Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OÚSA

Informácie ohľadom spôsobu výučby AR 2022/2023

Vážení medici,

dovoľujeme si Vás informovať, že stáže, semináre, predštátnicová prax a Povinne voliteľný predmet - Vybrané kapitoly z onkologickej chirurgie budú prebiehať prezenčne.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť medikov 4. ročníka VL a GM na zaradenie simulačného centa do rozvrhu, ktoré bude prebiehať v priestoroch Lekárskej fakulty na Moskovskej ulici. V rozvrhu je táto stáž v simulačnom centre farebne vyznačená.

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie vzhľadom na ochorenie Covid a nariadenia z dekanátu Vás o prípadnej zmene spôsobu výučby budeme včas informovať.

Ďakujeme

Stáže na chirurgických klinikách

Vážení medici 4. ročníka,

dovoľujeme si Vás informovať o začiatku stáží na chirurgických klinikách.

Stáže začínajú o 8:00 hod.

Ďakujeme

Zóna LF UK (Informácie pre študentov)

Zóna  LF UK    (Informácie  pre  študentov)

<output>Zóna  LF UK    (Informácie  pre  študentov) 
</output>

Základné informácie

Klinika onkologickej chirurgie je zameraná predovšetkým na chirurgickú liečbu solídnych nádorových ochorení. Moderne vybavený operačný trakt a personálne obsadenie umožňujú chirurgickú liečbu nádorov na vysokej úrovni. Ročne vykonávame približne 1700-1800 operácii. Klinika je v súčasnosti zameraná hlavne na liečbu nádorov gastrointestinálneho traktu, prsníka a štítnej žľazy. Poskytuje radikálnu chirurgickú liečbu nádorov hepatobiliárneho traktu a pankreasu,  žalúdka, kompletnú liečbu nádorov hrubého čreva a rekta, tenkého čreva, nadobličiek a retroperitonea. Klinika je tradične známa aj chirurgickou liečbou nádorov mliečnej žľazy, štítnej žľazy a kože. Na operačnej sále využívame najmodernejšie technológie ako sú gammadetektor, neuromonitoring, intraoperačná ultrasonografia, alebo metóda radiofrekvenčnej deštrukcie zhubného tkaniva a taktiež laparoskopické metódy liečby zhubných a nezhubných ochorení tráviaceho traktu a nadobličiek. 

Na klinike prebieha pregraduálna výučba poslucháčov LF UK. Pôsobí ako školiace pracovisko pre diplomové práce poslucháčov lekárskej fakulty. Študentom ponúka klinika bezprostredný kontakt s pacientom, a to nielen na lôžku, ale aj na operačnej sále. Klinika je školiacim pracoviskom aj v doktorandskom štúdiu na LF UK. Vykonávame aj znaleckú činnosť v odbore chirurgia. 

V súčasnosti sa na klinike riešia tieto vedeckovýskumné projekty:

  1. Význam mapovania sentinelovej uzliny v diagnostike a liečbe karcinómu prsníka. 
  2. Význam mapovania sentinelových uzlín v diagnostike a liečbe karcinómu štítnej žľazy, a význam krčnej disekcie pri liečbe karcinómu ŠŽ.
  3. Vplyv probiotík na hojenie anastomóz tráviaceho traktu.
  4. Vplyv modifikovanej D2 lymfadenektómie na prežívanie pacientov s karcinómom žalúdka.
  5. Laparoskopická adrenalektómia pre hormonálne aktívne tumory.
  6. Prediktívne faktory posithnutia non-sentinelových uzlín u pacientok s karcinómom prsníka a klinicky negatívnymi ulzinami
  7. Riziko pečeňovej insuficiencie po veľkých resekciách pečene

Zodpovednosť za obsah: Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, MPH

História

Terajšia Nemocnica sv. Alžbety bola postavená v roku 1738. Chirurgické oddelenie v Onkologickom ústave sv. Alžbety vzniklo v roku 1941, keď sa Nemocnica sv. Alžbety zmenila na Štátny onkologický ústav pod vedením prof. Thurza. Riadne chirurgické oddelenie sa konštituovalo v roku 1946 v rámci Ústavu pre výskum a liečbu nádorov. Primárom tohto chirurgického oddelenia sa stal žiak prof. Kostlivého Doc. MUDr. Vojtech Bruoth. Docent Bruoth bol prvým chirurgom, ktorý v tejto nemocnici vytvoril samostatné a fungujúce chirurgické oddelenie. Zameriaval sa na operácie onkologického charakteru.

