Klinka otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB

POPIS ZAMERANIA A ČINNOSTI

Klinika je jedným z koncových pracovísk v odbore ORL na Slovensku. Poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s chorobami hlavy a krku. Špecializuje sa aj na riešenie náročných a komplikovaných prípadov, najmä ich chirurgickú liečbu. Ako vzdelávacie a vedecko-výskumné pracovisko sa venuje pregraduálnej (študenti všeobecného a zubného lekárstva) a postgraduálnej výučbe (doktorandi, lekári v špecializačnej príprave). Je jedným zo štyroch akreditovaných školiacich pracovísk na Slovensku, umožňujúcich absolvovať povinný dvojročný predatestačný pobyt rezidentov a vykonať špecializačnú skúšku v odbore Otorinolaryngológia. Poskytuje aj vzdelávanie a skúšanie v nadstavbovej špecializácii Foniatria. Pravidelne organizuje vzdelávacie podujatia a kurzy.

Pracovisko disponuje v piatimi ambulanciami (všeobecná a konziliárna, otologická, detská, rinologická, onkologická a endokrinochirurgická) nachádzajúcimi sa v poliklinickom trakte nemocnice. Pri lôžkovej časti sú zriadené ďalšie osobitné ambulancie pre vyšetrenia vestibulárneho aparátu a audiologický úsek kliniky, zabezpečujúci komplexnú diagnostiku porúch sluchu. Chirurgickú liečbu poskytuje dospelým pacientom a deťom od veku 3 rokov na dvoch plne vybavených operačných sálach a jednej malej operačnej sále pre ambulantné výkony a výkony jednodňovej chirurgie. Vykonáva sa celá škála chirurgických výkonov v rámci odboru ORL, s ťažiskovým zameraním na chirurgiu ucha, nádorov hlavy a krku a rinológiu. Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB je najväčším centrom zameraným na problematiku rehabilitácie porúch sluchu a hluchoty pomocou stredoušných a vnútroušných implantátov na Slovensku. V rámci kliniky vykonáva svoju činnosť Slovenské centrum kochleárnej implantácie.

VEDA A VÝSKUM

Vedecká a publikačná činnosť je zameraná na vyhľadávanie, diagnostiku a liečbu porúch sluchu; identifikáciu nových molekulárnych markerov pri chorobách hlavy a krku a riešenie aktuálnych klinických problémov v rámci odboru.  

Hlavné výskumné témy s možnosťou zapojenia pregraduálnych a postgraduálnych študentov zahŕňajú napr. rehabilitáciu porúch sluchu pomocou rôznych druhov implanovateľných sluchových protéz, identifikáciu genetických príčin hluchoty, včasnú detekciu porúch sluchu u detí pomocou skríningových programov, komplikácie zápalových ochorení hlavy a krku, molekulárne markery nádorov hlavy a krku. 

K najdôležitejším výstupom aplikovaného výskumu patrí zavedenie a legislatívna implementácia povinného novorodeneckého skríningu sluchu na Slovensku v r. 2006 (v spolupráci s Detskou ORL klinikou), zavedenie metódy a vykonanie prvej kochleárnej implantácie na území Slovenska (v r. 1994), prvý celonárodný skríning hereditárnych porúch sluchu (2010-2014, v spolupráci s ÚEE SAV), prvenstvo v zavedení viacerých inovatívnych chirurgických postupov v rámci republiky (implantácia sluchových elektród do mozgového kmeňa, aktívne stredoušné implantáty a implantáty pre kostné vedenie zvuku). 

Na pracovisku je k dispozícii laboratórium disekcie spánkovej kosti s dvomi kompletne vybavenými pracovnými boxami, špecializovaný štatistický softwér na zber a hodnotenie klinických dát pacientov s otologickými diagnózami, prístrojové vybavenie na elektrofyziologické vyšetrenia sluchovej a rovnovážnej časti vnútorného ucha.

Klinika sa priebežne zapája do riešenia viacerých grantových projektov (APVV, VEGA, GUK). Ku kvalite vedeckých výstupov prispieva spolupráca s viacerými pracoviskami doma i v zahraničí.

PERSONÁLNE OBSADENIE A KONTAKT

Klinka otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB

851 07 Bratislava, Antolská 11, tel. 68671111

 

Prednosta kliniky: prof. MUDr. Milan P r o f a n t , CSc.

tel. +421-2-63531541-43, 68672052, e-mail: profant@fnorl.sk

 

Zástupkyňa prednostu kliniky pre pedagogickú činnosť: doc. MUDr. Zuzana K a b á t o v á , CSc.

 

Sekretárka kliniky: Regina H u b k o v á

tel./fax 6353 15 42, 6867 20 52, e-mail: hubkova@pe.unb.sk

Domovská stránka kliniky

 

Profesori:

prof. MUDr. Milan P r o f a n t , CSc. odbor Otorinolaryngológia

Docenti:

doc. MUDr. Zuzana Kabátová , CSc. (e-mail: zuzana.kabatova@gmail.com)

doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH (e-mail: miro.tedla@gmail.com)

doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD. (e-mail: varga.lukas@gmail.com)

Odborní asistenti:

MUDr. Jana Antalová, PhD.  (e-mail: janka.hanzelova22@gmail.com)

PhDr. Žofia Frajková, PhD. (e-mail:zofia.frajkova@gmail.com)

Asistenti:

_

Doktorandi:

MUDr. Branislava Bercíková (externý doktorand), školiteľ: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

Mgr et Mgr. Silvia Adzimová (externý doktorand), školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH

PaedDr. Adelaida Fábianová (externý doktorand), školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH

MUDr. Michaela Gangwar, rod. Wzošová (denný doktorand, MD), školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD.

