Rádiologická klinika LF UK a UNB

O nás

Pôsobnosť Rádiologickej kliniky je naprieč celou UNB. Poskytuje široké spektrum diagnostických a terapeutických rádiologických výkonov.

Klinika vznikla 1. 12. 2012 zlúčením I. rádiodiagnostickej kliniky LFUK a UNB Nemocnice Staré Mesto a Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Rádiologického oddelenia UNB Nemocnice Ružinov, Rádiodiagnostickej kliniky SZU a UNB Nemocnice akad. L. Dérera a Kliniky rádiodiagnostiky ŠGN Podunajské Biskupice.

Je výučbovou základňou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Slovenskej zdravotníckej univerzity. Poskytuje podmienky pre pregraduálne vzdelávanie domácich a zahraničných študentov medicíny, postraduálne vzdelávanie lekárov a praktickú výučba rádiologických technikov.

Popri poskytovaní základnej rádiologickej diagnostiky má niekoľko prvenstiev pri zavádzaní moderných zobrazovacích metód do praxe v rámci Slovenska.

- 1976 prvá koronárografia na Slovensku.

- 1982/3 prvé CT na Slovensku (spoločné pracovisko s Výskumným ústavom lekárskej bioniky).

- 1992 prvé MR pracovisko na Slovensku.

Diagnostické výkony

• Kompletné klasické RTG vyšetrenia

• Ultrasonografické vyšetrenia - kompletná paleta vyšetrení a dopplerovské vyšetrenia arteriálneho i venózneho systému horných a dolných končatín, dopllerovské vyšetrenia renálnych artérií, portálneho systému, karotických a vertebrálnych artérií

• CT - Výpočtová tomografia - diagnostické a intervenčné metódy, CT angiografie

• Angiografia - periférna, brušná, hrudná, mozgová

• Bioptické vyšetrenia na cytolológiu, histológiu alebo kultiváciu pod skiaskopickou, USG a CT kontrolou v oblasti hrudníka, abdomenu, retroperitonea, malej panvy, prsníkov, muskuloskeletárneho systému, krku a mäkkých častí a pod.

• Diagnostika v oblasti hepatobiliárneho systému - PTC (perkutánna transhepatálna cholangiografia)

• Mamografické vyšetrenia - kompletné diagnostické a intervenčné výkony na prsníku

Ostatní zamestnanci

Docenti:

doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.

 

Odborní asistenti:

MUDr. Vladimír Javorka, PhD.

MUDr. Baisová Andrea

MUDr.  Rudolf Kadlečík, CSc.

MUDr. Miroslav Malík, MHA

MUDr. Magdalená Mižičková

Informácie a študijné sylaby pre študentov

Informácie pre študentov