okruhu Názov otázky
1. okruh - všeobecná pediatria  1. otázka Kŕče v detskom veku (febrilné kŕče, epilepsia, kŕče pri iných ochoreniach)
1. okruh - všeobecná pediatria  2. otázka Zásady kardiopulmonálnej resuscitácie
1. okruh - všeobecná pediatria  3. otázka Novorodenecké žltačky
1. okruh - všeobecná pediatria  4. otázka Lymfadenopatie – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  5. otázka Psychomotorický vývoj dieťaťa
1. okruh - všeobecná pediatria  6. otázka Skríningové vyšetrenia v pediatrii – prenatálne, neonatálne, v predškolskom a školskom veku
1. okruh - všeobecná pediatria  7. otázka Hnačky (akútne a chronické) – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  8. otázka Porucha vedomia (klasifikácia, hodnotenie, diferenciálna diagnostika)
1. okruh - všeobecná pediatria  9. otázka Bolesti brucha – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  10. otázka Tekutinová liečba 
1. okruh - všeobecná pediatria  11. otázka Vyšetrenie novorodenca po pôrode (pediatrické, neurologické)
1. okruh - všeobecná pediatria  12. otázka Náhle stavy dýchavice
1. okruh - všeobecná pediatria  13. otázka Horúčka, subfebrílie, hyperpyrexia – etiológia, starostlivosť o febrilné dieťa
1. okruh - všeobecná pediatria  14. otázka Očkovanie (základné princípy, vakcíny, povinné a nepovinné očkovanie, očkovacá kalendár, kontraindikácie, komplikácie, antivakcinačné hnutie)
1. okruh - všeobecná pediatria  15. otázka Splenomegália – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  16. otázka Vracanie – diferenciálna diagnostika 
1. okruh - všeobecná pediatria  17. otázka Kašeľ (etiológia, diferenciálna diagnostika, liečba)
1. okruh - všeobecná pediatria  18. otázka Bolesti hlavy
1. okruh - všeobecná pediatria  19. otázka Cyanóza – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  20. otázka Umelá výživa dojčiat
1. okruh - všeobecná pediatria  21. otázka Angíny a ich komplikácie  
1. okruh - všeobecná pediatria  22. otázka Fyziológia a patológia puberty
1. okruh - všeobecná pediatria  23. otázka Poruchy acidobázickej rovnováhy
1. okruh - všeobecná pediatria  24. otázka Horúčka neznámeho pôvodu 
1. okruh - všeobecná pediatria  25. otázka Žltačky – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  26. otázka Poruchy metabolizmu sodíka a draslíka, dehydratácia
1. okruh - všeobecná pediatria  27. otázka Stridor – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  28. otázka Edémy – etiológia a diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  29. otázka Infekcie centrálneho nervového systému (meningitída, encefalitída, mozgový absces)
1. okruh - všeobecná pediatria  30. otázka Cudzie telesá v dýchacích cestách 
1. okruh - všeobecná pediatria  31. otázka Popôrodná adaptácia novorodenca
1. okruh - všeobecná pediatria  32. otázka Enuréza, inkontinencia
1. okruh - všeobecná pediatria  33. otázka Šok (anafylaktický, hemoragický) – klinický obraz, diagnostika a terapia
1. okruh - všeobecná pediatria  34. otázka Sepsa
1. okruh - všeobecná pediatria  35. otázka Krvácanie z GIT (diferenciálna diagnostika)
1. okruh - všeobecná pediatria  36. otázka Hepatomegalia – diferenciálna diagnostika
1. okruh - všeobecná pediatria  37. otázka Malabsorbčný syndróm
