II. onkologická klinika LF UK a NOÚ

833 10 Bratislava, Klenova 1 tel.: 59378 111

Prednosta kliniky: prof. MUDr. Michal Mego, DrSc
tel.: 59378 108
e-mail: michal.mego@nou.sk


Zamestnanci

Prednosta kliniky: prof. MUDr. Michal Mego, DrSc
tel.: 59378 108
e-mail: michal.mego(at)nou.sk

 

Profesori:

Doc. MUDr. Jozef M a r d i a k, CSc., mim. prof.,  odbor Onkológia

Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., odbor Onkológia

 

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Michal Chovanec, PhD (úv.)

MUDr. Jana Obertová, PhD (úv.)

MUDr. Patrik Palacka, PhD (úv.)

MUDr. Štefan Porsok, PhD (úv.)

MUDr. Katarína Rejleková, PhD (úv.)

MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD (úv.)

 

Ostatní zamestnanci:

Zlatica Péková (úv.)

Zamestnanci Jednotky translačného výskumu LFUK a NOÚ

Vedúci Jednotky translačného výskumu: Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc
e-mail: michal.megonou.sk

Vedeckí pracovníci:

RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD

RNDr. Daniela Světlovská, PhD (úv.)

doc. MUDr. Martin Boháč, PhD (úv.)

Ostatní pracovníci:

Denisa Maňasová

Mgr.Veronika Remenárová

Michaela Ďuratná (úv.)

Kristína Meszárošová (úv.)

Jednotka translačného výskumu

Jednotka translačného výskumu (Translational Research Unit - TRU) je špecializované pracovisko II. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ, ktorej poslaním je translačný výskum, tj. prenášanie poznatkov základného výskumu do klinickej praxe ako aj spätné riešenie klinicky významných problémov v onkológií využitím experimentálnych prístupov in vitro a in vivo na animálnych modeloch TRU. 

Hlavný predmet výskumu

  • Karcinóm prsníka
  • Testikulárne nádory z germinatívnych buniek
  • Cirkulujúce nádorové bunky
  • Nádory močového mechúra
  • Probiotiká

Riešené projekty a granty

1. Grant VEGA 1/0327/19. Identifikácia úlohy mikrobiómu a imunitných molekulárnych mechanizmov kognitínych dysfunkcií následkom neskorej toxicity liečby u germinatívnych nádorov testis. Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Chovanec Michal, PhD.

2. Grant VEGA 1/0174/19. Využitie experimentálnych modelov pre štúdium choriokarcinómového syndrómu u vysoko-rizikových pacientov s nádormi z germinatívnych buniek. Zodpovedný riešiteľ: MUDr.Rejleková Katarína, PhD.

3. Grant VEGA 1/0043/18. Využitie modelových systémov pre štúdium mechanizmov rezistencie asociovaných so zlyhaním chemoterapeutickej liečby u pacientov s testikulárnymi nádormi zo zárodočných buniek. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ing. Katarína Káľavská, PhD.

4.  Grant APVV-16-0010. Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

5.  Grant APVV-15-0086. Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.

6.   Grant VEGA 1/0044/15 Identifikácia faktorov zúčastnených na uvoľňovaní a migrácii cirkulujúcich nádorových buniek pri karcinóme prsníka. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Michal Mego, PhD

7.   Grant APVV-0016-11: Identifikácia biomarkerov asociovaných s rezistenciou na chemoterapiu u testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek (TGCTs). Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Michal Mego, PhD

8. Grant VEGA 1/0724/11 Cirkulujúce nádorové bunky a epiteliálno-mezenchymálny prechod. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.

9. Grant VEGA 1/0722/11 Prevencia irinotekanom indukovanej hnačky pomocou probiotík. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Michal Mego, PhD

10. Grant MZ - 2007/30-NOU-01: Komplexný program starostlivosti o pacientov s germinatívnymi nádormi. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.

