I. interná klinika LF UK a UNB

 

 

Charakteristika a história I.Internej kliniky LF UK

Charakteristika


I. Interná klinika LF UK a UN Bratislava (ďalej UNB) je  pracoviskom, na ktorom sa vždy vykonávala kvalitne a komplexne činnosť klinická, pedagogická a vedecká. Zachovanie tejto komplexnosti a vzájomného prepojenia medzi liečebnou, pedagogickou a výskumnou činnosťou zostáva prvoradou úlohou aj do budúceho obdobia. 

Po zlúčení pracovísk I. a II. internej kliniky dňom 1.9.2016 disponuje 91 lôžkami.


Z toho:  72 lôžok na 3 oddeleniach:
oddelenie A – 24 lôžok,
oddelenie B – 24 lôžok,
oddelenie C – 24 lôžok F,
Koronárna jednotka – 6 lôžok,
Metabolická jednotka – 3 lôžka.

Oddelenie  nukleárnej medicíny 10 lôžok- z toho 2 určené na liečbu rádioaktívnym jódom. 


Liečebná a preventívna činnosť

pokrýva  odbor vnútorné lekárstvo vo všeobecnosti, ale aj  nadstavbové odbory. To umožňuje poskytovať  na klinike v rámci jej lôžkových a ambulantných kapacít starostlivosť o pacientov s vnútornými ochoreniami v celej šírke: od jednotlivých špeciálnych diagnostických alebo závažných liečebných procedúr až po riešenie polymorbídnych pacientov, ako aj urgentných stavov v rámci intenzívnej starostlivosti. 
Medzi oblasti, ktoré majú na klinike dobré zázemie, patrí kardiológia,angiológia, gastroenterológia, endokrinológia, diabetológia a poruchy metabolizmu,  reumatológia a nukleárna medicína. V týchto oblastiach sú  sledovaní a liečení pacienti v rámci „centier“ (napr. diabetologické centrum, kardiostimulačné centrum), alebo sa im poskytujú iné vysoko špecializované služby  napr. starostlivosť o pacientov s neuroendokrinnými nádormi nielen vo forme hospitalizácie, ale najmä ambulantným spôsobom. Rozvoj týchto centier uľahčí riešenie zložitých prípadov, ktoré si vyžadujú úzku spoluprácu viacerých odborníkov.

I. Interná klinika LF UK a UNB poskytuje v plnom rozsahu ambulantnú i ústavnú starostlivosť pacientom s vnútornými ochoreniami. Napriek všeobecnému zameraniu internej kliniky je tu niekoľko ťažiskových oblastí so špeciálnym zameraním, ktoré sú základom ďalšieho rozvoja. Ide o tieto oblasti:

KARDIOLÓGIA

 1. Koronárna jednotka: diagnostika a liečba akútnych koronárnych syndrómov, diagnostika a liečba arytmií (vrátane invazívneho elektrofyziologického vyšetrenia, elektrickej kardioverzie a defibrilácie), diagnostika a liečba iných závažných kardiovaskulárnych ochorení (pľúcna embolizácia, endokarditída, srdcové zlyhanie a pod.), práca kardiostimulačného centra (implantácia a výmena kardiostimulátora).
 2. Neinvazívna kardiológia: echokardiografia a transezofágová echokardiografia, Holterovo monitorovanie (elektrokardiografické a tlakové), ergometria. 
 3. Ambulancie: pre poruchy rytmu a kontrolu kardiostimulátorov, pre hypertenziu, pre všeobecnú kardiológiu, pre chronické zlyhanie srdca.