MUDr. Diana Ugorová (externý doktorand), školiteľ: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

MUDr. Zuzana Javorská (denný doktorand), školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD.

MUDr. Henrieta Hajdúová (denný doktorand), školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD.

Diplomanti:

Yasaman Jahan Tigh (VL, AJ), školiteľ: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

Samuel Švajka (VL, SK), školiteľ: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

Samuel Batlogg (VL, AJ), školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH 

Simona Súkenníková (ZL, SK), školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH 

Helena Hirtenfelder (VL, AJ), školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH 

Bálint Tóth (VL, SK), školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH

Messavilla Tobias Luca (VL, AJ), školiteľ: MUDr. Jana Antalová, PhD.

 

 

 

VOĽNÉ POZÍCIE PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Pre akademický rok 2023/2024  

Študijný odbor Otorinolaryngológia:

Vestibulárny fenotyp pri hereditárnej poruche sluchu 

forma štúdia: denná

Školiteľ: Školiteľ: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., email: varga.lukasgmail.com

 

Faktory ovplyvňujúce funkčné výsledky po kochleárnej implantácii

forma štúdia: externá

Školiteľ: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., email: varga.lukasgmail.com

 

Možnosti chirurgickej intervencie pri obštrukčnom sleep apnoe syndróme

forma štúdia: denná

Školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH, email: miro.tedlagmail.com

 

Študijný odbor Lekárske neurovedy:

Evokovanie neurálnej plasticity pomocou sekvencií zvukov a ich význam pre neurorehabilitáciu porúch vnímania reči

forma štúdia: denná

Školiteľ: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., email: varga.lukasgmail.com

 

Identifikácia klinických biomarkerov rôznorodosti aktivacie auditórneho systému u normálne počujúcich ľudí a pacientov s kochleárnym implantátom

forma štúdia: denná

Školiteľ: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., email: varga.lukasgmail.com

 

- témy vypísané v odbore Lekárske neurovedy sú vhodné aj pre absolventov nelekárskych odborov

VÝUČBA

Stáže pre študentov odboru Všeobecné lekárstvo prebiehajú počas letného a zimného semestra blokovou formou podľa rozvrhu. Časť praktickej výučby predmetu Otorinolaryngológia sa realizuje aj na Detskej ORL klinike. Praktickej výučbe predchádza blok prednášok na začiatku semestra.     

Stáže na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku začínajú ráno o 8.30 hod. v zasadačke kliniky na 5. poschodí, po skončení ranného sedenia lekárov a vizity na oddelení. Účasť na všetkých stážach v presne stanovenom časovom rozsahu je pre všetkých študentov povinná. V odôvodnených prípadoch ospravedlnenej neprítomnosti na stážach je po dohovore s prednostom, resp. zástupcom prednostu pre pedagogickú činnosť študentovi umožnené absolvovať chýbajúce stáže v náhradnom termíne. Študent svoju účasť na praktickej výučbe vykazuje každý deň na začiatku stáží svojim podpisom do prezenčnej listiny v zasadačke kliniky a absolvovanie jednotlivých častí stáží je študentovi takisto potvrdené podpisom a pečiatkou vyučujúceho na predpísanom tlačive, ktoré študent obdrží pri nástupe na stáže. Praktická výučba na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku je rozdelená do niekoľkých tematických okruhov: demonštrácia a nácvik vyšetrovacích metód v ORL, vyšetrenie a chorobopis pacienta, ambulancia, audiológia, vestibulológia, foniatria, demonštrácia chirurgických výkonov na operačných sálach alebo formou videoprojekcie. Rozvrh pre jednotlivé dni praktickej výučby je k dispozícii vždy ráno pred začiatkom stáží v zasadačke kliniky. Je v záujme študenta dodržiavať rozpis stáží a riadiť sa pokynmi vyučujúcich (najmä v prípade neplánovaných zmien, napr. odvolanie vyučujúceho k chirurgickému výkonu). Na skúšku môže byť pripustený iba študent, ktorý absolvuje stáže v požadovanom rozsahu.

Vzhľadom na skutočnosť, že výučba prebieha na lôžkovom oddelení, ambulanciách a na operačných sálach, je účasť na stáži v civilnom oblečení (vrátane tenisiek a riflí pod bielym plášťom) neprípustná. Klinika nedisponuje vlastnými odkladacími priestormi pre študentov, je potrebné využiť na tento účel priestory vyhradené v rámci UNB Petržalka.

Skúška sa skladá z praktickej časti a teoretickej časti. Praktická skúška zahŕňa otázky zamerané na popísanie, eventuálne praktickú demonštráciu základných a pomocných vyšetrovacích metód v ORL a riešenie niektorých akútnych stavov. Vykonáva sa po absolvovaní stáží na Detskej ORL klinike v DFNsP. Teoretická časť sa vykonáva na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku po úspešnom absolvovaní všetkých stáži a praktickej skúšky. Pozostáva z testu (50 otázok so 4 možnými odpoveďami, z ktorých je vždy jedna správna). Na teoretickú časť skúšky sa študent prihlasuje elektronicky prostredníctvom systému AIS2. Povinnou výbavou študenta ku skúške je pero, index, preukaz ISIC a primerané vedomosti nadobudnuté systematickým štúdiom literatúry a počas stáží. Všeobecné práva a povinnosti študenta Lekárskej fakulty ustanovuje Študijný poriadok a ostatné vnútorné predpisy LFUK.

