I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB

Charakteristika kliniky

Klinika poskytuje komplexnú špecializovanú gynekologicko-pôrodnícku starostlivosť pacientkam z celého Slovenska.

V pôrodníckej oblasti sa zameriava najmä na starostlivosť o predčasné pôrody (klinika je súčasťou perinatologického centra), ďalej na prenatálnu diagnostiku, starostlivosť o všetky tehotenské patológie, najmä o tehotné s diabetes mellitus a kardiopatiami. V oblasti gynekológie sa špecializuje na reprodukčnú medicínu včítane asistovanej reprodukcie, nádorové ochorenia rodidiel a prsníka, klimaktérium a sénium, detskú gynekológiu, plánované rodičovstvo a urogynekológiu. Klinika je centrom MZ SR pre reprodukčnú medicínu a trofoblastovú chorobu.

 

Štruktúra pracoviska

 • Pôrodnícka časť zahŕňa pôrodnú sálu, oddelenie šestonedelia a oddelenie pre patologickú graviditu.
 • Gynekologická časť oddelenie pre gynekologickú operatívu vrátane jednodňovej chirurgie a diagnostiku a liečbu ďalších gynekologických ochorení.
 • Centrum reprodukčnej medicíny UNB poskytuje všetky metódy asistovanej reprodukcie a ďalšie druhy diagnostiky a liečby porúch plodnosti včítane humánnej embryológie, genetiky a imunológie

 

V pôrodníctve poskytujeme vysokošpecializovanú starostlivosť v týchto oblastiach:

 • pôrodnícka časť spĺňa požiadavky perinatologického centra v tesnej spolupráci s Novorodeneckou klinikou M. Rusnáka SZU z celého spádového regiónu,
 • centrum poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť so zameraním na všetky druhy patologickej a rizikovej tehotnosti – klinika centralizuje tehotenské komplikácie z iných spádových pracovísk v Bratislave i regionálnych pracovísk,
 • okrem vysokošpecializovanej perinatologickej činnosti je klinika štandardným pôrodníckym pracoviskom s najvyšším počtom pôrodov na Slovensku. Vzhľadom na pokroky v oblasti humanizácie pôrodníctva kliniku vyhľadávajú rodičky nielen zo spádového územia,
 • klinika vykonáva všetky druhy pôrodníckych operácií.

 

V gynekológii poskytujeme vysokošpecializovanú starostlivosť v týchto oblastiach:

 • starostlivosť o páry s poruchami plodnosti,
 • gynekologická endokrinológia,
 • poruchy klimaktéria a menopauzy,
 • plánované rodičovstvo,
 • detská gynekológia a poruchy vývoja pohlavných orgánov,
 • konzervatívna a operačná liečbu močovej inkontinencie a poklesov rodidiel,
 • komplexná diagnostika a liečba patológií krčku maternice,
 • diagnostika a liečba onkologických ochorení v gynekológii včítane ochorení prsníka,
 • diagnostika a liečba gynekologických zápalov,
 • diagnostika a liečba náhlych gynekologických príhod,
 • v gynekologickej operatíve sa zameriava na moderné operačné výkony s dôrazom na endoskopiu (laparoskopické a hysteroskopické operácie), ale i všetky druhy klasických abdominálnych i vaginálnych operačných výkonov. Operácie v onkogynekológii sa rutinne vykonávajú i v spolupráci s chirurgickou klinikou a oddelením cievnej chirurgie.

 

V reprodukčnej medicíne poskytujeme vysokošpecializovanú starostlivosť v týchto oblastiach:

 • komplexná diagnostika a liečba porúch ženskej a mužskej plodnosti,
 • endoskopická diagnostika a operačná liečba neplodnosti,
 • všetky dostupné embryologické a genetické metódy zvyšujúce úspešnosť asistovanej reprodukcie (personál laboratória je na špičkovej európskej úrovni a Centrum je vybavené najmodernejšou laboratórnou technikou),
 • prevencia a liečba komplikácií asistovanej reprodukcie - riešime i komplikácie, ktoré sú odoslané i z iných centier asistovanej reprodukcie,
 • starostlivosť o včasnú graviditu po metódach asistovanej reprodukcie včítane prenatálnej i pôrodníckej starostlivosti.

 

Vo všetkých uvedených pododboroch poskytuje klinika aj špecializovanú ambulantnú starostlivosť erudovanými lekármi so špecializáciou v danej oblasti. Ultrazvuková ambulancia poskytuje všetky druhy vyšetrení (rutinné i špecializované včítane 4D ultrazvukových vyšetrení).

 

 

Zoznam doktorandov

MUDr. Adriána Koleková - interná forma, školiteľ prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

MUDr. et PhDr. Mária Vargová - interná forma, školiteľ doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

MUDr. Adam Adamec - interná forma, školiteľ doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

MUDr. Dominika Kotríková - interná forma, školiteľ doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

MUDr. Zuzana Václavová - externá forma, školiteľ prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

MUDr. Maram Ben Oun - externá forma, školiteľ doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

MUDr. Diana Kanasová - externá forma, školiteľ doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

MUDr. Liam McCullough - externá forma, školiteľ doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.