Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB

826 06 Bratislava, Ružinovská ul. č. 6

Prednostka kliniky:
MUDr. Marta  H Á J K O V Á, CSc., MPH
tel.: 0905 359 545

e-mail: hajkova@unb.sk

Zástupkyňa prednostky:
MUDr. Andrea  Š I P O Š O V
Á
tel.: 02/ 48 234 263, 296
e-mail: noskovicova4@uniba.sk

<output>Office Administrator:</output>

<output>Office Administrator:</output>

<output></output>

<output>Office AdministratorOffice Administrator</output>

Office Administrator:
Mgr. Jana  P E T R A S O V Á

tel
.: 02/48 234 741
e-mail:
 petrasova12@uniba.sk

Ostatní zamestnanci

Docenti:

doc. MUDr. Ivan  M a j e r,  CSc. odbor Vnútorné choroby  úv.

tel. 48 234 315 e-mail: majerru.unb.sk

doc. MUDr. Mária T a m á š o v á, CSc. odbor Vnútorné choroby

tel. 48 234 953

Odborní asistenti:

MUDr. Pavla  B u k o v a n o v á   tel. 48 234 296

MUDr. Emma K u r e k o v á   tel. 48 234 296  úv., RD

MUDr. Zuzana  F e d á k o v á, RD

MUDr. František  S á n d o r, PhD., FCCP   tel. 48 234 296, 315 úv.

MUDr. Andrea  Š i p o š o v á   tel. 48 234 296,263 úv., MD      

MUDr. Zuzana  Š t r b o v á, PhD.   tel. 48 234 290, 296 

MUDr. Eva  T e d l o v á, PhD.   tel. 48 234 296, 476  úv.

MUDr. Eva  Ž ů r k o v á   tel. 48 234 296

                                              

 

 

 

História kliniky pneumológie a ftizeológie

Prof. MUDr. Božena Kuklová-Štúrová, DrSc.        1949-1961
Doc. MUDr. Jozef Jezerský, CSc.                          1961-1983
Prof. MUDr. Rafael Redhammer, DrSc.                  1983-2007
Doc. MUDr. Štefan Urban, CSc.                            2007-2016
MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH                         2016 – súčasnosť

 

Charakteristika pracoviska

História a súčasnosť Kliniky pneumológie a ftizeológie

Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK bola zriadená v roku 1949 na podnet vedenia LF UK pod názvom Klinika tuberkulózy. V neskoršom období, po ústupe tuberkulózy a náraste netuberkulóznych chorôb respiračného traktu, sa pracovisko premenovalo na Kliniku tuberkulózy a pľúcnych chorôb. V súčasnosti má názov Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB.

Prvou prednostkou kliniky sa stala prof. MUDr. Božena Kuklová-Štúrová, DrSc. Ďalšími prednostami boli doc. MUDr. Jozef Jezerský, CSc., prof. MUDr. Rafael Redhammer, DrSc., doc. MUDr. Štefan Urban, CSc. a v súčasnosti MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH.

Klinika tuberkulózy bola vytvorená v menšej budove na Cukrovej ulici v Bratislave a koncom roku 1949 sa presťahovala na Bazovu ulicu v Bratislave, kde mala 70 postelí. Rozvíjala sa predovšetkým röntgenologická a bakteriologická diagnostika, liečba a výskum tuberkulózy. Vznikli aj základy dispenzarizácie tuberkulóznych pacientov. V oblasti vedeckého výskumu sa zamestnanci kliniky zameriavali na sledovanie účinkov nových antimikrobiálnych liečiv, ale aj na problematiku vzťahov vegetatívneho nervového systému k tuberkulóze. Ďalšou oblasťou výskumu bola epidemiológia, diagnostika a liečba tuberkulózy periférnych lymfatických uzlín a hormonálna liečba špecifických chorôb. Vzhľadom na ústup tuberkulózy a zvyšovanie počtu netuberkulóznych ochorení, bola klinika v roku 1965 premenovaná na Kliniku tuberkulózy a respiračných chorôb.                                  

 V roku 1968 sa klinika presťahovala do novopostaveného pavilónu na Kramároch – na Limbovej ulici č. 5, kde získala 62 postelí. Odtiaľ, po dočasnom odsunutí do budovy na Krásnej Hôrke v apríli 1979, bola presťahovaná na Mickiewiczovu ulicu v Bratislave, kde mala k dispozícií 41 postelí, jednotku intenzívnej starostlivosti, bronchoskopické a kompletné funkčné oddelenie a imunologické laboratórium. 