V r. 1955 sa primárom chirurgického oddelenia stal Prof. MUDr. Milan Kratochvíl, DrSc., ktorý priešiel z II. Chirurgickej kliniky. V čase jeho pôsobenia sa na oddelení operovali už aj náročné hrudné výkony ako ezofagektómie s náhradou pažeráka a pľúcne resekcie.

V r. 1960 sa primárom oddelenia stal MUDr. Tibor Tesárek, CSc., odchovanec prim. Kauzála zo Žiliny. V praxi oddelenia naďalej dominujú operácie na zažívacom trakte, operácie na štítnej žľaze a chirurgia zhubných nádorov prsníka. V r. 1964 sa otvára v onkologickom ústave nová budova s novým chirurgickým pracoviskom na Heydukovej ulici a od roku 1966 sa ústav nazýva Onkologický ústav pre Slovensko.

V r. 1984 prevzal vedenie chirurgického oddelenia MUDr. Anton Godál, CSc., odchovanec prim. Tesárka. Pokračoval v práci v rozsahu podobnom svojmu predchodcovi. Spolu s budúcim primárom MUDr. Knotekom je spolutvorcom detektoru používaného pri reoperáciách štítnej žľazy. V roku 1991 sa zakladá vysunuté pracovisko Národného onkologického ústavu na Kramároch a prechádza tam aj časť personálu chirurgického oddelenia z Heydukovej ulice. Od roku 1992 sa ústav premenoval na Ústav klinickej onkológie.

V roku 1993 bol menovaný primárom chirurgického oddelenia MUDr. Jozef Knotek, ktorý pokračoval v tradícii svojich predchodcov, vypracoval novú techniku operácie malígnej strumy. Zaviedol aj nové moderné operácie tráviaceho traktu.

Dňa 1.januára 1995 bolo pracovisko na Heydukovej ulici odštátnené a vrátilo sa pôvodnému majiteľovi a prevádzkovateľovi, rádu sv. Alžbety a stáva sa neštátnym zdravotníckym zariadením pod správou rádu a nesie názov Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.

V apríli 2005 sa chirurgické oddelenia OÚSA transformovalo na Kliniku onkologickej chirurgie LFUK. Prvým prednostom sa stal 1.4.2005 doc. MUDr. Ján Škultéty, CSc.

Od 15.09.2006 sa primárom kliniky stal doc. MUDr. Vladimír Straka, CSc., bývalý prednosta chirurgickej kliniky JLF UK v Martine, venoval sa najmä hepatobiliárnej a pankreatickej chirurgii.

V septembri 2007 bol do funkcie prednostu kliniky menovaný neskorší profesor chirurgie, doc. MUDr. Štefan Durdík, PhD.

 

Po docentovi Strakovi bol v r. 2011 menovaný do funkcie primára MUDr. Martin Sabol, PhD., ktorý upevnil rozsah výkonov v hepato-pankreato-biliárnej ako aj kolorektálnej chirurgii. 

Štruktúra kliniky

Štruktúra kliniky

Klinika má v súčasnosti oddelenie s 38 lôžkami a operačný trakt s dvomi operačnými sálami. Ambulantný úsek má dve odborné ambulancie a samostatnú ambulantnú operačnú sálu.

 

Personálne obsadenie

Prednosta kliniky:

Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan DURDÍK, PhD., MHA, MPH

 

Primár :

doc. MUDr. Martin SABOL, PhD., FICS

 

Lekári:

 

MUDr. Luis Miguel ARCINIEGAS RODRIGUEZ 

MUDr. Róbert DONÁT, PhD.

MUDr. Daniel DYTTERT, PhD.

MUDr. Lukáš GOCKÝ

MUDr. Bc. Ján CHVÁLA

MUDr. Peter CHVALNÝ, PhD., FICS

MUDr. Róbert KRÁLIK, PhD.