GASTROENTEROLÓGIA 

 1. Ambulancie: gastroenterologická (diagnostika a liečba ochorení GIT), 

ENDOSKOPIA - ENDOSKOPICKÉ VÝKONY

 1. bežné – gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia (pre UNB Staré Mesto)
 2. špecializované diagnostické endoskopické vyšetrenia (okrem UNB Staré Mesto s ponukou pre bratislavský kraj a iné kraje): ERCP (endoskopická retrográdna cholangiopankreatografia), enteroskopia, endoskopické výkony spojené s narkózou, 
 3. špecializované terapeutické endoskopické výkony (okrem UNB Staré Mesto s ponukou pre UN, bratislavský kraj a celú SR): endoskopická polypektómia z horného GIT, z dolného GIT (onkologické preventívne programy), endoskopické zastavenie krvácania z GIT,  stentovanie jednotlivých úsekov GIT, najmä pažeráka, endoskopická liečba pažerákových varixov (sklerotizácia, ligácia), perkutánna endoskopická gastrotómia (PEG), ERCP+terapeutické výkony na žlčových cestách a pankrease: papilotómia, extrakcia konkrementov, stentovanie žlčových ciest a pankreasu, dilatácia žlčových ciest, litotrypsia konkrementov, endoskopická perkutánna cholangiografia.
 4. iné výkony: slepá punkcia pečene.

DIABETOLÓGIA

Diabetologicko–metabolické centrum na I. Internej klinike (založené a schválené MZ SR v r.1991) poskytuje komplexnú ambulantnú a ústavnú starostlivosť o pacientov s diabetes mellitus. Centrum zabezpečuje:

 • konziliárnu činnosť pre diabetikov v rámci UNB,  možnosť diagnostickej hospitalizácie na internej klinike na dožiadanie
 • nastavovanie na liečbu inzulínovou pumpou 

METABOLICKÁ JEDNOTKA

Metabolická jednotka na I. Internej klinike vznikla v r.1993 ako jednotka intenzívnej starostlivosti určená pre akútne chorých (nekardiálneho pôvodu) s poruchou metabolizmu, ktorí potrebujú časté klinické a laboratórne sledovanie. Pacienti sa dostanú do rúk trénovaného personálu. Služby sa poskytujú pre rajónnych pacientov, ale aj pacientov z nerajónnych zariadení, ktoré sa obrátia na nás. Najčastejšie ide o akútne poruchy metabolizmu pri:

 • diabetes mellitus (hyperglykémie a hypoglykémie) a iných endokrinologických ochoreniach
 • akútnom zlyhaní obličiek a akútnom zhoršení obličkových funkcií pri chronickom zlyhaní obličiek
 • hydrominerálnom rozvrate
 • ochoreniach pečene a gastrointestinálneho traktu (dekompenzovaná cirhóza pečene, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, ťažké akútne pankreatitídy (hemoragicko–nekrotické) a krvácanie z GIT–u nevyžadujúce chirurgickú intervenciu
 • akútnych reumatologických ochoreniach (napr. systémový lupus erythematodes)
 • sepse (vrátane infekčnej endokarditídy)
 • intoxikáciách

ENDOKRINOLÓGIA

 •  realizácia diagnostických stimulačných a inhibičných testov hypotalamo- hypofyzárnej osi,
 • testy v rámci diferenciálnej diagnostiky sekundárnej hypertenzie atď.
 • diferenciálna diagnostika hypoglykemických stavov
 • diagnostika ochorení štítnej žľazy a prištítnych teliesok pomocou USG (vrátane punkčnej aspiračnej biopsie – najmä „studené“ uzly) a scintigrafie 
 • diagnostika a liečba NEN-ov (neuroendokrinných nádorov) – spolupráca s pracoviskami Nukleárnej medicíny v OUSA, pri terapii s Klinikou nukleárnej medicíny v Basileji vo Švajčiarsku, Klinikou nukleárnej medicíny Praha Motol, Klinikou nukleárnej medicíny UN Bad Berkam
 • konziliárna činnosť pre ostatné kliniky

ANGIOLÓGIA

 • komplexná diagnostika a liečba  pacientov s ochoreniami arteriálneho, venózneho a lymfatického systému

