Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK a UNB

Špecializácia pracoviska

Diagnostika, liečba, posudzovanie a odškodňovanie poškodení zdravia z práce – chorôb z povolania, ohrození chorobou z povolania a chorôb súvisiacich s prácou. V Národnom toxikologickom informačnom centre nepretržité 24-hodinové podávanie informácií lekárom a laickej verejnosti o diagnostike a liečbe akútnych intoxikácií každého druhu.

Nadštandardné vybavenie

Vrámci SR unikátna toxikologická informačná databáza v Národnom toxikologickom centre so zásobou širokého spektra moderných antidot. Protichemická jednotka s lôžkami.

Najvýznamnejšie výsledky

Vypracovanie biologického expozičného testu pre insekticíd phosmet. V spolupráci s Farmakobiochemickým laboratóriom LFUK potvrdenie terapeutického efektu silymarínu v experimentálnom poškodení pečene rôznymi priemyslovými jedmi. Potvrdenie terapeutického efektu sildenafilu v liečbe erektilnej dysfunkcie pri profesionálnej chronickej intoxikácii sírouhlíkom. Potvrdenie efektu hyperbarickej oxygenoterapie v liečbe chronických nehojacich sa vredov predkolenia.

Vedecké publikácie

Bátora, I., Zimanová, J.,Uličná, O., Vojtech, I., Gavorník, P., Gašpar, Ľ., Bízik, A., Vančová, O., Jánošiová, O. : Efekt hyperbarickej oxygenoterapie v liečbe chronických nehojacich sa vredov dolných končatín. Pracov. Lék., 57, 2005, č.2, s. 66-72

Batora, I., Orszag, A., Vrabec, J., Farkasova, D.: Sildenafil for treatment of erectile dysfunction in men with chronic carbon disulfide intoxication. Pracov. Lék., 57, 2005, č.2, s. 73-77

Batora, I., Batorova, A., Zimanova, J., Ulicna, O., Vojtech, I., Gavornik, P., Gaspar, L.: Hyperbaric oxygen therapy in chronic non-healing diabetic and venous ulcer. J. Thromb. Haemost. Vol. 3, suppl. 1, ISSN: 1740-3340, P 1632

Bátora, Igor : Intoxikácie In: Interná medicína. - Bratislava : ProLitera, 2013. - S. 1077-1091. - ISBN 978-80-970253-9-7

Bátora, Igor : Najčastejšie otravy In: Internistická propedeutika. - Bratislava : Herba, 2013. - S. 756-761. - ISBN 978-80-89171-72-9

Ravasová, Jana - Bátora, Igor : Poškodenie chrbtice ako choroba z povolania In: České pracovní lékařství. - Roč. 7, č. 3 (2006), s. 167-169

Zimanová, Jana - Bátora, Igor - Dušinská, M. - Burghardtová, K. - Blažíček, P. - Vojtech, I. : Vplyv opakovanej HBO na totálny antioxidačný stav organizmu pri liečbe defektov dolných končatín In: Rehabilitácia. - Roč. 47, č. 2 (2010), s. 80-89

 Zimanová, Jana  - Bátora, Igor - Dušinská, M. - Burghardtová, K. - Blažíček, P. - Vojtech, Ivan - Bízik, Andrej : Short term oxidative DNA damage by hyperbaric oxygenation in patients with chronic leg ulcers In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 112, č. 8 (2011), s. 447-452

Zamestnanci kliniky LFUK

Bc. Adriana Zubajová

Klinika pracovného lekárstva a toxikológ,
administratívny sekretár