II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB

O II. gynekologicko-pôrodníckej klinike

II. gynekologicko–pôrodnícka klinika LFUK a UNB sa od svojho prvopočiatku zameriava na komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť o ženu a plod, pričom patrí medzi najväčšie a najstaršie pracoviská na Slovensku s celkovým počtom lôžok 96.
Súčasťou komplexnosti pracoviska sú okrem liečebno-preventívnej činnosti v oblasti pôrodníctva, materno-fetálnej medicíny, prenatálnej diagnostiky, gynekológie, onkogynekológie, urogynekológie a senológie ponúkaných na najvyššej odbornej úrovni, aj vysoko špecializované a jedinečné – v mnohých prípadoch unikátne výkony, ktoré sú na klinike realizované ako na jedinom pracovisku v SR. V rámci invazívnej prenatálnej starostlivosti o plod sa na klinike ako na jedinom pracovisku v SR robí Amniopatch („lepenie plodových obalov“ pri predčasnom odtoku plodovej vody ), intervenčné prerušenie patologických spojok („shuntov“) pri komplikáciách viacplodovej tehotnosti a iné unikátne intrauterínne zákroky. Ako jediné pracovisko v SR sa klinika venuje aj problematike rekonštrukčných operácií vonkajšieho genitálu typu neovagíny, bohaté a jedinečné skúsenosti má v konzervatívnej liečbe myómov maternice embolizáciou (úspešne liečených viac ako 200 pacientok). V sekcii senologickej klinika komplexne zabezpečuje na najvyššej svetovej úrovni najväčší počet pacientok s chorobami mliečnej žľazy zo všetkých gynekologických oddelení na Slovensku. V problematike onkogynekologickej patrí pracovisko medzi 5 slovenských pracovísk, vrátane onkologických ústavov, ktoré spĺňajú kritériá liečby onkologických ochorení a má vytvorený vlastný špecializovaný onkotím operatérov. Urogynekologickú starostlivosť poskytuje klinika na najvyššej úrovni s dôrazom na kritické zavádzanie najnovších operačných postupov. Ako jedno z mála pracovísk v SR sa klinika venuje prepracovanej miniinvazívnej laparoskopickej a vaginálnej operatíve, ktorú na klinike charakterizujú dlhoročné skúsenosti, tradícia, vynikajúce klinické výsledky a spokojnosť pacientok. Unikátom v pôrodníckej starostlivosti je telekardiotokografické monitorovanie rodičiek a plodu prenášané bezdrôtovo na centrálny monitor.

Klinika má lôžkovú a ambulantnú časť.
Lôžkové oddelenia sa nachádzajú na 9. a 10. poschodí Nemocncie Ružinov a tvoria ho štyri moderne vybavené a zrekonštruované oddelenia, pôrodnica a novorodenecké oddelenie.
Na 9. poschodí sa nachádza pôrodnica s troma samostatnými pôrodnými sálami. Bezdrôtový monitoring rodičiek a plodu umožňuje neustály zdravotnícky dohľad prostredníctvom centrálneho monitoru. V tesnej blízkosti pôrodnice sa nachádza operačná sála. Deviate poschodie zahŕňa aj kompletne moderne zrekonštruované oddelenia šestonedelia s možnosťou hospitalizácie na nadštandardných klimatizovaných izbách s nadštandardnou starostlivosťou o rodičky a novorodenca. Priamo v nadväznosti na oddelenia šestonedelia sa nachádza moderne vybavené novorodenecké oddelenie, ktoré ako certifikovaný člen skupiny "baby friendly hospitals" umožňuje a preferuje maximálny možný kontakt rodičiek s dieťaťom a ich spoločnú hospitalizáciu v zmysle "rooming in".
Na desiatom poschodí 10B sa nachádza zápalové oddelenie a oddelenie pre patologickú graviditu. Poschodie 10A predstavuje operačné lôžkové oddelenie, ktoré je zabezpečené aj jednotkou intenzívnej starostlivosti (JIS). Operatíva prebieha v zmysle najmodernejších princípov na oddelení komplexu operačných sál UNB, jednoduché liečebné a diagnostické zákroky a zákroky jednodňovej chirurgie sú realizované taktiež na malej operačnej zákrokovej sále nachádzajúcej sa priamo na 10. poschodí.


