Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH

Charakteristika kliniky

Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH v Bratislave (KDOft) predstavuje jediné pracovisko v Slovenskej republike špecializované na očné choroby detského veku.

Od svojho začiatku v roku 1991 činnosť kliniky každoročne narastá v kvalitatívnych i kvantitatívnych parametroch vo všetkých oblastiach jej činnosti: 

1/ liečebno-preventívnej

2/ pedagogickej

3/ vedecko-výskumnej a prednáškovo-publikačnej

Štruktúra kliniky

Na realizáciu svojich zámerov má klinika nateraz 2 všeobecné ambulancie a nasledovnú špecializovanú ambulantnú starostlivosť v podobe týchto ambulancií a poradní: glaukómová, strabologická, elektrofyziologická, cievno-metabolická, neonatologická, oftalmogenetická, onkologická, neurooftalmologická a ambulancia pre uveitídy.

Lôžková časť kliniky zahŕňa 9 izieb a kapacitou 15-tich stabilných lôžok pre deti s možnosťou hospitalizácie rodiča pri malých deťoch alebo deťoch so špeciálnymi potrebami. K dispozícii je aj izba pre rodiča s dieťatom s nadštandardným vybavením.

Personálne obsadenie

doc. MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MHA

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika detskej oftalmológie
docent vysokej školy, univerzity

prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika detskej oftalmológie
profesor vysokoškolský, univerzitný

MUDr. Monika Gromová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika detskej oftalmológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Veronika Chalupková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika detskej oftalmológie
asistent vysokej školy, univerzity

Adriana Nittnausová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika detskej oftalmológie
administratívny sekretár
[1]

Odborná činnosť kliniky

Liečebno-preventívna činnosť

Poskytuje sa deťom do 19 rokov a výnimočne dospelým s niektorými ochoreniami pretrvávajúcimi od detského veku (strabizmus, glaukóm, vrodené a dedičné chyby), s ktorými má pracovisko dlhoročné skúsenosti.

Pre detských pacientov vykonáva pracovisko diagnostiku, operačnú i konzervatívnu liečbu porovnateľnú so svetovými pracoviskami podobného typu u spektra chorôb zahrnujúcich všetky očné ochorenia. 

 Práca kliniky sa skvalitňuje neustálym zavádzaním nových metód. Z posledného obdobia sú to:

- Diagnostické metódy:

 • OCT 
 • Elektrofyziologická vyšetrovňa
 • Strabologická vyšetrovňa
 • Fundus kamera RetCam II.
 • Tonometria s prístrojom I CARE a PULSAIR
 • Spolupráca v molekulárnej genetike s Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV a naším genet.odd
 • Nový echograf
 • Rozšírenie skríningu ametropií a amblyopie  novým fotorefraktorom
 • Zlepšená diagnostika  refrakcie retinoskopom na ambulancii i operačnom trakte
 • Indirektný videooftalmoskop.

 

- Liečebné metódy:

 • Zvýšenie efektívnosti liečby ROP pomocou najnovších anti VEG faktorov, konkrétne ranibuzumabu
 • Zavedenie intraarteriálnej a  intravitreálnej chemoterapie
 • Nové operačné metódy s použitím implantátu Medpor do orbity.
 • Nové modifikácie operácií u strabologických syndrómov
 • Používanie implantátu, Expres a Ahmed pri glaukóme
 • Zavádzanie zrakovej terapie s využitím tyflopéda

      

- Pokračuje a skvalitňuje sa  interdisciplinárna spolupráca najmä v oblasti

 • metabolických vyšetrení s I. Detskou klinikou pri početných  enzymopatiách
 • konzultácie, prevencie a skorej liečby retinopatie prematúrnych detí –vrámci i mimo DFNsP
 • najnovšej metódy intraarteriálnej  kanylovej aplikácie cytostatík v spolupráci s NUSCCH do a. ophthalmica
 • spolupráca s Detskou očnou klinikou v Brne a Prahe

  Okrem kompletnej a nadstavbovej liečebno - preventívnej starostlivosti v detskej oftalmológii poskytuje pracovisko naďalej i služby pre dospelú populáciu v oblasti:

 

 • elektrofyziologických vyšetrení 
 • oftalmogenetických konzultácií
 • operácií komplikovaných strabizmov, nystagmu a ptóz
 • riešení všetkých pacientov, ktorí dosiahli 18 rokov a vyžadujú dispenzarizáciu u nás.

  Príjem pacienta na ambulantné vyšetrenie alebo hospitalizáciu sa realizuje formou odoslania oftalmológom alebo pediatrom.

 

Pedagogická činnosť

- je druhou najdôležitejšou činnosťou kliniky.

V pregraduálnej výchove je to výučba oftalmológie pre našich i zahraničných poslucháčov LFUK  4-5 ročníka.

V rámci postgraduálnej činnosti tu absolvuje krátkodobé 1-týždňové, i dlhodobé - 3-mesačné pobyty asi 13-16 lekárov ročne. Naše pracovisko v roku 2008 získalo oprávnenie k postgraduálnej výchove z oftalmológie v rámci LFUK a vykonáva atestácie 2x ročne v spolupráci s Klinikou oftalmológie Ružinov. V oblasti oftalmológie je vypracovaná postgraduálna koncepcia,ktorá získala akreditáciu pre LFUK.

Taktiež prebieha akreditácia certifikovaného štúdia pre ortoptické sestry.

 

Vedecko-výskumná činnosť a prednáškovo-publikačná činnosť

Klinika rozvíja úspešnú spoluprácu aj so zahraničnými klinikami - Očnou klinikou v Brne, Warszave a Giessen.

Klinika detskej oftalmológie ukončila v roku 2009 prestížny projekt  firmy PHIZER - Panda Study A 6111137 na klinické škúšanie  ich preparátu ,Latanoprost´pri liečbe detského glaukómu. Na riešení sa zúčastnili prof. MUDr. Gerinec CSc. ako hlavný riešiteľ a MUDr. Bušányová PhD. ako spoluriešiteľ. Práca na projekte pokračuje opäť v inej forme od roku 2010 až  r. 2015.

Od roku 2013 dodnes prebieha na klinike výskumný projekt na tému: Prevencia neonatálnych príčin slepoty s grantovou podporou financovanou MZ SR.

Terajšia  orientácia pracoviska je vo výskume na nasledovné diagnostické okruhy detskej oftalmológie, ktoré sú námetom projektov a  doktorandského štúdia: retinopatia nedonosených detí, strabizmus, glaukóm, dystrofie sietnice kompenzácia slabozrakosti, ultrasonografická diagnostika, elektrofyziologická diagnostika, optická koherentná tomografia a zdokonaľovanie  mnohých mikrochirurgických techník.

 

Každoročne sa doktori kliniky zúčastňujú na odborných podujatiach domáceho a zahraničného charakteru, odprednášajú spolu cca 33 prednášok, z toho 7 prezentácií v zahraničí, majú cca 6 publikácií a 10 SCI a SCOPUS citácií.

 

Klinika detskej oftalmológie organizuje odborné podujatia formou:

 • slovenských oftalmologických kongresov 2x ročne 

 • medzinárodné pedooftalmologické sympóziá s Českou oftalmologickou spoločnosťou striedavo v Litomyšli a Bratislave. 

Galéria

Vstupné priestory kliniky s bielymi dvermi
Foyer kliniky, na ktoré plynule nadväzujú čakárne
Ortoptická sestra vyšetruje dieťa na prístroji
Ortopticko-pleoptická ambulancia
Prístroj s dvomi posuvnými ramenami
Synoptofor