Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK, SZU a NÚDCH Bratislava

Vedenie kliniky

833 40 Bratislava, Limbová 1, tel. 59371 293

Prednosta kliniky: MUDr. Rudolf Riedel, PhD.
tel. č.: +421 2 59371 488
e-mail: riedeldfnsp.sk

Zástupca prednostu Oddelenia anestéziológie: MUDr. Marián Hargaš
tel. č.: +421 2 59371 141
e-mail: hargasdfnsp.sk 

Zástupca prednostu Oddelenia intenzívnej medicíny: MUDr. Jozef Köppl
tel. č.: +421 2 59371 216
e-mail: koppldfnsp.sk 

Vedúca sestra: Mgr. Marta Schéryová
tel. č.: +421 2 59371 293
e-mail: sheryovadfnsp.sk

Sekretárky kliniky:  Jozefína Bérešová
tel. č.: +421 2 59371 415

Činnosť DKAIM

Činnosť Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM) vyplýva z koncepcií pediatrie, pediatrickej intenzívnej medicíny a koncepcie odboru anestéziológie a intenzívnej medicíny. Klinika plní úlohy na úseku liečebno-preventívnom, pedagogickom a vedeckovýskumnom. DKAIM zabezpečuje pooperačnú starostlivosť po urgentných a plánovaných operáciách rôznych systémov, poskytuje starostlivosť pacientom po transplantácii pečene, pacientom s traumou a polytraumou, kraniocerebrálnymi poraneniami a závažnými popáleninami, s intoxikáciami. Zabezpečuje komplexnú liečbu deťom v bezvedomí pri netraumatickej etiológii vrátane detí s vrodenými poruchami metabolizmu, s onkologickými chorobami, poskytuje pooperačnú starostlivosť deťom so zlyhávaním dýchania, cirkulácie a ďalších systémov rôznej etiológie. Pri riešení týchto stavov spolupracuje so všetkými odbormi v rámci DFNsP Bratislava. Nepretržite poskytuje konziliárne vyšetrenia vo vzťahu k intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti. DKAIM zabezpečuje pregraduálnu a postgraduálnu  pedagogickú činnosť v rámci LF UK a LF SZU v špecializačnom odbore pediatria, aneséziológia a intenzívna medicína, pediatrická intenzívna medicína a pediatrická anestéziológia, postgraduálne vzdelávanie sestier v rámci  FOaZOŠ SZU.  

Pracoviská kliniky

Anestéziologické oddelenie (AO)

Zabezpečuje v plnom rozsahu požiadavky operačných i neoperačných odborov jednotlivých kliník a oddelení DFNsP Bratislava na anestéziu pri terapeutických a diagnostických výkonoch v rámci Centrálnych operačných sál (COS) a vysunutých interných i externých špecializovaných pracovísk v pôsobnosti UN Bratislava, NÚSCH Bratislava a Onkologického ústavu sv. Alžbety Bratislava. Zabezpečuje konziliárnu činnosť (v pracovnom čase prostredníctvom anestéziologickej ambulancie kliniky, v ostatnom čase nepretržitou anestéziologickou ústavnou pohotovostnou službou). Oddelenie ročne vykoná v priemere 8 300 anestézií.

Na oddelení sa využívajú moderné anestéziologické postupy a monitorovacie techniky s ohľadom na zvyšovanie bezpečnosti detského pacienta, pričom najväčší nárast zaznamenali techniky regionálnej anestézie na zabezpečenie perioperačnej a pooperačnej analgézie. Zdokonaľujú sa techniky „low-flow a minimal flow“ anestézie, selektívnej ventilácie pri torakoskopických výkonoch, využívanie LMA pri zabezpečení priechodnosti dýchacích ciest a iné. Štandardom je vykonávanie kanylácií centrálnych vén a techník regionálnej anestézie pod USG navigáciou.

Oddelenie intenzívnej medicíny (OIM)

Zabezpečuje resuscitačnú, intenzívnu  a intermediárnu starostlivosť o pacientov so zlyhaním alebo zlyhávaním vitálnych funkcií pre potreby pacientov DFNsP, príslušnej spádovej oblasti a s ohľadom na poskytovanie vysoko špecializovanej starostlivosti o detských pacientov pre celé územie Slovenskej republiky. Na OIM sa ročne hospitalizuje v priemere 550 detí, z nich 24 % sú pacienti z Bratislavského kraja, 76 % tvoria pacienti z ostatných regiónov Slovenska..

V rámci resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti disponuje pracovisko najmodernejšou technikou na zabezpečenie umelej ventilácie pľúc, ventilácie s použitím NO (oxid dusnatý)a nekonvenčnej oscilačnej ventilácie u novorodencov a ťažko prematúrnych (predčasne narodených) novorodencov, zabezpečuje všetky typy dlhodobých centrálnych cievnych prístupov v celom spektre pacientov. Pri zabezpečovaní starostlivosti o malých pacientov sa využíva škála invazívnych diagnostických a liečebných metód. Štandardom je bed-side využívanie USG pri diagnostických a terapeutických procedúrach.

Ambulancie DKAIM

Zabezpečuje anestéziologické predoperačné vyšetrenia detí s plánovanou chirurgickou liečbou.

Anestéziologická ambulancia:
1.poschodie, blok D, č. dverí 105
tel. č.: +421 2 59371626

Vedeckovýskumná činnosť a výskumné granty

DKAIM sa podieľa na pregraduálnej a postgraduálnej výchove a vzdelávaní LF UK Bratislava a LF SZU Bratislava formou prednášok, stáží a školiacich akcií. Pracovníci kliniky sa aktívne zúčastňujú a podieľajú na organizovaní odborných konferencií doma i v zahraničí a publikujú svoje príspevky v odborných časopisoch.

Informácia pre študentov

Informácia pre študentov