I. onkologická klinika LF UK a OÚSA

História onkologického ústavu, onkologickej kliniky LFUK v Bratislave

     V roku 1946 bol z iniciatívy prof. MUDr. Žigmunda Križana (1907 - 1964)   a prof. MUDr. Viliama Thurzu, DrSc. (1912 - 1985) v Nemocnici sv. Alžbety v Bratislave založený Ústav pre výskum a liečenie nádorov. Neskôr, v roku 1948 sa preformátoval na Štátny oblastný ústav pre výskum a liečbu nádorov , s cieľom vybudovať komplexné onkologické centrum, kde sa mali skĺbiť poznatky získané vo výskume s použitím v praktickej onkológií. Nemocnica mala v tom čase rádiologické, gynekologické, chirurgické, rádioterapeutické oddelenie, oddelenie pre kožné choroby a oddelenie lekárskeho laboratória a o niečo neskôr aj oddelenie experimentálnej liečby.     V roku 1951 získal názov Onkologický ústav so sídlom v Bratislave. V roku 1954 bol ústav premenovaný na Výskumný ústav onkologický (VÚO) so sídlom v Bratislave. Ústav sa delil na na skupinu experimentálnych pracovísk (onkológia, cytológia, patológia) a diagnostických a terapeutických pracovísk (rádiologické, chirurgické a interné, resp. chemoterapeutické oddelenie.     V roku 1966 vznikol z pôvodného VÚO samostatný Onkologický ústav pre Slovensko a výskumná časť ústavu (ÚEO) bola začlenená do Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorého prvým riaditeľom bol prof. Thurzo. Názov Onkologický ústav pre Slovensko bol v roku 1969 zmenený na Ústav klinickej onkológie (ÚKO) v Bratislave.     Prof. Thurzo, akademik SAV a ČSAV bol zakladateľom onkologického výskumu na Slovensku. Bol členom medzinárodných vedeckých spoločností, expert Svetovej zdravotníckej organizácie, nositeľom početných medzinárodných uznaní, čestných doktorátov a vysokých štátnych vyznamenaní. Zaviedol medzi prvými v Európe pregraduálnu výučbu onkológie na bratislavskej Lekárskej fakulte UK, keď v roku 1964 založil Katedru onkológie a rádiológie, ktorá sa v roku 1978 rozšírila na Katedru onkológie, rádiológie a nukleárnej medicíny.      V máji 1990 sa názov ústavu znovu zmenil a z ÚKO v Bratislave sa stal Národný onkologický ústav (NOÚ) so sídlom v Bratislave, ktorý pozostával z ústavu na Heydukovej ulici a novozískanej budovy bývalého ŠÚNZ na Kramároch. Existencia týchto dvoch ústavov spolu vydržala do roku 1994.     V októbri 1994 vzniklo samostatné štátne zdravotnícke zariadenie zamerané na diagnostiku a liečbu onkologických ochorení s názvom Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA) na Heydukovej  ulici v Bratislave. Po reštitúciách cirkevného majetku bola začiatkom 90. rokov nemocnica vrátená Reholi sv. Alžbety, ktorá od 1. januára 1996 zriadila vo svojich priestoroch Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.     
     Vo funkcii riaditeľa ÚEO SAV po prof. Thurzovi sa postupne vystriedali: 
MUDr. Viliam Ujházy, DrSc., akademik SAV a ČSAV (1926) (1983 - 1991)
prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc. (1938 - 2017) (1992 - 1995)
doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc. (1933) (1995 - 2007)
RNDR. Ján Sedlák, DrSc. (1957) (2007 - 2015) 
   
     V roku 2016 vzniklo Biomedicínske centrum (BMC) SAV, ktorého súčasťou je ÚEO s vedeckou riaditeľkou Mgr. Luciou Kučerovou, DrSc. (1973). V súčasnosti je vedeckým riaditeľom ÚOE BMC SAV Mgr. Miroslav Chovanec, PhD. 
    Po prof. Thurzovi prevzal úlohu vedúceho Katedry onkológie, rádiológie a nukleárnej medicíny LFUK v Bratislave prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc. (1938 - 2017), ktorý pôsobil od roku 1980 ako prednosta Onkologického ústavu SAV, v roku 1981 - 1990 ako vedúci Katedry onkológie, rádiológie a nukleárnej medicíny LFUK. V roku 1990 - 1997 pôsobil ako prednosta Onkologického ústavu LFUK, v roku 1998 - 2003 bol prednostom Onkologickej kliniky LFUK. Počas jeho pôsobenia vo funkcii rektora Univerzity Komenského v Bratislave (1991 - 1997) sa podarilo UK zapojiť do siete najvýznamnejších európskych vysokoškolských inštitúcií.     
     Po prof. Švecovi prevzal v roku 2004 funkciu prednostu Onkologickej kliniky LFUK, terajšej I. onkologickej kliniky LFUK a OÚSA: 
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc. (1953), ktorý garantuje na LFUK pregraduálnu výučbu študijného predmetu onkologická propedeutika, doktorandské štúdium v študijnom programe onkológia, habilitačné a inauguračné konania na získanie vedecko-pedagogických titulov - docent a profesor v odbore onkológia na LFUK v Bratislave, ktorá má ako jediná na Slovensku akreditáciu pre udeľovanie týchto titulov v odbore onkológia.

 

Grantové úlohy

1. VEGA 1/0738/21: Komplexný manažment pacientok v dlhodobej remisii po kuratívnej liečbe karcinómu prsníka a gynekologických malignít.
Vedúca projektu:
prof. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc.
Spolurišiteľ:
MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA

2. VEGA 1/0395/21: Vývoj modelov xenotransplantátov z pacientských tkanív a ich využitie na personalizáciu liečby malígneho melanómu uvey.
Vedúca projektu:
prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., FEBO
Spoluriešiteľ:
MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA

 

 

Zoznam diplomantov v akademickom roku 2022/2023

1. Diplomant: Patrícia Solčanská:
Neoadjuvantná chemoterapia v liečbe karcinómu prsníka
Školiteľ: MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA (obhajoba 08. 03. 2023)

2. Diplomant: Michalina Hayduk:
Precision medicine for breast cancer: Innovations in personalized and targeted theapies based on cancer genomics.
Školiteľ: MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA (obhajoba 08. 03. 2023)

3. Diplomant: Janka Eggová:
Využitie telemedicíny na zlepšenie manažmentu pacientok s karcinómom prsníka (nová diplomantka)
Školiteľ: MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA

Zoznam doktorandov v akademickom roku 2022/2023

1. MUDr. Gabriele Chowaniecová

2. MUDr. Lukáš Tarbaj

3. MUDr. Miriam Hančinová

Zoznam publikačnej činnosti I. onkologickej kliniky LFUK a OUSA 2022

Zoznam publikačnej činnosti I. onkologickej kliniky LFUK a OÚSA za rok 2022