Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH

Nové: 2023/2024 Informácie pre študentov 6. ročníka VL / Information for students of GM, 6.th year

Výuka na klinike prebieha prezenčnou formou. Začína sa o 8:30hod. a prebieha pod vedením vyučujúceho/odborného asistenta, ktorý je študentom pridelený pre daný týždeň. Študent je povinný v prípade neprítomnosti oznámiť absenciu vyučujúcemu. V prípade neprítomnosti je potrebné danú absenciu nahradiť, resp. po dohode s vyučujúcim absolvovať s inou študijnou skupinou.

Pre viac infomácií kontaktujte prosím MUDr. Sabínu Smahovú (sabina.sarvasovagmail.com). 

Klinika detskej hematológie a onkológie

833 40 Bratislava, Limbová 1, tel.  +421 2 59371 230, fax. 54788 000

Prednostka kliniky: prof. MUDr. Alexandra KOLENOVÁ, PhD.
tel.  +421 2 59371 230
e-mail: sasa.kolenova@gmail.com
 
Zástupkyňa prednostky kliniky: MUDr. Andrea HRAŠKOVÁ

tel. +421 2 59371 139
e-mail: hraskova.andrea@gmail.com

 

Sekretariát kliniky - LFUK:

Ivana Pajanková
tel./fax. +421 2 59371 376
e-mail: pajankova1uniba.sk  

Sekretariát kliniky- dokumentaristky:

Tel. č.: +421 2 59371 376, e-mail: sekretariat.kdhao(at)nudch.eu

Zamestnanci

KDHaO:

prof. MUDr . Alexandra Kolenová, PhD. - prednostka kliniky

MUDr. Andrea Hrašková - zástupkyňa prednostky kliniky, primárka oddelenia

MUDr. Andrea Čechvalová, úv.

MUDr. Andrea Mocná

MUDr. Anna Ballová, t.č. MD

MUDr. Aurélia Mojzešová, úv.

MUDr. Barbora Danková, t.č. MD

MUDr. Brigita Nespalová

MUDr. Daniela Sejnová

MUDr. Daria Naumova

MUDr. Denisa Slezáková

MUDr. Diana Hanczková

MUDr. Dominika Václavová

MUDr. Estera Bubláková

MUDr. Eva Bačová

MUDr. Filip Chovanec

doc. MUDr. Ján Blatný, PhD., úv. 

MUDr. Jana Grenčíková

MUDr. Jozef Lénart

MUDr. Judita Puškáčová, t.č. PN

MUDr. Klaudia Juhászová

MUDr. Kristína Husáková, úv.

MUDr. Lucia Soldanová

MUDr. Lucia Prušanská

MUDr. Mária Kováčiková

MUDr. Mária Jasenková, úv.

MUDr. Mariana Džatková

MUDr. Martina Mikesková, úv. 

MUDr. Miroslava Makohusová, PhD.

MUDr. Monika Achbergerová

MUDr. Petra Bošanská

MUDr. Petra Meteňková, t.č. MD

MUDr. Sabína Smahová

MUDr. Sofia Studená

MUDr. Stanislava Hederová

MUDr. Tomáš Borseník

TJKD:   

MUDr.  Peter Švec, PhD. - primár oddelenia

MUDr. Dominika Dóczyová

MUDr. Ivana Boďová

MUDr. RNDr. Jaroslava Adamčáková

MUDr. Lucia Frühwaldová

MUDr. Mária Füssiová

MUDr. Mária Szighardtová

MUDr. Miroslava Pozdechová

MUDr. Santia Vargová

MUDr. Tomáš Sýkora

MUDr. Veronika Dobšinská

Doktorandi

MUDr. Filip Chovanec (ext.)

Vplyv genetických zmien na prognózu detskej akútnej myeloblastovej leukémie (vedúci práce: prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.)

MUDr. Monika Achbergerová (ext.)

Včasné príznaky sepsy u detského onkologického pacienta (vedúci práce: prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.)

MUDr. Sabína Smahová (ext.)  

Neskoré následky liečby po onkologickej liečbe v detskom veku(vedúci práce: prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.)

MUDr. Slávka Mišíková (ext.) 

Skríningová diagnostika onkologických ochorení v pediatrickej praxi. (vedúci práce: prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.)

MUDr. Ester Bubláková (ext.) (vedúci práce: prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.)

