Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, a.s.

Sídlo: Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Prednostka kliniky: doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.

Tel.: +421 2 59320431, e-mail: juraj.madaric@nusch.sk

 

Sekretariát kliniky: Mgr. Marta Hartonová

Tel.: +421 2 59320566, e-mail: marta.hartonova@nusch.sk

 

Odborní asistenti:

MUDr. Ľubomír Fľak, PhD., tel.: +421 2 59320430, e-mail: lubomir.flaknusch.sk

 

Asistenti:

MUDr. Petr Vařejka,  tel.: +421 2 59320298, e-mail: petr.varejkanusch.sk

MUDr. Andrej Džupina,  tel.: +421 2 59320513, e-mail: andrej.dzupinanusch.sk

MUDr. Miroslav Širila,  tel.: +421 2 59320294, e-mail: miroslav.sirila@nusch.sk

MUDr. Karina Hlubocká,  tel.: +421 2 59320516, e-mail: karina.hlubockanusch.sk

MUDr. Katarína Káčerová,  tel.: +421 2 59320513, e-mail: katarina.kacerovanusch.sk

 

Interní doktorandi:

MUDr. Salim Miroslav Mohamad

MUDr. Michaela Dišeková

 

Externí doktorandi:  

MUDr. Jana Vašková

 

 

O pracovisku

Klinika angiológie LFUK a NÚSCH, a.s. vznikla 01.01.2020 v kooperácii Lekárskej fakulty UK a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb. Podieľa sa na pregraduálnej príprave študentov medicíny v odbore vnútorné lekárstvo so zameraním na cievne ochorenia, je akreditovaným pracoviskom pre postgraduálnu výučbu v špecializovanom odbore angiológia/vaskulárna medicína a od roku 2023 je akreditovaným pracoviskom pre prípravu v certifikovanej pracovnej činnosti Intervenčná angiológia.

Špecializácia pracoviska:

Zdravotnícka báza kliniky na Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb pozostáva zo špecializovaných pracovísk poskytujúcich komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s ochoreniami cievneho systému.

Klinika disponuje 28 lôžkami vrátane 6 monitorovaných lôžok Oddelenia intenzívnej angiológie kde je sústredená starostlivosť o vaskulárnych pacientov s potrebou intenzívneho monitoringu. Pracovníci Kliniky angiológie zabezpečujú chod príjmovej a konziliárnej angiologickej ambulancie NÚSCH, ktoré poskytujú konziliárne angiologické služby v rámci celej SR. Nosnou časťou neinvazívnej diagnostiky sú popri iných metodikách predovšetkým duplexná sonografia arteriálneho a venózneho systému v spolupráci s rádiologickým oddelením CT angiografia a MR angiografia. V rámci Oddelenia intervenčnej angiológie poskytujeme minimálne invazívne endovaskulárne diagnostické a liečebné výkony na aorte a periférnych cievach v ich kompletnom spektre.

Hlavnou náplňou je liečba a starostlivosť o pacientov indikovaných na endovaskulárne diagnostické a liečebné výkony. Dominantné oblasti činnosti sú končatinová ischémia (akútna, chronická i kritická), ochorenia aorty (akútne aortálne syndrómy, aneuryzmy hrudnej a brušnej aorty), prevencia a liečba cerebrálnej ischémie (stenting karotických a vertebrálnych artérií), renovaskulárna artériová hypertenzia, hlboká žilová trombóza vrátane extenzívnej HŽT indikovanej na intervenčné riešenie a preventívna implantácia kaválnych filtrov, mezenteriálna ischémia, endovaskulárna liečba viscerálnych aneuryziem, endovenózna liečba varixov.

Medzi prioritné oblasti klinického výskumu v súčasnosti patria inovatívna bunková liečba u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou bez možnosti revaskularizácie, renálna sympatiková denervácia u pacientov s rezistentnou primárnou artériovou hypertenziou, ako aj výskum v oblasti aterosklerózy.

Spolupráca s významnými medzinárodnými inštitúciami a pracoviskami

Spolupráca s významnými medzinárodnými inštitúciami a pracoviskami:

-          European Society of Vascular Medicine

-          Česká angiologická společnost

-          II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN, Praha

-          Klinik fűr Angiologie, Leipzig

-          Cardiovascular Center Aalst, Belgicko