1. okruh - všeobecná pediatria  38. otázka Obstipácia, enkopréza
1. okruh - všeobecná pediatria  39. otázka Rast a jeho poruchy (fyziológia rastu, intrauterinná rastová retardácie, znížený rast, nadmerný rast)
1. okruh - všeobecná pediatria  40. otázka Poruchy metabolizmu vápnika a fosforu (rachitída, tetánia)
1. okruh - všeobecná pediatria  41. otázka Polyúria a polydipsia
1. okruh - všeobecná pediatria  42. otázka Hypoglykemické stavy
2. okruh - špeciálna pediatria I 1. otázka Artritídy v detskom veku
2. okruh - špeciálna pediatria I 2. otázka Systémový lupus erytematózus a juvenilná dermatomyozitída
2. okruh - špeciálna pediatria I 3. otázka Najčastejšie systémové  vaskulitídy v destskom veku (Henochova-Schönleinova purpura, Kawasakiho choroba, Takayasuova arteritída)
2. okruh - špeciálna pediatria I 4. otázka Ložiskové  procesy kostí (tumory kostí, osteomyelitídy) – diferenciálna diagnostika
2. okruh - špeciálna pediatria I 5. otázka Vrodené vývojové chyby respiračného traktu
2. okruh - špeciálna pediatria I 6. otázka Obštrukcia dolných dýchacích ciest (obštrukčná bronchitída, bronchiolitída)
2. okruh - špeciálna pediatria I 7. otázka Pneumónie a bronchopneumónie
2. okruh - špeciálna pediatria I 8. otázka Atelektáza, emfyzém, pneumotorax
2. okruh - špeciálna pediatria I 9. otázka Ochorenia horných dýchycích ciest a ucha (zápalové ochorenia, adenoidné vegetácie, sinobronchiálny syndróm, otitídy)
2. okruh - špeciálna pediatria I 10. otázka Cystická fibróza
2. okruh - špeciálna pediatria I 11. otázka Choroby pľúcneho interstícia
2. okruh - špeciálna pediatria I 12. otázka Predčasne narodený novorodenec (definícia, klinický obraz, najčastejšie komplikácie)
2. okruh - špeciálna pediatria I 13. otázka Infekcie plodu a novorodenca
2. okruh - špeciálna pediatria I 14. otázka Naliehavé situácie v novorodeneckom veku
2. okruh - špeciálna pediatria I 15. otázka Asfyktický syndróm u novorodencov
2. okruh - špeciálna pediatria I 16. otázka Krvácavé stavy v novorodeneckom veku
2. okruh - špeciálna pediatria I 17. otázka Pôrodný traumatizmus
2. okruh - špeciálna pediatria I 18. otázka Vracanie v novorodeneckom veku 
2. okruh - špeciálna pediatria I 19. otázka Akútna renálna insuficiencia
2. okruh - špeciálna pediatria I 20. otázka Tubulopatie
2. okruh - špeciálna pediatria I 21. otázka Chronická renálna insuficiencia
2. okruh - špeciálna pediatria I 22. otázka Ochorenia nadobličiek (kongenitálna adrenálna hyperplázia, Addisonova choroba, Cushingova choroba/syndróm, hyper/hypoaldosteronizmus, feochromocytóm)
2. okruh - špeciálna pediatria I 23. otázka Akútna a chronická respiračná insuficiencia
2. okruh - špeciálna pediatria I 24. otázka Vrodené vývojové chyby uropoetického systému
2. okruh - špeciálna pediatria I 25. otázka Nefrotický syndróm
2. okruh - špeciálna pediatria I 26. otázka Hematúria a nefritický syndróm
2. okruh - špeciálna pediatria I 27. otázka Infekcie močových ciest (cystitídy, pyelonefritída), obštrukčné uropatie
2. okruh - špeciálna pediatria I 28. otázka Dedičné poruchy metabolizmu tukov
2. okruh - špeciálna pediatria I 29. otázka Lyzozómové ochorenia
2. okruh - špeciálna pediatria I 30. otázka Vrodené poruchy metabolizmu cukrov
