Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UN Bratislava

Pracovisko

Limbová 5, 833 05  Bratislava, tel.: +421 (02) 5954 2925, fax: +421 (02) 5954 2923, e-mail: kigmkr.unb.sk

Prednosta kliniky:

doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.

tel.: +421 (02) 5954 4892, e-mail: igor.stankovickr.unb.sk

Sekretárka kliniky:

Alžbeta Roščáková

tel.: +421 (02) 5954 2925, e-mail: alzbeta.roscakovafmed.uniba.sk

Zástupca prednostu kliniky:

MUDr. Karol Laktiš, CSc.

tel.: +421 (02) 5954 2914, e-mail: klaktisgmail.com

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Karol Laktiš, CSc., tel.: +421 (02) 5954 2914, e-mail: klaktisgmail.com

MUDr. Miroslav Mikulecký, CSc., tel.: +421 (02) 5954 2916, -2984

MUDr. Peter Sabaka, PhD., tel.: +421 (02) 5954 2927, e-mail: petersabakagmail.com

MUDr. Matej. Bendžala, PhD., tel. tel.: +421 (02) 5954 2927, e-mail: mbendzalagmail.com

MUDr. Ján Jurenka, tel.: +421 (02) 5954 2916, e-mail: jan.jurenka@gmail.com

Laborantka:

Katarína Horáčková, tel.: +421 (02) 5954 2904

Špecializácia pracoviska

Infekčné ochorenia všetkých vekových skupín vrátane importovaných  nákaz (napr. malária), infekcie u imunokompromitovaných pacientov, stavy vyžadujúce multidisciplinárne riešenie (mozgové abscesy, spinálne epidurálne abscesy, horúčka nejasnej etiológie). Špeciálne neuroinfekcie, akútne aj chronické vírusové hepatitídy, horúčky nejasnej etiológie, lymská borelióza, vysokovirulentné nákazy (SARS, hemoragické horúčky ...)

Unikátne metódy

  • Kvalitatívna cytológia mozgovo - miechového likvoru s použitím cytocentrifúgy (výsledok možný do 1 hodiny).

  • Diagnostika malárie

Publikačná činnosť

Publikačná činnosť

Ohlasy

 

 

Liečebno preventívna činnosť

Liečebno-preventívna činnosť