 

HEMATOLÓGIA

 • Ústavná starostlivosť – diagnostika a liečba primárnych a najmä sekundárnych ochorení krvotvorby a porúch hemostázy.
 • Hematologická ambulancia so všeobecným zameraním – zvlášť diagnosticky alebo liečebne závažné stavy.
 • Špecializovaná hematologická ambulancia – so zameraním na poruchy hemostázy a trombofilné stavy (diagnostika, liečba, dispenzarizácia, dlhodobé monitorovanie antikoagulačnej liečby, sekundárna profylaxia)

 

NUKLEÁRNA MEDICÍNA

 • Oddelenie nukleárnej medicíny (ONM) je rádioizotopovým pracoviskom I. Internej kliniky od r.1958. Má nasledovné zameranie:
 • hospitalizačná liečba hypertyreóz rádioaktívnym jódom.

 

OSTEOLÓGIA A DENZITOMETRIA

 • I. Interná klinika je vybavená moderným denzitometrom. Na internistickom pracovisku patrí denzitometria k spektru metód v rámci komplexnej diagnostiky a liečby celého radu vnútorných chorôb, ako sú chronické ochorenia GIT (najmä malabsorpčný syndróm, nešpecifické zápalové ochorenia čreva, chronická pankreatitída, ochorenia pečene), endokrinologické, metabolické, nefrologické, reumatologické a iné ochorenia. V rámci konziliárnej činnosti sa využíva aj pre pacientov z iných medicínskych odborov, ako je napr. neurológia, psychiatria (mentálne anorexie), ortopédia, traumatológia a chirurgia.


 

HISTÓRIA  I. Internej kliniky  (1919-2016)

Prednostovia


prof. MUDr. Kristián Hynek, Dr h.c., DrSc. (1919-1930) 
I. Interná klinika LF UK v Bratislave je najstaršou internou klinikou na Slovensku. Prvým prednostom bol profesor Kristián Hynek, zakladateľ a prvý rektor Univerzity Komenského v Bratislave. Profesor Hynek prišiel od profesora Maixnera z Prahy, keď predtým pracoval aj u profesora Albrechta vo Frankfurte. Bol členom viacerých medzinárodných spoločností a jeho publikácie svedčia o širokom spektre záujmov. Venoval sa v nich liečbe infekčných ochorení, v hematológii najmä hemofílii, rontgenologickým problémom, ale aj kardiológii. prof. Hynek bol spoluzakladateľom Československého spolku lekárov a Bratislavských lekárskych listov.

prof. MUDr. Miloš Netoušek (1931-1938)
Prichádza z Prahy od profesora Syllabu. Bol členom Francúzskej hematologickej, Belgickej gastroenetrologickej a Bulharskej internistickej spoločnosti. Založil školu, z ktorej vyšli významní profesori a internisti (prof. Šimer, Dérer, Henzel, Siťaj, Nosáľ, Aich, Fleischer atď.). Venoval sa najmä hematológii. Okrem množstva publikácií vydal dve veľmi významné knižné diela Vnitřní lékařství a Hematológiu. Mal mimoriadne široké vedomosti, ktorými udivoval aj profesora Hynka. Tento ho niekedy zhovievavo varoval: Pozor Miloši, moc znát - to někdy plete!

prof. MUDr. Emanuel Filo (1938-1945)
Začal študovať v Prahe, ale štúdium ukončuje v Bratislave sub summis auspiciis presidentis. Po krátkom pôsobení na Ústave patológie nastupuje na kliniku profesora Syllabu v Prahe. Tu sa habilitoval a v roku 1938 prevzal I. Internú kliniku po profesorovi Netouškovi. Bol mimoriadne jazykovo zdatný a získal viaceré medzinárodné ocenenia, najmä za práce hematologické – anémie gravidných žien a za liečbu septickej endokarditídy. 

