Klinika pediatrickej urológie LF UK a NÚDCH Bratislava

O nás

Klinika pediatrickej urológie (KPU) je jediným etablovaným pracoviskom pediatrickej urológie na Slovensku. Hlavným zameraním je diagnostika a liečba vrodených vývojových chýb obličiek, odvodných močových ciest a genitálu u detí.

Profilácia pracoviska zahŕňa diagnostiku a liečbu vrodených obštrukčných uropatií a ostatných vrodených chýb močového a pohlavného ústrojenstva, diagnostiku a chirurgickú liečbu onkologických ochorení urogenitálneho traktu (UGT), diagnostiku a liečbu poranení UGT, kameňov a neurogénnych porúch močenia.

V roku 2015 sme zaviedli laparoskopickú miniinvazívnu liečbu obštrukčných uropatií a onkologických ochorení obličiek, z čoho benefitujú naši pacienti kratšou dobou hospitalizácie, rýchlejšou rekonvalescenciou a najmä nižšou intenzitou bolesti, ktorá každý pooperačný stav sprevádza.

Štandardizovala sa endoskopická liečba vezikoureterálneho refluxu (VUR) a chlopne zadnej uretry.

KPU naďalej v plnom rozsahu využíva urodynamický prístroj, pričom urodynamické vyšetrenie predstavuje neoddeliteľnú súčasť diferenciálnej diagnostiky funkčných ochorení močového mechúra u detí.

Ambulancie KPU

Urologická ambulancia č.1
tel. : +421 (0)2 593 71 585
+1. poschodie, blok D, č. dv. 153

Urodynamická ambulancia a urologická ambulancia č.2
tel.: +421 (0)2 593 71 440
+1. poschodie, blok D, č. dv. 152

Informácie pre rodičov k ambulancií

Vážení rodičia,

dovoľte, aby sme vám poskytli pár základných informácií o fungovaní urologickej ambulancie Kliniky pediatrickej urológie DFNsP a LFUK.

Pacienti sú v ambulancii vyšetrovaní v pracovné dni v čase od 8oo do 13oo hod. Príjmy na hospitalizáciu sa vybavujú v ambulancii v pracovné dni v čase od 7:30 – 8:00 hod.

Pred príchodom do ambulancie sa prosím zaregistrujte na registrácii pacientov. Registrácia pacientov je umiestnená na prízemí pri vstupe do polikliniky.

Registrácia pacientov vám vydá kartičku pacienta s registračným číslom, ktorú si treba uchovať a predložiť pri každej ďalšej registrácii.

Na základe registrácie vieme, že sa už nachádzate v priestoroch nemocnice a Vaše poradie sa zobrazí na obrazovke pred ambulanciou. Čas vyšetrenia, ktorý je na obrazovke, je orientačný, pretože aj pri našom maximálnom úsilí môže prísť k meškaniu vyšetrenia zo strany ambulancie z dôvodu vyšetrenia akútnych stavov, či potrebe dlhšieho vyšetrenia predchádzajúceho pacienta.

Na vyšetrenie do urologickej ambulancie sa môžete objednať cez rezervačný portál DFNsP https://rezervacie.dfnsp.sk/

V urologickej ambulancii prednostne vyšetrujeme deti do 3 mesiacov veku, urgentných pacientov. 

Po príchode do čakárne urologickej ambulancie odovzdajte zdravotnej sestre kartičku poistenca a potrebnú zdravotnú dokumentáciu.

Pri prvej návšteve odbornej ambulancie poprosíme:
a) priniesť si písomné odporúčanie od obvodného pediatra alebo špecialistu,
b) priniesť kópiu predošlých vyšetrení, prípadne výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta od obvodného pediatra alebo špecialistu, prípadne prepúšťaciu správu.

Pre telefonické objednávky a informácie kontaktujte ambulanciu na tel. čísle 02/59371 585 v pracovné dni v čase od 12:30 do 13:00 hod.

Prijatie na hospitalizáciu
Na prijatie na hospitalizáciu sa dostavte s predoperačným vyšetrením do urologickej ambulancie č. 2 v čase
od 7:30 – 8:00 hod.
Aj sprevádzajúce osoby, ktoré budú s hospitalizovaným dieťaťom na oddelení, sú povinné sa zaregistrovať
v registrácii pacientov. Pri registrácii sprevádzajúcej osoby treba predložiť doklad totožnosti (zvyčajne
občiansky preukaz) a kartičku poistenca. Sprievodcom podľa zákona (577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti) je zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako
rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej
starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa
pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti.
Na hospitalizáciu odporúčame priniesť si:
- hygienické a osobné potreby
- pacienti a sprievodcovia si môžu priniesť svoj príbor a pohár, prípadne teplomer
- hospitalizovaní sprievodcovia si môžu priniesť aj posteľnú bielizeň
- lieky, ktoré dieťa dlhodobo užíva
DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika
Klinika pediatrickej urológie
Tel.: +421 (0)2 59371512, 513 Fax: +421 (0)2 54776243 E-mail: sekretariat@dfnsp.sk
IČO: 00607231 DIČ: 2020848368 IČ DPH: SK 2020848368
- školopovinné deti počas školského roku zošity a školské potreby.
Ak sa v dohodnutom termíne nemôžete dostaviť na hospitalizáciu, oznámte nám to telefonicky v urologickej
ambulancii na tel.: +421(0)2 593 71 585 alebo +421 (0)2 593 71 440 alebo na sekretariáte Kliniky pediatrickej
urológie na tel.: +421 (0)2 593 71 268
Všeobecné pokyny: Každý pacient je povinný:
a) registrovať sa pri každej návšteve v registrácii pacientov na prízemí polikliniky DFNsP,
b) preukázať sa platnou kartičkou poistenca,
c) riadiť sa pokynmi ambulancie.