MUDr. Vítězslav MAREK, PhD.

MUDr. Peter MRAČNA, PhD.

MUDr. Štefan NEMERGUT

MUDr. Július PALAJ, PhD.

MUDr. Viktor REKEŇ

MUDr. Daniel ŠINTÁL

 

Doktorandi na klinike:

MUDr. Luis Miguel ARCINIEGAS RODRIGUEZ 

MUDr. Lukáš GOCKÝ

MUDr. Dušan HÍC

MUDr. Peter LEVČÍK

MUDr. Štefan NEMERGUT

MUDr. Viktor REKEŇ

MUDr. Andrej SKVAŠÍK

MUDr. Daniel ŠINTÁL

 

Diplomanti na klinike:

(AR 2020/2021):

Paolo Andria

Miklós Viola

Minoovash Fahimi

Alexandra Némethová

Daniel Šurín

Philipp Jan Koergen

Magdaléna Mináriková

 

(AR 2021/2022):

Andrej Čičman

Lucia Miklošová

Denis Jurčo

Michaela Kornúcová

Simona Klimantová

Alžbeta Kislíková

Peter Kendereš

Magdaléna Mináriková

Monika Godovičová

 

(AR 2022/2023):

Zuzana Hunáková

Nikoletta Kalogeropoulou

Hana Mališová

Lukáš Mazánik

Linda Ábelová

Mgr. Adriána Findorová

Denisa Cviková

Nina Minaričová

 

 

 

Vrchná sestra:

Mgr. OLÁHOVÁ Silvia

 

Staničné sestry:

Mgr. KAUZALOVÁ Andrea – chirurgické oddelenie 

Mgr. ORTOVÁ Iveta - operačné sály

 

Liečebno preventívna činnosť

Lôžková časť

Nachádza sa na 1. poschodí v pavilóne A. 

Návštevné hodiny: Pondelok-Piatok 15:00-19:00 hod.

Sobota, Nedeľa, sviatok 10:00-12:00, 14:00-19:00 hod.

 

Ambulantná časť

Nachádza sa na prízemí v pavilóne B. Je zameraná na predoperačnú diagnostiku a prípravu predovšetkým pacientov so zhubnými ochoreniami a pravidelné pooperačné kontroly pacientov. Najčastejšie sa vyšetrujú a liečia pacienti s ochoreniami prsníka, štítnej žľazy, tráviaceho traktu, kože a mäkkých tkanív. Vykonávajú sa jednodňové chirurgické výkony, najmä u lézií kože a mäkkých tkanív.

Na ambulantnej operačnej sále sa vykonávajú aj platené operačné zákroky podľa platného cenníka – odstraňovanie kožných, resp. podkožných nádorov/napr. pigmentových a iných kožných lézií/ podľa odporúčania onkodermatológa OÚSA.

Ambulancia 1- všeobecná onkochirurgická ambulancia (tel. č.: 02/39249266)
   Pondelok- Piatok  08:00-15:00               MUDr. Marek, PhD.
-      príjem pacientov na hospitalizáciu
-      konziliárne vyšetrenia
-      kontroly po operáciách
-      ambulantné operácií 

Ambulancia 2- odborné ambulancie (tel. č.: 02/39249215)

-     predoperačné konziliárne vyšetrenia
-     konzultácie
-     kontroly po operáciách

Pondelok  08:00-13:00

                 

Prsník, koža a mäkké tkanivá

Nadobličky

MUDr. Dyttert, PhD.

Utorok        08:00-13:00

Pečeň, pankreas, žlčové cesty, prsník

doc. MUDr. Sabol, PhD., FICS

Streda        08:00-13:00

Hrubé črevo, konečník

MUDr. Mračna, PhD.

Štvrtok        08:00-13:00

Prsník

MUDr. Chvalný, PhD., FICS

Piatok         08:00-13:00

Štítna žľaza, prištítne telieska

MUDr. Králik, PhD.