prof. MUDr. Ladislav Dérer, akademik ČSAV (1945-1956)
Absolvoval LF UK v Bratislave, bol asistentom u profesora Netouška a kliniku prebral po študijných pobytoch v Berlíne a vo Viedni r. 1945. Z jeho školy vyšli mnohí významní profesori a primári interných oddelení (prof. Dieška, Ruttkay-Nedecký, Nosáľ, doc. Krutý, Sečanský, atď.). So spolupracovníkmi napísal výbornú propedeutiku vnútorného lekárstva. Mal v kolektíve vynikajúcich spolupracovníkov (doc. Ondrejička, asistenti Hromec, Hollý, Oravec, Menkyna, Holomáň, Finďo, z ktorých takmer všetci habilitovali). Niektoré jeho práce majú svetovú prioritu a preto ho profesor Halberg pokladá za zakladateľa chronobiológie. 

prof. MUDr. Mikuláš Ondrejička (1956-1981)
Po štúdiách v Prahe sa stal najprv prednostom Infekčného oddelenia I. Internej kliniky a r. 1956 jej prednostom po odchode profesora Dérera do Akadémie vied. Na klinike vybudoval moderné Laboratórium pre pohyb vody a elektrolytov, z ktorého vyšlo viacero pozoruhodných prác. Bol excelentným všeobecným internistom a vynikajúcim kardiológom. Nadšene podporoval vedecké bádanie. Jeho prednášky obsahovali vždy najnovšie poznatky. Vychoval mnoho výborných internistov. Pod jeho vedením vznikla vynikajúca štvordielna učebnica Vnútorné choroby, v ktorej bol autorom mnohých kapitol. Profesor Ondrejička spoznal, že interná medicína si vyžaduje špecializácie, ale aj v svojej učebnici zdôrazňoval, že je nutné, aby si vnútorné lekárstvo zachovalo svoju celistvosť a jeho pododbory by sa nemali vyvíjať nezávisle od seba. Syntetizujúca úloha vnútorného lekárstva sa musí zachovať aj do budúcnosti. 

prof. MUDr. Miroslav Mikulecký, DrSc. (1981-1989)
Štúdium medicíny absolvoval na LFKU v Hradci Králové. Habilitoval sa na I. Internej klinike LF UK v Bratislave a prednostom sa stal v r. 1981. Do svetovej literatúry prenikol najmä svojimi hepatologickými a chronobiologickými prácami, ktoré sú prioritné a veľmi často citované. Pri hodnotení výsledkov klinických sledovaní zaviedol na klinike najmodernejšie štatistické metódy, ktoré aktívne rozvíjal pre najkomplikovanejšie biologické deje. Výrazne zvýšil úroveň hodnotenia pravdivosti a nepravdivosti v medicíne vôbec. Bol členom viacerých medzinárodných spoločností, medzi inými Svetovej chronobiologickej spoločnosti. Bol vyhľadávaným odborníkom pre biometrické analýzy, o ktorých napísal aj učebnicu. Profesor Mikulecký pochádzal z rodiny Mikoláša Aleša. Zrejme aj preto bol nadaným portrétistom. Mal klasické vzdelanie, latinčina a gréčtina mu nerobila problémy.

prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc. (1989-2002)
Štúdium na LF UK v Bratislave ukončil v r. 1957. Na I. Internej klinike pôsobil od r. 1964. V r. 1981 sa stal docentom, r. 1987 doktorom vied, r. 1990 profesorom internej medicíny. Prednostom I. Internej kliniky sa stal po revolúcii v decembri 1989 a v r.1997-2000 vykonával súčasne funkciu dekana LF UK. V r. 1992-2002 bol predsedom Slovenskej internistickej spoločnosti. Profesor Ďuriš sa zaoberal hlavne chemoprevenciou nádorov gastrointestinálneho traktu a funkciou gastrointestinálnych hormónov a ich cirkadiánnych rytmov. Bol spolueditorom trojzväzkovej knihy Princípy internej medicíny, ktorá vyšla r. 2001. Stal sa členom redakčných rád viacerých našich i zahraničných časopisov. Bol čestným členom českej, poľskej, európskej a americkej spoločnosti internej medicíny. 