Projekty riešené v spolupráci

1. Grant APVV-17-0384. Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miroslav Chovanec PhD.

2. Grant APVV-14-0327: Identifikácia nových biomarkerov a alternatívnych prístupov k analýze nádorovej DNA využiteľných v diagnostike a prognostike rakoviny prsníka. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gabriel Minarik, PhD

3. Grant VEGA 1/0614/12:  Úloha oxidačného stresu a antioxidantov v patogenéze urotelových karcinómov. Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc.

4. Grant APVV-0646-11: Úloha baktérií v procese karcinogenézy a syndrómu získanej imunodeficiencie. Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc.  

Vybrané publikácie

Chovanec M, Albany C, Mego M, Montironi R, Cimadamore A, Cheng L. Emerging Prognostic Biomarkers in Testicular Germ Cell Tumors: Looking Beyond Established Practice. Front Oncol. 2018 Nov 28;8:571.

Kalavska K, Kucerova L, Schmidtova S, Toro L, Kozovska Z, Plank L, Chovanec M, Palacka P, Pindak D, Macak D, Mardiak J, Mego M. Lymphoma transformation of tumor infiltrating lymphocytes observed in testicular patient‑derived xenograft models. Oncol Rep. 2018 Dec;40(6):3593-3602.

Mego M, van Agthoven T, Gronesova P, Chovanec M, Miskovska V, Mardiak J, Looijenga LHJ. Clinical utility of plasma miR-371a-3p in germ cell tumors. J Cell Mol Med. 2018 Dec 7.

Chovanec M, Cierna Z, Miskovska V, Machalekova K, Kalavska K, Rejlekova K, Svetlovska D, Macak D, Spanik S, Kajo K, Babal P, Mego M, Mardiak J. βcatenin is a marker of poor clinical characteristics and suppressed immune infiltration in testicular germ cell tumors. BMC Cancer. 2018 Nov 3;18(1):1062.

Kalavska K, Minarik T, Vlkova B, Manasova D, Kubickova M, Jurik A, Mardiak J, Sufliarsky J, Celec P, Mego M. Prognostic value of various subtypes of extracellular DNA in ovarian cancer patients. J Ovarian Res. 2018 Sep 22;11(1):85.

Chovanec M, De Giorgi U, Mego M. Immune-Related Concepts in Biology and Treatment of Germ-Cell Tumors. Adv Urol. 2018 Mar 13;2018:3718165.

Chovanec M, Cierna Z, Miskovska V, Machalekova K, Kalavska K, Rejlekova K, Svetlovska D, Macak D, Spanik S, Kajo K, Babal P, De Giorgi U, Mego M, Mardiak J. Systemic immune-inflammation index in germ-cell tumours. Br J Cancer. 2018 Mar 20;118(6):831-838.

Chovanec M, Vasilkova L, Setteyova L, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, Kalavska K, Svetlovska D, Cingelova S, Mladosievicova B, Mardiak J, Mego M. Long-Term Cognitive Functioning in Testicular Germ-Cell Tumor Survivors. Oncologist. 2018 May;23(5):617-623.

Kalavska K, Conteduca V, De Giorgi U, Mego M. Molecular Mechanisms of Resistance in Testicular Germ Cell Tumors - clinical Implications. Curr Cancer Drug Targets. 2018;18(10):967-978.

Bystricky B, Reuben JM, Mego M. Circulating tumor cells and coagulation-Minireview. Crit Rev Oncol Hematol. 2017 Jun;114:33-42.

Bystricky B, Cierna Z, Sieberova G, Janega P, Karaba M, Minarik G, Benca J, Sedlackova T, Jurisova S, Gronesova P, Pindak D, Macuch J, Mardiak J, Mego M. Relationship Between Circulating Tumor Cells and Annexin A2 in Early Breast Cancer Patients. Anticancer Res. 2017 May;37(5):2727-2734.

