II. onkologická klinika LF UK a NOÚ

833 10 Bratislava, Klenova 1 tel.: 59378 111

Prednosta kliniky: prof. MUDr. Michal Mego, DrSc
tel.: 59378 108
e-mail: michal.mego@nou.sk


Zamestnanci

Prednosta kliniky: prof. MUDr. Michal Mego, DrSc
tel.: 59378 108
e-mail: michal.megonou.sk

 

Profesori:

Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., odbor Onkológia

 

Docenti:

doc. MUDr. Michal Chovanec, PhD., odbor Onkológia

doc. JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M., odbor Onkológia 

doc. MUDr. Katarína Rejleková, PhD (úv.), odbor Onkológia 

 

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Jana Obertová, PhD (úv.)

MUDr. Štefan Porsok, PhD (úv.)

MUDr. Andrea Škripeková, PhD (úv.)

MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD (úv.)

Ostatní zamestnanci:

Zlatica Péková (úv.)

Zamestnanci Jednotky translačného výskumu LFUK a NOÚ

Vedúci Jednotky translačného výskumu: Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc
e-mail: michal.megonou.sk

Vedeckí pracovníci:

RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD

Mgr. Lucia Kučerová, DrSc

doc. MUDr. Martin Boháč, PhD (úv.)

RNDr. Daniela Světlovská, PhD (úv.)

Mgr. Kristína Majtánová (úv.)

Ostatní pracovníci:

Denisa Maňasová

Patrícia Fuleova

Mgr.Veronika Remenárová

Michaela Ďuratná (úv.)

Kristína Meszárošová (úv.)

 

Jednotka translačného výskumu - Biobanka

Vedúci biobanky: RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD

Jednotka translačného výskumu

Jednotka translačného výskumu (Translational Research Unit - TRU) je špecializované pracovisko II. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ, ktorej poslaním je translačný výskum, tj. prenášanie poznatkov základného výskumu do klinickej praxe ako aj spätné riešenie klinicky významných problémov v onkológií využitím experimentálnych prístupov in vitro a in vivo na animálnych modeloch TRU. 

Biobanka - je špecializované pracovisko Jednotky translačného výskumu slúžiace na dlhodobú archiváciu biologického materiálu s jeho klinickou anotáciou slúžiace na realizáciu výskumných projektov v rámci TRU.

Hlavný predmet výskumu

  • Karcinóm prsníka
  • Testikulárne nádory z germinatívnych buniek
  • Cirkulujúce nádorové bunky
  • Nádory močového mechúra
  • Probiotiká

Riešené projekty a granty

Grant VEGA 1/0071/24 Štúdium vplyvu črevného mikrobiomu na liečbu a prognózu pacientov s testikulárnymi nádromi z germinatívnych buniek. Zodpovedný riešiteľ: prof.MUDr. Michal Mego, DrSc. 

Grant VEGA 1/0349/21 Inhibícia karbonickej anhydrázy IX (CA IX) ako nástroj prekonania rezistencie voči cisplatine u refraktérnych testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ing. Katarína Káľavská, PhD.

APVV-20-0158 Identification of new treatment options in refractory testicular germ cell tumors. Zodpovedný riešiteľ: prof.MUDr. Michal Mego, DrSc.

Grant VEGA 2/0124/21 Identifikácia potenciálnych terapeutických cieľov asociovaných s rezistenciou voči cisplatine u nádorov zo žĺtkového vaku.  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Silvia Schmidtová, PhD.

Grant APVV-19-0411. Identifikácia a validácia biomarkerov a zodpovedných molekulárnych dráh neskorej toxicity kuratívnej liečby u germinatívnych nádorov. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Chovanec Michal, PhD.

MZ SR 2018/39-LFUK-13.Prekonanie rezistencie voči cisplatine u refraktérnych testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek prostredníctvom terapie nasmerovanej voči markerom nádorových kmeňových buniek. Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Chovanec Michal, PhD.

Grant VEGA 1/0327/19. Identifikácia úlohy mikrobiómu a imunitných molekulárnych mechanizmov kognitínych dysfunkcií následkom neskorej toxicity liečby u germinatívnych nádorov testis. Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Chovanec Michal, PhD.

Grant VEGA 1/0043/18. Využitie modelových systémov pre štúdium mechanizmov rezistencie asociovaných so zlyhaním chemoterapeutickej liečby u pacientov s testikulárnymi nádormi zo zárodočných buniek. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ing. Katarína Káľavská, PhD.

Grant APVV-16-0010. Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

Grant APVV-15-0086. Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.