O Klinike detskej hematológie a onkológie

Detská onkológia je nadstavbový špecializačný odbor pediatrie, ktorý sa zaoberá etiológiou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou a inými problémami onkologických chorôb a ich komplikácií u detí a mladistvých do 18. roku života. Onkologické choroby sú na 2. mieste príčin smrti u detí, preto je dôležité, aby sa tejto problematike venovala primeraná pozornosť v pregraduálnom aj postgraduálnom vzdelávaní lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov.
Klinika detskej hematológie a onkológie (KDHO) je výuková báza LFUK pre vzdelávanie v detskej onkológii a zároveň je najväčším z troch onkologických centier Slovenskej republiky, ktoré poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu malignít u detí a dospievajúcich, je sídlom výboru Sekcie detskej hematológie a onkológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, ktorá koordinuje starostlivosť o detských onkologických pacientov v SR a zapája sa do medzinárodných štúdií liečby detských malignít.

Pedagogická činnosť

Klinika detskej hematológie a onkológie sa podieľa na teoretickej a praktickej príprave v detskej onkológii poslucháčov denného štúdia medicíny, ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva v zmysle Študijného a skúšobného poriadku formou prednáškovej a praktickej výučby, ako aj v externom štúdiu. Na výučbe sa  podieľajú aj zdravotnícki zamestnanci kliniky so špecializáciou z detskej onkológie.

Vedecko-výskumná činnosť

V rámci doktorandského štúdia riešia zdravotnícki pracovníci kliniky problém využitia PET pri diagnostike malígnych lymfómov, problém diagnostiky a liečby invazívnych mykóz. V spolupráci s cytogenetickým oddelením Národného onkologického ústavu sa (cez NÚDCH) z grantu Ministerstva zdravotníctva  robí vyšetrovanie minimálnej reziduálnej choroby pri akútnych lymfoblastových leukémiách s využitím molekulovej genetiky. Pracovníci kliniky sa podieľajú na riešení projektu Ústavu patologickej fyziológie LFUK (grant VEGA) : Dlhodobé komplikácie u onkologických pacientov liečených v období detstva a adolescencie – nový multidisciplinárny problém.

Odborná a liečebno-preventívna činnosť

Klinika detskej hematológie a onkológie (prechodne Detská onkologická klinika) vznikla v roku 2004 na báze Detského onkologického oddelenia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, ktoré bolo ako samostatná organizačná jednotka založené v r. 1991 a vo svojej práci nadviazalo na viac ako 20-ročnú tradíciu  v liečbe leukémií a lymfómov na II. Detskej klinike, ako aj na tradíciu liečby solídnych nádorov na Klinike pediatrickej chirurgie. Na klinike sa poskytuje  najmä cytostatická liečba nádorov. Operácie nádorov sa robia vo vzájomnej spolupráci na chirurgických klinikách NÚDCH   a rádioterapia v Onkologickom ústave sv.Alžbety. V rámci komplexnej liečby sa na DOK zabezpečuje aj všetka potrebná podporná liečba, psychologická a sociálna starostlivosť, dispenzarizácia pacientov po skončení liečby, diagnostika a menežment neskorých následkov malignít a ich liečby a poskytuje sa paliatívna starostlivosť deťom v záverečnej fáze neliečiteľnej choroby. Liečba sa robí podľa medzinárodných protokolov pre liečbu malignít u detí. Dlhodobé prežívanie viac ako 80% chorých je porovnateľné so zahraničnými pracoviskami. Klinika detskej hematológie a onkológie spolupracuje aj s ostatnými klinikami a oddeleniami DFNsP a s inými – prevažne onkologickými zdravotníckymi zariadeniami. Má nadštandardnú spoluprácu s Pracovnou skupinou detskej hematológie a s klinikami detskej hematológie a onkológie v Českej republike. V rámci medzinárodných štúdií sa rozvíja spolupráca s pracovnými skupinami, zúčastňujúcimi sa v týchto štúdiách.

Zoznam publikačnej činnosti za roky 2012-2017

KRAJMER, PETER - MALÁ, MILICA - BAHY, CINDY- BLAHO, RADOSLAV - HARINEK, ĽUBOMÍR - HORÁKOVÁ, JÚLIA  - KOLENOVÁ, ALEXANDRA: Commentary: Perceived social support and health-related quality of life in AYA cancer survivors and controls. In: Frontiers in Psychology. Vol. 8 (2017), Art. No. 225 [4 s].