Sylabus predmetu: OTORINOLARYNGOLÓGIA (Všeobecné lekárstvo)

Základy klinickej anatómie a fyziológie ORL orgánov. Základné vyšetrovacie metódy ORL, vrátane audiológie, skríning sluchu novorodencov. Symptomatológia ochorení ORL orgánov. Choroby ucha, nosa, prinosových dutín, hltana, hrtana, pažeráka, lymfatických uzlín na krku. Tracheotómia, koniotómia, intubácia. Starostlivosť o pacientov po tracheotómii, laryngektómii, operáciách nosa, ucha, po tonzilektómii. Prvá pomoc pri dusení, krvácaní z nosa, z dýchacích a hltacích ciest, odstraňovanie cudzích telies z dýchacích a hltacích ciest. Stratégia liečby zhubných nádorov hlavy a krku. Úrazy hlavy a krku.

PREDNÁŠKY:

Úvod do otorinolaryngológie. Choroby hltana, hrtana a pažeráka. Choroby ucha. Poruchy sluchu - diagnostika a liečba. Hluchota, kochleárna implantácia. Choroby krku a endoskopia. Choroby nosa a prinosových dutín. Detská otorinolaryngológia. Základy foniatrie.

STÁŽE:

Nos a prinosové dutiny: Úvod do klinickej anatómie a fyziológie, symptomatológia ochorení s dôrazom na onkologickú problematiku. Vyšetrovacie metódy: predná a zadná rinoskopia, endoskopia, zobrazovacie metódy, sonografické vyšetrenie, punkcia a výplach prinosových dutín. Epistaxa - predná a zadná tamponáda. Prehľad chirurgických výkonov, asistencia pri operáciách nosa a PND.

Hltan, hrtan, pažerák: Úvod do klinickej anatómie a fyziológie, symptomatológia ochorení s dôrazom na onkologickú problematiku. Vyšetrovacie metódy: epi-, mezo a hypofaryngoskopia, laryngoskopia, endoskopia. Prehľad chirurgických výkonov, asistencia pri tracheotómii, laryngektómii, krčnej disekcii.

Ucho: Úvod do klinickej anatómie a fyziológie, symptomatológia ochorení. Vyšetrovacie metódy: otoskopia, klasické vyšetrenie sluchu, audiologické testy, skríning sluchu novorodencov, vyšetrenie vestibulárneho aparátu. Prehľad chirurgických výkonov. Asistencia pri operáciách ucha.

Akútne stavy v ORL: prvá pomoc pri krvácaní z nosa, dýchacích a hltacích orgánov, dusenie, indikácie na tracheotómiu a intubáciu. Cudzie telesá v ORL orgánoch, základy endoskopie. Úrazy v oblasti hlavy a krku, repozícia zlomenín nosa.

Foniatria: poruchy hlasu, poruchy reči, audioprotetika, starostlivosť o sluchovo postihnutých

Sylabus predmetu: OTORINOLARYNGOLÓGIA (Zubné lekárstvo)
Nos a PND
Klinická anatómia nosa a prinosových dutín. Úrazy nosa a prinosových dutín. Krvácanie z nosa. Akútne zápaly sliznice nosovej dutiny. Chronické zápaly sliznice nosovej dutiny. Alergická a vazomotorická rinitída. Akútne a chronické zápaly prinosových dutín a ich komplikácie. Cysty a kély prinosových dutín. Cudzie telesá v nose a v prinosových dutinách. Úrazy nosa a prinosových dutín. Benígne a malígne nádory nosa, nosovej a prinosových dutín. Deformity vonkajšieho nosa a nosovej priehradky. Poruchy čuchu.


Hltan, pažerák
Klinická anatómia hltacích orgánov. Akútny a chronický zápal sliznice hltana. Diagnostika a diferenciálna diagnostika angín. Komplikácie angín. Chronický zápal podnebných mandlí. Adenoidné vegetácie. Benígne a malígne nádory hltana. Poleptanie hltana a pažeráka. Benígne a malígne nádory pažeráka. Cudzie telesá v hltane a v pažeráku.

Ucho
Klinická anatómia ucha. Cudzie telesá vo vonkajšom zvukovode. Zápaly ušnice a vonkajšieho zvukovodu. Akútny a chronický tubotympanický katar. Akútny zápal stredného ucha. Komplikácie akútneho zápalu stredného ucha. Chronický zápal stredného ucha. Komplikácie chronického zápalu stredného ucha. Otoskleróza. Prevodové poruchy sluchu. Akútna labyrintitída. Akutrauma a profesionálna porucha sluchu. Starecká nedoslýchavosť. Senzorineurálna porucha sluchu. Cervikokraniálny syndróm. Ušné šelesty. Nádory vonkajšieho a stredného ucha. Nádory sluchového nervu a mostomozočkové uhla. Vertigo - dif.dg. periférneho a centrálneho vestibulárneho syndrómu.Toxoinfekčné poškodenie vnútorného ucha. Laterobazálne poranenia. Poruchy funkcie sluchovej trubice. Obrny tvárového nervu.

Hrtan
Klinická anatómia hrtana. Akútne zápaly hrtana. Chronické zápaly hrtana. Benígne nádory hrtana. Prekancerózy hrtana. Malígne nádory hrtana. Poruchy motility hrtana. Cudzie telesá v hrtane, priedušnici a prieduškách. Poranenia hrtana. Akútne dusivé stavy, konikotómia a tracheotómia. Poruchy hlasu.

Krk
Klinická anatómia krku. Malígne a benígne nádory krku. Zápaly krčných lymfatických uzlín. Mediálne a laterálne krčné cysty a fistuly. Zápaly slinných žliaz. Sialolitiáza. Benígne a malígne nádory slinných žliaz.

Odporúčaná literatúra ku skúške:

Profant, M. a kol. Otolaryngológia. Bratislava: ARM 333, 2000. 232 s. ISBN 80-967945-3-1. (možno zakúpiť aj na sekretariáte kliniky)

Becker, W., Naumann, H.H. a Pfaltz, C.R. Ear, Nose and Throat Diseases. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1994. 583 s. ISBN 978-0865775367.