prof. MUDr. Anna Remková – Okrucká, DrSc. (2003- 2007)
Štúdium na LF UK v Bratislave ukončila v r. 1978. Na I. Internej klinike pôsobila od r. 1980. V r. 1991 sa stala docentkou, r. 2000 profesorkou internej medicíny, r. 2001 doktorkou lekárskych vied. Je členkou výboru Slovenskej internistickej spoločnosti. Založila a od r. 2001 je predsedníčkou redakčnej rady časopisu Interná medicína. Je tiež členkou poradnej rady časopisu Acta Angiologica a redakčnej rady Vnitřního lékařství. Zúčastnila sa viacerých medzinárodných multicentrických klinických štúdií, z nich najvýznamnejšou je štúdia MEDENOX. Venuje sa najmä problematike diagnostiky, prevencie a liečby trombóz a výskumne trombofilným stavom pri kardiovaskulárnych, systémových, zápalových a onkologických ochoreniach.

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD. ( od 1.1. 2008 )

Lekársku fakultu v Bratislave ukončila v roku 1985. Od začiatku pracuje na I.internej klinike LF UK, do roku 1994 ako sekundárna lekárka, od 1.4. 1994 ako odborná asistentka LF. Habilitovala v roku 2003. Má špecializáciu z internej medicíny a endokrinologie. Venuje sa problematike neuroendokrinných tumorov najmä GIT-u, na klinike sú sledovaní pacienti z viacerých krajov SR. Pri diagnostike NET-ov je úzka spolupráca s Klinikou nukleárnej medicíny LFUK a OUSA, v indikovaných prípadoch pri liečbe  s Klinikou nukleárnej medicíny v Baseli ( terapia Y90 DOTATOC).

 

HISTÓRIA  II. Internej kliniky  (1949-2016)

Dňa 1.sept. 2016 došlo k zlúčeniu I. a II. internej kliniky LF UK a UNB, pričom riaditeľ UNB MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD, MPH a dekan LFUK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. sa dohodli, že názov kliniky bude I.interná klinika.

II.interná klinika v Nemocnici na Mickiewiczovej ulici vznikla na pôde Fyziatrickej kliniky LF UK a Výskumného ústavu humánnej bioklimatológie (VÚHB – pôvodne Ústav pre fyziatriu a balneológiu).

Prednostovia kliniky

prof. MUDr. Juraj Hensel  (prednosta Fyziatrickej kliniky v rokoch 1949-1974)

Vysokoškolské štúdium absolvoval r. 1932 na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Pracoval ako asistent  (1934 – 1938) na Internej klinike u prof. Netouška v Bratislave, kde sa venoval internej medicíne so špeciálnym zameraním na kardiológiu a fyziatriu. V rokoch 1939-1949 pôsobil ako vedúci lekár kúpeľov Sliač. Zároveň bol riaditeľom „Lekárskeho vyšetrovacieho ústavu" v štátnych kúpeľoch na Sliači. Prof. Hensel dokázal aj svoje vlastenecké presvedčenie aktívnou účasťou v SNP – r. 1944 bol veliteľom najväčšej vojenskej nemocnice (1000 lôžok) na Sliači na povstaleckom území R.1946 habilitoval  s témou termoregulácie ľudského organizmu  a r. 1949 za účinnej podpory akademika Dérera založil Fyziatrickú kliniku LF UK v Bratislave. Snaha Prof. Hensla o pozdvihnutie fyziatrie, balneológie a o vedecké zobjektívnenie používaných metód vrcholí založením Výskumného ústavu pre fyziatriu, balneológiu a klimatológiu v roku 1961. R.1965 bol menovaný za riadneho profesora pre odbor patológie a terapie vnútorných chorôb. Prof. Hensel bol medzi prvými, ktorí pristúpili k organizácii a zakladaniu jednotlivých sekcií Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyňu na Slovensku. Prof. Hensel sa považuje za zakladateľa slovenskej balneológie, stál na čele odbornej skupiny Ministerstva zdravotníctva ČSR, ktorá riadila rozvoj liečebných kúpeľov a žriediel po 2. svetovej vojne.