SKALICKÁ, KATARÍNA - HRČKOVÁ, GABRIELA - VASKÁ, ANITA - BARANYAIOVÁ, ÁGNES  - JANEGA, PAVOL - ŽILINSKÁ, ZUZANA - DANIŠ, DUŠAN - KOVÁCS, LÁSZLÓ: Pilot study of the occurrence of somatic mutations in ciliary signalling pathways as a contribution factor to autosomal dominant polycystic kidney development. In: Folia biologica (Prague). Vol. 63, No. 5-6 (2017), s. 174-181. - ISSN 0015-5500.

TANUŠKOVÁ, DOMINIKA  - HORÁKOVÁ, JÚLIA  - BUZASSYOVÁ, DARINA - PÖCZOVÁ, MIROSLAVA - BOĎOVÁ, IVANA - ŠVEC, PETER - CHOCHOLOVÁ, ALICA - ADAMČÁKOVÁ, JAROSLAVA - SÝKORA, TOMÁŠ - POZDECHOVÁ, MIROSLAVA - GÉCZOVÁ, LUCIA - KOLENOVÁ, ALEXANDRA: A case of Exophiala dermatitidis infection in a child after allogeneic stem cell transplantation: case report and literature review of paediatric cases. In: JMM Case Reports. Vol. 4 (2017), doi: 10.1099/jmmcr.0.005102 [4 s.]

HEDEROVÁ, STANISLAVA - HUSÁKOVÁ, KRISTÍNA - KOLENOVÁ, ALEXANDRA: Nádory centrálneho nervového systému u detí = Tumors of the central nervous system in children. In: Pediatria pre prax. - Roč. 18, č. 2 (2017), s. 59-62.

KLUČKOVÁ, KRISTÍNA - MAKOHUSOVÁ, MIROSLAVA - BANÍKOVÁ, KARIN - KAISEROVÁ, EMÍLIA - ŠIDLOVÁ, HENRIETA  - KOKAVEC, MILAN - KOLENOVÁ, ALEXANDRA: Malígne nádory kostí u detí =Malignant bone tumours in children. In: Pediatria pre prax. - Roč. 18, č. 1 (2017), s. 8-12.

Vaská, Anita - Baranyaiová, Ágnes - Skalická, Katarína - Kolenová, Alexandra. Nové perspektívy v cytogenetike a klasifikácii pediatrickej akútnej lymfoblastovej leukémie = New perspectives in cytogenetics and classification of pediatric acute lymphoblastic leukemia. In: Onkológia. - Roč. 12, č. 1 (2017), s. 42-47. In Pediatria pre prax. - Roč. 18, č. 2 (2017), s. 63-68.

KOLENOVÁ, ALEXANDRA - SCHWENTNER, RAPHAELA - JUG, GUNHILD - SIMONITSCH-KLUPP, INGRID - KORNAUTH, CHRISTOPH - PLANK, LUKÁŠ - HORÁKOVÁ, JÚLIA - BOĎOVÁ, IVANA - SÝKORA, TOMÁŠ - GÉCZOVÁ, LUCIA - HOLTER, WOLFGANG - MINKOV, MILEN - HUTTER, CAROLINE: Targeted inhibition of the MAPK pathway: emerging salvage option for progressive life-threatening multisystem LCH. In: Blood Advances. - Vol. 1, No. 6 (2017), s. 352-356.

SKALICKÁ, KATARÍNA - HRČKOVÁ, GABRIELA - VASKÁ, ANITA - BARANYAIOVÁ, ÁGNES - JANEGA, PAVOL - ŽILINSKÁ, ZUZANA- DANIŠ, DUŠAN - KOVÁCS, LÁSZLÓ: Genetická analýza štrukturálnych a signalizačných génov primárneho cília v tkanivách autozómovo dominantnej polycystickej choroby obličiek = Genetic analysis of the structural and signaling genes of the primary cilium in the tissues of autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD). In: Aktuality v nefrologii. - Roč. 23, č. 4 (2017), s. 184-190.

