Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH

Zamestnanci kliniky

Prednosta kliniky:

doc. MUDr. Dušan  Buchvald, PhD.
tel.: 59371 284
e-mail:  dusan.buchvaldnudch.eu

Sekretárka kliniky:

Adriana Sabová
tel.: 59371 442, 59371 284
e-mail: adriana.sabovafmed.uniba.sk;

             sabova1uniba.sk

Docenti:

doc. MUDr. Dušan  Buchvald, PhD., tel.: 59371 284

Odborní asistenti:

doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., tel.: 59371 101

Asistenti:

MUDr. Martina Hertelová, tel.: 59371 836

MUDr. Klaudia Frajtová, tel.: 59371 836

MUDr. Lucia Solčániová, tel.: 59371 836

Zdravotnícki pracovníci - lekári:

primár - zástupca prednostu pre zdravotnícku činnosť:

MUDr. Martina Hertelová, tel.: 59371 434

Lôžková časť:

MUDr. Vrtíková Adela, tel.: 59371 320

MUDr. Simona Pucher, tel.: : 59371 836

MUDr. Mária Oravcová, tel.: 59371 836

MUDr. Barbora Vargová, tel. 59371 836

Samostatne pracujúci ambulantní lekári:

MUDr. Holobradá Marianna, tel.: 59371 200

MUDr. Janková Andrea, tel.: 59371 573

MUDr.  Simona Pucher, MUDr. Mária Oravcová, MUDr. Barbora Vargová, tel.: 59371 713

O nás

Detská dermatovenerologická klinika (DDK) LF UK a DFNsP je najvyššie špecializované pracovisko na Slovensku. Zabezpečuje v celoslovenskej pôsobnosti komplexnú špecializovanú a nadštandardnú zdravotnú starostlivosť deťom s kožnými a pohlavnými chorobami vo veku 0 – 18 rokov a 364 dní. Pracovisko má k dispozícii 18 postelí, prevádzkuje 3 základné a 4 špecializované ambulancie a 3 laboratóriá. 

Personálne a prístrojové vybavenie pracoviska umožňuje poskytovať najnovšie diagnostické a liečebné postupy pre široké spektrum kožných ochorení akými sú:  atopická dermatitída a iné ekzémy, psoriáza, autoimunitné dermatózy a mnohé iné ochorenia. DDK je centrom pre sledovanie genodermatóz (geneticky podmienených kožných ochorení) a centrom pre biologickú liečbu psoriázy u detí. 

Ambulancia pre fototerapiu vďaka najmodernejšiemu prístrojovému vybaveniu poskytuje liečbu podľa súčasných trendov v oblasti fototerapie (celková, lokálna, balneo PUVA, UVB 311, lokálna a celková vysokodávková UVA 1). V roku 2012 na klinike otvorili novú ambulanciu pre vysokodávkovú fototerapiu. Nová celotelová UVA1 fototerapia je pre pacientov komfortná, ožarovanie už neabsolvujú jednotlivo po častiach, ale celotelovo. Prístroj emituje žiarenie o vysokej energii, čo výrazne skracuje dĺžku ošetrenia.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa dlhodobo zaoberá riešením otázok etiopatogenézy, diagnostiky a liečby civilizačných kožných chorôb, najmä atopickej dermatitídy (ktorá je na prvom mieste v počte ambulantne i ústavne liečených detí), alergických chorôb, urtikárií, liekových a potravinových alergií,  mykotických infekcií kože a geneticky podmienených chorôb kože.

V spolupráci s Ústavom patologickej anatómie LF UK sa podielame na hodnotení vzoriek kože po  histochemickom farbení, po použití monoklonových protilátok, klasickom farbení.

V spolupráci s Ústavom lekárskej fyziky a biofyziky pracovisko riešilo otázky elektrofyziologickej odpovede zdravej a chorej kože u detí.

V pregraduálnej výučbe zabezpečuje výučbu doktorského štúdia v odbore všeobecné lekárstvo v slovenskom a v anglickom jazyku.

V postgraduálnej výučbe zabezpečuje doktorandské štúdium, prípravu z  detskej dermatovenerológie, histopatológie, alergiológie a imunológie, fyzikálnej terapie, foto a fotochemoterapie pre kandiátov na atestáciu v odbore - dermatovenerológie, alergiológie, pediatrie a všeobecného lekárstva pre  celé Slovensko.

Pracovisko je akreditované MZ SR pre postgraduálnu výuku.

Ambulancie DDK

Dermatovenerologická ambulancia, 3. poschodie, blok D, č.: dverí 335, tel. č.: +421 2 59371573   

Dermatovenerologická ambulancia, 3 poschodie, blok D, č.: dverí 337, tel. č.: +421 2 59371713

Dermatovenerologická ambulancia, 3. poschodie, blok D, č. dverí.: 339, tel. č.: +421 2 59371200 

Špecializované ambulancie

Špecializovaná a dispenzárna ambulancia:
3. poschodie, blok D, č. dverí 334, 341, tel. č.: +421 2 59371, kl. 573, 200

Ambulancia fototerapie:
2. poschodie, blok E, č. dverí 264 – 266, tel. č.: +421 2 59371 535

Alergiologická ambulancia:
3. poschodie, blok D, č. dverí 334, tel. č.: +421 2 59371 573

Znamienková ambulancia:
2.poschodie, blok E, č. dverí 265, tel. č.: +421 2 59371 535

Laboratóriá DDK

Mykologické

Histopatologické

Alergiologické a testovacie