Pedagogická činnosť na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike zahŕňa modernú výučbu poslucháčov LFUK v slovenskom i anglickom jazyku, rovnako aj špecializačnú výuku lekárov v odbore gynekológia a pôrodníctvo, na ktorú má klinika platnú akreditáciu. Taktiež ako jediná klinika svojho typu zabezpečuje výuku povinne voliteľných a voliteľných predmetov ako je Gynekologická onkológia. Podkladom pre komplexnú výuku poslucháčov LFUK sú vydané vlastné vysokoškolské učebnice, ktorých autorstvo prináleží kolektívu lekárov II. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky.
Vedecko-výskumnú činnosť pracoviska je orientovaná na aktuálne vedecké otázky a témy týkajúce sa problematiky diagnostiky a predikcie predčasného pôrodu, ultrazvukovej diagnostiky v tehotenstve a v programoch umelých oplodnení, predčasného odtoku plodovej vody a skorej diagnostiky a manažmentu malígnych ochorení prsníkov. II. gynekologicko-pôrodnícka klinika a jej vedeckí pracovníci sa každoročne aktívne zúčastňujú domácich i zahraničných odborných konferencií,  seminárov a prednášok, sú autormi veľkého množstva vedeckých publikácií v domácich i zahraničných odborných časopisoch a rovnako každoročne predstavujú zodpovedných riešiteľov mnohých vedeckých grantových úloh.
História II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK a UNB je úzko spätá s pracoviskom II. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky na Šulekovej ulici, odkiaľ, po zlúčení s gynekologicko-pôrodníckym oddelením bola presťahovaná do UNB Ružinov. Na prvej fotografii je pôvodná budova II. GPK na Šulekovej ulici v Bratislave, na druhej fotografii personál II. GPK pred definitívnym odchodom na nové pracovisko. 

Abecedný zoznam zamestnancov II.GPK, kontakty, plugin - elektronicky aktualizovaná publikačná činnosť

Ing. Eva Šušková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
administratívny sekretár

Riešená problematika, projekty a spolupráca

Poruchy posturálnej rovnováhy a statiky u tehotných pacientok  - Spolupráca s II. Neurologickou klinikou Kramáre

Cell free DNA v materskej krvi ako ukazateľ termínového a potermínového pôrodu. - Spolupráca s ústavom molekulárnej biomedicíny LFUK

Validácia slovenskej verzie Wijma delivery expectation questionnaire - Spolupráca s Ústavom experimentálnej psychológie SAV

Analýza spôsobu vedenia pôrodov viacplodovej gravidity na klinických pracoviskách - Spolupráca s I. GPK Antolská a s Gynekologickým oddelením NsP Trenčín

Ultrazvuková diagnostika svalov panvového dna u rodičiek s anamnézou cisárskeho rezu. - Spolupráca s UPMD, Praha. 

Diagnostika a aktívna liečba predčasných previabilných odtokov plodovej vody

Diagnostika a liečba malígnych ochorení ovária

Diagnostika a liečba malígnych ochorení prsníka –  V rámci senologickej skupiny II. gyn-pôr. kliniky, pod odborným vedením doc. Kamila Pohlodka, PhD., je realizovaných viacero vedeckých projektov. Ide jednak o projekty v oblasti bazálneho výskumu zaoberajúce sa štúdiom nových prognostických markerov karcinómu prsníka, mechanizmov progresie karcinómu prsníka a možných nových cieľov biologickej liečby tohto ochorenia, jednak o výskum v klinickej oblasti zameraný na zlepšenie kvality a optimalizáciu manažmentu ochorení prsníka. V rámci tejto práce bola už  v minulosti vytvorená úzka spolupráca medzi klinikami v zahraničí (napr. Rakúsko, Nemecko), v ktorej sa pokračuje  a s ktorými skupina aj v súčasnosti spolupracuje na niekoľkých vedeckých projektoch.  K práci patrí aj každoročná analýza chirurgického manažmentu ochorení prsníka na klinike, sledovanie jej trendu v súlade s aktualizovanými  odporúčaniami medzinárodných odborných spoločností a zlepšovanie jej kvality, implementáciou najnovších poznatkov.  Jednotliví členovia senologickej pracovnej skupiny. II. gyn. - pôr. kliniky LFUK a <st1:stockticker>UNB</st1:stockticker> sa prirodzene pravidelne zúčastňujú prednáškovej  a publikačnej činnosti. Okrem toho sami organizujú niektoré významné odborné podujatia a vytvárajú tak zázemie pre rozvoj senológie na Slovensku

Konzervatívna liečba myómov maternice ( MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.)

Predikcia predčasných pôrodov pomocou ultrazvukového meriania fetálnych nadobličiek. Projekt realizovaný od r 2012 pod odborným vedením MUDr. Vladimíra Ferianca, PhD a doc. MUDr. Mariána Križku, CSc. Realizovaná je porovnávacia štúdia pacientok s diagnózou hroziaci predčasný pôrod a fyziologických gravidít a kooperácia s pracoviskom AKH Medizinische Universitaet Wien, Univ. Prof. Hanns Helmer. 

Ultrazvukový monitoring a markery predikcie predčasného pôrodu

Intrauterinné výkony v tehotnosti a intrauterinná liečba plodu ( MUDr. Ferianec Vladimír, PhD, MUDr. Marián Križko jr. PhD, MUDr. Peter Papcun, PhD, MUDr. Mikuláš Redecha, PhD., MUDr. Martin Gábor)

Urogynekológia - diagnostika, liečba a kritické zavádzanie nových liečebných techník v manažmente prolpasu panvového dna u žien ( doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc., Dr. Papcun Peter Phd )

Ultrazvuková diagnostika dolného segmentu maternice pri st. post sectio caesarea a predpovedanie komplikácií

Ultrazvuková diagnostika a sledovanie, liečba  raritných VVCH plodu, maternice a urogenitálneho traktu žien

Možnosti a riziká prenosu HPV infekcie na plod u tehotných žien počas vaginálneho pôrodu a pôrodu cisárskym rezom

Význam probiotík s obsahom laktobacilov v prevencii vaginálnej kolonizácie S. Agalactiae v III. trimestri

Zdravie matiek a detí vo vzťahu k expozícii fajčeniu v domácnosti

Priebeh tehotnosti a pôrodu po asistovanej reprodukcii

Záťažové testy v gravidite

Vplyv Robuvitu na rekonvalescenciu a liečbu u žien po hysterectomia vaginalis

Granty ( VEGA, KEGA, APVV, EU, MZSR, UK a pod.)