ŠPÓTOVÁ, ANNAMÁRIA - HUSÁKOVÁ, KRISTÍNA - HRAŠKOVÁ, ANDREA - MIKESKOVÁ, MARTINA - PUŠKÁČOVÁ, JUDITA - HEDEROVÁ, STANISLAVA - JAMÁRIK, MILAN - RABENSEIFERTOVÁ, EVA - JALOVECKÁ, ZUZANA - KOLENOVÁ, ALEXANDRA - ŠUBOVÁ, ZUZANA: Odmietnutie liečby v detskej onkológii = Treatment refusal in pediatric oncology. In: Klinická onkologie. - Roč. 30, č. 5 (2017), s. 380-385

TANUŠKOVÁ, DOMINIKA - HORÁKOVÁ, JÚLIA - ŠVEC, PETER - BOĎOVÁ, IVANA - LENGEROVÁ, MARTINA (3%) - BEZDÍČEK, MATĚJ - PÖCZOVÁ, MIROSLAVA - KÖPPL, JOZEF - KOLENOVÁ, ALEXANDRA: First case of invasive Magnusiomyces capitatus infection in Slovakia. In: Medical Mycology Case Reports. Vol. 16 (2017), s. 12-15.

KAISEROVÁ, EMÍLIA: Nádorové ochorenia v detskom veku Lit.: 14 zázn., 2017. - S. 263-286.

KOLENOVÁ, ALEXANDRA - MALONEY, KELLY W. - HUNGER, STEPHEN P.: Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia or chronic myeloid leukemia in lymphoid blast crisis In: Journal of Pediatric Hematology Oncology. - Vol. 38, No. 6 2016, s. E193-E195.

KLEMENT, GIANNOULA LAKKA- ARKUN, KNARIK - VALÍK, DALIBOR - ROFFIDAL, TINA - HASHEMI, ALI  - KLEMENT, CHRISTOS  - CARMASSI, PAOLO - RIETMAN, EDWARD  - SLABÝ, ONDŘEJ  - MAZÁNEK, PAVEL  - MÚDRY,PETER  - KOVACS, GABOR - KISS, CSONGOR  - NORGA, KOEN  - KONSTANTINOV, DOBRIN  - ANDRÉ, NICOLAS - SLAVC, IRENE  - VAN DEN BERG, HENK - KOLENOVÁ, ALEXANDRA - KŘEN, LEOŠ  - TŮMA, JIŘÍ - SKOTÁKOVÁ,JARMILA - ŠTĚRBA, JAROSLAV: Future paradigms for precision oncology In: Oncotarget. - Vol. 7, No. 29 2016, s. 46813-46831.

PLEŠKO, MAREK   - ŠUVADA, JOZEF - MAKOHUSOVÁ, MIROSLAVA  - WACZULÍKOVÁ, IVETA - BEHÚLOVÁ, DARINA  - VASILENKOVÁ, ALENA  - VARGOVÁ, MÁRIA  - STECOVÁ, ANNA  - KAISEROVÁ, EMÍLIA - KOLENOVÁ, ALEXANDRA: The role of CRP, PCT, IL-6 and presepsin in early diagnosis of bacterial infectious complications in paediatric haemato-oncological patients In: Neoplasma. - Vol. 63, No. 5 2016, s. 752-760.

HRAŠKOVÁ, ANDREA - KOLENOVÁ, ALEXANDRA: Hodgkinov lymfóm u detí a adolescentov - optimalizácia liečby = Hodgkin lymphoma in children and adolescents - optimalization of treatment In: Onkológia. - Roč. 11, č. 1 2016, s. 13-16.

KAISEROVÁ, EMÍLIA  - KOLENOVÁ, ALEXANDRA : Nádory u novorodencov 1. = Neonatal tumors In: Pediatria. - Roč. 11, č. 2 2016, s. 93-96.

KAISEROVÁ, EMÍLIA   - PUŠKÁČOVÁ, JUDITA  - KOLENOVÁ, ALEXANDRA: Nádory u novorodencov 2. = Neonatal tumors 2 In: Pediatria. - Roč. 11, č. 2 2016, s. 97-101.

KOLENOVÁ, ALEXANDRA: Akútna lymfoblastová leukémia v detskom veku: od genómu k pacientovi = Childhood acute lymphoblastic leukemia: from genome to patient In: Onkológia. - Roč. 11, č. 1 2016, s. 8-12.