Klinika vyvinula nové vyšetrovacie metódy funkcie pľúc a zamerala sa na skorú diagnostiku nádorov dýchacieho traktu a hrudníka. V roku 2003  bola klinika premiestnená do Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach. V roku 2006 sa klinika presťahovala do priestorov Nemocnice Ružinov a má 23 lôžok, bronchoskopické pracovisko, konziliárnu pľúcnu ambulanciu a prednostka vedie Centrum pre cystickú fibrózu dospelých pacientov a súčasne Centrum predtransplantačnej prípravy a potransplantačnej starostlivosti pacientov v procese transplantácie pľúc.

Zamestnanci kliniky zabezpečujú výučbu pre slovenských a zahraničných študentov – prednášky, stáže pre tretí až šiesty ročník všeobecného lekárstva a stomatologickú vetvu.

Učitelia kliniky pomáhajú študentom lepšie ovládať vyšetrovacie metódy pri diagnostike a diferenciálnej diagnostike chorôb vo vnútornom lekárstve, vrátane pneumológie a ftizeológie.

Efektívnejšie výsledky vo výučbe dosahujú priebežnou interaktívnou výučbou, výučbou na simulátore,  vymedzením nutných teoretických vedomostí, správnou interpretáciou laboratórnych, zobrazovacích metód a funkčných testov respiračného ústrojenstva. Pedagogickí zamestnanci sa podieľajú na výchove študentov vytvorením tém pre diplomové práce, usmernením, pomocou pri ich vypracovaní a oponentským posúdením týchto prác. Diplomové práce sú neoddeliteľným, záverečným hodnotením ich aktivity, kreativity, logického myslenia a preukázaním určitej samostatnosti pri medicínskej činnosti.

K dostupným procedúram v rámci liečebno-preventívnych priorít patria: funkčné vyšetrenia (ventilácie, výmeny plynov, difúznej kapacity pľúc, bronchomotoriky, mechaniky dýchania, krvných plynov a acidobázy a pod.), endoskopické procedúry (bronchoskopia s diagnostickými a terapeutickými zákrokmi), cytologické a biochemické vyšetrenia bronchoalveolárnej tekutiny, staging tumorov pľúc.

Oddelenie funkčnej diagnostiky je vybavené najmodernejšími prístrojmi, ktorými sa dajú merať všetky statické, dynamické pľúcne objemy a kapacity, prietok-objemové ukazovatele, odpory a vodivosti dýchacích ciest, difúzna kapacita pľúc, krvné plyny a poruchy acidobázy v pokoji a po záťaži. Bronchomotorické testy sú vykonávané nešpecifickými podnetmi a početnými bronchodilatačnými látkami.

Bronchoskopické pracovisko Kliniky pneumológie a ftizeológie II LF UK a UNB v Bratislave, je oddelenie s ambulanciou vykonávajúcou bronchoskopické vyšetrenia dýchacieho ústrojenstva, odborné pneumologické vyšetrenia a pridružený  – cytologický úsek – vykonáva vyšetrenia preparátov získaných pri bronchoskopickom vyšetrení. Bronchologicko-pneumologickú činnosť vykonávajú u  hospitalizovaných pacientov, u hospitalizovaných pacientov v iných zdravotníckych zariadeniach, ako aj u ambulantných pacientov. Pracovisko je aj školiacou bázou v pregraduálnej i postgraduálnej výuke t. j. na LF UK a SZU.

Bronchologické pracovisko je vybavené modernými edoskopickými prístrojmi:

-          2 videobrochoskopy

-          1x EBUS (endobronchiálna ultrasonografia) + vybavenie

-          2x bežné flexibilné bronchoskopy

-          1x intubačný bronchoskop (konzília po celej UNB, najmä – ARO)

-          1x kryokauter

-          1x elektrokauter

Na pracovisku sa vykonávajú  cytologické vyšetrenia bronchiálnych vzoriek, umožňujúce skoršiu diagnostiku nádorových ochorení respiračného traktu. Bronchoalveolárne laváže prispievajú k diferenciálnej diagnostike intersticiálnych ochorení pľúc.

Vzhľadom na pandemický výskyt fajčenia tabaku v populácii, má klinika ambulanciu zameranú na prevenciu a zanechanie fajčenia.

K výchovno-vzdelávacej činností patrí aj práca v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Učitelia kliniky desaťročia úspešne viedli študentov LF UK a viacerí získali významné ocenenia, ktorí sú v súčasnosti poprední univerzitní funkcionári a pedagógovia.

Prof. MUDr. Rafael Redhammer, DrSc. bol desiatky rokov vedúcim redaktorom, doc. MUDr. Štefan Urban, CSc. bol zástupcom šéfredaktora odborného časopisu Studia pneumologica et phthiseologica, ktorý je vydávaný Slovenskou a Českou pneumologickou a ftizeologickou spoločnosťou. MUDr. Marta Hájková je od roku 2012 hlavnou odborníčkou MZ SR v odbore pneumológia a ftizelógia.