Clinical evaluation of prognostic and predictive value of tissue and serum Carbonic Anhydrase IX in breast cancer (2019/26-LFUK-14 v spolupráci s SAV)

zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD, MPH 

Granty VEGA doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. v spolupráci s SAV:  

VEGA 2/0155/15(2015) Úloha karbonickej anhydrázy IX v nádorovom metabolizme: regulácia, funkcia a klinický význam

VEGA 2/2025/22: Anhydráza IX kyseliny uhličitej (CA IX) ako potenciálny terč pre protinádorovú terapiu

VEGA 2/7152/20: Nádorovo-asociovaný proteín MN/CA IX: Analýza biologickej funkcie a klinického potenciálu.

VEGA 2/2026/22 :  Identifikácia génov zúčastňujúcich sa na aktivácii expresie anhydrázy IX kyseliny uhličitej a génov, ktoré sú ovplyvňované zýšenou expresiou CA IX

 

doc. MUDr. Pohlodek, K. PhD. Vedecké projekty:

SentiMag CIE: Biopsia sentinelovej uzliny s použitím superparamagnetického oxidu železa v porovnaní s metódou modrého farbiva - klinická evaluačná prospektívna štúdia (2015).  Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.

Vyšetrenie kostnej drene na disseminované nádorové bunky u žien s karcinómom prsníka.  Prospektívna klinická štúdia (edukačný grant fy Novartis, 2008 – 2013). Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.

STEM Trial: an exploratory, double-blind, randomized, placebo-controlled trial to investigate the tissue-specific effects of 2,5 mg tibolone on breast cancer in postmenopausal women, in particular on breast tissue proliferation (phase IIIb). Principal investigator in Slovak republic: doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. (grant fy Akzo Nobel, 2002 – 2006)

LIBERATE : a multinational, multicenter, randomized, double-blind, parallel-group, placebo- controlled trial to investigate safety and efficacy of tibolone in women with climacteric symptoms and a history of breast cancer. Principal investigator in Slovak republic: prof. MUDr. Pavel Šuška, PhD., subinvestigator:doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. (grant fy Akzo Nobel, 2002 - 2006)

doc. MUDr. Ferianec Vladimír, PhD. VEGA- 1-0157-15 2015-2017: Amniopatch – možnosť úspešnej liečby spontánneho previabilného predčasného odtoku plodovej vody v druhom trimestri tehotenstva transabdominálnou aplikáciou trombokoncentrátu a kryoprecipitátu plazmy matky

MUDr. Bártová Michaela, PhD. - „Aktion Österreich-Slowakei, Wissenschafts- und Erziehungskooperation“ – grant pod záštitou Ministerstva školstva SR a Ministerstva pre vedu a výskum Rakúskej republiky na podporu spolupráce vo vede a ďalšieho vzdelávania medzi Slovenskom a Rakúskom. Grant bol udelený v roku 2014 na podporu prebiehajúceho projektu „Expresia <st1:stockticker>COX</st1:stockticker>-2, p16 a Ki67 od premalígnych lézií po invazívny karcinóm prsníka“.

MUDr. Gábor Martin - „Aktion Österreich-Slowakei, Wissenschafts- und Erziehungskooperation“ – grant pod záštitou Ministerstva školstva SR a Ministerstva pre vedu a výskum Rakúskej republiky na podporu spolupráce vo vede a ďalšieho vzdelávania medzi Slovenskom a Rakúskom. Grant bol udelený v roku 2014 na podporu prebiehajúceho projektu „Predikcia predčasného pôrodu a fetálne nadobličky“ ( koordinátor Prof. Hellmer, AKH Wien)

MUDr. Redecha Mikluláš, PhD. - Grant Vega: Embolizačné liečba myómov maternice, LFUK grant: Konzervatívna liečba myómov maternice ( grant. LFUK Č. 231)  

MUDr. Borošová Monika- Vplyv Robuvitu na rekonvalescenciu a liečbu u žien po hysterectomia vaginalis ( prof. Ďuračková, Ing. Ježovičová, MUDr. Ferianec) 

MUDr. Reismullerová Lenka, PhD. – Endometrium ako prediktívny faktor sterility (grant UK)

Medzinárodná a domáca spolupráca

Paula Drabiščáková: Poruchy posturálnej rovnováhy a statiky u tehotných pacientok  - Spolupráca s II. Neurologickou klinikou Kramáre

 

Jozef Záhumenský, Petra Pšenková: Cell free DNA v materskej krvi ako ukazateľ termínového a potermínového pôrodu. - Spolupráca s ústavom molekulárnej biomedicíny LFUK

Petra Pšenková, Jozef Záhumenský: Validácia slovenskej verzií Wijma delivery expectation questionnaire - Spolupráca s Ústavom experimentálnej psychológie SAV

 

Michaela Ostatníková, Jozef Záhumenský: Analýza spôsobu vedenia pôrodov viacplodovej gravidity na klinických pracoviskách - Spolupráca s I. GPK Antolská a s Gynekologickým oddelením NsP Trenčín

Lívia Melníková, Jozef Záhumenský: Ultrazvuková diagnostika svalov panvového dna u rodičiek s anamnézou cisárskeho rezu. - Spolupráca s UPMD, Praha. 