Grant VEGA 1/0044/15 Identifikácia faktorov zúčastnených na uvoľňovaní a migrácii cirkulujúcich nádorových buniek pri karcinóme prsníka. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Michal Mego, PhD

Grant APVV-0016-11: Identifikácia biomarkerov asociovaných s rezistenciou na chemoterapiu u testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek (TGCTs). Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Michal Mego, PhD

Grant VEGA 1/0724/11 Cirkulujúce nádorové bunky a epiteliálno-mezenchymálny prechod. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.

Grant VEGA 1/0722/11 Prevencia irinotekanom indukovanej hnačky pomocou probiotík. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Michal Mego, PhD

Grant MZ - 2007/30-NOU-01: Komplexný program starostlivosti o pacientov s germinatívnymi nádormi. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.

GRANTY UK

UK/195/2021 - CfDNA ako potencionálny biomarker asociovaných s relapsom u I. štádia testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek. Zodpovedný riešiteľ: MUDr.Peter Leško

UK/251/2021 - SCFAs ako potenciálny biomarker kognitívneho poškodenia u dlhodobo prežívajúcich pacientov vyliečených z GCT. Zodpovedný riešiteľ: MUDr.Zuzana Országhová

Projekty riešené v spolupráci

Grant APVV-21-0197. Preprogramovanie mikroprostredia duktálneho adenokarcinómu pankreasu voči imunoterapii. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Božena Smolková, PhD.

Grant APVV-21-0296  Identifikácia nových biomarkerov spojených s relapsom . metastatického kolorektálneho karcinómu po metastasektómii. Zodpovedný riešiteľ: doc.RNDr. Tomáš Szemes, PhD.

Grant  APVV-20-143 Samovražedná génová terapia sprostredkovaná exozómami z mezenchýmových stromálnych a pankreatických nádorových buniek v liečbe duktálneho adenokarcinómu pankreasu. Zodpovedný riešiteľ: Mgr.Marina Cihova, PhD.

Grant APVV-17-0384. Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miroslav Chovanec PhD.

Grant APVV-14-0327: Identifikácia nových biomarkerov a alternatívnych prístupov k analýze nádorovej DNA využiteľných v diagnostike a prognostike rakoviny prsníka. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gabriel Minarik, PhD

Grant VEGA 1/0614/12:  Úloha oxidačného stresu a antioxidantov v patogenéze urotelových karcinómov. Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc.

Grant APVV-0646-11: Úloha baktérií v procese karcinogenézy a syndrómu získanej imunodeficiencie. Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc.  

História II. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ

II.onkologická klinika LFUK a NOÚ bola zriadená na pôde Národného onkologického ústavu v Bratislave rozhodnutím akademického senátu LFUK zo dňa 28.9.2004 odčlenením of Kliniky nukleárnej medicíny LFUK. Svoju činnosť následne zahájila od akademického roka 2004/05. Jej zakladateľom a prvým prednostom sa stal doc.MUDr.Jozef Mardiak, CSc, mim. prof., ktorý kliniku od začiatku formoval a určoval jej smerovanie. II.onkologická klinika vo svojej činnosti nadväzuje na bohatú tradíciu klinickej a experimentálnej onkológie na Slovensku, ktorej dejiny sú úzko späté ešte s Onkologickým ústavom sv.Alžbety a Ústavom experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied. Hlavným predmetom klinického a vedeckého záujmu sú genitourinárne malignity, predovšetkým nádory semeníkov, nádory GIT-u, sarkómy, karcinóm prsníka, ovariálne karcinómy a iné solídne nádory. V experimentálnej činnosti dominuje problematika cirkulujúcich nádorových buniek. Dňa 1.2.2015 bola od nej odčlenená Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ ako výučbová základňa pre onkohematológiu  Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V rokoch 2004 až 2006 prebiehala na pôde kliniky výučba študentov 4.ročníka LFUK v rámci predmetu Onkologická propedeutika ako i výučba študentov 6.ročníka v rámci štátnicového predmetu Interná medicína. Od školského roku 2006/07, prebieha výučba len v rámci štátnicového predmetu Interná medicína. V roku 2015 sa zaviedol pre študentov 5. ročníka povinne voliteľný predmet Spoločensky závažné malignity. Výučba študentov LFUK sa vykonáva v úzkej spolupráci s Klinikou onkohematológie LFUK a NOÚ.

Dňa  1.   januára  2010  bola  na   pôde  II.   Onkologickej kliniky  LFUK a Národného onkologického ústavu  zriadená  Jednotka  translačného  výskumu ako prvé  špecializované  pracovisko  svojho  druhu na  Slovensku. Iniciátorom jej zriadenia a jej dlhoročným vedúcim je prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. Jednotka translačného výskumu (Translational Research Unit - TRU) je špecializované pracovisko II. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ, ktorej poslaním je translačný výskum, tj. prenášanie poznatkov základného výskumu do klinickej praxe ako aj spätné riešenie klinicky významných problémov v onkológií využitím experimentálnych prístupov in vitro a in vivo na animálnych modeloch TRU. Od svojho  vzniku   bolo na jej pôde iniciovaných niekoľko translačných  štúdií,  na ktorých  doteraz  participovalo viac ako 1000 onkologických pacientov, pričom výsledky tohto výskumu následne viedli k iniciácií klinických štúdií pri testikulárnych nádrooch z germinatívnych buniek s cieľom terapeutického ovplyvnenia potenciálnych liečbných cieľov.

