Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH

Charakteristika kliniky

Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH v Bratislave (KDOft) predstavuje jediné pracovisko v Slovenskej republike špecializované na očné choroby detského veku.

Od svojho začiatku v roku 1991 činnosť kliniky každoročne narastá v kvalitatívnych i kvantitatívnych parametroch vo všetkých oblastiach jej činnosti: 

1/ liečebno-preventívnej

2/ pedagogickej

3/ vedecko-výskumnej a prednáškovo-publikačnej

 

 

Štruktúra kliniky

Na realizáciu svojich zámerov má klinika nateraz 2 všeobecné ambulancie a nasledovnú špecializovanú ambulantnú starostlivosť v podobe týchto ambulancií a poradní: glaukómová, strabologická, elektrofyziologická, cievno-metabolická, neonatologická, oftalmogenetická, onkologická, neurooftalmologická a ambulancia pre uveitídy.

Lôžková časť kliniky zahŕňa 9 izieb a kapacitou 15-tich stabilných lôžok pre deti s možnosťou hospitalizácie rodiča pri malých deťoch alebo deťoch so špeciálnymi potrebami. K dispozícii je aj izba pre matky s nadštandardným vybavením.

 

 

Personálne obsadenie

doc. MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MHA

Lekárska fakulta, Klinika detskej oftalmológie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

Lekárska fakulta, Klinika detskej oftalmológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Monika Gromová, PhD.

Lekárska fakulta, Klinika detskej oftalmológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Veronika Chalupková

Lekárska fakulta, Klinika detskej oftalmológie
asistent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Adriana Nittnausová

Lekárska fakulta, Klinika detskej oftalmológie
administratívny sekretár

Odborná činnosť kliniky

Liečebno-preventívna činnosť

Poskytuje sa deťom do 19 rokov a výnimočne dospelým s niektorými ochoreniami pretrvávajúcimi od detského veku (strabizmus, glaukóm, vrodené a dedičné chyby), s ktorými má pracovisko dlhoročné skúsenosti.

Pre detských pacientov vykonáva pracovisko diagnostiku, operačnú i konzervatívnu liečbu porovnateľnú so svetovými pracoviskami podobného typu u spektra chorôb zahrnujúcich všetky očné ochorenia. 

 Práca kliniky sa skvalitňuje neustálym zavádzaním nových metód. Z posledného obdobia sú to:

- Diagnostické metódy:

 • OCT 
 • Elektrofyziologická vyšetrovňa
 • Strabologická vyšetrovňa
 • Fundus kamera RetCam II.
 • Tonometria s prístrojom I CARE a PULSAIR
 • Spolupráca v molekulárnej genetike s Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV a naším genet.odd
 • Nový echograf
 • Rozšírenie skríningu ametropií a amblyopie  novým fotorefraktorom
 • Zlepšená diagnostika  refrakcie retinoskopom na ambulancii i operačnom trakte
 • Indirektný videooftalmoskop.

 

- Liečebné metódy:

 • Zvýšenie efektívnosti liečby ROP pomocou najnovších anti VEG faktorov, konkrétne ranibuzumabu
 • Zavedenie intraarteriálnej a  intravitreálnej chemoterapie
 • Nové operačné metódy s použitím implantátu Medpor do orbity.
 • Nové modifikácie operácií u strabologických syndrómov
 • Používanie implantátu, Expres a Ahmed pri glaukóme
 • Zavádzanie zrakovej terapie s využitím tyflopéda

      

- Pokračuje a skvalitňuje sa  interdisciplinárna spolupráca najmä v oblasti

 • metabolických vyšetrení s I. Detskou klinikou pri početných  enzymopatiách
 • konzultácie, prevencie a skorej liečby retinopatie prematúrnych detí –vrámci i mimo DFNsP
 • najnovšej metódy intraarteriálnej  kanylovej aplikácie cytostatík v spolupráci s NUSCCH do a. ophthalmica
 • spolupráca s Detskou očnou klinikou v Brne a Prahe

  Okrem kompletnej a nadstavbovej liečebno - preventívnej starostlivosti v detskej oftalmológii poskytuje pracovisko naďalej i služby pre dospelú populáciu v oblasti:

 

 • elektrofyziologických vyšetrení 
 • oftalmogenetických konzultácií
 • operácií komplikovaných strabizmov, nystagmu a ptóz
 • riešení všetkých pacientov, ktorí dosiahli 18 rokov a vyžadujú dispenzarizáciu u nás.

  Príjem pacienta na ambulantné vyšetrenie alebo hospitalizáciu sa realizuje formou odoslania oftalmológom alebo pediatrom.

 

Pedagogická činnosť

- je druhou najdôležitejšou činnosťou kliniky.

V pregraduálnej výchove je to výučba oftalmológie pre našich i zahraničných poslucháčov LFUK  4-5 ročníka.

V rámci postgraduálnej činnosti tu absolvuje krátkodobé 1-týždňové, i dlhodobé - 3-mesačné pobyty asi 13-16 lekárov ročne. Naše pracovisko v roku 2008 získalo oprávnenie k postgraduálnej výchove z oftalmológie v rámci LFUK a vykonáva atestácie 2x ročne v spolupráci s Klinikou oftalmológie Ružinov. V oblasti oftalmológie je vypracovaná postgraduálna koncepcia,ktorá získala akreditáciu pre LFUK.

Taktiež prebieha akreditácia certifikovaného štúdia pre ortoptické sestry.

 

Vedecko-výskumná činnosť a prednáškovo-publikačná činnosť

Klinika rozvíja úspešnú spoluprácu aj so zahraničnými klinikami - Očnou klinikou v Brne, Warszave a Giessen.

Klinika detskej oftalmológie ukončila v roku 2009 prestížny projekt  firmy PHIZER - Panda Study A 6111137 na klinické škúšanie  ich preparátu ,Latanoprost´pri liečbe detského glaukómu. Na riešení sa zúčastnili prof. MUDr. Gerinec CSc. ako hlavný riešiteľ a MUDr. Bušányová PhD. ako spoluriešiteľ. Práca na projekte pokračuje opäť v inej forme od roku 2010 až  r. 2015.

Od roku 2013 dodnes prebieha na klinike výskumný projekt na tému: Prevencia neonatálnych príčin slepoty s grantovou podporou financovanou MZ SR.

Terajšia  orientácia pracoviska je vo výskume na nasledovné diagnostické okruhy detskej oftalmológie, ktoré sú námetom projektov a  doktorandského štúdia: retinopatia nedonosených detí, strabizmus, glaukóm, dystrofie sietnice kompenzácia slabozrakosti, ultrasonografická diagnostika, elektrofyziologická diagnostika, optická koherentná tomografia a zdokonaľovanie  mnohých mikrochirurgických techník.

 

Každoročne sa doktori kliniky zúčastňujú na odborných podujatiach domáceho a zahraničného charakteru, odprednášajú spolu cca 33 prednášok, z toho 7 prezentácií v zahraničí, majú cca 6 publikácií a 10 SCI a SCOPUS citácií.

 

Klinika detskej oftalmológie organizuje odborné podujatia formou:

 • slovenských oftalmologických kongresov 2x ročne 

 • medzinárodné pedooftalmologické sympóziá s Českou oftalmologickou spoločnosťou striedavo v Litomyšli a Bratislave.