Kabátová, Z. a Profant, M. (eds.) Audiológia. Praha: Grada, 2012. 360 s. ISBN 978-80-247-4173-4.

Becker, W., Naumann, H.H. a Pfaltz, C.R. Ear, Nose, and Throat Diseases: A Pocket Reference [online]. 2nd rev. ed. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1994. 583 s. [cit. 2015-05-12]. ISBN 3-13-671202-1. Dostupné na internete: books.google.com

Klačanský, I. a Jakubíková, J. Detská otorinolaryngológia. Martin: Osveta, 1992. 226 s. ISBN 80-217-0334-2.

Prístup k online výučbovým materiálom vypracovaným odborným tímom kliniky bude poskytnutý účastníkom stáží.

Pred nástupom na stáž odporúčame študentom zopakovať si učivo z Anatómie so zameraním na oblasť hlavy a krku.

VÝBER Z PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

Práce vo vedeckých časopisoch

Stefanicka P, Profant M. Branchial cleft cyst and branchial cleft cyst carcinoma, or cystic lymph node and cystic nodal metastasis? J Laryngol Otol. 2023;137(1):31-36.

Fakhry N, Aldhafeeri AM, Almuhawas F, Fraysse B, Al Rand H, Profant M, Couloigner V, Teissier N, Simon F. YO-IFOS 5 years on: Looking back and to the future. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2022;139(6):317-318.

Zeleník K, Javorská Z, Taimrová R, Vrtková A, Hránková V, Tedla M, Lukácová K, Lubojacký J, Formánek M, Komínek P. Association Between Inferior Turbinate Hypertrophy and Extraesophageal Reflux. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2022;148(8):773-778.

Frajkova Z, Krizekova A, Missikova V, Tedla M. Translation, Cross-Cultural Validation of the Voice Handicap Index (VHI-30) in Slovak Language. J Voice. 2022;36(1):145.e1-145.e6.

Frajkova Z, Paouris D, Nado L, Vyrvova I, Fabianova A, Printza A, Varga L, Tedla M. Slovak Translation and Cross-Cultural Validation of the Eating Assessment Tool (EAT10®). J Clin Med. 2022;11(19):5966.

Jančíková J, Bezděková D, Urbanová P, Dohnalová L, Jabandžiev P, Tedla M, Frajková Ž, Jarkovský J, Urík M. Association between Swallowing-Related Questionnaire Responses and Pathological Signs on Videofluoroscopy in Children. Children (Basel). 2021;8(12):1109.

Pavlenkova Z, Varga L, Borecka S, Karhanek M, Huckova M, Skopkova M, Profant M, Gasperikova D. Comprehensive molecular-genetic analysis of mid-frequency sensorineural hearing loss. Sci Rep. 2021;11(1):22488.

Saibene AM, Allevi F, Ayad T, Baudoin T, Bernal-Sprekelsen M, Briganti G, Carrie S, Cayé-Thomasen P, Dahman Saidi S, Dauby N, Fenton J, Golusiński W, Klimek L, Leclerc AA, Longtin Y, Mannelli G, Mayo-Yáñez M, Meço C, Metwaly O, Mouawad F, Niemczyk K, Pedersen U, Piersiala K, Plzak J, Remacle M, Rommel N, Saleh H, Szpecht D, Tedla M, Tincati C, Tucciarone M, Zelenik K, Lechien JR. Appropriateness for SARS-CoV-2 vaccination for otolaryngologist and head and neck surgeons in case of pregnancy, breastfeeding, or childbearing potential: Yo-IFOS and CEORL-HNS joint clinical consensus statement. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021;278(10):4091-4099.

Tedla M, Suchankova M, Ahrendt K, Varga L, Frajkova Z, Urban J, Kluckova K, Tedlova E, Profant M, Bucova M. Triggering receptor expressed on myeloid cells 1 and 2 in patients with chronic maxillary sinusitis. Bratisl Lek Listy. 2021;122(6):391-395.

Urík M, Tedla M, Hurník P. Pathogenesis of Retraction Pocket of the Tympanic Membrane-A Narrative Review. Medicina (Kaunas). 2021;57(5):425.

Safka Brozkova D, Uhrova Meszarosova A, Lassuthova P, Varga L, Staněk D, Borecká S, Laštůvková J, Čejnová V, Rašková D, Lhota F, Gašperíková D, Seeman P. The Cause of Hereditary Hearing Loss in GJB2 Heterozygotes-A Comprehensive Study of the GJB2/DFNB1 Region. Genes (Basel). 2021;12(5):684.

Printza A, Tedla M, Frajkova Z, Sapalidis K, Triaridis S. Dysphagia Severity and Management in Patients with COVID-19. Curr Health Sci J. 2021;47(2):147-156.

Varga L, Danis D, Drsata J, Masindova I, Skopkova M, Slobodova Z, Chrobok V, Profant M, Gasperikova D. Novel variants in EDNRB gene in Waardenburg syndrome type II and SOX10 gene in PCWH syndrome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2021;140:110499.

Sun W, Dong H, Balaz M, Slyper M, Drokhlyansky E, Colleluori G, Giordano A, Kovanicova Z, Stefanicka P, Balazova L, Ding L, Husted AS, Rudofsky G, Ukropec J, Cinti S, Schwartz TW, Regev A, Wolfrum C. snRNA-seq reveals a subpopulation of adipocytes that regulates thermogenesis. Nature. 2020;587(7832):98-102.

Safka Brozkova D, Varga L, Uhrova Meszarosova A, Slobodova Z, Skopkova M, Soltysova A, Ficek A, Jencik J, Lastuvkova J, Gasperikova D, Seeman P. Variant c.2158-2A>G in MANBA is an important and frequent cause of hereditary hearing loss and beta-mannosidosis among the Czech and Slovak Roma population- evidence for a new ethnic-specific variant. Orphanet J Rare Dis. 2020;15(1):222.