2. okruh - špeciálna pediatria I 31. otázka Vrodené poruchy metabolizmu aminokyselín
2. okruh - špeciálna pediatria I 32. otázka Vrodené chyby srdca s ľavo-pravým skratom
2. okruh - špeciálna pediatria I 33. otázka Cyanotické chyby srdca
2. okruh - špeciálna pediatria I 34. otázka Zápalové ochorenia srdca (perikarditída, myokarditída, endokarditída) a kardiomyopatie
2. okruh - špeciálna pediatria I 35. otázka Defekty výtokového traktu srdca (bez skratu)
2. okruh - špeciálna pediatria I 36. otázka Akútna a chronická srdcová nedostatočnosť
2. okruh - špeciálna pediatria I 37. otázka Poruchy srdcového rytmu
2. okruh - špeciálna pediatria I 38. otázka Poruchy prirodzenej (nešpecifickej) imunity (imunodeficity, autozápalové ochorenia)
2. okruh - špeciálna pediatria I 39. otázka Bronchiálna astma – diagnostika a liečba
2. okruh - špeciálna pediatria I 40. otázka Poruchy adaptívnej (špecifickej) imunity
2. okruh - špeciálna pediatria I 41. otázka Choroby žlčových ciest a pankreasu
2. okruh - špeciálna pediatria I 42. otázka Hepatitídy a zlyhanie pečene
2. okruh - špeciálna pediatria I 43. otázka Vrodené anomálie gastrointestinálneho traktu
2. okruh - špeciálna pediatria I 44. otázka Nešpecifické zápalové choroby čreva
2. okruh - špeciálna pediatria I 45. otázka Ochorenia štítnej žľazy
2. okruh - špeciálna pediatria I 46. otázka Poruchy sexuálneho vývoja
2. okruh - špeciálna pediatria I 47. otázka Obezita, metabolický syndróm
2. okruh - špeciálna pediatria I 48. otázka Diabetes mellitus u detí
2. okruh - špeciálna pediatria I 49. otázka Ochorenia príštítných teliesok
2. okruh - špeciálna pediatria I 50. otázka Ochorenia adenohypofýzy
3. okruh - špeciálna pediatria II 1. otázka Anémie – klasifikácia, diagnostika a liečba
3. okruh - špeciálna pediatria II 2. otázka Fyziologické zmeny krvného obrazu u detí
3. okruh - špeciálna pediatria II 3. otázka Dojčenie a jeho význam
3. okruh - špeciálna pediatria II 4. otázka Lumbálna punkcia a likvorologické vyšetrenie
3. okruh - špeciálna pediatria II 5. otázka Základné demografické pojmy v pediatrii (incidencia, prevalencia, morbidita, mortalita, pôrodnosť)
3. okruh - špeciálna pediatria II 6. otázka Nezápalové ortopedické ochorenia skeletu (vývojová dysplázia bedrových kĺbov, plochonožie, skolióza chrbtice, aseptické nekrózy, hypermobilný syndróm)
3. okruh - špeciálna pediatria II 7. otázka Najčastejšie solídne tumory
3. okruh - špeciálna pediatria II 8. otázka Leukémie v detskom veku
3. okruh - špeciálna pediatria II 9. otázka Malígny lymfóm (Hodgkinova choroba, non-Hodgkinove lymfómy)
3. okruh - špeciálna pediatria II 10. otázka Svalové dystrofie
3. okruh - špeciálna pediatria II 11. otázka Vyšetrovacie metódy pri ochoreniach obličiek a močových ciest
3. okruh - špeciálna pediatria II 12. otázka Arteriálna hypertenzia (etiológia, diferenciálna diagnostika, liečba)
3. okruh - špeciálna pediatria II 13. otázka srdcové šelesty (funkčné a organické), zmeny EKG v detskom veku
3. okruh - špeciálna pediatria II 14. otázka Infekčné exantémové ochorenia (morbilli, scarlatina, rubeola, varicella, exanthema subitum, erythema infectiosum)
3. okruh - špeciálna pediatria II 15. otázka Tuberkulóza u detí
