Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB

Pracovisko

Prednosta kliniky

doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.

tel.: +421 (02) 5954 4892, e-mail: sabaka1uniba.sk

 

Sekretárka kliniky

Alžbeta Roščáková

tel.: +421 (02) 5954 2925, e-mail: roscakova1@uniba.sk

  

Zástupca prednostu kliniky

doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc.

tel.: +421 (02) 5954 2919, e-mail: stankovic1@uniba.sk

 

Docenti

doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD., tel.: +421 (02) 5954 4892, e-mail: sabaka1uniba.sk

doc. MUDr. Igor Stankovič, CSc., tel.: +421 (02) 5954 2919, e-mail: stankovic1@uniba.sk

 

 

Odborní asistenti a asistenti

MUDr. Matej Bendžala, PhD., tel.: +421 (02) 5954 2919, e-mail: bendzala1uniba.sk

 

MUDr. Pavlína Bukovinová, PhD. MPH, e-mail: bukovinova1@uniba.sk - úväzok

 

MUDr. Karol Laktiš, CSc., tel.: +421 (02) 5954 2919, e-mail: laktis1uniba.sk

 

MUDr. Mohammad M. O. Dababseh, tel.: +421 (02) 5954 2914, e-mail: dababseh1uniba.sk

 

MUDr. Ján Jurenka, tel.: +421 (02) 5954 2914, e-mail: jurenka1uniba.sk

 

Laborantka

bc. Katarína Horáčková, tel.: +421 (02) 5954 2904 e-mail: konecna4uniba.sk

História kliniky

prof. Hrúzik
prof. Bálint

Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB vznikla pôvodne ako Klinika infekčných chorôb LF UK v roku 1961 na báze infekčného oddelenia I. internej kliniky na Mickiewiczovej. Už od počiatkov I. internej kliniky poverovali jej prednostovia Kristian Hynek, Miloš Netoušek, Emanuel Filo a Ladislav Dérer svojich žiakov rozvíjaním odboru infektológia. Vystriedali sa tu neskorší docenti a profesori Božena Kuklová-Štúrová, Ilja Paulíny-Tóth, Kazimír Kollár, Miloš Nosáľ a Mikuláš Ondrejička. Po odchode akademika Ladislava Dérera prevzal v r. 1955 vedenie I. internej kliniky profesor Ondrejička a jej infekčné oddelenie vo funkcii primára odborný asistent MUDr. Július Hrúzik, ktorý v roku 1960 habilitoval ako docent internej medicíny - infektológie. V roku 1961 sa stal prvým prednostom Kliniky infektológie LF UK. Na báze kliniky vznikla v r. 1967 Subkatedra infektológie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, ktorá sa neskôr premenovala na Katedru infekčných chorôb a chorôb trópov Slovenskej zdravotníckej univerzity. V roku 1979 sa klinika presťahovala do novo postavenej účelovej budovy v areáli Nemocnice s poliklinikou akad. L. Dérera na Kramároch a prechodne dostala názov Klinika infekčných a parazitárnych chorôb. Druhým prednostom kliniky sa, po odchode profesora Hrúzika do dôchodku v r. 1990, stal docent Ondrej Bálint, ktorý bol v r. 1990 menovaný profesorom. Po odchode profesora Bálinta do dôchodku sa v r. 2004 stal tretím prednostom kliniky odb. asistent neskôr docent Igor Stankovič, ktorý je prednostom doteraz. Pedagogická práca kliniky spočíva v teoretickej a praktickej výuke predmetu infektológia pre všeobecné lekárstvo aj zubné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku. 

Špecializácia pracoviska

Infekčné ochorenia všetkých vekových skupín vrátane importovaných  nákaz (napr. malária), infekcie u imunokompromitovaných pacientov, stavy vyžadujúce multidisciplinárne riešenie (mozgové abscesy, spinálne epidurálne abscesy, horúčka nejasnej etiológie). Špeciálne neuroinfekcie, akútne aj chronické vírusové hepatitídy, horúčky nejasnej etiológie, lymská borelióza, vysokovirulentné nákazy (SARS, hemoragické horúčky ...)

Unikátne metódy

  • kvalitatívna cytológia mozgovo - miechového likvoru s použitím cytocentrifúgy (výsledok možný do 1 hodiny)
  • diagnostika malárie
  • fekálna mikrobiálna transplantácia

Liečebno preventívna činnosť

Liečebno-preventívna činnosť

Diplomové práce

študentvedúci prácenázov práce
Apostolos AgiannidisMUDr. Matej Bendžala, PhD.Analysis of Cardiovascular Risk Factors in Patients of HIV Outpatient Clinic
Theresa SattlerMUDr. Matej Bendžala, PhD.Progressive Multifocal Leukoencephalopathy
Stanislav Šutovskýdoc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.Ramsay-Huntov syndróm (Herpes zoster oticus)
Ing. Peter Končaldoc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.Nemocničné infekcie u pacientov s Covid-19
Anna Nagyovádoc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.Biochemické prognostické faktory Covid-19

Doktorandi

  • MUDr. Dababseh Mohammad
  • MUDr. Ján Jurenka
  • MUDr. Mária Kachlíková
  • MUDr. Eliška Marešová
  • MUDr. Peter Mihalov

 

 

Grantové projekty

  • PP-COVID-20-0017, Výskum imunitnej odpovede na infekciu SARS-CoV-2 a vývoj klinicky testovaných virologických testov na zvládnutie dopadov pandémie COVID-19, roky realizácie 2020-2021. Riešitelia: Boris Klempa (Virologický ústav SAV), Silvia Pastoreková (Biomedicínske centrum SAV), doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD. (Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB)
  • MZ SR, 2019/34-UPJŠ-6, Faktory efektivity fekálnej transplantácie pri kolitíde spôsobenej Clostridioides difficile, roky realizácie: 2019-2021. Riešitelia: prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., MUDr. Martin Novotný, PhD., prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. (UPJŠ Košice), doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD. (Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB)

 

 

Plánované odborné aktivity

16. Celoslovenská infektologická konferencia v Nitre

Slovenská spoločnosť infektológov SLS pod odbornou garanciou Fakultnej nemocnice Nitra a Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva pri UKF v Nitre Vás pozývajú na 16. Celoslovenskú infektologickú konferenciu v Nitre s témou

∙ kazuistiky

∙ vária

Termín konania: 13.10. – 14.10.2023

Miesto konania: Nitra, Hotel Mikado

Program

 

Odborné klinické semináre KIGM LF UK, SZU a UNB

Semináre sa konajú každý utorok počas semestra akademického roku v zasadacej miestnosti kliniky na 4. poschodí kliniky.

Začiatok seminárov: 13:00 hod.

Program