PUŠKÁČOVÁ, JUDITA   - KAISEROVÁ, EMÍLIA  - KOLENOVÁ, ALEXANDRA: Kedy uvažovať o nádorovom ochorení? In: Pediatria pre prax. - Roč. 17, č. 2 2016, s. 52-58.

KAISEROVÁ, EMÍLIA: Nádorové ochorenia v detskom veku In: Detská chirurgia. - Turany : P+M, 2015. - S. 263-286. - ISBN 978-80-89694-10-5.

KOLENOVÁ, ALEXANDRA  - KAISEROVÁ, EMÍLIA - MAKOHUSOVÁ, MIROSLAVA  - ŠUBOVÁ, ZUZANA  - BUBÁNSKA, EVA - ORAVKINOVÁ, IRINA - ŠVEC, PETER  - FABRI, OKSANA - HUNGER, STEPHEN PATRICK  - ŠUFLIARSKA, SABÍNA - HORÁKOVÁ, JÚLIA - MRÁZOVÁ, VIERA - STARÝ, JAN: Improved outcome for children and adolescent with acute lymphoblastic leukemia in the first decade of the 21st century: a report from the Slovak Republic In: Neoplasma. - Vol. 62, No. 5 2015, s. 812-820.

 KOLENOVÁ, ALEXANDRA : Náhle stavy v detskej onkológii = Emergencies in pediatric oncology In: Pediatria pre prax. - Roč. 16, č. 6 2015, s. 235-239.

PUŠKÁČOVÁ, JUDITA  - KOLENOVÁ, ALEXANDRA  - MOCNÁ, ANDREA - ČECHVALOVÁ, ANDREA - MOLČAN, JAROSLAV  - KAISEROVÁ, EMÍLIA: Neskorá diagnostika germinálneho nádoru testis a jej vplyv naprognózu pacienta = Late diagnosis of testicular germ cell tumors and its impact on prognosis In: Pediatria pre prax. - Roč. 16, č. 2 2015, s. 75-78.

KOLENOVÁ, ALEXANDRA: Akútna lymfoblastová leukémia = Acute lymphoblastic leukemia In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 70, č. 2 2015, s. 99-107.

PLEŠKO, MAREK  - HUSÁKOVÁ, KRISTÍNA - KAISEROVÁ, EMÍLIA - TICHÝ, MICHAL - ZÁMEČNÍK, JOSEF: Embryonálne tumory s mnohovrstvovými rozetami - vzácne tumory centrálneho nervového systému v detskom veku =Embryonal tumors with multilayer rosettes - rare central nervous system tumors in infants In: Klinická onkologie. - Roč. 28, č. 4 2015, s. 288-292.

KOLENOVÁ, ALEXANDRA - PUŠKÁČOVÁ, JUDITA - KAISEROVÁ, EMÍLIA - PAYER, JURAJ, st: Nádory semenníkov v detstve a puberte In: Princípy chirurgie 4. - Bratislava : SAP, 2015. - S. 478-482. - ISBN 978-80-89607-37-2.

STARÝ, JAN  - ZIMMRMANN, MARTIN - CAMPBELL, MYRIAM  - CASTILLO, LUIS- DIBAR, EDUARDO  - DONSKA, SVETLANA  - GONZALEZ, ALEJANDRO - IZRAELI, SHAI - JANIC, DRAGANA - JAZBEC, JANEZ - KONJA, JOSIP - KAISEROVÁ, EMÍLIA - KOWALCZYK, JERZY  - KOVACS, GABOR - LI, CHI-KONG  - MAGYAROSY, EDINA  - POPA, ALEXANDER  - STARK, BATIA  - JABALI, YAHIA - TRKA, JAN - HRUŠÁK, ONDREJ - RIEHM, HANSJÖRG - MASERA, GIUSEPPE - SCHRAPPE, MARTIN : Intensive chemotherapy for childhood acute lymphoblastic leukemia: Results of the randomized intercontinental trial ALL IC-BFM 2002 In: Journal of Clinical Oncology. - Vol. 32, No. 3 2014, s. 174-184.

ŠKORVAGA, MILAN - NIKITINA, EKATERINA  - KOLENOVÁ, ALEXANDRA  - PUŠKÁČOVÁ, JUDITA  - LEITNEROVÁ, MICHAELA  - COPÁKOVÁ, LUCIA  - BELYAEV, IGOR: Combined multiplex and monoplex RT-PCR as a reliableand cost-effective method for molecular diagnostics of pediatric acute lymphoblastic leukemia In: Neoplasma. - Vol. 61, No. 6 2014, s. 758-76.