Vzdelávacie aktivity Kliniky pneumológie a ftizeológie LFUK

máj 2024                          
Pondelkový večer 

Kliniky pneumológie a ftizeológie LFUK Spolok slovenských lekárov 

jún 2024
XXX. Bardejovské dni pneumológov a ftizeológov 

Nové diagnostické vyšetrenia na Klinike pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB

Endobronchiálna ultrasonografia (EBUS)  

Endobronchiálna ultrasonografia (ďalej len EBUS) je moderná prístrojová technika, využívajúca sa na diagnostiku intratorakálnych procesov (lymfatické uzliny mediastina, peribronchiálne rastúce TU masy, periférne pľúcne lézie a pod.). Odobratá vzorka sa hodnotí cytologicky a histologicky. Prístroj dokáže lokalizovať pomocou ultrazvuku určité intratorakálne lézie a následne pomocou ihly vykonávať pod USG kontrolou odber materiálu. Punkcia sa vykonáva  jednorazovo použiteľnou ihlou. Pomocou EBUS sa dajú získať vzorky z určitých lymfatických uzlín naliehajúcich na stenu tracheobronchiálneho stromu. Senzitivita vyšetrenia je vysoká  90 - 94%, špecificita 100%.  Vyšetrenie EBUS signifikantne zlepšuje nielen diagnostiku ale aj staging karcinómu pľúc. Integrované farebné dopplerovské vyšetrenie umožňuje odlíšenie veľkých ciev pred punkciou.  Diagnostická výťažnosť je porovnateľná s rutínnou mediastinoskopiou.

Kryobiopsia

Pomerne novou diagnostickou metódou v ostatných rokoch je použitie chladu na biopsiu tkaniva v bronchiálnom strome. Miesto klieští sa používajú kryosondy, ktoré "primrznú" pri nízkej teplote (-70 st C) na tkanivo a následne sa odoberá bioptická vzorka. Takto dokážeme odobrať väčšie tkanivové vzorky než pri kliešťovej biopsii, čo ocenia najmä patológovia. Kryosondy sa môžu použiť aj na kryodeštrukciu tkaniva, čím dosahujeme zlepšenie ventilačných parametrov u pacientov s obturáciou veľkých dýchacích ciest. Kryoterapia je bezpečná paliatívna liečba predlžujúca dobu prežívania, zlepšujúca kvalitu života u malígnych obštrukcií. Zlepšuje respiračné funkcie a predchádza komplikáciám z obštrukcie.

Pedagogická aktivita

Vyučovacie programy: Pneumológia a  ftizeológia, interná medicína, laboratórne medicínske techniky pre III. ročník všeobecného lekárstva,  V. ročník všeobecného lekárstva,V. ročník stomatológie , V.ročník stomatológie – anglicky a VI. ročník  všeobecného lekárstva - anglicky.

Výučba je zameraná na základné problémy pneumológie a  ftizeológie, funkčné testy respiračného traktu, bronchoskopické vyšetrenia, bronchoalveolárnu laváž, alergológiu a imunológiu. Semináre a stáže  zaoberajú sa  riešením  kazuistík a selektovaných chorôb podľa diagnostických a terapeutických kritérii. Všetci pedagogickí zamestnanci sú školiteľmi študentov pri tvorbe diplomových prác. Prednosta kliniky je členom komisie pre obhajobu doktorandských dizertačných prác  a súčasnosti je školiteľom 3 doktorandov a členom štátnicovej komisie z internej medicíny.

Liečebné a preventívne činnosti

Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK   ako časť Univerzitnej nemocnice v Bratislave poskytuje viaceré vysokošpecializované služby a vyšetrenia pre hospitalizovaných ako aj ambulantných pacientov:

 • Bronchoskopické vyšetrenia  (bronchoskopia s diagnostickou a terapeutickou intervenciou)   . 
 • Funkčné vyšetrenie respiračného traktu (základné vyšetrenie prietok-objemovej krivky,  vyšetrenie difúznej kapacity pľúc, bronchomotorické testy, celotelová pletyzmografia, vyšetrenie krvných plynov a acidobázy, predoperačné funkčné vyšetrenia a iné).
 • Alergologické kožné testy a terapeutické procedúry
 • Cytologické a biochemické vyšetrenie bronchoalveolárnej laváže
 • Staging intratorakálnych tumorov

