Neurochirurgická klinika LF UK a UNB

O nás

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Neurochirurgická klinika LFUK a UNB je najstaršou klinikou neurochirurgie na Slovensku, ktorá sa počas 55 rokov svojej existencie stala pracoviskom medzinárodného významu. V súčasnosti ponúka široké spektrum neurochirurgických výkonov, vrátane vysoko komplikovaných operácií vyžadujúcich multiodborovú spoluprácu so špičkovými anestéziológmi, neurológmi, logopédmi, rádiológmi, endokrinológmi a ďalšími odborníkmi. O kontinuálnej kvalite poskytovanej neurochirurgickej starostlivosti svedčí aj fakt, že výsledky liečby pacientov na Neurochirurgickej klinike LF UK a UNB boli opakovane publikované v najvýznamnejších svetových časopisoch, ako aj vo viacerých kapitolách v knižných publikáciách vydaných v najvýznamnejších svetových vydavateľstvách. 

 

Implementácia moderných postupov

Na klinike bolo postupne zavedených množstvo diagnostických a operačných techník. Implementovaná bola komplexná mikrochirurgia nádorových a cievnych ochorení všetkých oblastí mozgu, vrátane operácií vo funkčne dôležitých (elokventných) oblastiach, operácií lézií v mozgovom kmeni, operácií hypotalamu a hypofýzy, epileptochirurgie, operácií  v mozgových komorách a v hlbokých štruktúrach mozgu, operácií aneuryziem, artériovenóznych a kavernóznych malformácií. Už v r. 2003 bola zavedená technika operácii mozgu pri vedomí, pričom v tejto operačnej technike je klinika v súčasnosti prominentným pracoviskom v rámci bývalého Československa. Implementované bolo aj široké spektrum spinálnych výkonov - okrem operácií degeneratívnych ochorení chrbtice sa na klinike dlhodobo vykonávajú aj náročné operácie intradurálnych nádorov, vrátane nádorov miechy. Okrem mikrochirurgickej techniky je často využívaná aj endoskopická technika, operačné techniky s využitím fluorescenčného zobrazenia, ako aj najmodernejších navigovaných 3D-ultrazvukových prístrojov.

 

Vývoj vlastných metodík 

Okrem implementácie techník vyvinutých v zahraničí boli lekármi z Neurochirurgickej kliniky LFUK a UNB vyvinuté aj vlastné terapeutické postupy, ktoré naopak vo viacerých prípadoch prebrali významné zahraničné centrá. Napríklad, vypracovaná bola medzinárodne prioritná klasifikácia kraniofaryngeómov umožňujúca zvolenie optimálneho prístupu s cieľom maximálneho možného a bezpečného odstránenia týchto nádorov. Zavedená bola vlastná metodika potlačenia ultrazvukových artefaktov pomocou miniatúrnej ultrazvukovej sondy.  Vyvinutá bola nová technika intraoperačnej identifikácie hlbokých perforujúcich tepienok pomocou 3D-ultrazvukového zobrazenia, ktorá umožňuje bezpečnejšie odstraňovanie hlboko uložených nádorov mozgu - za túto metodiku získal multidisciplinárny neurologicko-anestéziologicko-neurochirurgický tím Nemocnice Ak. L. Dérera najvyššie vedecké ocenenie v SR -  Cenu za vedu a techniku 2017.  Všetky vyššie uvedené metódy boli publikované vo významných karentovaných časopisoch a mnohokrát citované.

 

Aktuálna vedecko-výskumná činnosť

Na klinike v súčasnosti prebiehajú viaceré významné štúdie prioritné aj z medzinárodného hľadiska. V spolupráci s univerzitnými klinikami v nórskom Trondheime, talianskom Miláne, a nemeckými uni-klinikami v Ulme a Marburgu   prebieha výskum použitia novovyvinutej sonografickej tekutiny, ktorá významným spôsobom zlepšuje kvalitu intraoperačného ultrazvukového zobrazenia mozgu od ktorého sa očakáva okrem zvýšenia bezpečnosti aj zlepšenie rozsahu resekcie nádorov mozgu. Na klinike sa tiež realizuje ďalší výskum intraoperačného zobrazenia mimoriadne dôležitých perforujúcich drobných tepienok pomocou power-Doppler módu 3D-sonografie. Nedávno bol schválený bol nový dôležitý grant - súčasť prioritného výskumu v oblasti epileptochirurgie. V procese metodického spracovania sú ďalšie tri výskumné úlohy, konkrétne  v oblasti operácií hypofýzy, chrbtice a aneuryziem mozgu.