II.onkologická klinika LFUK a NOÚ predstavuje komplexné národné referenčné centrum pre liečbu onkologických pacientov, s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti klinického výskumu. Pracovníci oddelenia klinickej onkológie majú dlhodobé skúsenosti s klinickými štúdiami v súlade so správnou klinickou praxou. Klinika má nadviazanú medzinárodnú spoluprácu s University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA v oblasti výskumu cirkulujúcich nádorových buniek a mikrometastatickej choroby, s Inštitútom Gustave-Russa, Viljief Francúzsko a s Indiana University, USA v oblasti výskumu TGCTs ako i s Ontario Cancer Institute, PMH/UHN, Canada v oblasti bioštatistiky.

Semináre II. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ

Miesto konania:
Knižnica NOÚ 4.posch., Národný onkologický ústav, 833 10, Bratislava

Garanti:

Doc.MuDr.Ľuboš Drgoňa CSc.

Prof.MUDr.Michal Mego, DrSc.

Onkologické semináre - koordinátor: MUDr.Zuzana Syčová-Milá
streda o 14:00hod

8.9.2021

 

Úskalia komunikácie s onkologickým pacientom 

Dr.Vasiľková

15.9.2021

 

Štátny sviatok

 

22.9.2021

 

Journal Club

Doc.Chovanec

29.9.2021

 

Resuscitácia v službe

Prim. Letanovská

6.10.2021

 

Sekundárne nádory mozgu z pohľadu neurochirurga

Dr. Kozak

13.10.2021

 

Hereditárne syndrómy spojené s malignitami

Dr. Urban

20.10.2021

 

Likvorové zmeny pri nádorových ochoreniach

Dr. Mihálová

27.10.2021

 

Novinky v rádioterapii

Prim. Pobijaková

3.11.2021

 

Monitoring kardiotoxicity CHT  využitím biomarkerov

Dr.Martinkovič

10.11.2021

 

Nové vyšetrovacie metódy v onkogenetike v NOU

Prim.Čermák

17.11.2021

 

Štátny sviatok

24.11.2021

 

Detské leukémie

 Prof.Kolenová

1.12.2021

 

Predpisovanie chemoterapie v NOÚ – klinická prax a SPC

Doc.Sykora

8.12.2021

 

Zmeny životného štýlu u cancer survivors vo svetle EBM

Dr.Orszaghová

15.12.2021

 

Journal Club

Doc.Chovanec

12.1.2022

 

Novinky zo San Antonia 2021

Prof.Mego

 

Experimentálna onkológia - koordinátor:  prof. MUDr. Michal Mego, DrSc

štvrtok o 14:00hod

 

9.9.2021

 

Covid-19 a onkologia

Doc.Chovanec

14.9.2021

 

Nekoná sa

 

24.9.2021

Piatok

Biological therapy in metastatic breast cancer

M. Guiliano, Neapol

30.9.2021

 

Neurobiológia 2

Prof. Mravec

7.10.2021

 

Bratislavske onkologické dni

 

14.10.2021

 

MicroRNA

Dr. Leško

21.10.2021

 

Liquid biopsy

Dr. Prohászka

28.10.2021

 

Epitelialno-mezenchymálny prechod

Dr. Országhová

4.11.2021

 

Oligometastatická choroba, biológia a klinické implikácie

Dr. Sojaková

11.11.2021

 

Patogenéza AML

Dr. Oravcova

18.11.2021

 

Mitochondrie a nádor

Dr. Palacka

25.11.2021

 

Warburgov efekt a metabolizmus nádorov

Dr. Hrabos

2.12.2021

 

Patogenéza lymfómov

Prim.Vranovsky

9.12.2021

 

Cytokínová búrka v hematológii

Prim.Mikušková

16.12.2021

 

Epigenetika nádorov

Doc.Chovanec

13.1.2021

 

Skusenosti z University of Pittsburgh

Dr.Rejlekova

20.1.2021

 

Modely metastázovania

Dr. Cihova

ŠVOČ

Témy ŠVOČ

1) Spiritualita u pacientov s  testikulárnymi nádormi z germinatívnych buniek.

2) Vybrané aspekty kvality života u pacientov s  testikulárnymi nádormi z germinatívnych buniek.

 

Na vybranú tému sa môžete prihlásiť na sekretariáte kliniky. (sekretariát email: sona.koisova@nou.sk)