Frajkova Z, Tedla M, Tedlova E, Suchankova M, Geneid A. Postintubation Dysphagia During COVID-19 Outbreak-Contemporary Review. Dysphagia. 2020; 35(4):549-557.

Kovaničová Z, Kurdiová T, Baláž M, Štefanička P, Varga L, Kulterer OC, Betz MJ, Haug AR, Burger IA, Kiefer FW, Wolfrum C, Ukropcová B, Ukropec J. Cold Exposure Distinctively Modulates Parathyroid and Thyroid Hormones in Cold-Acclimatized and Non-Acclimatized Humans. Endocrinology. 2020;161(7):bqaa051.

Varga L, Danis D, Skopkova M, Masindova I, Slobodova Z, Demesova L, Profant M, Gasperikova D. Novel EYA4 variant in Slovak family with late onset autosomal dominant hearing loss: a case report. BMC Med Genet. 2019;20(1):84.

Varga L, Jovankovicova A, Huckova M, Demesova L, Gasperikova D, Sebova I, Profant M. Hereditary bilateral sudden sensorineural hearing loss. Bratisl Lek Listy. 2019;120(9):699-702.

Balaz M, Becker AS, Balazova L, Straub L, Müller J, Gashi G, Maushart CI, Sun W, Dong H, Moser C, Horvath C, Efthymiou V, Rachamin Y, Modica S, Zellweger C, Bacanovic S, Stefanicka P, Varga L, Ukropcova B, Profant M, Opitz L, Amri EZ, Akula MK, Bergo M, Ukropec J, Falk C, Zamboni N, Betz MJ, Burger IA, Wolfrum C. Inhibition of Mevalonate Pathway Prevents Adipocyte Browning in Mice and Men by Affecting Protein Prenylation. Cell Metab. 2019;29(4):901-916.

Stefanicka P, Gnojcakova N, Kurinec F, Profant M. Incidence and clinical predictors of cystic squamous cell carcinoma metastases in lateral cervical cysts. J Laryngol Otol. 2019;133(5):430-435.

Vlčková K, Tedla M. Functional Results after Larynx-Preserving Treatment of Laryngeal Cancer. Suggestions for follow-up. Otolaryngol Pol. 2019;73(5):31-36.

Perdikari A, Leparc GG, Balaz M, Pires ND, Lidell ME, Sun W, Fernandez-Albert F, Müller S, Akchiche N, Dong H, Balazova L, Opitz L, Röder E, Klein H, Stefanicka P, Varga L, Nuutila P, Virtanen KA, Niemi T, Taittonen M, Rudofsky G, Ukropec J, Enerbäck S, Stupka E, Neubauer H, Wolfrum C. BATLAS: Deconvoluting Brown Adipose Tissue. Cell Rep. 2018;25(3):784-797.

Lasar D, Rosenwald M, Kiehlmann E, Balaz M, Tall B, Opitz L, Lidell ME, Zamboni N, Krznar P, Sun W, Varga L, Stefanicka P, Ukropec J, Nuutila P, Virtanen K, Amri EZ, Enerbäck S, Wahli W, Wolfrum C. Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma Controls Mature Brown Adipocyte Inducibility through Glycerol Kinase. Cell Rep. 2018;22(3):760-773.

Suchankova M, Durmanova V, Tibenska E, Tedlova E, Majer I, Novosadova H, Demian J, Tedla M, Bucova M. High mobility group box 1 protein in bronchoalveolar lavage fluid and correlation with other inflammatory markers in pulmonary diseases. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. 2018;35(3):268-275.

Modica S, Straub LG, Balaz M, Sun W, Varga L, Stefanicka P, Profant M, Simon E, Neubauer H, Ukropcova B, Ukropec J, Wolfrum C. Bmp4 Promotes a Brown to White-like Adipocyte Shift. Cell Rep. 2016;16(8):2243-58.

Tedla M, Chakrabarti S, Suchankova M, Weickert MO. Voice outcomes after thyroidectomy without superior and recurrent laryngeal nerve injury: VoiSS questionnaire and GRBAS tool assessment. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016;273(12):4543-4547.

Müller S, Balaz M, Stefanicka P, Varga L, Amri EZ, Ukropec J, Wollscheid B, Wolfrum C. Proteomic Analysis of Human Brown Adipose Tissue Reveals Utilization of Coupled and Uncoupled Energy Expenditure Pathways.Sci Rep. 2016;6:30030.

Fussey JM, Crunkhorn R, Tedla M, Weickert MO, Mehanna H. External beam radiotherapy in differentiated thyroid carcinoma: A systematic review. Head Neck. 2016;38 Suppl 1:E2297-305.

Bucova M, Suchankova M, Tibenska E, Tedlova E, Demian J, Majer I, Novosadova H, Tedla M. TREM-2 Receptor Expression Increases with 25(OH)D Vitamin Serum Levels in Patients with Pulmonary Sarcoidosis. Mediators Inflamm. 2015;2015:181986. doi: 10.1155/2015/181986

Jovankovičová A, Staník R, Kunzo S, Majáková L, Profant M. Surgery or implantable hearing devices in children with congenital aural atresia: 25 years of our experience. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015 Jul;79(7):975-9.

Mašindová I, Šoltýsová A, Varga L, Mátyás P, Ficek A, Hučková M, Sůrová M, Šafka-Brožková D, Anwar S, Bene J, Straka S, Janicsek I, Ahmed ZM, Seeman P, Melegh B, Profant M, Klimeš I, Riazuddin S, Kádasi Ľ, Gašperíková D. MARVELD2 (DFNB49) mutations in the hearing impaired Central European Roma population--prevalence, clinical impact and the common origin. PLoS One. 2015 Apr 17;10(4):e0124232.