 

Pedagogická činnosť

Klinika dlhoročne pôsobí ako základné výučbové pracovisko Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, ako aj špecializačného štúdia. Medici, doktorandi, ako aj lekári v špecializačnej príprave sú kontinuálne oboznamovaní s metódami modernej diagnostky a liečby v odbore neurochirurgia, s akcentáciou medicíny založenej na dôkazoch.

V roku 2022 na Neurochirurgickej klinike LF UK  a UNB získali titul PhD. dvaja doktorandi pod vedením školiteľa našej kliniky, a piati lekári u nás úspešne ukončili špecializačné štúdium.  

 

Personálne a materiálne zázemie kliniky

Na klinike pôsobí 11 atestovaných neurochirurgov (z toho dvaja profesori LF UK a jeden docent LF UK )  a 5 lekárov v špecializačnej príprave; množstvo skúsených sestier-špecialistiek, praktických sestier-asistentiek, sanitárov a pomocných zdravotníckych v zdravotníctve   

Klinika disponuje 58 lôžkami, z toho šesť lôžok je na Jednotke intenzívnej starostlivosti (pravidelne liečení aj pacienti na UPV) a štyri lôžka na Jednotke intermediálnej starostlivosti a 48 lôžok na samostatnom mužskom a samostatnom ženskom oddelení.  

Klinika má k dispozícii tri operačné sály - vybavenie: tri operačné mikroskopy; tri prístroje pre neuronavigáciu umožňujúce navigovanú 3D-sonografiu; dva moderné 2D ultrazvukové prístroje; neurochirurgický endoskop; prístroj na priamo elektrickú stimuláciu, registráciu EMG a evokovaných potenciálov; ultrazvuková odsávačka; peroperačný RTG prístroj s C ramenom

Aktuálne riešené granty a klinické výskumy

Aktuálne riešené projekty na klinike


Názov projektu:
Lokalizácia epileptogénnej zóny na základe inovatívnych metód spracovania elektroencefalografického signálu a NIRS (near infrared spectroscopy) v resektívnej epileptochirurgii u farmakorezistentnej epilepsie asociovanej s mozgovými tumormi, cievnymi malformáciami a malformáciami kortikálneho vývoja, a farmakorezistentnej epilepsie bez preukázaných mozgových lézií.
Číslo projektu PROMEGA 09/202
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Andrej Šteňo PHd., MPH
Spoluriešitelia v projekte:
 prof. MUDr. Juraj Šteňo DrSc., prof. MUDr. Viktor Matejčík CSc., doc. MUDr. Gabriela Timárová PhD., MUDr. Paulína Ondrušová
Obdobie riešenia: 2023


Názov projektu: Systémová verejná výskumná infraštruktúra-biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia
Spoluriešiteľ v projekte: doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH
Projekt financovaný z : Výskumná agentúra
Číslo projektu:313011AFG5
Obdobie riešenia: 2020-2023

 

Aktuálne prebiehajúce klinické štúdie na klinike

 

Klinické skúšanie:

Intraoperačné ultrazvukové zobrazovanie mozgových nádorov s použitím tekutiny SonoClear, s obdobnou akustickou impedanciou ako mozgové tkanivo, protokol ACF-03

Multicentrická medzinárodná štúdia zaoberajúca sa významným zlepšením ultrazvukového zobrazenia počas operácií gliómov mozgu (medzinárodná spolupráca s univerzitami v Trondheime, Miláne, Ulme a Marburgu)
Zodpovedný riešiteľ za pracovisko:  doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH
spoluriešitelia: MUDr. D. Toma, MUDr. J. Buvala

 

Klinické štúdie: 

Porovnanie predoperačného zobrazenia lentikulostriátových artérií 3-teslovou magnetickou rezonanciou s ich intraoperačným zobrazením navigovanou intraoperačnou 3D-sonografiou

Prospektívna štúdia zaoberajúca sa zásadným zvýšením bezpečnosti operácií gliómov inzuly (spolupráca s II. Neurologickou klinikou LF UK a UNB, Klinikou anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU a UNB, a pracoviskom Dr. Magnet s.r.o.). Základný výskum predchádzajúci tejto štúdii bol ocenený najvýznamnejším vedeckým ocenením v SR Cenou za vedu a techniku 2017

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH

Spoluriešitelia: MUDr. J. Buvala, MUDr. V. Babková, MUDr. B. Hrebeňárová,  MUDr.  M. Jezberová, MUDr. V. Belan, PhD

 

Korelácia konzistencie a krvácavosti tkaniva intrakraniálnych meningeómov s ich predoperačným zobrazením magnetickou rezonanciou

Prospektívna štúdia zaoberajúca sa skvalitnením predoperačnej prípravy resekcií intrakraniálnych meningeómov (spolupráca s pracoviskom Dr. Magnet s.r.o.)