Univerzita Tübingen, Nemecko a Národný Onkologický ústav v Bratislave: projekt zaoberajüci sa diseminovanými nádorovými bunkami u žien s karcinómom prsníka

„Universitäts - Frauenklinik Magdeburg“, Nemecko: spolupráca v oblasti nových možností chirurgickej liečbykarcinómu prsníka s využitím onkoplastických operačných techník, realizovanie študjných pobytov na pracovisku. ( MUDr. Bártová Michaela, PhD.)

 

„Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Klinische Abteilung für Allgemeine  Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie, Senologie an der MedizinischenUniversität Wien“ (Univerzitná ženská klinika, Oddelenie všeobecnej gynekológie, gynekologickej onkológie a senológie, Univerzitná nemocnica Viedeň): V spolupráci s pracoviskom vo Viedni aktuálne prebieha niekoľko projektov v oblasti mechanizmov progresie a metastázovania karcinómov prsníka. V rámci projektov je  vytvorená tiež spolupráca s „Veterinärmedizinische Universität, Institut für Anatomie, Histologie und Embryologie“ (Univerzita veterinárnej medicíny, Inštitút anatómie,  histológie a embryológie) – doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD., MUDr. Michaela Bártová, PhD.

 

„Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Abteilung für fetomaternale Medizin an der MedizinischenUniversität Wien“ (Univerzitná ženská klinika, Oddelenie fetomaternálnej medicíny, Univerzitná nemocnica Viedeň): V spolupráci s pracoviskom vo Viedni aktuálne prebiehajú dva projetky: Ultrazvuková predikcia predčasných pôrodov a fetálne nadobličky, Meranie rozmerov fetálnych nadobličiek u plodov matiek s hroziacim predčasným pôrodom pred a po aplikácii kortikoidnej maturácie pľúc. ( MUDr. Martin Gábor, MUDr. Ferianec Vladimír PhD, MUDr. Helmer Hanns univ. prof.)

 

Klinika UNICA Brno, Klinika pre reprodukčnú medicínu ISCARE ( MUDr. Reismullerová Lenka, PhD.)

                       

1..LF Univerzity Karlovy, Praha, Apolinářská:  MUDr. Ferianec Vladimír ( Prof. Calda – odborá spolupráca v rámci <st1:stockticker>USG</st1:stockticker> prenatálnej diagnostiky ), MUDr. Martin Gábor - odborná stáž v rámci kooperácie ENTOG.

 

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4, Podolské nábřeží 157-4 – MUDr. Gábor, odborná stáž.

 

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4, Podolské nábřeží 157-4 – MUDr. Borošová, odborná stáž, spolupráca v doktorandskom projekte

 

UN Martin , Kollárova 2, Martin - – MUDr. Borošová, odborná stáž, spolupráca v doktorandskom projekte

 

Ústav lekárskej chémie a biochémie- MUDr. Borošová , Vplyv Robuvitu na rekonvalescenciu a liečbu u žien po hysterectomia vaginalis ( prof. Ďuračková, Ing. Ježovičová, MUDr. Ferianec)

 

Ústav Hygieny LFUK , Ústav histológie a embryzológie LFUK, Oddelenie lekárskej genetiky <st1:stockticker>OUSA</st1:stockticker> ( MUDr. Totka Adrián)

 

Gynfiv Centrum asistovanej reprodukcie Bratislava ( Spolupráca v ultrazvukovej diagnostike 3D, urogynekológii, in vitro fertilizácii, diagnostike VVCH urogenitálneho traktu )

Prehľadný zoznam zamestnancov kliniky

Zamestnanci LFUK

Profesori na klinike:

prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. , MPH.

prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MPH.

 

Docenti na klinike:

doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.

doc. MUDr. Martin Šimko, CSc. 

 

Odborní  asistenti:

MUDr. Martin Alföldi, PhD.

MUDr. Ľubomír Divéky, CSc. - úv.

MUDr. Pavel Doležal , PhD. 

MUDr. Paula Drabiščáková, PhD.

MUDr. Michaela Feriancová, PhD.

MUDr. Martin Foltín, PhD. - úv.

MUDr. Petra Oťapková, PhD. - úv.

MUDr. Petra Pšenková, PhD. - úv.

MUDr. Peter Papcun, PhD., MPH. - úv.

MUDr. Monika Rosoľanková - úv.

MUDr. Jozef Španka - úv.