Prof.MUDr.Juraj Kolesár, DrSc. (prednosta Fyziatrickej kliniky v rokoch 1974 – 1986 a II.internej kliniky LF UK v rokoch 1986-1990)

Absolvent LF UK v Bratislave (1950), krátko pracoval v kúpeľoch Sliač, následne na I.Internej klinike LFUK v Bratislave a r. 1960 prešiel na Fyziatrickú kliniku. Habilitoval r. 1963, titul DrSc. získal r. 1974, inauguroval r. 1977 v odbore vnútorné lekárstvo. R.1974 prebral vedenie Fyziatrickej kliniky LFUK po svojom učiteľovi Jurajovi Henselovi. Klinika prešla v nasledovnou období viacerými koncepčnými zmenami – od r. 1979 bola premenovaná na Fyziatricko-geriatrickú kliniku a od r. 1986 na II.internú kliniku. V r. 1973-1985 úväzkovo riadil VÚHB a v r. 1967-1985 bol vedúcim Subkatedry fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Na európskej úrovni dopracoval otázky rehabilitácie pacientov po infarkte myokardu, venoval sa ergometrickému vyšetrovaniu (monografia Kolesár, Mikeš: Ergometria v klinickej praxi, Osveta, Martin 1981), zaslúžil sa o prioritné zavedenie holterovského monitorovania ekg (Mikeš a spol, 1976) a krvného tlaku (Dukát a spol, 1978). Bol priekopníkom rehabilitácie pacientov s kardiovaskulárnymo ochoreniami. Bol dlhé roky predsedom Slovenskej a Československej fyziatrickej spoločnosti.  Podstatným spôsobom prispel k rozvoju angiológie na klinike. Vo svojej práci kládol dôraz na vedecko-výskumnú činnosť – vychoval troch profesorov vnútorného lekárstva – prof. Z.Mikeša (inauguroval r. 1991), prof.V.Štvrtinovú (inaugurovala r. 2001) a prof.A.Dukáta (inauguroval r. 2006).

Prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc. (prednosta II.internej kliniky r. 1990)

Absolvent LF UK v Bratislave (1963), krátko pracoval na Internom odd. V Lučenci, r. 1965 nastúpil ako asistent na Fyziatrickú kliniku LF UK, ktorú krátko r. 1990 viedol ako prednosta. Hodnosť DrSc. získal r. 1990 za prácu “Telesná záťaž v prevencii a rehabilitácii ischemickej choroby srdca”. V r. 1990 – 2012 bol prednostom Geriatrickej kliniky LF UK. Pozdvihol slovenskú geriatrickú kardiológiu na európsku úroveň. Je priekopníkom záťažovej elektrokardiografie a spiroergometrie a neskôr aj longitudinálej elektrokardiografie ešte v podmienkach bývalého Československa, ako aj využitia týchto techník pri hodnotení vplyvu komplexnej rehabilitácie na kardiovaskulárne ochorenia, zvlášť u pacientov po prekonanom infarkte myokardu.

Prof. MUDr. Ivan Balažovjech, DrSc. (prednosta II.internej kliniky v r.1990-2001)

Absolvent LF UK v Bratislave (1960), po promócii pracoval krátko na Ústave histológie LF UK, od. 1962 na I.internej klinike LF UK v Bratislave. Habilitoval r. 1980, r. 1986 obhájil titul DrSc., r. 1989 bol menovaný za profesora v odbore vnútorné choroby. Venoval sa hypertenzii, najmä sekundárnej, je autorom monografie Artériová hypertenzia (Osveta, Martin, 1990).

Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP (prednosta II.internej kliniky v r. 2001-2011)

Po promócii r. 1974 začal pracovať vo VÚHB ako výskumný pracovník a od r. 1982 na klinike, kde bol r. 1990 menovaný za docenta a následne r. 2006 inauguroval za profesora vnútorného lekárstva. V r. 2007-2011 bol prezidentom Slovenskej internistickej spoločnosti SLS, v r. 2002-2007 bol hlavným odborníkom MZ SR pre vnútorné choroby, od. r. 2006 je gestorom  internistických disciplín pre doktorandské a špecializačné štúdium na LF UK v Bratislave, od. r. 1995 predseda PS Akreditačnej komisie Ministerstva školstva SR

Doc.MUDr.Ľudovít Gašpar, CSc. (prednosta II.internej kliniky v r. 2011-2016)

Po promócii r. 1982 nastúpil na II. internú kliniku, r.1992 obhájil titul CSc., r..2002 habilitoval v odbore vnútorné choroby s prácou „Transkutánna oxymetria v diagnostike diabetickej nohy“. Venuje sa predovšetkým neinvazívnej kardiologickej a angiologickej diagnostike, je delegátom Slovenskej republiky v Central European Vascular Forum, členom výboru Slovenskej internistickej spoločnosti SLS a členom výboru Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS.

Základné údaje

I.interná klinika LF UK a UNB

poskytuje v plnom rozsahu ústavnú i ambulantnú starostlivosť širokému okruhu pacientov s vnútornými ochoreniami. Ide o bežné alebo špeciálne diagnostické a liečebné prípady až po riešenie polymorbídnych pacientov a urgentných stavov v rámci intenzívnej starostlivosti. Kľúčovými oblasťami na klinike sú najmä kardiológia, gastroenterológia, endokrinológia, diabetológia a poruchy metabolizmu, hematológia, reumatológia a nukleárna medicína. Intenzívnu starostlivosť umožňujú dve jednotky intenzívnej starostlivosti: koronárna a metabolická jednotka. Sú súčasťou kardiostimulačného centra a  diabetologicko–metabolického centra I.internej kliniky, ktoré poskytujú komplexnú ambulantnú a ústavnú starostlivosť o pacientov s poruchami rytmu a o diabetikov I. a II. typu. Na endoskopickom pracovisku sa uskutočňujú špecializované diagnostické a terapeutické výkony. Oddelenie nukleárnej medicíny vykonáva liečbu tyreotoxikóz rádioaktívnym jódom a zložité in vivo aj in vitro rádionuklidové diagnostické metódy. Vedecko - výskumná činnosť spočíva v účasti na klinických štúdiách, vrátane multicentrických a medzinárodných. Vlastný výskum sa zameriava predovšetkým na tieto oblasti: prevencia kolorektálneho karcinómu, hormóny a ich diurnálne variácie pri rôznych ochoreniach,  diagnostika, prevencia a liečba trombóz,  protrombotických a trombofilných stavov, hypertenzia a antihypertenzná liečba - ovplyvnenie kardiovaskulárneho rizika, stratifikácia rizika pri chronickom srdcovom zlyhaní (hlavne u diabetikov) a prístupy k zlepšeniu ich liečby, chronické ochorenia pečene, zápalové ochorenia čreva a hemostáza a iné.

 

 

Zamestnanci kliniky

Prednostka kliniky:
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

Zástupca prednostky pre pedagogiku:
doc.MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

Zástupca prednostky pre liečebno-preventívnu činnosť:
MUDr. František Mikla

Tajomíčka katedry:
doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.

Sekretariát kliniky:

Jana Galambošová, Eva Šebestová-úv.