Nayak G, Varga L, Trincot C, Shahzad M, Friedman PL, Klimes I, Greinwald JH Jr, Riazuddin SA, Masindova I, Profant M, Khan SN, Friedman TB, Ahmed ZM, Gasperikova D, Riazuddin S, Riazuddin S. Molecular genetics of MARVELD2 and clinical phenotype in Pakistani and Slovak families segregating DFNB49 hearing loss. Hum Genet. 2015 Apr;134(4):423-37.

Suchankova M, Paulovicova E, Paulovicova L, Majer I, Tedlova E, Novosadova H, Tibenska E, Tedla M, Bucova M. Increased Antifungal Antibodies in Bronchoalveolar Lavage Fluid and Serum in Pulmonary Sarcoidosis. Scand J Immunol. 2015. doi: 10.1111/sji.12273.

Beltrame AM, Todt I, Sprinzl G, Profant M, Schwab B. Consensus statement on round window vibroplasty. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2014;123(10):734-40.

Varga L, Kabátová Z, Mašindová I, Nechojdomová D, Gašperíková D, Klimeš I,Profant M. Is deafness etiology important for prediction of functional outcomes in pediatric cochlear implantation? Acta Otolaryngol. 2014;134(6):571-8.

Tedla M, Bežová M, Biró C, Tedlová E, Eng CY, Zeleník K. Intravascular papillary endothelial hyperplasia of larynx: case report and literature review of all head and neck cases. Otolaryngol Pol. 2014;68(4):200-3.

McKinnon BJ, Dumon T, Hagen R, Lesinskas E, Mlynski R, Profant M, Spindel J, Van Beek-King J, Zernotti M. Vibrant soundbridge in aural atresia: does severity matter? Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014;271(7):1917-21.

Varga L, Mašindová I, Hučková M, Kabátová Z, Gašperíková D, Klimeš I, Profant M. Prevalence of DFNB1 mutations among cochlear implant users in Slovakia and its clinical implications. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014;271(6):1401-7.

Zelenik K, Matousek P, Tedla M, Syrovatka J, Kominek P. Extraesophageal Reflux: What Is the Best Parameter for pH-Monitoring Data Analysis from the Perspective of Patient Response to Proton Pump Inhibitors? Gastroenterol Res Pract. 2013;2013:736486. doi: 10.1155/2013/736486.

Suchankova M, Bucova M, Tibenska E, Tedlova E, Demian J, Majer I, Novosadova H, Tedla M, Paulovicova E, Kantarova D. Triggering receptor expressed on myeloid cells-1 and 2 in bronchoalveolar lavage fluid in pulmonary sarcoidosis. Respirology. 2013 Apr;18(3):455-62.

Ferris RL, Stefanicka P, Xi L, Gooding W, Seethala RR, Godfrey TE. Rapid molecular detection of metastatic head and neck squamous cell carcinoma as an intraoperative adjunct to sentinel lymph node biopsy. Laryngoscope. 2012;122(5):1020-30.

Semberova J, Rychly B, Hanzelova J, Jakubikova J. The immune status in situ of recurrent tonsillitis and idiopathic tonsillar hypertrophy. Bratisl Lek Listy. 2013;114(3):140-4.

Al Maqbali T, Tedla M, Weickert MO, Mehanna H. Malignancy risk analysis in patients with inadequate fine needle aspiration cytology (FNAC) of the thyroid. PLoS One. 2012;7(11):e49078. doi: 10.1371/journal.pone.0049078.

Masindova I, Varga L, Stanik J, Valentinova L, Profant M, Klimes I, Gasperikova D. Molecular and hereditary mechanisms of sensorineural hearing loss with focus on selected endocrinopathies. Endocr Regul. 2012;46(3):167-86. Review.

Profant M, Sláviková K, Kabátová Z, Slezák P, Waczulíková I. Predictive validity of MRI in detecting and following cholesteatoma. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012;269(3):757-65.

Tedla M, Valach M, Carrau RL, Varga I, Profant M, Mráz P, Weismann P. Impact of radiotherapy on laryngeal intrinsic muscles. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012;269(3):953-8.

Mohammed el R, Profant M. Spontaneous otogenic pneumocephalus. Acta Otolaryngol. 2011;131(6):670-4.

Cremers CW, O'Connor AF, Helms J, Roberson J, Clarós P, Frenzel H, Profant M, Schmerber S, Streitberger C, Baumgartner WD, Orfila D, Pringle M, Cenjor C, Giarbini N, Jiang D, Snik AF. International consensus on Vibrant Soundbridge® implantation in children and adolescents. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2010;74(11):1267-9. 

Stefanicka P, Profant M, Duchaj B, Valach M, Gal V, Dolezal P, Barta T. Sentinel lymph node radiolocalization and biopsy in oral cavity and oropharynx mucosal squamous cell carcinoma. Bratisl Lek Listy. 2010;111(11):590-4.

Dolezal P, Hanzelová J. Nasal dermoids without intracranial extension in teenagers. Acta Chir Plast. 2010;52(1):13-8.

Kabatova Z, Profant M, Simkova L, Groma M, Nechojdomova D. Cochlear implantation in malformed inner ear. Bratisl Lek Listy. 2009;110(10):609-13.

Jakubíková J, Kabátová Z, Pavlovcinová G, Profant M. Newborn hearing screening and strategy for early detection of hearing loss in infants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009;73(4):607-12.