 

Doktorandi: 

MUDr. Maroš Boďa 

MUDr. Natália Dominová

MUDr. Miroslava Jurčišinová

MUDr. Zuzana Matušíková

MUDr. Michaela Ostatníková

MUDr. Veronika Serátor

 

Sekretariát prednostu kliniky:

Ing. Eva Šušková

Recentné publikácie

Vedecké články:

Feriancová, M. Pohlodek, K . et al. Expression of COX-2, p16, and Ki67 in the range from normal breast tissue to breast cancer. Neoplasma 2021; 68(2): 342–351 

Covert postpartum urinary retention. Dolezal P, Zahumensky J, Otapkova P, Papcun P, Krizko M Jr. Bratisl Lek Listy. 2019;120(9):673-675. doi: 10.4149/BLL_2019_112. PMID: 31475552

Comparison of opinions of Slovak and Czech female medical students on HPV vaccination. Záhumenský J, Pšenková P, Nadzámová A, Drabiščáková P, Hruban L, Weinberger V, Kacerovský M, Dosedla E. Cent Eur J Public Health. 2020 Sep;28(3):178-186. doi: 10.21101/cejph.a5989. PMID: 32997472

The risk of urine bacterial colonisation in patients with a permanent catheter after caesarean section. Zahumensky J, Dolezal P, Braticak M, Baneszova R, Papcun P. J Obstet Gynaecol. 2020 Aug 19:1-4. doi: 10.1080/01443615.2020.1789948. Online ahead of print. PMID: 32811227

Evaluation of cesarean delivery rates at three university hospital labor units using the Robson classification system.

Zahumensky J, Psenkova P, Nemethova B, Halasova D, Kascak P, Korbel M.

Int J Gynaecol Obstet. 2019 Jul;146(1):118-125. doi: 10.1002/ijgo.12842. Epub 2019 May 21. PMID: 31058314

Impact of implementing a multifaceted intervention to reduce rates of cesarean section: A quality-improvement study. Zahumensky J, Psenkova P, Dolezal P, Otapkova P, Papcun P, Ferianec V, Krizko M Jr.

Int J Gynaecol Obstet. 2020 Nov;151(2):244-248. doi: 10.1002/ijgo.13345. Epub 2020 Sep 5. PMID: 32790881

Conservative management of biopsy confirmed high-grade squamous intraepithelial lesions. Hederlingova J, Redman CW, Zahumensky J. Bratisl Lek Listy. 2017;118(12):732-735. doi: 10.4149/BLL_2017_138. Synthetic osmotic dilators in the induction of labour-An international multicentre observational study.

Gupta J, Chodankar R, Baev O, Bahlmann F, Brega E, Gala A, Hellmeyer L, Hruban L, Maier J, Mehta P, Murthy A, Ritter M, Saad A, Shmakov R, Suneja A, Zahumensky J, Gdovinova D.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018 Oct;229:70-75. doi: 10.1016/j.ejogrb.2018.08.004. Epub 2018 Aug 3.

Impact of introducing specific measures to reduce the frequency of cesarean delivery for non-obstetric indications.

Psenkova P, Bucko M, Braticak M, Baneszova R, Zahumensky J.

Int J Gynaecol Obstet. 2018 Jul;142(1):23-27. doi: 10.1002/ijgo.12496. Epub 2018 Apr 14.

The impact of physiological peripartal stress on the lifelong health of newborn.

Hederlingova J, Psenkova P, Zahumensky J.

Bratisl Lek Listy. 2017;118(6):324-327. doi: 10.4149/BLL_2017_063.

Drabiščáková, P., Balažovjechová, B., Križko, M., Papcun, P., Oťapková, P., Záhumenský, J.

Patients experiences after hospitalization at gynecologic obstetrics department: Identifying parts for improvement [Sledovanie spokojnosti hospitalizovaných pacientiek na II. GPK LFUK pomocou štandardizovaného dotazníka, analýza možností na zlepšenie]

(2020) Ceska Gynekologie, 85 (1), pp. 59-66.

 

Záhumenský, J. Preeclampsia and cardiovascular diseases – The consequence and cause [Preeklampsia a kardiovaskulárne ochorenia – Následok alebo príčina] (2017) Cardiology Letters, 26 (5), pp. 295-298.

 

Ferianec V., Fulop, M., Ježovičová, M., Radošinská, J. Husseinová, M. Feriancová, M . et al: The Oak-Wood Extract Robuvit Improves Recovery and Oxidative Stress after Hysterectomy: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Study. Nutrients 2020, 12(4), 913. 

 

Gibadulinova A, Bullova P, Strnad H, Pohlodek K, Jurkovicova D, Takacova M, Pastorekova S, Svastova E. CAIX-Mediated Control of LIN28/let-7 Axis Contributes to Metabolic Adaptation of Breast Cancer Cells to Hypoxia. International Journal of Molecular Sciences, 2020 Jun 16;21(12):4299. doi: 10.3390/ijms21124299. PMID: 32560271; PMCID: PMC7352761. 

Linda Volp, Vladimír Ferianec, Miram Ježovičová, Zdeňka Ďuračková  et al. Constituents and Metabolites of a French Oak Wood Extract (Robuvit) in Serum and Blood Cell Samples of Women Undergoing Hysterectomy. Frontiers in Pharmacology. Vol 11., art.14. 2020. 