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH

Spoluriešitelia: MUDr. A. Lysak,  MUDr.  A. Kiss., MUDr. D. Toma, MUDr. M. Jezberová, MUDr. V. Belan, PhD.

 

 

Publikácie z nášho pracoviska

 

Publikácie v databáze MEDLINE prístupné rozhraním PubMed za posledných 10 rokov:

Navigated 3D-ultrasound power Doppler and visualization of lenticulostriate arteries during resections of insular gliomas. Šteňo A et al. Brain Spine. 2022

Hemispheric infiltrative grade II gliomas in adults: association of residual tumour volume and extent of tumour resection with malignant transformation. Kiss A et al. Bratisl Lek Listy. 2022

How I do it: optic canal unroofing in surgery for tuberculum sellae meningiomas with compression of the optic nerve. Kozák J et al. Acta Neurochir. 2022

Current Limitations of Intraoperative Ultrasound in Brain Tumor Surgery. Šteňo A et al. Front Oncol. 2021

Hemorrhagic Epidermoid Cyst in Cerebellar Vermis: Case Report and Review of the Literature. Kozák J et al. J Neurol Surg Rep. 2021

Large Residual Pilocytic Astrocytoma After Failed Ultrasound-Guided Resection: Intraoperative Ultrasound Limitations Require Special Attention. Šteňo A et al. World Neurosurg. 2021

Current occurence of intraspinal intradural and extradural communicating branches in the spinal canal. Matejcik V et al. Bratisl Lek Listy. 2019

Neurenteric cysts, incidence and surgical treatment. Kozak J et al. Bratisl Lek Listy. 2019

Navigated 3D-ultrasound versus conventional neuronavigation during awake resections of eloquent low-grade gliomas: a comparative study at a single institution. Šteňo A et al. Acta Neurochir. 2018

Intraspinal intradural variations of nerve roots. Matejčík V et al. Surg Radiol Anat. 2017

Late-onset jaw and teeth pain mimicking trigeminal neuralgia associated with chronic vagal nerve stimulation: case series and review of the literature. Timarova G, Šteňo A. BMC Neurol. 2017

Prevalent placement error of deep brain stimulation electrode in movement disorders (technical considerations). Kloc M et al. Bratisl Lek Listy. 2017

Intraspinal extradural variations of nerve roots. Matejčík V et al. Ann Anat. 2017

Letter to the Editor: Identification of residual glioma using ultrasound miniprobes. Šteňo A et al. J. Neurosurg Focus. 2016

Visualization of lenticulostriate arteries during insular low-grade glioma surgeries by navigated 3D ultrasound power Doppler: technical note. Šteňo A et al. J Neurosurg. 2016

Intraoperative ultrasound in low-grade glioma surgery. Šteňo A et al. Clin Neurol Neurosurg. 2015

Direct electrical stimulation of the optic radiation in patients with covered eyes. Šteňo A et al. Neurosurg Rev. 2014

Nonfunctioning pituitary adenomas: association of Ki-67 and HMGA-1 labeling indices with residual tumor growth. Šteňo A et al. Acta Neurochir. 2014

Recurrent craniopharyngiomas in children and adults: long-term recurrence rate and management. Šteňo J et al. Acta Neurochir. 2014

Craniopharyngiomas and the hypothalamus. Šteňo J et al. J Neurosurg. 2013

Surgical treatment of nervus pudendus. Matejcik V. et al. Bratisl Lek Listy. 2013

Navigated three-dimensional intraoperative ultrasound-guided awake resection of low-grade glioma partially infiltrating optic radiation. Šteňo A et al. Acta Neurochir. 2012

 

 

Zoznam doktorandov a diplomantov

Aktuálny zoznam doktorandov 

 

Školiteľ doc. MUDr. Andrej Šteňo PhD., MPH:

MUDr. Alexander Lysak 
Téma: Korelácia predoperačných zobrazovacích vyšetrení meningiómov s ich resekabilitou

MUDr. Jankovič Peter 
Téma: Význam 4D CTA angiografie s EKG fázovaním v sledovaní neprasknutých aneuryziem mozgových tepien: potenciál odhaľovania rizikových pacientov

MUDr. Adrián Kiss 
Téma: Možnosti využitia sonografie v spinálnej chirurgii

MUDr. Dávid Toma
Téma: Korelácia predoperačného a pooperačného zobrazenia normálnych a patologických štruktúr mozgu magnetickou rezonanciou s ich intraoperačným zobrazením pomocou navigovaného 3D ultrazvuku 

MUDr. Paulína Ondrušová                                                                                    Téma: Analýza epileptogénnej aktivity počas operácií mozgových lézií vykonávaných u pacientov pri vedomí

 

Školiteľ prof. MUDr. Viktor Matejčík CSc: 

MUDr. Alexander Pavlík 
Téma: Možnosti predikcie spontánnej resorbcie extrúzií medzistavcových diskov lumbosakrálnej chrbtice pomocou vyšetrenia MR.