 

 

Informácie pre pacientov

Klinika onkologickej chirurgie zabezpečuje komplexnú onkochirurgickú starostlivosť pacientom s nádorovými ochoreniami tráviaceho traktu, dutiny brušnej, retroperitonea, prsníkov, štítnej žľazy, nadobličiek, příštítných teliesok a kože. Vykonávajú sa tu kuratívne (radikálne ) operácie ako aj paliatívne operácie (cieľom ktorých je zlepšiť prognózu pacientov alebo kvalitu ich života). Klinika úzko spolupracuje aj s ostatnými pracoviskami onkologického ústavu v rámci multimodálnej liečby nádorových ochorení. Vykonávajú sa operácie pacientov s malígnymi (zhubnými), benígnymi (nezhubnými) nádormi a s prekancerózami (stavmi, ktoré sa môžu časom vyvinúť v rakovinu- napr. črevné polypy, rôzne kožné zmeny, dysplázia mliečnej žľazy).

Typy operácií:

- operácie prsníka- najmä prsník záchovné operácie, biopsia sentinelovej (strážnej) uzliny kombinovanou metódou, radikálne operácie prsníka

- operácie štítnej žľazy a příštítných teliesok, disekcie (ostraňovanie ) lymfatických uzlín na krku pri zhubných ochoreniach, neuromonitoring (na zmenšenie rizika poranenia hlasivkového nervu)

- operácie žalúdka, dvanástnika, tenkého a hrubého čreva, konečníka

- peranálne miniinvazívne-rektoskopické operácie

- operácie pečene- malé aj veľké resekcie, rádiofrekvenčná ablácia metastáz, operácie žlčových ciest a pankreasu

- operácie sleziny

- operácie nadobličiek- pre hormonálne aktívne aj inaktívne nádory

- operácie kožných nádorov - tiež používáme biopsiu sentinelovej uzliny kombinovanou metódou pri malígnom melanóme.

Pri výkonoch v dutine brušnej využívame metódy miniinvazívnej chirurgie. Používame moderný laparoskop s vysokým rozlíšením 4K a operačný rektoskop. Laparoskopicky operujeme hrubé črevo a konečník, žlčník, slezinu a nadobličky. Vykonávajú sa tiež stagingové (diagnostické) laparoskopie. Na operačnej sále využívame intraoperačné sonografické vyšetrenie, robíme klasické aj laparoskopiské sonografie.

 

 

Ambulancia 1- všeobecná onkochirurgická ambulancia (tel. č.: 02/39249266)
   Pondelok- Piatok  08:00-15:00               MUDr. Marek
-      príjem pacientov na hospitalizáciu
-      konziliárne vyšetrenia
-      kontroly po operáciách
-      ambulantné operácií 

Ambulancia 2- odborné ambulancie (tel. č.: 02/39249215)

-     predoperačné konziliárne vyšetrenia
-     konzultácie
-     kontroly po operáciách

Pondelok  08:00-13:00

                 

Prsník, koža a mäkké tkanivá

Nadobličky

            MUDr. Dyttert, PhD.

Utorok        08:00-13:00

Pečeň, pankreas, žlčové cesty, prsník

            MUDr. Sabol, PhD.

Streda        08:00-13:00

Hrubé črevo, konečník

            MUDr. Mračna, PhD.

Štvrtok        08:00-13:00

Prsník

            MUDr. Chvalný, PhD.

Piatok         08:00-13:00

Štítna žľaza, prištítne telieska

            MUDr. Králik, PhD.

 

 

Zamestnanci kliniky

MUDr. Luis Miguel Arciniegas Rodriguez, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika onkologickej chirurgie
odborný asistent

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika onkologickej chirurgie
profesor

MUDr. Lukáš Gocký

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika onkologickej chirurgie
asistent

MUDr. Ján Chvála

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika onkologickej chirurgie
asistent

MUDr. Štefan Nemergut

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika onkologickej chirurgie
asistent

MUDr. Viktor Rekeň, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika onkologickej chirurgie
odborný asistent

MUDr. Daniel Šintál

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika onkologickej chirurgie
asistent

Ako nás nájdete

Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA
Heydukova 10
812 50 Bratislava
tel. 59249 210

web: www.ousa.sk

Mapa:https://goo.gl/maps/lI66j