Pohlodek, K, Sečanský, P, Haluzová, I, Mečiarová, I. Localization of impalpable breast lesions and detection of sentinel lymph nodes through magnetic methods. In: European Journal of Radiology.- Roč.120 (2019) Nov;120:108699. doi:10.1016/j.ejrad.2019.<wbr />108699. 

Záhumenský , J. et al.The impact of national quidelines on EBM implementation in clinical practice: a comparison between the practices in two countries. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. - Roč. 46, č. 3 (2019), s. 413-417

Pohlodek K, Mečiarová I, Grossmann P, Martínek P, Kinkor Z.  Secretory carcinoma of the breast: A case report. International Journal of Surgery Case Reports. 2019;56:74-77

Singer Ch, Balmana J, Bűrki N, Delaloge S, Filieri ME, Gerdes AM, Grindedal, EM, Han S, Johansson O, Kaufman B, Krajc M, Loman N, - Olah E, Paluch S, Plavetic ND,  Pohlodek K, Rhiem K, - Teixeira M, - Evans G: Genetic counselling and testing of susceptibility genes for therapeutic decision-making in breast cancer - an European consensus statement and expert recommendations.  European Journal of Cancer. - Roč. 106 (2019), s. 54-60. 

Pohlodek K, Minarovjech V, Gál V, Mečiarová I. Tumorous Form of Pseudoangiomatous Stromal Hyperplasia of the Breast in a Young Female and a Young Male. American Journal of Cosmetic Surgery.  Roč. 35, č. 3 (2018), s. 105-109

Pohlodek K,  Foltín M, Mečiarová I, Ondriaš F: Simultaneous use of magnetic method in localization of impalpable breast cancer and sentinel lymph nodes detection: initial experience. Nanomedicine. - Roč. 13, č. 24 (2018), s. 3075-3081

Pohlodek K, Janík M, Mečiarová I, Ondriaš F. Pseudomalignant myositis ossificans in the breast: A case report. Mol Clin Oncol. 2018 Jun;8(6):749-752
POHLODEK K, JÁNI P, MEČIAROVÁ I.: Granular cell tumor in axillary region: A rare entity. MOLECULAR AND CLINICAL ONCOLOGY 8: 579-581, 2018

Benej R, Mečiarová I, Pohlodek K.: Desmoid-type fibromatosis of the breast: A report of 2 cases.

Oncol Lett. 2017 Aug;14(2):1433-1438 Pohlodek K, Mečiarová I, Grossmann P, Kinkor Z.: Dermatofibrosarcoma protuberans of the breast: A case report. Oncol Lett. 2017 Jul;14(1):993-998

Pohlodek, Y.Y. Tan, C.F. Singer, D. Gschwantler‑Kaulich: Cadherin-11 expression is upregulated in invasive human breast cancer. Oncol Lett., 12: 4393-4398, 2016
Mečiarová,I., Sojáková,M., Mego,M., Mardiak,J., Pohlodek,K.: High-Grade Neuroendocrine Carcinoma of the Breast With Focal Squamous Differentiation. INT J SURG PATHOL, INT J SURG PATHOL 2016, 24:738-742.

Gabor M , Drab M, Holoman K: Postpartum corticosteroids in HELLP syndrome – standard to prompt recovery. Bratisl Med J 2016; 117 (7): 418 – 424.

Božíková S., Urban L., Kajanová M., Béder I., Pohlodek K.,Varga I.: Funkčná morfológia novo objavených telocytov v ženskom pohlavnom systéme. Česká Gynek., 2016, 81(1):31-37

Božíková S, Saksun L, Pohlodek K.: DETEKCIA SENTINELOVÝCH UZLÍN PRI KARCINÓME PRSNÍKA POMOCOU SUPERPARAMAGNETICKÉHO OXIDU ŽELEZA. Lek. Obzor, 2016, 65: 32-35

