III. interná klinika LF UK a UN Bratislava

III. internú kliniku zriadilo 1. 11. 1956 svojím dekrétom Povereníctvo zdravotníctva v Bratislave v priestoroch nemocnice na Hlbokej ceste. V roku 2016 sme si pripomenuli 60. výročie zriadenia III. internej kliniky LFUK a UNB. Prvým prednostom kliniky bol menovaný prof. MUDr. T. R. Niederland, DrSc. III. internú kliniku už od jej začiatkov poznačil veľmi úzky vzťah s klinickou biochémiou, ktorý si prof. Niederland vytvoril po 16 mesiacoch pobytu v laboratóriu nositeľov Nobelovej ceny manželov Coriovcov na Washingtonovej univerzite v St. Louis. Prirodzeným bolo preto založenie Farmakobiochemického laboratória pri III. internej klinike. Vznikol jedinečný celok, keď mnohé nevyjasnené klinicko-terapeutické problémy sa mohli bezprostredne riešiť v tomto laboratóriu. Zároveň sa vytvoril priestor na experimentálne modelovanie mnohých chorobných stavov z oblasti klinickej farmakológie, hepatológie, nefrológie, diabetológie a kardiológie. Vznikla tak unikátna Niederlandovská škola a množstvo jedinečných prác, z ktorých sa stali práce kandidátske, habilitačné a podklady pre inaugurácie. Roku 1968 sa III. interná klinika LFUK presťahovala do novovybudovanej Nemocnice akademika L. Dérera, Limbová 5. Farmakobiochemické laboratórium s 2 zverincami pre experimentálne zvieratá zostalo dislokované na Hlbokej ul. Druhým prednostom kliniky bol v rokoch 1984 - 1995 prof. MUDr. J. Gvozdják, DrSc. Tretím prednostom bol prof. MUDr. V. Bada, CSc. Od 1. 7. 2014 bol menovaný do funkcie prednostu III. internej kliniky LFUK a UNB doc. MUDr. V. Mojto, CSc., MPH, MHA. Na klinike došlo k výmene primára. Novým primárom sa stal v roku 2009 dlhoročný pracovník III. internej kliniky MUDr. Ľubomír Valko, CSc. Posilnila sa úroveň endoskopických postupov. Endoskopické pracovisko sa stalo súčasťou III. internej kliniky LFUK a UNB. Poskytuje vyšetrovacie kapacity všetkým klinikám v UN akademika L. Dérera. Klinické pracovisko má 40 lôžok, jednotku intenzívnej starostlivosti a ambulantnú časť s pracoviskom ultrasonografickej diagnostiky, gastroenterologickým pracoviskom, kardiologickú, nefrologickú, hepatologickú a internú ambulanciu.

Na III. internej klinike sa vykonáva komplexná diagnostika a liečba vnútorných ochorení. V rámci gastroenterológie zabezpečujeme spektrum vyšetrení horného zažívacieho traktu, ktoré zahŕňajú gastroskopické vyšetrenia vrátane kuratívnych výkonov ako sú elastické ligácie varixov ezofagu, polypektómie, odoberanie vzoriek na histologické vyšetrenie a vyšetrenie HP, elektívne aj urgentné. Zabezpečujeme režim urgentných endoskopických príslužieb, v prípade potreby nakladanie hemoklipov u indikovaných stavov, resp. nakladanie Danišovho stentu.

Z plánovaných zákrokov vykonávame perkutánnu endoskopickú gastrostómiu a jejunostómiu. Vyšetrenia dolného zažívacieho traktu sú realizované cestou rektoskopie a kolonoskopických vyšetrení. Pacientov, ktorí podstúpia liečebné zákroky ako sú endoskopické polypektómie, dlhodobo sledujeme a predvolávame na kontrolné vyšetrenia.