Kalavska K, Cierna Z, Chovanec M, Takacova M, Svetlovska D, Miskovska V, Obertova J, Palacka P, Rajec J, Sycova-Mila Z, Machalekova K, Kajo K, Spanik S, Mardiak J, Babal P, Pastorekova S, Mego M. Prognostic value of intratumoral carbonic anhydrase IX expression in testicular germ cell tumors. Oncol Lett. 2017 Apr;13(4):2177-2185.

Chovanec M, Cierna Z, Miskovska V, Machalekova K, Svetlovska D, Kalavska K, Rejlekova K, Spanik S, Kajo K, Babal P, Mardiak J, Mego M. Prognostic role of programmed-death ligand 1 (PD-L1) expressing tumor infiltrating lymphocytes in testicular germ cell tumors. Oncotarget. 2017 Mar 28;8(13):21794-21805.

Bystricky B, Jurisova S, Karaba M, Minarik G, Benca J, Sedlácková T, Tothova L, Vlkova B, Cierna Z, Janega P, Manasova D, Gronesova P, Pindak D, Mardiak J, Celec P, Mego M. Relationship Between Circulating Tumor Cells and Tissue Plasminogen Activator in Patients with Early Breast Cancer. Anticancer Res. 2017  Apr;37(4):1787-1791.

Svetlovska D, Miskovska V, Cholujova D, Gronesova P, Cingelova S, Chovanec M, Sycova-Mila Z, Obertova J, Palacka P, Rajec J, Kalavska K, Usakova V, Luha J, Ondrus D, Spanik S, Mardiak J, Mego M. Plasma Cytokines Correlated With Disease Characteristics, Progression-Free Survival, and Overall Survival in Testicular Germ-Cell Tumor Patients. Clin Genitourin Cancer. 2017 Jun;15(3):411-416.

Sestakova Z, Kalavska K, Hurbanova L, Jurkovicova D, Gursky J, Chovanec M, Svetlovska D, Miskovska V, Obertova J, Palacka P, Rejlekova K, Sycova-Mila Z, Cingelova S, Spanik S, Mardiak J, Chovanec M, Mego M. The prognostic value of DNA damage level in peripheral blood lymphocytes of chemotherapy-naïve patients with  germ cell cancer. Oncotarget. 2016 Nov 15;7(46):75996-76005.

Kalavska K, Chovanec M, Zatovicova M, Takacova M, Gronesova P, Svetlovska D,Baratova M, Miskovska V, Obertova J, Palacka P, Rajec J, Sycova-Mila Z, Cierna Z, Kajo K, Spanik S, Babal P, Mardiak J, Pastorekova S, Mego M. Prognostic value of  serum carbonic anhydrase IX in testicular germ cell tumor patients. Oncol Lett. 2016 Oct;12(4):2590-2598.

Cierna Z, Mego M, Jurisica I, Machalekova K, Chovanec M, Miskovska V,Svetlovska D, Kalavska K, Rejlekova K, Kajo K, Mardiak J, Babal P. Fibrillin-1(FBN-1) a new marker of germ cell neoplasia in situ. BMC Cancer. 2016 Aug 4;16:597.

Mego M, Gao H, Cohen EN, Anfossi S, Giordano A, Tin S, Fouad TM, De Giorgi U,  Giuliano M, Woodward WA, Alvarez RH, Valero V, Ueno NT, Hortobagyi GN,Cristofanilli M, Reuben JM. Circulating tumor cells (CTCs) are associated with abnormalities in peripheral blood dendritic cells in patients with inflammatory breast cancer. Oncotarget. 2016 Jun 25. doi: 10.18632/oncotarget.10290.

Mego M, Gao H, Cohen EN, Anfossi S, Giordano A, Sanda T, Fouad TM, De Giorgi U, Giuliano M, Woodward WA, Alvarez RH, Valero V, Ueno NT, Hortobagyi GN, Cristofanilli M, Reuben JM. Circulating Tumor Cells (CTC) Are Associated with Defects in Adaptive Immunity in Patients with Inflammatory Breast Cancer. J Cancer. 2016 Jun 3;7(9):1095-104.

