Klinika oftalmológie LF UK a UNB

O Klinike oftalmológie LF UK a UN Bratislava

 

Špecializácia pracoviska

Liečebno preventívna činnosť: Poskytovanie špičkových diagnostických a terapeutických služieb v odbore oftalmológia so zvláštnym zameraním na: mikrochirurgia predného segmentu oka, vitreoretinálna chirurgia, traumatológia oka, oftalmooonkológia, patológia očnice, glaukómy; diferenciálna diagnostika chorôb očného pozadia, neurooftalmológia, vnútroočné zápaly a zápaly predného segmentu oka. Konzultačná a posudková činnosť.
Vedecko-výskumná činosť: Vekom podmienená degenerácia makuly, biochémia glaukómu, chirurgická liečba makulárnych dier,komplikácie po vnútroočných operáciách, mikrochirurgia rohovky.
Školiace pracovisko doktorandského štúdia v odbore oftalmológia s pôsobnosťou pre celú Slovenskú republiku.
Pedagogická činnosť: Pregraduálna výučba na LFUK pre V. ročník všeobecného lekárstva a pre IV. ročník stomatológie.

Nadštandardné vybavenie

Laserom snímaná a počítačom vyhodnocovaná fluoresceínová angiografia s digitálnym ukladaním obrazu do pamäte počítača.
Analyzátor predného segmentu oka. Diódový infračervený laser. Počítačový perimeter. OCT optická koherentná tomografia.

Unikátne metódy

Skúmanie zmien biochemických parametrov vo vnútroočných štruktúrach po lokálnej aplikácii antiglaukomatóznych liekov. Lokálne používanie antimetabolitov pri chirurgickej liečbe glaukómu a pterýgia. Používanie farebných indikátorov pri mikrochirurgii šošovky a sietnice. Extrémna mikrochirurgia pri ťažkých úrazoch zadného segmentu oka. Liečba vnútroočných a mimoočných nádorov.

Najvýznamnejšie výsledky

Pedagogická činnosť: za posledných 5 rokov pracovisko vychovalo dvoch docentov a štyria pracovníci ukončili doktorandské štúdium.
Liečebno preventívna činnosť:
Zavedenie oromaxilofaciálnych chirurgických postupov do chirurgie očnice.
Zavedenie vitreoretinálnej mikrochirurgie do liečby afekcií makulárnej krajiny.
Vedecko-výskumná činnosť:
Zmena pH a spektra aminokyselín vo vnútroočných štruktúrach po lokálnom podaní antiglaukomatík.

Doplnkové informácie / Aktuálna projektová činnosť

V minulosti pracovisko riešilo 2 granty VEGA a v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK 1 grant VEGA, do r.2017 sa riešil grant: KEGA 008UK - 4/2014 - Súčasné možnosti využitia fotónového a protónového žiarenia v liečbe malígneho melanómu uvey (zodp. riešiteľ prof. Mgr. MUDr. Furdová, PhD, MPH, FEBO).

V súčasnosti sa rieši grant KEGA 016UK - 4/2018 Elektronické učebné texty z predmetu oftalmológia pomocou využitia najnovších modelových 3D postupov (zodp. riešiteľ prof. Mgr. MUDr. Furdová, PhD, MPH, FEBO).

V roku 2007 pracovisko organizovalo medzinárodné Sympózium na tému ochorenia makuly v Bratislave.

V r. 1998 vydaná učebnica Oláh a kol.: Očné lekárstvo. Učebnica pre lekárske fakulty.

Pracovisko je v trvalom kontakte s univerzitnými pracoviskami v Európe a trvale dochádza k výmene pracovníkov.

História Kliniky oftalmológie LF UK v Bratislave - Ex Prednostovia

Zamestnanci kliniky

Prednosta kliniky:

doc. MUDr. Vladimír K r á s n i k, PhD., mim. prof.

tel. 02 48234 157, e-mail: krasnik(at)ru.unb.sk 

Zástupca prednostu pre pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť:

prof. PhDr. MUDr. Furdová Alena, PhD., MPH, MSc., FEBO

tel: 02 48234 607, e-mail: alikafurdova(at)gmail.com

Zástupca prednostu pre liečebno-preventívnu činnosť:

primár MUDr. Jela Valášková, PhD., MPH

tel: +421 2 48234 777, e-mail: jelavalasek(at)hotmail.com

 

Sekretárka kliniky: Janka J a n í č k o v á

tel. 02 48234 107, fax: 02 48234 127, e-mail.: ocne(at)ruzinov.fnspba.sk

 

Profesori:

prof. PhDr. MUDr. Furdová Alena, PhD., MPH, MSc., FEBO

odbor oftalmológia (publikačná činnosť, zoznam)

 

Emeritní profesori:

prof. MUDr. Zoltán O l á h, DrSc. (publikačná činnosť, zoznam, životopis, štruktúrovaný životopis, Curriculum Vitae)

 

Docenti:

doc. MUDr. Vladimír K r á s n i k, PhD., mim.prof.

odbor oftalmológia (publikačná činnosť, zoznam)

doc. MUDr. Jana Š t e f a n i č k o v á, PhD.

odbor oftalmológia (publikačná činnosť)

 

Odborní asistenti:

MUDr. Mgr. Ivajlo  P o p o v, PhD., MPH, FEBO

oftalmológ (publikačná činnosť)

MUDr. Jela V a l á š k o v á, PhD., MPH

oftalmológ (publikačná činnosť)

MUDr. Ján J u h á s

oftalmológ (publikačná činnosť)

MUDr. Pavol Veselý, PhD., FWCRS

oftalmológ (publikačná činnosť)

 

Asistenti:

MUDr. Paulína P l e s n í k o v á   (publikačná činnosť)

MUDr. Darina L y s k o v á   (publikačná činnosť)

 

Ostatní zamestnanci:

Janka J a n í č k o v á