 

Aktuálny zoznam diplomantov

Hamid Ur Rahman Himat - školiteľ - MUDr. M. Novotný, PhD., MPH

Lukáš Kozinka - školiteľ - MUDr. M. Novotný, PhD., MPH

 

 

Operačné výkony

CHIRURGIA MOZGU - mikrochirurgia nádorových a cievnych ochorení mozgu v celom rozsahu, vrátane operácii mozgu v elokventných zónach (vrátane operácií mozgu pri vedomí pacientov - intraoperačná spolupráca s neuroanesteziológmi, neurofyziológmi a logopédmi, perioperačná spolupráca s neurorádiológmi a psychológmi), operácií nádorov a cievnych lézií mozgových komôr a mozgového kmeňa s využitím mikroskopu aj endoskopu. Stereotaktická neurochirurgia, operácie hydrocefalu a ďalšie vrodené patológie. 

V režime 24/7 akútne operácie kraniocerebrálnych poranení, ako aj chirurgia intrakraniálnych prípadne intraspinálnych krvácaní za stálej prítomnosti atestovaného neurochirurga.

 

CHIRURGIA LEBKOVEJ SPODINY - chirurgia lebkovej spodiny vrátane transnazálnych (samostatne) a transorálnych (v spolupráci s ORL) prístupov. Komplexná chirurgia selárnej oblasti vrátene adenómov hypofýzy (všetkých veľkostí vrátane pikoadenómov a gigantických adenómov), kraniofaryngeómov a ďalších selármych lézií. Rekonštrukcie komplikovaných poranení lebkovej spodiny samostatne ako aj v spolupráci s maxilofaciálnymi chirurgami. Chirurgia nádorov orbity- samostatne ako aj v spolupráci s oftalmológmi.

 

SPINÁLNA CHIRURGIA A SPONDYLOCHIRURGIA - operácie nádorových a cievnych lézií miechy s elektrofyziologickým neuromonitoringom, operácie extradurálnych a intradurálnych extramedulárnych tumorov. Operácie degeneratívnych ochorení chrbtice vrátane náhrad tiel stavcov a medzistavcových platničiek, mikrodiskektómií, inštrumentovaných výkonov, spinálnych výkonov  s využitím intraoperačného ultrazvuku atď.  

História

Moderná chirurgia na území Slovenska a Bratislavy sa začína v roku 1919 príchodom prof. Stanislava Kostlivého (1877 - 1947) do Bratislavy a založením 1. chirurgickej kliniky UK. Prof. Kostlivý robil aj neurochirurgické zákroky: 1921 - operácia hypofýzy, 1922 - kraniotómia, 1923 - operácia v PCU. Žiakom profesora Kostlivého a skutočným zakladateľom neurochirurgie na Slovensku bol doc. Jozef Žucha (1909 - 1964). Od 1939 roku po deportácii pôsobil na Slovensku.

Jeho súčasníkmi, chirurgmi - pracujúcimi aj v neurochirurgii boli na území Slovenska Andrej Kukura (1912 - 1938), pôsobil v Bratislave, Trnave, Bojniciach a Martine a Štefan Kukura (1914 - 1984) pôsobil v Michalovciach.

Prof. Žucha po pobytoch v Štokholme, Berlíne a Budapešti založil z poverenia prof. Kostlivého v. r. 1941 oddelenie detskej chirurgie, ktoré sa v roku 1946 mení na oddelenie detskej a nervovej chirurgie (1. pracovisko NCH na území Československa) a v roku 1953 na Univerzitnú kliniku detskej a nervovej chirurgie na Lazaretskej ulici.

V rokoch 1941 - 56 urobil doc. Žucha 3626 neurochirurgických zákrokov.