K. POHLODEK, S. BOZIKOVA, I. MECIAROVA, V. MUCHA, M. BARTOVA, F. ONDRIAS: Prediction of additional lymph node involvement in breast cancer patients with positive sentinel lymph nodes. Neoplasma, 2016, 63, 3: 427-434
Staudigl, Ch, Bártová, M,  Salama, M, Bago-Horvath, Dzagnidze G, Bago-Horvath, Z, Pohlodek, K, - Singer, Ch, Tea Muy-Kheng M.: Histopathological characterization of ulcerated breast cancer and comparison to their non-ulcerated counterparts. Tumor Biol. - Vol. 36 (5) , 2015: s. 3423-3428
Pohlodek, K, Baško, Š. - Cisárik, F, Ondriaš, F: Gonadoblastóm ovária pri dysgenéze gonád. Gynekolog. - Roč. 23, č. 2 (2014), s. 75-78
Pohlodek, K, Ftáčniková, B, Benej, R.: Komplikácie predoperačnej lokalizácie nehmatnej lézie prsníka kovovým vodičom. Gynekolog. - Roč. 23, č. 2 (2014), s. 82-85.
Dráb, M, Pohlodek, K: Elastografia v gynekológii. Slov Gynek Pôrodn. - Roč. 21, č. 2-3 (2014), s. 73-77.
Ďurina, P.  Mečiarová, I, Pohlodek, K: Význam infiltrácie nádorového tkaniva karcinómu prsníka CD8+ T-lymfocytmi  Slov Gynek Pôrodn. - Roč. 21, č. 1 (2014), s. 11-14.
Pohlodek, K, Ftáčniková, B, Benej, R: Komplikácie predoperačnej lokalizácie nehmatnej lézie prsníka kovovým vodičom. Gynekolog. - Roč. 23, č. 2 (2014), s. 82-85.
Bartova, M., Ondrias, F., Muy­Kheng, T., Kastner, M., Singer, Pohlodek, K.: COX– 2, p16 and Ki67 expression in DCIS , microinvasive and early invasive breast carcinoma with extensive intraductal component, Bratisl Lek Listy, 2014, 115 (7), s. 445­451.
Simonidesova, M., Simko, J., Holoman, K.: Defects of genes encoding inhibitors og coagulation and their application in early miscarriage aetiology. Bratisl Lek Listy, 2014, 115 (11), s. 730­ 735.
Pohlodek, K. 2014. Premalígne lézie prsníkov. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 2014, 96 s. ISBN 978 – 80 – 223 – 3603 – 1
Gábor, M., Ferianec, V., Papcun, M., Križko, M.jr., Redecha, M.jr., Čierna, Z.: Fetálna orálna meningokéla. Actual Gyn 2014, 6, 76.
Ferianec, V., Papcun, P., Grochal, F., Križko, M. jr., Redecha, M. jr., Gábor, M., Schenková, K., Holomáň, K.: Intrauterinná liečba fetálnej strumy . Actual Gyn 2014, 6, 84 – 85.
Križko, M.jr., Satko, M., Papcun, P., Drábek, M., Ferianec, V., Hollý,I., Holomáň, K.: OHVIRA syndróm (obštrukcia hemivagíny s ipsilaterálnou renálnou agenézou) – diagnostika a manažment,  Actual Gyn 2014, 6, 93 – 94.
Redecha, M. jr., Lukačin, Š., Janek, Ľ.,jr., Holomáň, K.: Nechirurgická liečba popôrodného krvácania. Gynekol. Prax 2014, 12 (4), 197 – 201.
Gábor, M. Ferianec, V., Mečiarová, I. ,Papcun, P. - Holomáň, K.: Sclerosis tuberosa and pregnancy /Tuberózna skleróza a gravidita/ In: Česká gynekologie. - Roč. 79, č. 3 (2014), s. 186-189.
Ferianec, V., Gábor, M., Caňo, M., Papcun, P., Holomáň, K.: Severe retroperitoneal haemorrhage in  the first trimester of a multiple pregnancy after spontaneus rupture of renal angiomyolipoma. Arch  Gynecol Obstet, 2013. 
Redecha, M. Jr., Mižičkova, M., Javorka, V., Redecha, M. Sr., Kurimská, S. Holomáň, K.: Pregnancy after uterine embolization for the treatment of myomas: a case series. Arch Gynecol Obstet. 2013, 287(1), 71-6.
Ferianec, V., Bártová, M.: Beckwith – Wiedemann syndrome with overlapping Perlman syndrome manifestation. J Maternal Neonatal Med, ISSN: 1476-7058, 1476, 2013.
Redecha, M., Mižičková, M., Hollý, Konzervatívna liečba myómu maternice po komplikovanom strelnom poranení brušnej dutiny. Gynekol. prax. 11, (3), 2013, 167-168.
Bartova, M., Ondrias, F., Muy- Kheng, T., Kastner, M., Singer, Pohlodek, K.: COX2, p16 and Ki67 expression in DCIS, microinvasive and early invasive breast carcinoma with extensive intraductal component. Bratislava Med J, 326, 2013.
Hollý, I., Papcun, P., Križko, M.Jr.: Pôrodné poranenie panvového dna – Quo vadis ars obstetrica? Gynekol. prax 2012; 10 (1), 6-9.
Tea M.K.M., Pohlodek, K., Fritzer, N., Bartova, M.,. Singer, Ch.F.: Are ulcerated breast cancers biologically more aggressive compared to their non – ulcerated counterparts? J Clin Oncol 30, 2012 (suppl 27; abstr 21).
Gábor, M., Totka, A. : Ultrazvuková diagnostika v predikcii predčasného pôrodu /Ultrasound diagnostics in prediction of premature labour / In: Gynekológia pre prax. - Roč. 10, č. 3 (2012), s. 122-125.
Križko, M., Gábor, M., Papcun, P. , Redecha, M.: Prenatálna diagnostika pri graviditách so zvýšenou hladinou AFP v sére matky = Prenatal diagnostics in pregnancy with elevated level of AFP in the maternal serum In: Gynekológia pre prax. - Roč. 10, č. 3 (2012), s. 114-121.
Bártová, Mi - Šuška, P, Pohlodek, K: Local recurrence rate in patients with DCIS. Bratisl Med J. - Roč. 113, č. 1 (2012), s. 30-34
Redecha, M. Jr., Mižičková M., Javorka, V., Redecha, M, Sr., Kurimská, S., Holomáň, K.: Pregnancy after uterine artery embolization for the treatment of myomas: a case series. Arch Gynecol Obstet,  2012.
Rose, K., Van de Venne, M., Abakke, A.J.M., Romanek, K, Redecha, M. Jr.: Is 48 hours enough for Obstetrics and Gynaecology training?, in ObGyn, 2012, Monograph: 51-55.
 