Prehľad najvýznamnejších vedeckých publikácii v rokoch 2000-2015

 1. doc.MUDr. Š.Urban, CSc.  bol zostavovateľom a  autorom väčšiny statí kapitoly pneumológia v monografii Ďuriš I, Hulín I, Bernadič M./Eds/: Princípy internej medicíny , Bratislava, SAP, 2001.
 2. Redhammer R, Košinárová V, Tamášová M, Urban Š. Tuberkulóza, Bratislava, Univerzita Komenského 2000, 72 s.
 3. Hulín I, Ďuriš I, Ferenčík M, Urban Š. Akútne poškodenie pľúc. s. 432-437  In: Hulín I. /Ed/: Patofyziológia, 6. vyd. Bratislava, SAP, 2002, 1397 s.
 4. Urban Š. Ekonomické aspekty farmakoterapie tuberkulózy na Slovensku. Stud Pneumol Phthiseol 2003; 63: 91-94
 5. Redhammer  R, Redhammerová A. Spánkové poruchy dýchania. Bratislava, SAP 2004, 90 s.
 6. Urban Š. Funkčné vyšetrenie pľúc pred torakochirurgickými operáciami a resekciou pľúc. Stud Pneumol Phthiseol 2005; 65: 60-67
 7. Urban Š. Funkčné testy pľúc vo vzťahu k chirurgii u dospelých. s.553-567. In: Siman J/Ed/: Princípy chirurgie I. Bratislava, SAP 2007.
 8. Urban Š. Obštrukcia dýchacích ciest  - funkčná definícia a interpretácia reverzibility. Stud Pneumol Phthiseol 2009; 69: 49-51
 9. Urban Š, Badalík, L. Epidemiológia chronických chorôb dýchacej sústavy. s. 424-445. Bratislava, Univerzita Komenského 2008.
 10. Majer I, Demian J, Čavarga, I, Laššán Š, Urban Š.: Diagnostika včasných štádii pľúcneho karcinómu na našej klinike. Stud Pneumol Phthiseol 2010; 70: 92-97
 11. Kolektív Kliniky pneumológie a ftizeológie LFUK : Pneumológia S. 477- 597.  In: Kiňová, S, Hulín I.(Eds). Interná medicína, I. vyd. Bratislava, ProLitera 2013.
 12. Urban Š. Priedušková astma – diagnostika a terapia. I. vyd. Bratislava, Herba 2015, 240 s.
 13. Majer, I. a kol. Choroby dýchacích ciest – klinické aspekty. Bratislava, Tajpan 2015, 221.

Zoznam plánovaných odborných aktivít

  9.9. – 13.9. 2023     Kongres Európskej respirologickej spoločnosti Milano  2023

 21.9  - 23.9. 2023     23. Kongres českej a slovenskej pneumologickej  a         ftizeologickej    spoločnosti 31. moravskoslezké pneumologické dni Brno

 

 máj 2024               Pondelkový Klinikypneumológie a ftizeológie LFUK   Spolok slovenských lekárov 

 

 jún 2024                 XXX. Bardejovské dni pneumológov a ftizeológov

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2022, 2023 - MUDr. Marta Hájková, PhD., MPH

O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

O301 Štrbová, Zuzana (aut) [KAUT] [UKOLFKP] (50%) - Pobeha, Pavol (aut) (40%) - Hájková, Marta (aut) [UKOLFKP] (10%): Ciele, princípy a riziká liečby kyslíkom

Lit.: 15 zázn.

In: Interná medicína. - Roč. 22, č. 5 (2022), s. 193-199. - ISSN (print) 1335-8359

článok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

V301 Jovanovic, Dragana (aut) (10%) - Šterclová, Martina (aut) (10%) - Mogulkoc, Nesrin (aut) (10%) - Lewandowska, Katarzyna (aut) (10%) - Müller, Veronika (aut) (10%) - Hájková, Marta (aut) [UKOLFKP] (10%) - Studnicka, Michael (aut) (10%) - Tekavec-Trkanjec, Jasna (aut) (10%) - Littnerová, Simona (aut) (10%) - Vašáková, Martina (aut) [KAUT] (10%): Comorbidity burden and survival in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: the EMPIRE registry study

Lit.: 50 zázn.