Smolkova B, Mego M, Horvathova Kajabova V, Cierna Z, Danihel L, Sedlackova T, Minarik G, Zmetakova I, Krivulcik T, Gronesova P, Karaba M, Benca J, Pindak D, Mardiak J, Reuben JM, Fridrichova I. Expression of SOCS1 and CXCL12 Proteins in Primary Breast Cancer Are Associated with Presence of Circulating Tumor Cells in  Peripheral Blood. Transl Oncol. 2016 Jun;9(3):184-90.

Ciernikova S,  Semanova M, Wachsmannova L, Adamcikova Z, Stevurkova V, Drgona L, Zajac V. Probiotic Survey in Cancer Patients Treated in the Outpatient  Department in a Comprehensive Cancer Center. Integr Cancer Ther. 2016 May 5. pii: 1534735416643828.

Michal Mego; Dana Cholujova; Gabriel Minarik; Tatiana Sedlackova; Paulina Gronesova; Marian Karaba; Juraj Benca; Silvia Cingelova; Zuzana Cierna; Denisa Manasova; Daniel Pindak; Jozef Sufliarsky; Massimo Cristofanilli; James M Reuben; Jozef Mardiak. CXCR4-SDF-1 interaction potentially mediates trafficking of circulating tumor cells in primary breast cancer. BMC Cancer 2016, 16:127.

Cierna Z, Mego M, Miskovska V, Machalekova K, Chovanec M, Svetlovska D, Hainova K, Rejlekova K, Macak D, Spanik S, Ondrus D, Kajo K,  Mardiak J, Babal P. Prognostic value of programmed-death-1 receptor (PD-1) and its ligand 1 (PD-L1) in testicular germ cell tumors. Ann Oncol. 2016 Feb;27(2):300-5.

Chovanec M, Oravcova I, Demitrovicova L, Mego M, Mardiak J. Malignant Transformation of Teratoma to Adenocarcinoma With Complete Remission With All-Trans Retinoic Acid-Based Treatment and Surgery. Clin Genitourin Cancer. 2015 Nov 5. pii: S1558-7673(15)00257-8.

Mego M, Svetlovska D, Miskovska V, Obertova J, Palacka P, Rajec J, Sycova-Mila Z, Chovanec M, Rejlekova K, Zuzák P, Ondrus D, Spanik S, Reckova M, Mardiak J. Phase II study of everolimus in refractory testicular germ cell tumors. Urologic Oncology. Seminars and Original Investigations, 2015, Urol Oncol. 2015 Nov 20. pii: S1078-1439(15)00496-2.

Mego M, Gao H, Cohen EN, Anfossi S, Giordano A, Sanda T, Fouad TM, De Giorgi U, Giuliano M, Woodward WA, Alvarez RH, Valero V, Ueno NT, Hortobagyi GN, Cristofanilli M, Reuben JM. Circulating tumor cells (CTC) are associated with defects in adaptive immunity in patients with inflammatory breast cancer. J of Cancer, 2015.

Mego M, Cierna Z, Janega P, Karaba M, Minarik G, Benca J, Sedlácková T, Sieberova G, Gronesova P, Manasova D, Pindak D, Sufliarsky J, Danihel L, Reuben JM, Mardiak J. Relationship between circulating tumor cells and epithelial to mesenchymal transition in early breast cancer. BMC Cancer. 2015 Jul 22;15:533.

Mego M, Chovanec J, Vochyanova-Andrezalova I, Konkolovsky P, Mikulova M,Reckova M, Miskovska V, Bystricky B, Beniak J, Medvecova L, Lagin A, Svetlovska D, Spanik S, Zajac V, Mardiak J, Drgona L. Prevention of irinotecan induced diarrhea by probiotics: A randomized double blind, placebo controlled pilot study. Complement Ther Med. 2015 Jun;23(3):356-62.