Križko, M.: 3D Sonografické vyšetrenie plodu na konci prvého trimestra. Gynekol. Prax. 2011; 9 (2): 75-­81.

Bártová, M, Pohlodek, K: Manažment duktálneho karcinómu prsníka in situ = Management of ductal carcinoma in situ of the breast. Slov Gynek Pôrodn. - Roč. 18, č. 3 (2011), s. 106-113

Ferianec, V., Križko, M. jr., Papcun, P., Sviteková, K., Čižmár, B., Hollý, I., Holomáň,K.: Amniopatch – possibility of successful treatment of spontaneous previable rupture of membranes in the second trimester of pregnancy by transabdominal intraamniotic application of platelets and cryoprecipitate. Neuroendocrinol lett. 2011, 32 (4), 449 – 452.

Ferianec V., Linhartová, L.: Extreme elevation of placental alkaline phosphatase as a marker of preterm delivery, placental insufficiency and low birth weight. Neuroendocrinol Lett. 2011, 32 (2), 154 – 157.

Pohlodek, K.: Úvod k téme čísla: Karcinóm prsníka. Gynekol. prax. 2011; 9 (4), s.190.

Pohlodek, K., Dobáková, E., Scholtzová, P., Bártová, M., Stecová, A: Stanovenie extracelulárnej domény HER2 receptora v sére žien s karcinómom prsníka. Gynekol. prax. 2011; 9 (4), s.208-­211.

Harbulák, P., Behúňová, Z., Stenová, I., Iľková, G., Drábek, M., Konýčková, I.: Úloha luteinizačného hormónu v protokoloch stimulácie ovulácie v IVF cykloch. Gynekol. prax. 2011; 9 (4), s.222-­226.

Bártová, M., Pohlodek, K.: Analýza výsledkov chirurgickej liečby nádorov prsníkov na gynekologických klinikách a oddeleniach v Slovenskej republike za rok 2010. Gynekol. prax. 2011; 9 (4), s.212-­217.

Dráb, M, - Lakota, J, Pohlodek, K: Diseminované nádorové bunky u žien s karcinómom prsníka. Slov Gynek Pôrodn. - Roč. 17, č. 3-4 (2010), s. 112-120

Ferianec, V., Holomáň, K., Hollý, I., Papcun, P., Križko, M.ml., Redecha, M., Martinka, J., Chovancová, D.: Amniopatch po spontánnom odtoku plodovej vody pred viabilitou plodu., Česká Gynek., 75, (4), 2010, s. 378 – 379.

Hollý, I., Papcun, P., Šuška, P., Holomáň, K.: Ako ďalej s implantátmi pri POP po 3,5 ročných skúsenostiach v SR? Česká Gynek., 75, (4), 2010, s. 387.

Kubista, E,  Planellas Gomez, J. V.M., Dowsett, M., Foidart, J.M., Pohlodek, K,  - Serreyn, R., Nechushkin, M.,  Manikhas, A.G., - Semiglazov, V. F. - Hageluken, C.M., Singer, Ch.F.: Effect of tibolone on breast cancer cell proliferation in postmenopausal ER+ patients: results from STEM trial Clin Cancer Res. - Vol. 13, No. 14 (2007), s. 4185-4190

 

Monografie: 

Redecha, M. 2019: Myómy maternice. A-medi management, 224s, ISBN 978-80-89797-50-9

Pohlodek, K. 2014 : Premalígne lézie prsníkov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, Lekárska fakulta - 97 s.  ISBN 978-80-223-3603-1.

Pohlodek, K. 2014 : An introduction to breast diseases . - 1. vyd. - Bratislava,  Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 106 s.  ISBN 978-80-223-3766-3​

Ferianec, V. 2014. Fetálna terapia. 1.vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 2014, 96 s. ISBN 978­ 80 – 223 – 3649.

Pohlodek, K. 2014. Základy mamológie. Učebné texty pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 2014, 96 s. ISBN 978­ 80 – 223 – 3666 – 6

Vysokoškolské učebnice:

Šuška,P a kol. Základy onkogynekológie. Univerzita Komenského, 2019, 148s. ISBN 978-80-223-4758-7. 

Holomáň, K. a kol.: Vybrané kapitoly z pôrodníctva. 3. vyd., Bratislava, UK, Lekárska fakulta, 2014, 344s.,ISBN 978 – 80 – 223 – 3579 – 9.

Vybrané kapitoly z gynekológie. Pavel Šuška a kol. , Univerzita Komenského 2013, ISBN 978 – 80- 223- 3367-2. 

- Autori jednotlivých kapitol LFUK pracovníci II. GPK.