Sonografická ambulancia umožňuje pracovníkom kliniky svojim vybavením vykonávať abdominálnu sonografiu, vyšetrenia prietokov portálnym riečiskom, echokardiografické vyšetrenia, štandardom kardiologickej jednotky je záťažové dobutamínové echokardiografické vyšetrenie a záťažové EKG, vyšetrenia štítnej žľazy, duplexné vyšetrenia ciev dolných končatín a renálnych artérií.

Na klinike sa vykonáva 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku, ako aj 24 hodinové Holterove monitorovanie EKG.

V kardiologickej oblasti je klinika zameraná na riešenie akútnych koronárnych príhod, prevenciu, dispenzarizáciu a liečbu pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Na klinike a na JIS sa poskytuje komplexná neinvanzívna kardiologická starostlivosť. Uskutočňuje sa liečba pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami, akútnym a zhoršeným chronickým srdcovým zlyhaním, arteriálnou hypertenziou - urgentné a emergentné stavy, poruchami vnútorného prostredia, respiračným zlyhaním a potrebou UPV, tak ako aj zaistenie centrálneho venózneho prístupu. Na JIS sa vykonávajú urgentné a plánované kardioverzie a dočasná transvenózna kardiostimulácia. V ambulantnej sfére sa uskutočňujú transtorakálne echokardiografické vyšetrenia, záťažové echokardiografie, bicyklové ergometrie, 24 hodinový monitoring EKG a TK a EKG diagnostika pažerákovým zvodom. Významne sa zlepšili priestory knižnice pre pedagogický proces po zabezpečení multimediálneho projektoru s notebookom a veľkoplošným TV s počítačom umožňujúcim zobrazovať kvalitným spôsobom RTG obrazy, resp. CT a MR výsledky vyšetrení z nemocničného systému.

V rámci hepatológie sa vykonáva komplexná diagnostika a liečba chronických ochorení pečene. Pracovisko je jedným z centier pre liečbu chronických vírusových hepatitíd v SR. Vykonáva sa tu dispenzarizácia a liečba hereditárnych metabolických ochorení pečene (Wilsonova choroba, hereditárna hemochromatóza), indikácia transplantácie pečene, sledovanie a liečba alkoholovej a nonalkoholovej steatózy pečene, steatohepatitídy, steatofibrózy a cirhózy pečene, ďalej autoimunitných ochorení pečene, ochorení pečene v gravidite, ako aj pacientov po transplantácii pečene. Klinika sa podieľa na zbere epidemiologických dát životného štýlu ambulantných pacientov hepatologických ambulancií v rámci SR. Hepatologický tím zabezpečuje aktuálny najnovší štandard bezinterferónovej liečby vírusových hepatitíd B, C a metabolických ochorení pečene.

V oblasti nefrológie sa zaoberáme prevenciou, diagnostikou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou činnosťou a liečbou akútneho a chronického poškodenia obličiek pri primárnych chorobách obličiek alebo v dôsledku rôznych patologických stavov, pri ktorých sú obličky poškodené sekundárne. Medzi tieto ochorenia patrí hypertenzia, diabetes mellitus, reumatologické, cievne a systémové ochorenia. Vykonávame dispenzarizáciu a liečbu pacientov s akútnym a chronickým zlyhaním funkcie obličiek, liečbu intoxikácií a porúch vnútorného prostredia, tak ako aj starostlivosť o pacientov s komplikáciami počas a po dialyzačnej liečbe. Poskytujeme preventívne vyšetrenia a prípravu pacientov do chronického dialyzačného programu v preddialyzačnom období. Na vysokej úrovni je starostlivosť o pacientov s metabolickými ochoreniami a s chronickými komplikáciami diabetu, najmä s diabetickou nefropatiou, s ktorou má pracovisko dlhoročné skúsenosti vzhľadom na odborné kontakty a skúsenosti nadobudnuté na popredných pracoviskách v zahraničí. Problematika obezity a riešenie ostatných civilizačných ochorení sú každodennou náplňou liečebnej a preventívnej činnosti pracoviska.

 Publikačná aktivita

Veľmi bohatá je publikačná aktivita s veľmi priaznivou citačnou odozvou.