V roku 1957 zorganizoval medzinárodné neurochirurgické sympózium. Bol autorom 103 odborných článkov. V 50-tych rokoch bol za svoje názory politicky perzekvovaný a diskreditovaný. V roku 1962 v ústraní a v provizórnych podmienkach viedol neurochirurgické oddelenie KÚNZ na Pionierskej ulici v Bratislave. Odtiaľ, napriek politickej nevôli, organizoval formovanie neurochirurgickej kliniky v novobudovanej FNsP na Kramároch. Jej otvorenia sa však nedožil, zomrel 10. februára 1964.

V rokoch 1967/68 otvorili v novej NsP na Kramároch Neurochirurgickú kliniku LF UK; jej prednostom sa stal prof. Pavel Nádvorník. Vo svojej funkcii pôsobil do roku 1986, kedy na jeho miesto nastúpil doc. Július Fröhlich, pôsobiaci vo vedení pracoviska do roku 1990. Od roku 1990 sa stal prednostom kliniky prof. Juraj Šteňo, ktorý pôsobil vo funkcii prednostu kliniky do roku 2017. V roku 2017 sa po úspešnom absolvovaní výberového konania stal prednostom kliniky doc. Andrej Šteňo. 

Pracovisko sa od svojich počiatkov postupne stalo vrcholovým pracoviskom na území Slovenská a dlhé roky drží krok s poprednými neurochirurgickými univerzitnými klinikami v Európe a vo svete.

Nadácia

Nadácia:NEUROCHIRURGIA ĽUĎOM, občianske združenie

IČO : 42 12 87 14

Sídlo:

Neurochirurgická klinika LFUK a UNB

Nemocnica akad. L. Dérera

Limbová ul. č. 5

833 05 Bratislava 37

IBAN : SK16 7500 0000 0040 2993 4016

BBAN: 4029934016
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
Kód banky: 7500

Jednotka klinického výskumu v oblasti neurovied

 

Podľa Vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty č. 3/2017 - Rozhodnutie dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave o zriadení špecializovaného pracoviska Neurochirurgickej kliniky LF UK a UN Bratislava „Jednotka klinického výskumu v oblasti neurovied“,

a v súlade s článkom 13, ods. 8) Štatútu LF UK v Bratislave a po následnom prerokovaní v Akademickom senáte LF UK dňa 19.4.2017 sa s účinnosťou od 1.5.2017 zriadilo špecializované pracovisko Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava s názvom "Jednotka klinického výskumu v oblasti neurovied" (JKV)


Vedúci JKV: 

prof. MUDr. Viktor Matejčík, CSc.

 

Pracovníci JKV

profesori: 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.  
odbor Chirurgia

prof. MUDr. Viktor Matejčík, CSc.
odbor Chirurgia

dokumentaristka JKV:                             

Klaudia Mlázovská

Kontakt JKV
tel. 02 5954 2532                                          klaudia.mlazovska@fmed.uniba.sk

 

Ciele JKV: 

komplexné zastrešenie vedecko-výskumnej činnosti NCHK;

zabezpečenie interdisciplinárnej spolupráce NCHK s pracoviskami LFUK, ďalšími vedecko-výskumnými pracoviskami Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej akadémie vied a zahraničnými pracoviskami;

zdokonalenie intraoperačného zobrazenia mozgu a miechy v nadväznosti na vedecko-výskumnú činnosť v tejto oblasti a vyvinutím nových techník zobrazenia;

vytvorenie databázy záznamov intraoperačných sonografických vyšetrení mozgu a miechy, v prípade dostupnosti intraoperačnej magnetickej rezonancie (iMR) realizácia databázy iMR vyšetrení;

vytvorenie prospektívne vedených databáz klinických údajov o pacientoch liečených na NCHK;

príprava a realizácia prospektívnych a retrospektívnych klinických štúdií s využitím novovytvorených databáz;

účasť na medzinárodných multicentrických štúdiách v spolupráci s významnými zahraničnými pracoviskami;

personalizácia liečby na základe vedecko-výskumnej činnosti NCHK s dôrazom na personalizáciu nádorov centrálnej nervovej sústavy podľa výsledkov ich genotypizácie a vyšetrení biomarkerov;

vypracovanie najbezpečnejších chirurgických prístupov a optimalizácia mikrochirurgickej liečby na základe analýzy vlastných výsledkov s dôrazom na operácie v elokventných oblastiach mozgu realizovaných s využitím operovania pri vedomí a/alebo elektrofyziologického neuromonitoringu, na cievnu neurochirurgiu, chirurgiu lebkovej spodiny a chirurgiu funkčných ochorení mozgu.

 

JKV využíva priestory Neurochirurgickej kliniky LF UK a nezakladá požiadavky na rozpočet LF UK.