Coninx F, Weichbold V, Tsiakpini L, Autrique E, Bescond G, Tamas L, Compernol A, Georgescu M, Koroleva I, Le Maner-Idrissi G, Liang W, Madell J, Mikić B, Obrycka A, Pankowska A, Pascu A, Popescu R, Radulescu L, Rauhamäki T, Rouev P, Kabatova Z, Spitzer J, Thodi Ch, Varzic F, Vischer M, Wang L, Zavala JS, Brachmaier J. Validation of the LittlEARS((R)) Auditory Questionnaire in children with normal hearing. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009;73(12):1761-8.

Profant M, Kabátová Z, Simková L. From hearing screening to cochlear implantation: cochlear implants in children under 3 years of age. Acta Otolaryngol. 2008;128(4):369-72.

Lopez Sisniega J, Profant M, Kostrica R, Waskin H. Oral garenoxacin in the treatment of acute bacterial maxillary sinusitis: a Phase II, multicenter, noncomparative, open-label study in adult patients undergoing sinus aspiration. Clin Ther. 2007;29(8):1632-44.

Jakubíková J, Kabátová Z, Závodná M. Identification of hearing loss in newborns by transient otoacoustic emissions. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2003;67(1):15-8.

Profant M, Steno J. Petrous apex cholesteatoma. Acta Otolaryngol. 2000;120(2):164-7.

GRANTY

Aktívne:

VEGA 2/0102/23: Laktát, metabolický signál a zdroj energie pre alternatívne mechanizmy termogenézy. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miroslav Baláž PhD. (BMC SAV), zástupca zodpovedného riešiteľa za LFUK: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., spoluriešiteľ za Kliniku ORL a ChHaK: doc. MUDr. Patrik Štefanička, PhD., roky riešenia: 2023-2026

APVV-21-0164: Zdravé starnutie: vplyv celoživotnej a časovo-špecifickej pohybovej aktivity na funkčné, štrukturálne, metabolické a imunitné parametre v cirkadiánnom kontexte. Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD. (FTVŠ UK), spoluriešiteľ za Kliniku ORL a ChHaK: doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., roky riešenia: 2022-2026

Operačný program Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Výskum a vývoj v lekárskych vedách – cesta k personalizovanej liečbe závažných neurologických, kardiovaskulárnych a nádorových ochorení (kód ITMS: 313011T431), riešitelia za Kliniku ORL a ChHaK: prof. MUDr. Milan Profant, CSc., doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH, PhDr. Žofia Frajková, PhD.; Vybudovanie neurofyziologického laboratória so zameraním na skúmanie funkcie a plasticity auditórneho systému, roky riešenia: 2022-2023.

APVV-20-0236: Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch sluchu pomocou celoexómového sekvenovania. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Milan Profant, CSc., zástupca zodpovedného riešiteľa za LFUK: MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., zástupca zodpovedného riešiteľa za ÚEE BMC SAV: RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc., roky riešenia: 2021-2025

APVV-20-0466: Zlepšenie prajavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. (ÚEE BMC SAV), spoluriešiteľ za Kliniku ORL a ChHaK: MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., roky riešenia: 2021-2025

ŠF EÚ, Operačný program integrovaná infraštruktúra, č. grantu NFP313010AFG5: Systémová verejná výskumná infraštruktúra –biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia (akronym: BIOFORD), spoluriešiteľ za Kliniku ORL a ChHaK: MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., roky riešenia: 2020-2023

VEGA 1/0572/21: Identifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie. Zodpovedný riešiteľ: MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., roky riešenia: 2021-2024

 

Ukončené:

RfPB Grant NIHR200577 (UK): Systematic review of published systematic reviews to assess the effectiveness of interventions to improve long-term sequelae in patients with head and neck cancer. Zodpovedný riešiteľ: Jayne Wilson (Univ. of Birmingham, UK), spoluriešiteľ za Kliniku ORL a ChHaK: doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., roky riešenia: 2020- 2021, rozpočet: 149 993 GBP. https://<wbr />fundingawards.nihr.ac.uk/<wbr />award/NIHR200577

VEGA 2/0083/17: Celoexómové sekvenovanie u pacientov s podozrením na primárne mitochondriopatie. Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Juraj Staník, PhD. (Detská kl. LFUK a DFNsP), spoluriešiteľ za Kliniku ORL a ChHaK: MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., roky riešenia: 2017-2020.

VEGA 2/0096/17: Molekulárne mechanizmy termogenézy v hnedom tuku u človeka vo vzťahu k obezite, pohybovej aktivite a otužovaniu. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. (BMC SAV), PhD., zástupca zodpovedného riešiteľa za LFUK: MUDr. Patrik Štefanička, PhD., roky riešenia: 2017-2019.

KEGA 035UK-4/2017: Učebnice detskej otorinolaryngológie v slovenskom a anglickom jazyku pre študentov, tlačená a elektronická verzia. Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Irina Šebová, PhD. (Detská ORL kl. LFUK a DFNsP), spoluriešiteľ za Kliniku ORL a ChHaK: MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., začiatok riešenia: 2017.

APVV-15-0067: Identifikácia nových génových variantov dedičných porúch sluchu na báze celonárodného skríningu. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Milan Profant, CSc., zástupca zodpovedného riešiteľa za LFUK: MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., zástupca zodpovedného riešiteľa za ÚEE BMC SAV: RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc., roky riešenia: 2016-2020

VEGA 1/0214/16: Celoexómové sekvenovanie v multiplexných rodinách s hereditárnou poruchou sluchu na Slovensku. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Milan Profant, CSc., zástupca zodpovedného riešiteľa za LFUK: MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., zástupca zodpovedného riešiteľa za ÚEE BMC SAV: RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc., roky riešenia: 2016-2019

VEGA 2/0180/15: Štúdium molekulárnych mechanizmov cvičením a chladom indukovanej metabolickej aktivácie hnedého/béžového tuku u človeka vo vzťahu k obezite a diabetu 2. typu. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tímea Kurdiová, PhD. (ÚEE SAV), spoluriešitelia za Kliniku ORL a ChHaK: MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., spolupráca: MUDr. Patrik Štefanička, PhD., prof. MUDr. Milan Profant, CSc., roky riešenia: 2015-2017