In: Respiratory Research. - Roč. 23, č. 1 (2022), s. [1-13], art. no. 135. - ISSN (print) 1465-9921

článok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

URL: https://respiratory-research.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12931-022-02033-6.pdf

Registrované v:

CCC Current Content Connect

SCO SCOPUS

WOS CC Web of Science Core Collection

OA Open access

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2021=1,813

SNIP (SCOPUS) 2021=1,744

CiteScore (SCOPUS) 2021=8,9

IF (JCR) 2021=7.162

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q1 [Respiratory system] -- 2021

scimago-sjr -- Q1 [Pulmonary and respiratory medicine] -- 2021

V302 Suchánková, Magda (aut) [UKOLFIU] (10%) - Leksa, Vladimír (aut) (10%) - Urban, Ján (aut) (10%) - Gánovská, Martina (aut) (10%) - Tibenská, Elena (aut) (10%) - Sándor, František (aut) [UKOLFKP] (10%) - Hájková, Marta (aut) [UKOLFKP] (10%) - Zsemlye, Eszter (aut) [UKOLFIU] (10%) - Klučková, Kristína (aut) [UKOLFIU] (10%) - Bucová, Mária (aut) [UKOLFIU] (10%): Hladiny CX3CL1 v bronchoalveolárnej laváži odzrkadľujú proces fibrotizácie pri difúznych parenchýmových pľúcnych chorobách

Lit.: 4 zázn.

In: Alergie : Supplementum. - Roč. 24, č. 1 (2022), s. 98-99. - ISSN (print) 1212-3536

[Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 39, Praha, 05.10.2022 - 08.10.2022]

[Kongres českých a slovenských imunologů. 18, Praha, 05.10.2022 - 08.10.2022]

abstrakt z podujatia - ČL konferenčný príspevok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2015=0,122

SNIP (SCOPUS) 2015=0,095

CiteScore (SCOPUS) 2015=0,1

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q4 [Immunology] -- 2019

scimago-sjr -- Q4 [Immunology and allergy] -- 2019

V303 Zsemlye, Eszter (aut) [UKOLFIU] (8.337%) - Suchánková, Magda (aut) [UKOLFIU] (8.333%) - Leksa, Vladimír (aut) (8.333%) - Urban, Ján (aut) (8.333%) - Gánovská, Martina (aut) (8.333%) - Tibenská, Elena (aut) (8.333%) - Szaboová, Kinga (aut) (8.333%) - Tedlová, Eva (aut) [UKOLF] (8.333%) - Sándor, František (aut) [UKOLFKP] (8.333%) - Hájková, Marta (aut) [UKOLFKP] (8.333%) - Klučková, Kristína (aut) [UKOLFIU] (8.333%) - Bucová, Mária (aut) [UKOLFIU] (8.333%): IGF2R a jeho úloha pri fibrotizujúcich fenotypoch difúznych parenchýmových pľúcnych chorôb

Lit.: 3 zázn.

In: Alergie : Supplementum. - Roč. 24, č. 1 (2022), s. 23-24. - ISSN (print) 1212-3536

[Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 39, Praha, 05.10.2022 - 08.10.2022]

[Kongres českých a slovenských imunologů. 18, Praha, 05.10.2022 - 08.10.2022]

abstrakt z podujatia - ČL konferenčný príspevok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2015=0,122

SNIP (SCOPUS) 2015=0,095

CiteScore (SCOPUS) 2015=0,1

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q4 [Immunology] -- 2019

scimago-sjr -- Q4 [Immunology and allergy] -- 2019

 

 

 

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2023

 

I3 Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu

 

I301 Pobeha, Pavol (aut) (30%) - Joppa, Pavol (aut) (10%) - Laššán, Štefan (aut) (5%) - Solovič, Ivan (aut) (5%) - Kocan, Ivan (aut) (5%) - Slivka, Róbert (aut) (5%) - Košturiaková, Gabriela (aut) (5%) - Matula, Bohumil (aut) (5%) - Kavková,Denisa (aut) (5%) - Drugdová, Mária (aut) (5%) - Leščišinová, Helena (aut) (5%) - Kúkoľ, Peter (aut) (5%) - Hájková, Marta (aut) [UKOLFKP] (10%): Metodický pokyn hlavného odborníka MZ SR pre odbor pneumológia a ftizeológia pre poskytovanie dlhodobej domácej oxygenoterapie

In: Respiro. - Roč. 21, č. 2 (2023), s. 46-49. - ISSN (print) 1335-3985

iný

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

 

 

 

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2022 - MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

O301 Štrbová, Zuzana (aut) [KAUT] [UKOLFKP] (50%) - Pobeha, Pavol (aut) (40%) - Hájková, Marta (aut) [UKOLFKP] (10%): Ciele, princípy a riziká liečby kyslíkom

Lit.: 15 zázn.

In: Interná medicína. - Roč. 22, č. 5 (2022), s. 193-199. - ISSN (print) 1335-8359

článok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

Zoznam publikačnej činnosti za rok 2022,2023 - MUDr. František Sándor, PhD., FCCP

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

V301 Dukát, Andrej (aut) [KAUT] [UKOLF5IK] (70%) - Payer, Juraj (aut) [UKOLF5IK] (5%) - Vaňuga, Peter (aut) (5%) - Sándor, František (aut) [UKOLFKP] (5%) - Stanko, Peter (aut) [UKOLFUPF] (5%) - Šimko, Fedor (aut) [UKOLFUPF] (10%): Koncepcia tzv.metabolicky zdravej obezity, aký je súčasný pohľad? = The concept of so-called metabolically healthy obesity: What is the current view?

