Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH

Limbová 1

833 40 Bratislava

 

Špecializačný odbor Detská chirurgia zahrňuje diagnostiku a chirurgickú liečbu vrodených chýb všetkých telových systémov. V tom sa výrazne odlišuje od chirurgie dospelého veku, kde je už vytvorená úzka špecializácia. Okrem vrodených chýb zahrňuje detská chirurgia aj chirurgickú liečbu získaných ochorení pacientov od 0 do 18 rokov života.  Patrí sem aj traumatológia detského veku so svojimi špecifikami v celej variačnej šírke. Detská chirurgia v uvedenom rozsahu sa môže vykonávať len na tých pracoviskách, kde je vytvorená kompletná infraštruktúra detského veku s hlavným dôrazom na anestéziológiu a intenzívnu starostlivosť.

Výchovno-vzdelávacia činnosť: 

Pregraduálne štúdium: V zmysle  požiadaviek  LFUK a v súlade s učebnými plánmi koordinuje praktické cvičenia študentov LFUK  3. až  6. ročníka v rámci predmetu Chirurgia. Povinne voliteľná predmet "Detská chirurgia" je určený študentom 4. a 5. ročníka všeobecného lekárstva počas zimného semestra. Zabezpečuje podrobné rozpisy náplní cvičení, harmonogram na aktuálny akademický rok. 

Postgraduálne štúdium: Klinika detskej chirurgie zabezpečuje postgraduálne štúdium interných a externých doktorandov Lekárskej fakulty v študijnom odbore Chirurgia. 

Špecializačná príprava v odbore detská chirurgia: Klinika detskej chirurgie ako školiace pracovisko LF UK umožňuje lekárom v prípravnom období komplexnú prípravu na špecializačnú skúšku z detskej chirurgie formou prednášok, seminárov a chirurgickej prípravy. 

Podieľame sa na prednáškovej a publikačnej činnosti, zúčastňujeme sa konferencií a zjazdov, kde prezentujeme výsledky práce Kliniky detskej chirurgie LF UK. 

Zabezpečujeme teoretickú a praktickú výučbu zamestnancov v odbore detská chirurgia, pripravujeme tematické semináre a školenia.

Liečebno-preventívna činnosť: 

KDCH vykonáva vysoko špecializované diagnostické,  liečebné zákroky a činnosti  u hospitalizovaných pacientov. Podieľa sa na tvorivých riešeniach náročných problémov biomedicínskeho charakteru. Diagnostika a liečba prebieha v súlade s modernými postupmi. Úzka spolupráca s ostatnými klinikami Detskej fakultnej nemocnice je základom komplexnej starostlivosti o detského pacienta. Vykonáva konziliárne vyšetrenia prioritne na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny LF UK a DFNsP, čo umožňuje sledovanie a starostlivosť o novorodencov, zároveň predkladá návrhy na riešenia v rámci viacdobých operačných postupov. Zúčastňuje sa na starostlivosti o hospitalizovaných pacientov a v špecifických prípadoch koordinuje diagnostiku a liečbu. Samostatnou skupinou tvoria prenatálne konzíliá v spolupráci s gynekológmi pri prenatálne diagnostikovaných vrodených vývojových chybách, čím sa umožní správny manažment matky a dieťaťa, obdobie pôrodu a určí najvhodnejší postnatálny postup. 

Vedecko-výskumná činnosť: 

Spolupracujeme na vytváraní koncepcie a náplne vedeckej činnosti v odbore detská   chirurgia. Zúčastňujeme sa na riešení výskumných úloh a na výskumných  projektoch.  Súčasťou  práce je aj publikačná a prednášková činnosť na domácich a zahraničných kongresoch. Pracujeme v odborných komisiách zabezpečujúcich etablovanie detskej chirurgie a špecifikáciu jednotlivých operačných výkonov. Nevyhnutnosťou je aj členstvo v slovenských, európskych a medzinárodných spoločnostiach, ktoré je základom vzájomnej spolupráce pri komplikovaných prípadoch, prípadne umožňuje prípravu na realizáciu fetálnej chirurgie u indikovaných diagnóz. Klinika detskej chirurgie je členom EUPSA (European Paediatric Surgeon´s Association, www.eupsa.com), ESPES (European Society for Pediatric Neurosurgery, www.espneurosurgery.org), SSDCHTE (Slovenská spoločnosť detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej chirurgie).