Mego M, Karaba M, Minarik G, Benca J, Sedlácková T, Tothova L, Vlkova B, Cierna Z, Janega P, Luha J, Gronesova P, Pindak D, Fridrichova I, Celec P, Reuben JM, Cristofanilli M, Mardiak J. Relationship between circulating tumor cells, blood coagulation, and urokinase-plasminogen-activator system in early breast cancer patients. Breast J. 2015 Mar-Apr;21(2):155-60.

Mego M, Zuo Z, Gao H, Cohen EN, Giordano A, Tin S, Anfossi S, Jackson S, Woodward W, Ueno NT, Valero V, Alvarez RH, Hortobagyi GN, Khoury JD, Cristofanilli M, Reuben JM. Circulating tumour cells are linked to plasma D-dimer levels in patients with metastatic breast cancer. Thromb Haemost. 2014 Nov 6;113(2).

Mego M, Giordano A, De Giorgi U, Masuda H, Hsu L, Giuliano M, Fouad TM, Dawood S, Ueno NT, Valero V, Andreopoulou E, Alvarez RH, Woodward WA, Hortobagyi GN, Cristofanilli M, Reuben JM. Circulating tumor cells in newly diagnosed inflammatory breast cancer. Breast Cancer Res. 2015 Jan 9;17(1):2.

Cierna Z, Mego M, Janega P, Karaba M, Minarik G, Benca J, Sedlácková T, Cingelova S, Gronesova P, Manasova D, Pindak D, Sufliarsky J, Danihel L, Reuben JM, Mardiak J. Matrix metalloproteinase 1 and circulating tumor cells in early breast cancer. BMC Cancer. 2014 Jun 28;14:472.

Mego M, Holec V, Drgona L, Hainova K, Ciernikova S, Zajac V. Probiotic bacteria in cancer patients undergoing chemotherapy and radiation therapy. Complement Ther Med. 2013 Dec;21(6):712-23.

Mego M, Cierna Z, Svetlovska D, Macak D, Machalekova K, Miskovska V, Chovanec M, Usakova V, Obertova J, Babal P, Mardiak J. PARP expression in germ cell tumours. J Clin Pathol. 2013 Jul;66(7):607-12.

Mego M, Gao H, Lee BN, Cohen EN, Tin S, Giordano A, Wu Q, Liu P, Nieto Y, Champlin RE, Hortobagyi GN, Cristofanilli M, Ueno NT, Reuben JM. Prognostic Value of EMT-Circulating Tumor Cells in Metastatic Breast Cancer Patients Undergoing High-Dose Chemotherapy with Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation. J Cancer. 2012;3:369-80.

Mego M, Sycova-Mila Z, Obertova J, Rajec J, Liskova S, Palacka P, Porsok S, Mardiak J. Intrathecal administration of trastuzumab with cytarabine and methotrexate in breast cancer patients with leptomeningeal carcinomatosis. Breast. 2011 Oct;20(5):478-80.

Mego M, Mani SA, Lee BN, Li C, Evans KW, Cohen EN, Gao H, Jackson SA, Giordano A, Hortobagyi GN, Cristofanilli M, Lucci A, Reuben JM. Expression of epithelial-mesenchymal transition-inducing transcription factors in primary breast cancer: The effect of neoadjuvant therapy. Int J Cancer. 2012 Feb 15;130(4):808-16.

Mego M, De Giorgi U, Dawood S, Wang X, Valero V, Andreopoulou E, Handy B, Ueno NT, Reuben JM, Cristofanilli M. Characterization of metastatic breast cancer patients with nondetectable circulating tumor cells. Int J Cancer. 2011 Jul 15;129(2):417-23.

Mego M, Mani SA, Cristofanilli M. Molecular mechanisms of metastasis in breast cancer--clinical applications. Nat Rev Clin Oncol. 2010 Dec;7(12):693-701.