Lit.: 50 zázn.

In: Lekársky obzor. - Roč. 71, č. 1 (2022), s. 4-10. - ISSN (print) 0457-4214

článok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

Registrované v:

SCO SCOPUS

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2021=0.186

SNIP (SCOPUS) 2021=0.204

CiteScore (SCOPUS) 2021=0.5

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q4 [Medicine (miscellaneous)] -- 2021

V302 Dukát, Andrej (aut) [KAUT] [UKOLF5IK] (50%) - Kriška, Milan (aut) [UKOLF] (10%) - Kyselovič, Ján (aut) (10%) - Sándor, František (aut) [UKOLFKP] (10%) - Bernadič, Marián (aut) [UKOLFUPF] (10%) - Payer, Juraj (aut) [UKOLF5IK] (10%): Liečba paracetamolom môže byť spojená s nežiaducimi účinkami aj závažnými následkami = Treatment with paracetamol may be associated with both adverse reactions and serious consequences

Lit.: 25 zázn.

In: Lekársky obzor. - Roč. 71, č. 6-7 (2022), s. 248-252. - ISSN (print) 0457-4214

článok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

Registrované v:

SCO SCOPUS

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2021=0.186

SNIP (SCOPUS) 2021=0.204

CiteScore (SCOPUS) 2021=0.5

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q4 [Medicine (miscellaneous)] -- 2021

V303 Dukát, Andrej (aut) [KAUT] [UKOLF5IK] (25%) - Sándor, František (aut) [UKOLFKP] (25%) - Gavorník, Peter (aut) (25%) - Payer, Juraj (aut) [UKOLF5IK] (25%): Pretrvávajúci syndróm po prekonaní infekcie COVID-19 = Persisting long-COVID-19 syndrome

Lit.: 13 zázn.

In: Forum diabetologicum. - Roč. 11, č. 1 (2022), s. 45-50. - ISSN (print) 1805-3807

článok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

V304 Sándor, František (aut) [KAUT] [UKOLFKP] (20%) - Payer, Juraj (aut) [UKOLF5IK] (20%) - Kriška, Milan (aut) [UKOLF] (20%) - Šimko, Fedor (aut) [UKOLFUPF] (20%) - Dukát, Andrej (aut) [UKOLF5IK] (20%): Rastový diferenciačný faktor 15- nový biomarker v pneumológii a invazívnej pneumológii = Growth differentiation factor 15 - a perspective biomarker in pneumology and invasive pneumology

Lit.: 25 zázn.

In: Lekársky obzor. - Roč. 71, č. 3 (2022), s. 108-110. - ISSN (print) 0457-4214

článok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

Registrované v:

SCO SCOPUS

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2021=0.186

SNIP (SCOPUS) 2021=0.204

CiteScore (SCOPUS) 2021=0.5

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q4 [Medicine (miscellaneous)] -- 2021

V305 Sándor, František (aut) [UKOLFKP] (20%) - Kriška, Milan (aut) [UKOLF] (20%) - Payer, Juraj (aut) [UKOLF5IK] (20%) - Bernadič, Marián (aut) [UKOLFUPF] (20%) - Dukát, Andrej (aut) [UKOLF5IK] (20%): Toxický vplyv liekov na respiračný systém =Drug-induced respiratory system toxicity

Lit.: 45 zázn.

In: Lekársky obzor. - Roč. 71, č. 4 (2022), s. 142-154. - ISSN (print) 0457-4214

článok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

Registrované v:

SCO SCOPUS

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2021=0.186

SNIP (SCOPUS) 2021=0.204

CiteScore (SCOPUS) 2021=0.5

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q4 [Medicine (miscellaneous)] -- 2021

V306 Sándor, František (aut) [KAUT] [UKOLFKP] (20%) - Kriška, Milan (aut) [UKOLF] (20%) - Payer, Juraj (aut) [UKOLF5IK] (20%) - Jackuliak, Peter (aut) [UKOLF5IK] (20%) - Dukát, Andrej (aut) [UKOLF5IK] (20%): Implikácie pre liečbu pacientov s diabetes mellitus a infekciou SARS-CoV-2 = Implications for the treatment of diabetic patients with infection SARS-CoV-2

Lit.: 31 zázn.