KOLENOVÁ, ALEXANDRA: Onkologické ochorenia v detskom veku [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - 93 s. ISBN 978-80-223-3586-7.

SOMSEDÍKOVÁ, ALEXANDRA  - MARKOVÁ, EVA - KOLENOVÁ, ALEXANDRA  - PUŠKÁČOVÁ, JUDITA  - KUBEŠ, MIROSLAV  - BELYAEV, IGOR: Constitutive 53BP1/gamma H2AX foci are increased in cells of ALLpatients dependent on BCR-ABL and TEL-AML1 preleukemic gene fusions In: Neoplasma. - Vol. 61, No. 5 2014, s. 617-625.

KOLENOVÁ, ALEXANDRA: Prechodná myeloproliferatívna choroba u detí s Downovým syndrómom = Transient myeloproliferative disease in children with Downw syndrome In: Pediatria. - Roč. 9, č. 3 2014, s. 141-145.

KOLENOVÁ, ALEXANDRA   - CHRENKA, BRANISLAV  - FULA, MARTIN  - PODHORSKÁ, ADRIÁNA  - MARTANOVIČ, PETER - KOLENOVÁ, LUCIA  - PETRŽALKOVÁ, DANIELA  - ŠVEC, PETER  - SEJNOVÁ, DANIELA - KAISEROVÁ,EMÍLIA: Systémová invazívna mukormykóza ako príčina včasného úmrtia dieťaťa s akútnou myeloblastovou leukémiou = Systemic invasive mucormycosis as a cause of early death of a child with acute myelogenous leukemia In: Onkológia. - Roč. 9, č. 2 2014, s. 122-125.

ŠPENEROVÁ, MICHAELA - DŽUBÁK, PETR - SROVNAL, JOSEF - RADOVÁ, LENKA - BURIANOVÁ, RENATA - KONEČNÝ, PETR - ŠALKOVÁ, SOŇA - NOVÁK, ZBYNĚK - POSPÍŠILOVÁ, DAGMAR - STARÝ, JAN - BLAŽEK, BOHUMÍR - HAK, JIŘÍ - VOTAVA, TOMÁŠ - TIMR, PAVEL - KAISEROVÁ,EMÍLIA - BUBÁNSKA, EVA - MIHÁL, VLADIMÍR - HAJDUCH, MARIAN: Combination of prednisolone and low dosed dexamethasone exhibits greater in vitro antileukemic activity than equiactive dose of prednisolone and overcomes prednisolone drugresistance in acute childhood lymphoblastic leukemia In: Biomedical Papers. - Vol. 158, No. 3 2014, s. 422-427.

KAISEROVÁ, EMÍLIA  - KOLENOVÁ, ALEXANDRA:  Nádorové markery v detskej onkológii In: Nádorové markery. - Bratislava : Solen, 2014. - S. 129-139. - ISBN 978-80-971340-1-3.

KOLENOVÁ, ALEXANDRA  - BUBÁNSKA, EVA  - ORAVKINOVÁ, IRINA  - ŠUBOVÁ, ZUZANA - MIKESKOVÁ, MARTINA - HEDEROVÁ, STANISLAVA  - PETRŽALKOVÁ, DANIELA  - STRIEŽENCOVÁ, ZUZANA  - FABRI, OKSANA - COPÁKOVÁ,LUCIA - CHOCHOLOVÁ, ALICA  - ŠUFLIARSKA, SABÍNA  - HORÁKOVÁ, JÚLIA  - ČÁP, JÁN  - FOLTINOVÁ, ANNA - SEJNOVÁ, DANIELA  - KAISEROVÁ, EMÍLIA: Development of treatment and clinical results in childhood acutemyeloid leukemia in the Slovak Republic In: Memo - Magazine of European Medical Oncology. - Vol. 6, No. 1 2013, s. 46-53.