Sternberg CN, Davis ID, Mardiak J, Szczylik C, Lee E, Wagstaff J, Barrios CH, Salman P, Gladkov OA, Kavina A, Zarbá JJ, Chen M, McCann L, Pandite L,Roychowdhury DF, Hawkins RE. Pazopanib in locally advanced or metastatic renal cell carcinoma: results of a randomized phase III trial. J Clin Oncol. 2010 Feb 20;28(6):1061-8.

Gore ME, Griffin CL, Hancock B, Patel PM, Pyle L, Aitchison M, James N, Oliver RT, Mardiak J, Hussain T, Sylvester R, Parmar MK, Royston P, Mulders PF. Interferon alfa-2a versus combination therapy with interferon alfa-2a, interleukin-2, and fluorouracil in patients with untreated metastatic renal cell  carcinoma (MRC RE04/EORTC GU 30012): an open-label randomised trial. Lancet. 2010 Feb 20;375(9715):641-8.

Mego M, De Giorgi U, Dawood S, Wang X, Valero V, Andreopoulou E, Handy B, Ueno NT, Reuben JM, Cristofanilli M. Characterization of metastatic breast cancer patients with non-detectable circulating tumor cells. Int J Cancer, 2010

História II. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ

II.onkologická klinika LFUK a NOÚ bola zriadená na pôde Národného onkologického ústavu v Bratislave rozhodnutím akademického senátu LFUK zo dňa 28.9.2004 odčlenením of Kliniky nukleárnej medicíny LFUK. Svoju činnosť následne zahájila od akademického roka 2004/05. Jej zakladateľom a prvým prednostom sa stal doc.MUDr.Jozef Mardiak, CSc, mim. prof., ktorý kliniku od začiatku formoval a určoval jej smerovanie. II.onkologická klinika vo svojej činnosti nadväzuje na bohatú tradíciu klinickej a experimentálnej onkológie na Slovensku, ktorej dejiny sú úzko späté ešte s Onkologickým ústavom sv.Alžbety a Ústavom experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied. Hlavným predmetom klinického a vedeckého záujmu sú genitourinárne malignity, predovšetkým nádory semeníkov, nádory GIT-u, sarkómy, karcinóm prsníka, ovariálne karcinómy a iné solídne nádory. V experimentálnej činnosti dominuje problematika cirkulujúcich nádorových buniek. Dňa 1.2.2015 bola od nej odčlenená Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ ako výučbová základňa pre onkohematológiu  Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V rokoch 2004 až 2006 prebiehala na pôde kliniky výučba študentov 4.ročníka LFUK v rámci predmetu Onkologická propedeutika ako i výučba študentov 6.ročníka v rámci štátnicového predmetu Interná medicína. Od školského roku 2006/07, prebieha výučba len v rámci štátnicového predmetu Interná medicína. V roku 2015 sa zaviedol pre študentov 5. ročníka povinne voliteľný predmet Spoločensky závažné malignity. Výučba študentov LFUK sa vykonáva v úzkej spolupráci s Klinikou onkohematológie LFUK a NOÚ.

Dňa  1.   januára  2010  bola  na   pôde  II.   Onkologickej kliniky  LFUK a Národného onkologického ústavu  zriadená  Jednotka  translačného  výskumu ako prvé  špecializované  pracovisko  svojho  druhu na  Slovensku. Iniciátorom jej zriadenia a jej dlhoročným vedúcim je prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. Jednotka translačného výskumu (Translational Research Unit - TRU) je špecializované pracovisko II. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ, ktorej poslaním je translačný výskum, tj. prenášanie poznatkov základného výskumu do klinickej praxe ako aj spätné riešenie klinicky významných problémov v onkológií využitím experimentálnych prístupov in vitro a in vivo na animálnych modeloch TRU. Od svojho  vzniku   bolo na jej pôde iniciovaných niekoľko translačných  štúdií,  na ktorých  doteraz  participovalo viac ako 1000 onkologických pacientov, pričom výsledky tohto výskumu následne viedli k iniciácií klinických štúdií pri testikulárnych nádrooch z germinatívnych buniek s cieľom terapeutického ovplyvnenia potenciálnych liečbných cieľov.