APVV-0148-10:  Skríning dedičných porúch sluchu na Slovensku metódami DNA analýzy. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Milan Profant, CSc. Riešitelia: I. ORL klinika – prof. MUDr. Milan Profant, CSc., MUDr. RNDr.Lukáš Varga, doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc., MUDr. Zuzana Pospíšilová, MUDr. Daniela Nechojdomová, PhD.; ÚEE SAV – prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc., Mgr. Daniela Gašperíková, CSc., MUDr. Juraj Staník, PhD., RNDr. Miroslava Hučková, Mgr. Ivica Mašindová, Mgr. Lucia Valentínová, MUDr. Daniela Staníková, obdobie riešenia: 2011-2014, pridelené finančné prostriedky: 249.608,- €

Operačný program výskum a vývoj ASFEU- štrukturálne fondy EÚ (ITMS: 26240220051), názov projektu: TRANSENDOGEN (Transfer poznatkov genetického endokrinologického výskumu do klinickej praxe), príjemca: ÚEE SAV, zodpovedný riešiteľ:  prof. MUDr. Iwar Klimeš, CSc., spoluriešiteľ: MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., roky riešenia 2010-2014

VEGA : 1/0465/11: Výskyt, DNA analýza a fenotypové spektrum najčastejších hereditárnych porúch sluchu na Slovensku. Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Milan Profant, CSc. Riešitelia: I. ORL klinika – prof. MUDr. Milan Profant, CSc., doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc., MUDr. RNDr. Lukáš Varga, MUDr. Zuzana Pospíšilová, MUDr. Daniela Nechojdomová, PhD.; ÚEE SAV – prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc., MUDr. Juraj Staník, PhD., RNDr. Miroslava Hučková, Mgr. Lucia Valentínová, MUDr. Daniela Staníková, roky riešenia: 2011-2013, pridelené finančné prostriedky: bežné výdavky 17.238,- €, kapitálové výdavky 6842,- €

VEGA 1/4315/07: Diagnostika a rehabilitácia narušeného hltacieho aktu.  Vedúci projektu : MUDr. Miroslav Tedla, roky riešenia: 2007-2009, pridelené prostriedky: 90.000,- SK

VEGA 1/0542/03: Celoplošný skríning sluchu novorodencov pomocou otoakustických emisií. Zodpovedný riešiteľ: MUDr.Zuzana Kabátová,CSc., roky riešenia: 2003 – 2005

VEGA 1/0538/03: Možnosti endoskopických chirurgických výkonov pri karcinóme hrtana. Zodpovedný riešiteľ: prof.MUDr.Milan Profant,CSc., roky riešenia:  2003 – 2005

VEGA 1/6138/99: Implantácia elektród do mozgového kmeňa pri hluchote spôsobenej obojstranným prerušením sluchového nervu Zodpovedný riešiteľ: prof.MUDr.Milan Profant,CSc., roky riešenia: 1999 –2002

VEGA 1/6146/99: Včasná identifikácia porúch sluchu u novorodencov pomocou otoakustických emisií. Zodpovedný riešiteľ: MUDr.Zuzana Kabátová,CSc.,  roky riešenia: 1999-2002

VEGA 1/4128/97: Kochleárna implantácia u nepočujúcich. Zodpovedný riešiteľ: prof.MUDr.Milan Profant,CSc., roky riešenia:  1997 –2000

 

Granty UK (denní doktorandi):

UK/317/2021: Implementácia princípov neuroplasticity do proaktívnej terapie prehĺtania u nechirurgicky liečených pacientov s karcinómom hlavy a krku. Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Žofia Frajková, rok riešenia: 2021, pridelené finančné prostriedky: 1000,- €

UK/26/2021: Vplyv extraezofageálneho refluxu na hypertrofiu dolných nosových mušlí. Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Zuzana Javorská, rok riešenia: 2021, pridelené finančné prostriedky: 1000,- €

UK/200/2020: Molekulárno-genetická analýza multiplexných rómskych rodín so senzorineurálnou poruchou sluchu. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Slobodová, rok riešenia: 2020, pridelené finančné prostriedky: 1000,- €

UK/104/2020: Klinický význam karbonickej anhydrázy IX u pacientov s nádormi hlavy a krku - úloha CA-IX v procese metastázovania nádorov hlavy a krku do regionálnych lymfatických uzlín. Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Michaela Wzošová, rok riešenia: 2020, pridelené finančné prostriedky: 1000,- €

UK/437/2019: Diagnostika a terapia porúch prehĺtania u dospelých. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Žofia Frajková, rok riešenia: 2020, pridelené finančné prostriedky: 1000,- €

UK/278/2018: Molekulárno-genetická diagnostika u pacientov so senzorineurálnou poruchou sluchu a mediokochleárnym tvarom audiometrických kriviek. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Slobodová, rok riešenia: 2018,  pridelené finančné prostriedky: 1000,- €

UK/7/2011:  Molekulárno-genetická diagnostika hereditárne podmienených porúch sluchu pomocou metódy MLPA. Zodpovedný riešiteľ: MUDr. RNDr. Lukáš Varga, rok riešenia: 2011, pridelené finančné prostriedky: 900,- €

UK/324/2010: Výskyt mutácií a molekulárno-genetická diagnostika u pacientov so senzorineurálnou poruchou sluchu. Zodpovedný riešiteľ: MUDr. RNDr. Lukáš Varga, rok riešenia: 2010, pridelené finančné prostriedky: 1200,- €

Ďalšie informácie a študijné materiály môžete nájsť na stránke kliniky: 

http://www.orl-lfuk.sk/