BOZTUG, HEIDRUN  - SCHUMICH, ANGELA  - PÖTSCHGER, ULRIKE  - MÜHLEGGER, NORA  - KOLENOVÁ, ALEXANDRA  - REINHARDT, KATARINA  - DWORZAK, MICHAEL: Blast cell deficiency of CD11a as a marker of acutemegakaryoblastic leukemia and transient myeloproliferative disease in children with and without Down Syndrome In: Cytometry Part B-Clinical Cytometry. - Vol. 84, No. 6 2013, s. 370-378.

BOZTUG, HEIDRUN  - SCHUMICH, ANGELA  - PÖTSCHGER, ULRIKE  - MÜHLEGGER, NORA  - KOLENOVÁ, ALEXANDRA  - REINHARDT, KATARINA  - DWORZAK, MICHAEL: Blast cell deficiency of CD11a as a marker of acutemegakaryoblastic leukemia and transient myeloproliferative disease in children with and without Down Syndrome In: Cytometry Part B-Clinical Cytometry. - Vol. 84, No. 6 2013, s. 370-378.

MEYER, C. - HOFMANN, J. - BURMEISTER, T. - GRÖGER, D. - PARK, T.S. - KOLENOVÁ, ALEXANDRA: The MLL recombinome of acute leukemias in 2013 In: Leukemia. - Vol. 27, No. 11 2013, s. 2165-2176.

ILENČÍKOVÁ, DENISA- KOLENOVÁ, ALEXANDRA: MLL gene alterations in acute myeloid leukemia 11q23/MLL+AML. In: Ed. Yahwardiah Siregar : Oncogene and Cancer - From Bench to Clinic [elektronický zdroj]. - Rijeka : InTech, 2013. - S. 225-246 [1,57 AH] [online]. - ISBN 978-953-51-0858-0.

KOLENOVÁ, ALEXANDRA  - RADA, DUŠAN  - ŠUBOVÁ, ZUZANA  - COPÁKOVÁ, LUCIA - SEJNOVÁ, DANIELA  - KAISEROVÁ, EMÍLIA: Prognostický vplyv cytogenetických markerov u pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou = Acute myeloid leukemia with favourable cytogenetc markers In: Pediatria. - Roč. 8, č. 4 2013, s. 209-213.

KOLENOVÁ, ALEXANDRA  - BUBÁNSKA, EVA  - ORAVKINOVÁ, IRINA  - ŠUBOVÁ, ZUZANA  - MIKESKOVÁ, MARTINA  - HEDEROVÁ, STANISLAVA  - PETRŽALKOVÁ, DANIELA  - STRIEŽENCOVÁ, ZUZANA  - FABRI, OKSANA  - COPÁKOVÁ,LUCIA  - CHOCHOLOVÁ, ALICA  - ŠUFLIARSKA, SABÍNA  - HORÁKOVÁ, JÚLIA  - ČÁP, JÁN  - FOLTINOVÁ, ANNA  - SEJNOVÁ, DANIELA  - KAISEROVÁ, EMÍLIA: Development of treatment and clinical results in childhood acutemyeloid leukemia in the Slovak Republic In: Memo - Magazine of European Medical Oncology. - Vol. 6, No. 1 2013, s. 46-53.

MEYER, C. - HOFMANN, J. - BURMEISTER, T. - GRÖGER, D. - PARK, T.S. - KOLENOVÁ, ALEXANDRA: The MLL recombinome of acute leukemias in 2013 In: Leukemia. - Vol. 27, No. 11 2013, s. 2165-2176.

KOLENOVÁ, ALEXANDRA - ČERMÁK, MARTIN  - ČIŽMÁR, ANDREJ  - WLACHOVSKÁ, LUĎKA - FABRI, OKSANA - BUZASSYOVÁ, DARINA - LEITNEROVÁ, MICHAELA  - ŠVEC, PETER - PETRŽALKOVÁ, DANIELA  - ŠUBOVÁ, ZUZANA - DŽATKOVÁ, MARIANNA - GREŠÍKOVÁ, MONIKA - SKOKŇOVÁ, MARTINA  - DOLNÍKOVÁ, DANA - SEJNOVÁ, DANIELA - KAISEROVÁ, EMÍLIA: Špecifiká diagnostiky a liečby leukémií v novorodeneckom veku = Congenital leukemia -difficulties in diagnostics and treatment In: Onkológia. - Roč. 8, č. 2 2013, s. 114-117.