3. okruh - špeciálna pediatria II 16. otázka Kongenitálne a sexuálne prenosné infekcie u detí (TORCH, syfilis, HIV, herpes, chronické hepatitídy) – klinický obraz, diagnostika, prevencia, liečba
3. okruh - špeciálna pediatria II 17. otázka Parazitárne ochorenia
3. okruh - špeciálna pediatria II 18. otázka Práva dieťaťa, syndróm týraného a zanedbávaného dieťaťa
3. okruh - špeciálna pediatria II 19. otázka Zásady výživy po prvom roku života
3. okruh - špeciálna pediatria II 20. otázka Otravy a popáleniny 
3. okruh - špeciálna pediatria II 21. otázka Syndróm intrakraniálnej hypertenzie (hydrocefalus, tumory mozgu, vývojové anomálie mozgu a miechy)
3. okruh - špeciálna pediatria II 22. otázka Racionálna liečba antibiotikami
3. okruh - špeciálna pediatria II 23. otázka Liečba glukokortikoidmi a jej komplikácie 
3. okruh - špeciálna pediatria II 24. otázka Indikácie a riziká liečby kyslíkom 
3. okruh - špeciálna pediatria II 25. otázka Invazívne výkony v pediatrii - punkcie, laváže, biopsie (technika, indikácie, komplikácie – okrem lumbálnej punkcie)
3. okruh - špeciálna pediatria II 26. otázka Poruchy správania
3. okruh - špeciálna pediatria II 27. otázka Akútna apendicitída a invaginácia čreva 
3. okruh - špeciálna pediatria II 28. otázka Choroby kože v novorodeneckom a detskom veku
3. okruh - špeciálna pediatria II 29. otázka Najčastejšie choroby oka u detí (retinopatia prematúrnych, refrakčné chyby, zápalové ochorenia oka)
3. okruh - špeciálna pediatria II 30. otázka Význam vitamínov vo výžive detí 
3. okruh - špeciálna pediatria II 31. otázka Traumy u detí (špecifiká detských fraktúr, kraniotraumy, polytrauma)
3. okruh - špeciálna pediatria II 32. otázka Detská mozgová obrna
3. okruh - špeciálna pediatria II 33. otázka Lieková reakcie a lieková alergia u detí
3. okruh - špeciálna pediatria II 34. otázka Atopická dermatitída
3. okruh - špeciálna pediatria II 35. otázka Práca lekára pre deti a dorast (preventívna a dispenzárna)
3. okruh - špeciálna pediatria II 36. otázka Koagulopatie (dedičné a získané – mimo novorodeneckého veku) 
3. okruh - špeciálna pediatria II 37. otázka Poruchy bielych krviniek (leukopénia, leukocytóza)
3. okruh - špeciálna pediatria II 38. otázka Purpura (trombocytopénie, trombocytopatie, vaskulopatie) 
3. okruh - špeciálna pediatria II 39. otázka Indikácie transfúzie a jej komplikácie
3. okruh - špeciálna pediatria II 40. otázka Trombotické mikroangiopatie (hemolyticko-uremický syndróm, trombotická trombocytopenická purpura, diseminovaná intravaskulárna koagulopatia)
3. okruh - špeciálna pediatria II 41. otázka Syndróm aktivovaných makrofágov/hemofygocytujúca lymfohistiocytóza
3. okruh - špeciálna pediatria II 42. otázka Ochorenia viazané na X chromozóm
3. okruh - špeciálna pediatria II 43. otázka Chromozómové aberácie (numerické a štrukturálne – okrem X-viazaných)
3. okruh - špeciálna pediatria II 44. otázka Monogénové ochorenia s autozómovo recesívnou dedičnosťou
3. okruh - špeciálna pediatria II 45. otázka Ochorenia vyžadujúce diétoterapiu (intolerancie, alergie na potraviny, ochorenia gastrointestinálneho traktu, metabolické ochorenia) a alternatívne diéty
3. okruh - špeciálna pediatria II 47. otázka Poruchy príjmu potravy (anorexia, bulímia) 
3. okruh - špeciálna pediatria II 46. otázka Neprospievanie dojčiat a batoliat