In: Forum diabetologicum. - Roč. 11, č. 1 (2022), s. 37-40. - ISSN (print) 1805-3807

článok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

V307 Sándor, František (aut) [UKOLFKP] (100%): Infekcia novým koronavírusom COVID-19 a pľúcne komorbidity: pohľad pneumológa = The novel coronavirus infection COVID-19 and lung diseases: a pneumologist's view

Lit.: 40 zázn.

In: Forum diabetologicum. - Roč. 11, č. 1 (2022), s. 10-14. - ISSN (print) 1805-3807

článok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

 

 

V308 Suchánková, Magda (aut) [UKOLFIU] (10%) - Leksa, Vladimír (aut) (10%) - Urban, Ján (aut) (10%) - Gánovská, Martina (aut) (10%) - Tibenská, Elena (aut) (10%) - Sándor, František (aut) [UKOLFKP] (10%) - Hájková, Marta (aut) [UKOLFKP] (10%) - Zsemlye, Eszter (aut) [UKOLFIU] (10%) - Klučková, Kristína (aut) [UKOLFIU] (10%) - Bucová, Mária (aut) [UKOLFIU] (10%): Hladiny CX3CL1 v bronchoalveolárnej laváži odzrkadľujú proces fibrotizácie pri difúznych parenchýmových pľúcnych chorobách

Lit.: 4 zázn.

In: Alergie : Supplementum. - Roč. 24, č. 1 (2022), s. 98-99. - ISSN (print) 1212-3536

[Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 39, Praha, 05.10.2022 - 08.10.2022]

[Kongres českých a slovenských imunologů. 18, Praha, 05.10.2022 - 08.10.2022]

abstrakt z podujatia - ČL konferenčný príspevok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2015=0,122

SNIP (SCOPUS) 2015=0,095

CiteScore (SCOPUS) 2015=0,1

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q4 [Immunology] -- 2019

scimago-sjr -- Q4 [Immunology and allergy] -- 2019

 

V309 Vaňuga, Peter (aut) (20%) - Payer, Juraj (aut) [UKOLF5IK] (20%) - Kriška, Milan (aut) [UKOLF] (20%) - Sándor, František (aut) [UKOLFKP] (20%) - Dukát, Andrej (aut) [KAUT] [UKOLF5IK] (20%): Riziko liečby inhibítormi protónovej pumpy vo vzťahu ku ochoreniu SARS-CoV-2 = Risk of proton pump inhibitors treatment in relationship to SARS-CoV-2 disease

Lit.: 23 zázn.

In: Forum diabetologicum. - Roč. 11, č. 1 (2022), s. 41-44. - ISSN (print) 1805-3807

článok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

 

V310 Zsemlye, Eszter (aut) [UKOLFIU] (8.337%) - Suchánková, Magda (aut) [UKOLFIU] (8.333%) - Leksa, Vladimír (aut) (8.333%) - Urban, Ján (aut) (8.333%) - Gánovská, Martina (aut) (8.333%) - Tibenská, Elena (aut) (8.333%) - Szaboová, Kinga (aut) (8.333%) - Tedlová, Eva (aut) [UKOLF] (8.333%) - Sándor, František (aut) [UKOLFKP] (8.333%) - Hájková, Marta (aut) [UKOLFKP] (8.333%) - Klučková, Kristína (aut) [UKOLFIU] (8.333%) - Bucová, Mária (aut) [UKOLFIU] (8.333%): IGF2R a jeho úloha pri fibrotizujúcich fenotypoch difúznych parenchýmových pľúcnych chorôb

Lit.: 3 zázn.

In: Alergie : Supplementum. - Roč. 24, č. 1 (2022), s. 23-24. - ISSN (print) 1212-3536

[Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 39, Praha, 05.10.2022 - 08.10.2022]

[Kongres českých a slovenských imunologů. 18, Praha, 05.10.2022 - 08.10.2022]

abstrakt z podujatia - ČL konferenčný príspevok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2015=0,122

SNIP (SCOPUS) 2015=0,095

CiteScore (SCOPUS) 2015=0,1

Kvartil Q:

scimago-sjr -- Q4 [Immunology] -- 2019

scimago-sjr -- Q4 [Immunology and allergy] -- 2019

Akademická knižnica Lekárskej fakulty UK

Výstup z univerzitnej databázy „EviPub“

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

 

V301 Juskanič, Dominik (aut) [PhD-ext] [UKOLF1RK] (11.112%) - Sándor, František (aut) [UKOLFKP] (11.111%) - Denková, Lucia (aut) (11.111%) - Juhos, Peter (aut) (11.111%) - Janík, Miroslav (aut) (11.111%) - Hontzas, Jonathan (aut) (11.111%) – Poláková Mištinová, Jana (aut) [UKOLF1RK] (11.111%) - Senitko, Michal (aut) (11.111%) - Ondrušová, Martina (aut) [KAUT] (11.111%): Lung Cancer Screening Initiative in Slovakia: Guidelines of screening implementation

Lit.: 31 zázn.