KOLENOVÁ, ALEXANDRA - MEJSTRÍKOVÁ, ESTER - FIDLEROVÁ, K. - FRONKOVÁ, EVA  - PLANK, LUKÁŠ - SZÉPE, PETER  - JINDROVÁ, JANA  - SEJNOVÁ, DANIELA  - ŽÁKOVIČOVÁ, ALENA  - KAISEROVÁ, EMÍLIA: Uncommon leukemic case of anaplastic large cell lymphoma diagnosed through a typical chromosomal abnormality t2;5 with a null phenotype and aberrant expression of NG2 and CD13 In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 113, č. 7 2012, s. 404-408.

REINHARDT, DIRK - REINHARDT, KATARINA - NEUHOFF, C. - SANDER, A. - KLUSMANN, JAN HENNING - PEKRUN, A. - SAUERBREY, A. - VON STACKELBERG, AREND - RÖSSING, C. - CREUTZIG, URSULA - KOLENOVÁ, ALEXANDRA: GATA1-mutation-assoziierte Leukämienbei Kindern mit Trisomie 21-Mosaik = GATA1-mutation associated leukemia in children with trisomy 21 mosaic In: Klinische Pädiatrie. - Vol. 224, No. 3 2012, s. 153-155.

REINHARDT, DIRK - REINHARDT, KATARINA - NEUHOFF, C. - SANDER, A. - KLUSMANN, JAN HENNING - PEKRUN, A. - SAUERBREY, A. - VON STACKELBERG, AREND - RÖSSING, C. - CREUTZIG, URSULA - KOLENOVÁ, ALEXANDRA: GATA1-mutation-assoziierte Leukämienbei Kindern mit Trisomie 21-Mosaik = GATA1-mutation associated leukemia in children with trisomy 21 mosaic In: Klinische Pädiatrie. - Vol. 224, No. 3 2012, s. 153-155.

KOLENOVÁ, ALEXANDRA  - KAISEROVÁ, EMÍLIA: Akútne leukémie v detskom veku = Childhood acute leukemia In: Pediatria pre prax. - Roč. 13, č. 4 2012, s. 161-165.

KOLENOVÁ, ALEXANDRA  - BIZEOVÁ, MÁRIA  - FOLTINOVÁ, ANNA  - BUBÁNSKA, EVA  - ORAVKINOVÁ, IRINA  - ŠUBOVÁ, ZUZANA - ČIŽMÁR, ANDREJ  - GREŠÍKOVÁ, MONIKA - FABRI, OKSANA - ŠVEC, PETER - ČERMÁK,MARTIN  - KAISEROVÁ, EMÍLIA: Leukémie u detí s Downovým syndrómom v Slovenskej republike = Leukemia´s in children with Down syndrome in Slovak Republic In: Lekársky obzor. - Roč. 61, č. 11 2012, s. 392-398.

KOLENOVÁ, ALEXANDRA  - MEJSTRÍKOVÁ, ESTER  - FIDLEROVÁ, K.  - FRONKOVÁ, EVA  - PLANK, LUKÁŠ  - SZÉPE, PETER  - JINDROVÁ, JANA  - SEJNOVÁ, DANIELA  - ŽÁKOVIČOVÁ, ALENA  - KAISEROVÁ, EMÍLIA: Uncommon leukemic case of anaplastic large cell lymphoma diagnosed through a typical chromosomal abnormality t2;5 with a null phenotype and aberrant expression of NG2 and CD13 In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 113, č. 7 2012, s. 404-408.

KOLENOVÁ, ALEXANDRA  - HIKKEL, IMRICH  - HIKKELOVÁ, MARTINA - ŠUBOVÁ, ZUZANA - ČIŽMÁR, ANDREJ - SEJNOVÁ, DANIELA  - BUBÁNSKA, EVA  - ORAVKINOVÁ, IRINA - KAISEROVÁ, EMÍLIA: Význammonitorovania minimálnej reziduálnej choroby pri detskej akútnej lymfoblastovej leukémii = The importance of monitoring minimal residual disease in childhood acute lymphoblastic leukemia In: Onkológia. - Roč. 7, č. 2 2012, s. 137-140.

OCENENIA KLINIKY

Top inovácie v zdravotníctve: 

Inovatívna cielená liečba pacienta so zriedkavou chorobou (2017)

Inovatívna liečba – imunoterapia detí s akútnou lymfoblastovou leukémiou (2018)