Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof LF UK a UNsP MB

Popis pracoviska

Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny vznikla ako Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof dekrétom dekana LF UK dňa 1.6.2007. 

Rozhodnutím dekana LF UK zo dňa 19.3.2014 bol zmenený názov kliniky na Kliniku urgentnej a všeobecnej medicíny.

Klinika sa podieľa na zabezpečovaní liečebno-preventívnej starostlivosti v rámci UNsP Milosrdní bratia na úseku urgentnej medicíny.

Ako pracovisko LF UK zabezpečuje pregraduálnu výučbu predmetov Prvá pomoc a Urgentná medicína a Praktické lekárstvo (ako povinne voliteľný predmet) u slovenských aj zahraničných študentov LF UK. Podieľa sa tiež na postgraduálnej príprave pred špecializačnými skúškami z odboru ako aj z iných medicínskych odborov.

Medzinárodná spolupráca

Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ Praha
Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Akademii Medycznej we Wrocławiu, Polsko
Mercy Hospital Yowa, USA

Zamestnanci kliniky

MUDr. Teodor Bachleda, PhD., MBA

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika urgentnej medicíny a med.katastr
odborný asistent

PhDr. Hana Belejová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika urgentnej medicíny a med.katastr
odborný asistent vysokej školy, univerzitný

PhDr. Adrián Fabiny

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika urgentnej medicíny a med.katastr
asistent

prof. MUDr. Oto Masár, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika urgentnej medicíny a med.katastr
profesor

PhDr. Dušan Sysel, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika urgentnej medicíny a med.katastr
odborný asistent
02/593 57 370
[1]

Zamestnanci kliniky

Prednosta kliniky:
prof. MUDr. Oto  Masár, PhD.

Tajomníčka kliniky: 
PhDr. Hana Belejová, PhD.
e-mail: hana.belejovafmed.uniba.sk


Profesori:
prof.  MUDr.  Oto  Masár, PhD. - odbor Ošetrovateľstvo

Docenti:
Doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.

Odborní asistenti:

MUDr. Teodor Bachleda, PhD., MBA, DESA
PhDr. Hana Belejová, PhD.
PhDr. Dušan Sysel, PhD., MPH

Asistenti:

PhDr. Adrián Fabiny

Externí prednášajúci:

JUDr. Katarína Fedorová, PhD., LLM.

MUDr. Mgr. Miroslava Hercová

 

 

 

Predmet: Prvá pomoc

Akademický rok: 2023/2024 ZS

Prednášky:

8.-12. týždeň, 13:30 – 15:20 hod., FN Milosrdných Bratov

Náplň prednášok:

Poruchy vitálnych funkcií (základná orientácia, možné príčiny)

Prvotné neodkladné postupy (neodkladná resuscitácia, postupy základnej resuscitácie, diagnostika príčiny náhlej zástavy krvného obehu, zaistenie priechodnosti dýchacích ciest, umelá pľúcna ventilácia pomocou samorozpínacieho vaku).

Záchranné a transportní techniky, polohovanie nemocných s náhlou poruchou zdravia.

Obväzové techniky.

Poranenia a spôsoby ich ošetrenia: zástava krvácania, poranenia hlavy, poranenia kostí, kĺbov a svalov.

Popáleniny a poleptania.

Úrazy elektrickým prúdom.

Akútne intoxikácie.

 

 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu budú zverejnené na streeme komentované prednášky podľa rozvrhu.