Na pôde III. internej kliniky vznikli početné monografie, jednou z prvých bola Biochemická syndromológia v klinickej hepatológii (Niederland, Brixová). Prof. Gvozdják inicioval a editoval napísanie prvej pregraduálnej učebnice internej medicíny, ktorá bola vydaná celkove trikrát. Na III. internej klinike vznikla prvá príručka základov klinickej elektrokardiografie, ktorú napísal prof. Bada v roku 1975. Dosiahla do roku 1991 celkove 7900 výtlačkov. V súčasnosti bola schválená jej dotlač a pripravuje sa jej vydanie v anglickom jazyku.

Pracovníci kliniky sú spoluautormi najrozsiahlejšej učebnice: Princípy internej medicíny (editori Ďuriš, Hulín, Bernadič), ako aj postgraduálnej učebnice Gastroenterológie (Jurgoš, Kužela, Hrušovský), monografií Choroby ciev, Princípy modernej angiológie (Štvrtinová et al). Doc. MUDr. V. Mojto, CSc., MHA. je spoluautorom učebnice Interná medicína (Kiňová, Hulín et al) 2013.

Vysokoškolské učebnice a monografie napísané pedagógmi III. internej kliniky LFUK a UNB:

Szántová, M., Kupčová, V.: Dopplerovská diagnostika a možnosti liečby portálnej hypertenzie. - 1. vyd. - Bratislava: SLS, 2000, 151 s.

Gvozdjáková, A.: Mitochondrial Medicine: Mitochondrial metabolism, Diseases, Diagnosis and Therapy, Springer, Netherlands,  2008, 409 s. ISBN 978-1-4020-6714-3

Bada, V.: Ako sa dá predchádzať chorobám srdca a ciev. Samedi, 2014, 124 s. ISBN 978-80-970825-7-4

Mojto, V.: Vybrané kapitoly z klinickej diabetológie. - 1. vyd. - Bratislava: Asklepios, 2016, 115 s. ISBN 978-80-7167-182-4

Bada, V.: Základy klinickej elektrokardiografie. Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, 124 s. ISBN 978-80-223-4110-3

Gvozdjáková, A. a kolektív: Mitochondriálna medicína a koenzým Q10. Vydavateľ HERBA, spol. s.r.o., Bratislava 2017, 228 s. ISBN: 978-80-89631-60-5

Mojto, V. a kolektív: 60. výročie III. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave. História a súčasnosť. LV PROMO s.r.o., 2017, 342 s. ISBN 978-80-972577-0-5

Bada, V.: Ako sa dá predchádzať chorobám srdca a ciev. II. rozšírené a doplnené vydanie. Vydalo: A-medi management, s.r.o., 2017, Počet kapitol: 30, 161 s. ISBN 978-80-89797-26-4

Anna Gvozdjáková (Slovakia), Germaine Cornélissen (USA), and Ram B. Singh (India): Recent Advances in Mitochondrial Medicine and Coenzyme Q10. Vydavateľ: NOVA Science, USA, 2018.

Viliam Mojto: DIABETES MELLITUS - Komplikácie a liečba. 2019

A. Gvozdjáková, J. Kucharská, Z. Sumbalová: Koenzým Q10 v zdraví a v chorobách, učebný text, HERBA, s.r.o., Bratislava, 2020.

 

 Pedagogická aktivita kliniky

III. interná klinika je základňou pre pregraduálnu a postgraduálnu výučbu študentov LFUK. Prednosta kliniky doc. MUDr. V. Mojto, CSc., MPH, MHA. je predsedom komisie pre štátne skúšky z Internej medicíny a členom akademického senátu, 3 profesori a 1 docentka sú členmi 2 ďalších komisií pre štátne skúšky z Internej medicíny. Na klinike sa realizuje výučba študentov medicíny podľa platného rozvrhu LFUK v 3., 4., 5. a 6. ročníku vrátane examinátorských povinností (v 3., 5. a 6. ročníku - štátna skúška z internej medicíny).