In: Bratislava medical journal. - Roč. 124, č. 2 (2023), s. 109-115. - ISSN (print) 0006-9248

článok

180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

5141 zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života všeobecné lekárstvo

Registrované v:

SCO SCOPUS

WOS CC Web of Science Core Collection

OA Open access

Indikátor časopisu:

SJR (SCOPUS) 2022=0,344

SNIP (SCOPUS) 2022=0,479

CiteScore (SCOPUS) 2022=2,6

IF (JCR) 2022=1.5

AIS (JCR) 2022=0.242

Kvartil Q:

wos-jcr -- Q4 [Medicine, general & internal] -- 2022

scimago-sjr -- Q3 [Medicine (miscellaneous)] -- 2022

wos-ais -- Q4 [Medicine, general & internal] -- 2022

wos-jci -- Q2 [Medicine, general & internal] -- 2022

 

 

 

Zadania DP 2023/2024

Tomáš Mrocek

Úloha bronchoskopie v diagnostike a liečbe pľúcnych ochorení

Vedúci DP: doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.

 

Jakub Oršula

Téma: Respiračné komplikácie obezity

Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

 

Zuzana Perecárová

Téma: Respiračné infekcie u imunokompromitovaných pacientov

Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

 

Mária Sarah Pacigová

Téma: Súčasné možnosti liečby ťažkej brochiálnej astmy

Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

 

Gabriela Križovenská

Téma: Manažment parapneumonického pleurálneho výpotku

Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

Zadania DP 2022/2023

Michal Žáčik
Téma: Etiológia a patogenéza karcinómu pľúc
Vedúci DP: doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.

Felix Michael Göschl
Téma: Comorbidities and Systemic Effects of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

Luena Hebekerl
Téma: Latent Tuberculosis Infection and Biologic Therapy
Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

Vivian Sofie Hunsdorfer
Téma: Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Pulmonary Hypertension
Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

Isabella Prieler
Téma: Lung Cancer Screening
Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

Louise Salome Ulixea Ueberhorst
Téma: Diffuse Parenchymal Lung Diseases with Focus on Rare Forms of Diffuse Parenchymal Lung Diseases
Vedúci DP: MUDr. Eva Tedlová, PhD.

Liana Naamnih
Téma: Principles and Practice of Therapy of Severe COVID-19 Infection.  Statistical Analysis of Patient Cohort Hospitalized at the Department of Pulmonary Medicine of Medical Faculty of Comenius University
Vedúci DP: MUDr. František Sándor, PhD.

Samuel Matúš Kanás
Téma: Etiológia a diagnostika tuberkulózy
Vedúci DP: doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.

Katrin Danev
Téma: Principles and Practice of Endobronchial Ultrasound in Diagnosis of Lung Cancer. Statistical Analysis of Patient Cohort  Diagnosed at the Department of Pulmonary Medicine of the Medical Faculty of Comenius University
Vedúci DP: MUDr. František Sándor, PhD.

Ukončené DP 2023/2024

Emil Beleš
Téma: Bronchoskopické vyšetrenie v diagnóze a liečbe pľúcnych ochorení
Vedúci DP: doc. Ivan Majer, CSc.

Gabriela Kováčiková
Téma: Pneumónia a akútny koronárny syndróm
Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

Róbert Hornáček
Téma: Neinvazívna liečba respiračnej insuficiencie pri Covid -19
Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

Bc. Slavomír Král
Téma: Pleurálny výpotok v internej medicíne - pôvod a príčiny
Vedúci DP: doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.

Laura Dotter
Téma: Cystic Fibrosis - Diagnosis and Treatment
Vedúci DP: MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

Anetta Grinčová
Téma: Cystická fibróza - diagnostika a liečba
Vedúci DP: MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

Tomáš Bielčik
Téma:Transplantácia pľúc - indikácie, kontraindikácie a komplikácie
Vedúci DP: MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

Jonathan Martin Kohl
Téma: Lung Transplantation - Indications, Contraindication and Complications
Vedúci DP: MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

Jakub Bieľák
Téma: Cystická fibróza - inovatívna liečba
Vedúci DP: MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

Veronika Kličová
Téma: Súčasné  možnosti diagnostiky a liečby sarkoidózy
Vedúci DP: MUDr. Eva Tedlová, PhD.

Alica Zagrapanová
Téma: Cystická fibróza - nové trendy v rehabilitácií
Vedúci DP: MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

Andrea Drotárová
Téma: Aktuálne prístupy k liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc
Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.