II.onkologická klinika LFUK a NOÚ predstavuje komplexné národné referenčné centrum pre liečbu onkologických pacientov, s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti klinického výskumu. Pracovníci oddelenia klinickej onkológie majú dlhodobé skúsenosti s klinickými štúdiami v súlade so správnou klinickou praxou. Klinika má nadviazanú medzinárodnú spoluprácu s University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA v oblasti výskumu cirkulujúcich nádorových buniek a mikrometastatickej choroby, s Inštitútom Gustave-Russa, Viljief Francúzsko a s Indiana University, USA v oblasti výskumu TGCTs ako i s Ontario Cancer Institute, PMH/UHN, Canada v oblasti bioštatistiky.

Semináre II. onkologickej kliniky LFUK a NOÚ

Miesto konania:
Knižnica NOÚ 4.posch., Národný onkologický ústav, 833 10, Bratislava

Garanti:

Doc.MuDr.Ľuboš Drgoňa CSc.

Prof.MUDr.Michal Mego, DrSc.

Onkologické semináre - koordinátor: MUDr.Zuzana Syčová-Milá
streda o 14:00hod

9.1.2019     Novinky Ca prsníka - San Antonio  2018 – Mego M, Rečková M

16. 1.2019  Imunitné mechanizmy u germinat.nádorov testis – Chovanec M

23. 1.2019  Výživa u onkologického pacienta -  Paulová P

30. 1.2019  Journal Club - Punkcie u antikoagulovaného pacienta – Zomborská E

6.2.2019      Septický šok – Kašperová B

13.2.2019    Indikácie hemosubstitúcie -  Oravcová I

20.2.2019    Možnosti psychoterapie v onkológií – Vasiľková L

6.3.2019      Journal Club – dif. dg. trombopénie – Kevická S

13.3.2019    Možnosti sociálnej pomoci u onkologického pacienta - Šarlinová I

20.3.2019    Konzervatívna liečba ilea – Jakubovitšová K

27. 3.2019   Prehľad mikrobiologickej situácie v NOÚ – Drgoňa Ľ

3.4.2019      Journal Club - De Angelis V

10.4.2019     Možnosti derivácie moču – Kollárik B

15. 5.2019    ATB na konci života – Dekánek I

22. 5.2019    Možnosti následnej starostlivosti v onkológií – Škripeková A

 

Hematologické malignity - koordinátor: MUDr.Katarína Rejleková, PhD

štvrtok o 14:00hod

10.1.2019  Skríning Ca cervixu – Sadovský O

17.1.2019  Waldenstromova makroglobulinémia – Greksák R

24.1.2019  Burkittov lymfóm – Rázus M

31.1.2019  Hodgkinov lymfóm – Vranovský A

7.2.2019    Hepatitídy v onkohematológii – Drgoňa Ľ, Soják Ľ

14.2.2019  Folikulový lymfóm – Homolová Ľ

21.2.2019   Vybrané zriedkavé hematologické diagnózy – Pavlovkinová I

7.3.2019     Mnohopočetný myelóm – Petríková L

14.3.2019   Autológna transplantácia PKB – Ladická M

21.3.2019   Allogénna transplantácia PKB – Ladická M

28.3.2019   Agresívne lymfómy – Vranovský A

4.4.2019     Akútna myeloblastová leukémia – Oravcová I

11.4.2019    Akútne lymfoblastové leukémie – Mikudová V

25.4.2019   Myelodysplastický syndróm – Mikušková E.

2.5.2019     Princípy prietokovej cytometrie – Gyarfáš J, Cingeľová S

9.5.2019     Adoptívna imunoterapia v hematoonkológii – Huťan M

16.5.2019   Chronická lymfocytová leukémia – Mikušková E

23.5.2019   Chronická myeloidná leukémia – Demitrovičová Ľ