Administrátor webovej stránky :

Jana Galambošová 

jana.galambosovafmed.uniba.sk

jana.galambosovasm.unb.sk

tel.: 02 57290249

 

Emeritný profesor: 

prof. MUDr. Ivan Balažovjech, DrSc., odbor Vnútorné choroby

 

Profesori:

prof. MUDr. Ján Murín, CSc., odbor vnútorné choroby

prof. MUDr. Viera  Štvrtinová, CSc., odbor vnútorné choroby

 

Docenti:

doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc., odbor vnútorné choroby

doc.MUDr. Martin Čaprnda, PhD, odbor vnútorné choroby

doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD, odbor vnútorné choroby

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD., odbor vnútorné choroby

doc. MUDr. Ján  Lietava, CSc., odbor vnútorné choroby

doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD., odbor vnútorné choroby

doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD., odbor vnútorné choroby

 

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Robert Brnka, PhD.

MUDr. Lenka Hain, úv.

MUDr. Holováčová Dana, PhD.- MD

MUDr. Katarína Janečková

MUDr. Patrik Juhás - úv.

MUDr. Stella Kašperová

MUDr. Viera Kissová, PhD - úv.

MUDr. Michal Koreň, PhD.

MUDr. Eva Kováčová, PhD.

MUDr. Tomáš Kuklovský, - úv.

MUDr. Mária Paterková, PhD.

MUDr. Daniela Šutovská

 

Ostatní zamestnanci:

Lýdia Časnochová-úv., Oľga Reinoldová-úv., Viera Tokárová-úv.

 


Zdravotnícki pracovníci:

MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.- úv.

MUDr. Marína Arpášová

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. - úv.

MUDr. Eva Escherová

MUDr. Stella Hlinšťáková

MUDr. Ingrid Jurkovičová, PhD.

MUDr. Július Kasper, PhD.

MUDr. Viera Kasperová

MUDr. Viera Kosmálová, PhD.

MUDr. Janka Krahulcová - úv.

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD. - úv.

MUDr. Zuzana Kupková- Pekarovičová

MUDr. Daša Mesárošová, PhD.

prof.MUDr. Stanislav Oravec, CSc.- úv.

MUDr. Katarína Sekurisová

MUDr. Martina Mištecová   RD

MUDr. Dáša Stojkovičová  RD

 

Sekretariát 1.internej kliniky UNB a dokumentaristi :

Jozef Chlebo, Denisa Strýčková, Alžbeta Zsitvová 

Doktorandi na I. Internej klinike

MUDr. Michaela Macháčová – školiteľ Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Téma: Fibrilácia predsiení z pohľadu všeobecného lekára pre dospelých

MUDr. Romana Compagnon – školiteľ Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Téma: chronické srdcové zlyhávanie z pohľadu všeob.lekára pre dospelých

MUDr. Margita Pirošová - školiteľ doc.MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

Téma: Karcinoidové srdce

MUDr. Stela Kašperová - školiteľ Doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.

Téma: Reumatoidná artritída a metabolický syndróm       

MUDr. Lenka Tarabčáková – školiteľ Doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.

Téma: Úloha vitamínu K v rozvoji aterosklerózy a jeho vplyv na osteoformáciu

MUDr. Jana Malinová - školiteľ Doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD. 

Téma: Úloha igra v diagnostike latentnej tuberkulózy u   

            imunokompromitovaných pacientov

MUDr. Magdaléna Kovářová – školiteľ Prof. MUDr.  Viera Štvrtinová, CSc.

Téma: Členkovo-brachiálny index pri chronickej renálnej insuficiencii

MUDr. Khanimana Mareschová – školiteľ Prof. MUDr.  Viera Štvrtinová, CSc.

Téma: Diferenciálna diagnostika vredu predkolenia

MUDr. Katarína Vlčková- školiteľ doc.MUDr. Denisa Čelovská, PhD.

Téma:Hypertenziou indukované asymptomatické orgánové poškodenie