Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH

Charakteristika kliniky

Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH v Bratislave (KDO) predstavuje jediné pracovisko v Slovenskej republike špecializované na očné choroby detského veku.

Od svojho začiatku v roku 1991 činnosť kliniky každoročne narastá v kvalitatívnych i kvantitatívnych parametroch vo všetkých oblastiach jej činnosti: 

1/ liečebno-preventívnej

2/ pedagogickej

3/ vedecko-výskumnej a prednáškovo-publikačnej

Štruktúra kliniky

Na realizáciu svojich zámerov má klinika nateraz 2 všeobecné ambulancie a nasledovnú špecializovanú ambulantnú starostlivosť v podobe týchto ambulancií a poradní: glaukómová, strabologická, elektrofyziologická, cievno-metabolická, neonatologická, oftalmogenetická, onkologická, neurooftalmologická a ambulancia pre uveitídy.

Lôžková časť kliniky zahŕňa 9 izieb a kapacitou 15-tich stabilných lôžok pre deti s možnosťou hospitalizácie rodiča pri malých deťoch alebo deťoch so špeciálnymi potrebami. K dispozícii je aj izba pre rodiča s dieťaťom s nadštandardným vybavením.

Personálne obsadenie

doc. MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MHA

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika detskej oftalmológie
docent vysokej školy

prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika detskej oftalmológie
profesor vysokoškolský, univerzitný

MUDr. Monika Gromová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika detskej oftalmológie
odborný asistent vysokej školy

Adriana Nittnausová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika detskej oftalmológie
administratívny sekretár
[1]

Odborná činnosť kliniky

Liečebno-preventívna činnosť

Poskytuje sa deťom do 19 rokov a výnimočne dospelým s niektorými ochoreniami pretrvávajúcimi od detského veku (strabizmus, glaukóm, vrodené a dedičné chyby), s ktorými má pracovisko dlhoročné skúsenosti.

Pre detských pacientov vykonáva pracovisko diagnostiku, operačnú i konzervatívnu liečbu na vysokej úrovni, v súlade so svetovými pracoviskami. Spektrum chorôb zahŕňa všetky očné ochorenia. 

Práca kliniky sa skvalitňuje neustálym zavádzaním nových metód. Z posledného obdobia sú to:

Diagnostické metódy:

 • Špičkový OCT prístroj
 • Elektrofyziologické vyšetrovacie metódy
 • Strabologické vyšetrovacie metódy
 • Fundus kamera RetCam III, umožňujúca diagnostiku a fotodokumentáciu aj u ležiaceho pacienta a pacienta v celkovej anestézii
 • Tonometria s prístrojom I CARE, vhodná aj pre ležiacich pacientov a pacientov v celkovej anestézii
 • Spolupráca v molekulárnej genetike s Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV a naším genetickým oddelením
 • Nový ultrazvukový prístroj
 • Analyzátor predného segmentu
 • Rozšírenie skríningu ametropií a amblyopie  novým fotorefraktorom

Liečebné metódy:

 • Zvýšenie efektívnosti liečby ROP pomocou najnovších anti VEG faktorov.
 • Zavedenie intraarteriálnej a  intravitreálnej chemoterapie u nádorových ochorení oka
 • Nové operačné metódy s použitím implantátu Medpor do orbity.
 • Nové modifikácie operácií u strabologických syndrómov
 • Používanie implantátu Expres a Ahmed pri glaukóme
 • Ortoptické cvičenia s použitím stereotrenažéra

Pokračuje a skvalitňuje sa interdisciplinárna spolupráca najmä v oblasti:

 • metabolických vyšetrení s I. Detskou klinikou pri početných  enzymopatiách
 • konzultácie, skríning a včasná liečba retinopatie prematúrnych detí – v rámci i mimo NÚDCH
 • najnovšia metóda intraarteriálnej  kanylovej aplikácie cytostatík do a. ophthalmica v spolupráci s CINRE
 • spolupráca s Detskou očnou klinikou v Brne a Prahe

Okrem kompletnej a nadstavbovej liečebno - preventívnej starostlivosti v detskej oftalmológii poskytuje pracovisko naďalej i služby pre dospelú populáciu v oblasti:

 • elektrofyziologických vyšetrení 
 • oftalmogenetických konzultácií
 • operácií komplikovaných strabizmov, nystagmu a ptóz
 • riešení všetkých pacientov, ktorí dosiahli 18 rokov a vyžadujú dispenzarizáciu u nás

 

Príjem pacienta na ambulantné vyšetrenie alebo hospitalizáciu sa realizuje formou odoslania oftalmológom.

 

Pedagogická činnosť

- je druhou najdôležitejšou činnosťou kliniky.

V pregraduálnej výchove je to výučba oftalmológie pre našich i zahraničných poslucháčov LFUK  4-5 ročníka.

V rámci postgraduálnej činnosti tu absolvuje krátkodobé 1-týždňové, i dlhodobé  až 3-mesačné pobyty asi 13-16 lekárov ročne. Naše pracovisko v roku 2008 získalo oprávnenie k postgraduálnej výchove z oftalmológie v rámci LFUK a vykonáva špecializačné skúšky v spolupráci s Klinikou oftalmológie LFUK a UNB Bratislava. Taktiež kooperuje v predatestačnej príprave s Očnou klinikou SZU a UNB Bratislava.

Pravidelne organizujeme akreditované certifikované štúdium pre ortoptické sestry.

 

Vedecko-výskumná činnosť a prednáškovo-publikačná činnosť

Klinika rozvíja úspešnú spoluprácu aj so zahraničnými klinikami - Očnou klinikou v Brne, Prahe,  Varšave a Giessene.

Klinika detskej oftalmológie spolupracovala a spolupracuje na mnohých medzinárodných štúdiách - ako RAINBOW, RAINBOW – extension, FIREFLEYE a FIREFLEYE – extension o účinnosti a bezpečnosti intravitreálnej liečby retinopatie nedonosených detí, Dolphin a STAAR o účinnosti a bezpečnosti podávania zriedených koncentrácií Atropínu v liečbe myopie u detí. 

Od roku 2013 dodnes prebieha na klinike výskumný projekt na tému: Prevencia neonatálnych príčin slepoty s grantovou podporou financovanou MZ SR.

Terajšia  orientácia pracoviska je vo výskume na nasledovné diagnostické okruhy detskej oftalmológie, ktoré sú námetom projektov a  doktorandského štúdia: retinopatia nedonosených detí, strabizmus, glaukóm, dystrofie sietnice, kompenzácia slabozrakosti, ultrasonografická diagnostika, elektrofyziologická diagnostika, optická koherentná tomografia a zdokonaľovanie mnohých mikrochirurgických techník.

Každoročne sa lekári kliniky zúčastňujú na odborných podujatiach domáceho a zahraničného charakteru, odprednášajú spolu cca 40 prednášok, z toho 7 prezentácií v zahraničí, majú cca 6 publikácií a 10 SCI a SCOPUS citácií.

Klinika detskej oftalmológie organizuje odborné podujatia formou:

 • slovenských oftalmologických kongresov 2x ročne 

 • medzinárodné pedooftalmologické sympóziá s Českou oftalmologickou spoločnosťou striedavo v Litomyšli a Bratislave

Galéria

Vstupné priestory kliniky s bielymi dvermi
Foyer kliniky, na ktoré plynule nadväzujú čakárne
Ortoptická sestra vyšetruje dieťa na prístroji
Ortopticko-pleoptická ambulancia
Prístroj s dvomi posuvnými ramenami
Synoptofor