Pracovníci III. internej kliniky LFUK a UNB spolu s pracovníkmi Farmakobiochemického laboratória pri III. internej klinike sa podieľajú na výučbe povinne voliteľného predmetu Mitochondriálna medicína.

Predmet Mitochondriálna Medicína je zaradený do pedagogického procesu (povinne voliteľný predmet) pre 4. a 5. ročník študentov LFUK od akademického roka 2016/2017. 

Farmakobiochemické laboratórium Sasinkova 4

Vedecký profil pracoviska

Farmakobiochemické laboratórium III. internej kliniky sa zaoberá študovaním bioenergetických a antioxidačných systémov organizmu u vybraných ochorení, v etiopatogenéze ktorých má významnú úlohu  funkcia mitochondrií, antioxidanty a oxidačný stres. Výskum sa realizuje na experimentálnych modeloch ochorení na úrovni celého organizmu, tkanív, mitochondrií a v rámci humánnych štúdií.  

S Ústavom molekulárnej biomedicíny LFUK spolupracujeme na štúdii sledovania vplyvu diéty západného typu s obsahom veľkého množstva koncových produktov pokročilej glykácie (AGEs)  počas tehotenstva na  predurčenie potomstva k prejavu metabolických a behaviorálnych porúch v neskoršom živote.

V spolupráci  s Ústavom pre výskum srdca SAV sme sa zamerali na vplyv molekulového vodíka na funkciu mitochondrií, bioenergetiku a koenzým Q v srdcovom svale potkanov. Vplyv molekulového vodíka podávaním vody s vysokým obsahom H2 sa testoval aj v randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdii u pacientov s nealkoholovým tukovým poškodením pečene (NALFD).

V spolupráci s Ústavom experimentálnej farmakológie SAV sa zaoberáme hodnotením protizápalovej a antioxidačnej účinnosti prírodných a syntetických látok, najmä zo skupiny karotenoidov. Využívajú sa experimentálne modely reumatoidnej artritídy.

 

Podstatná časť výskumu je zameraná na aplikáciu poznatkov z experimentálneho výskumu do klinickej praxe. Študujú sa mechanizmy ochorení monitorovaním bioenergetickej kapacity, antioxidačného stavu a  oxidačného stresu pacientov s rôznymi ochoreniami: u detí s metabolickými ochoreniami, u detí s autizmom, u pacientov s onkologickými, nefrologickými, hepatologickými, kardiovaskulárnymi ochoreniami, u pacientov s reumatoidnou artritídou, pri hypercholesterolémii a nežiaducich účinkoch statínov, u pacientov s poruchami plodnosti, pacientov s mitochondriálnymi ochoreniami. U pacientov s post-COVID-19 syndrómom sme v spolupráci so Sanatóriom Dr. Guhra v Tatranskej Polianke vyšetrovali funkciu mitochondrií v izolovaných trombocytoch, oxidačný stres a vybrané antioxidanty pred nástupom a po ukončení kúpeľnej rehabilitácie. Podporná doplnková liečba s koenzýmom Q10 urýchlila regeneráciu pacientov.

 

V súčasnom období sa venujeme rozvoju a perspektíve Mitochondriálnej medicíny.

V roku 2018 sme zaviedli neinvazívnu metódu na vyšetrenie bioenergetiky  mitochondrií v izolovaných trombocytoch metódou vysokorozlišovacej respirometrie pomocou O2k-Respirometra (Oroboros Instruments, Austria). Cieľom týchto výskumných aktivít je rozvoj Mitochondriálnej medicíny. Aplikácia neinvazívnej metódy merania bioenergetiky mitochondrií v klinickej i experimentálnej medicíne patrí k súčasným smerom rozvoja Mitochondriálnej medicíny z hľadiska diagnostiky a cielenej podpornej terapie ochorení, spojených s dysfunkciou mitochondrií pacientov. Súčasťou vyšetrení je stanovenie endogénnej koncentrácie koenzýmu Q10 (pomocou HPLC) v izolovaných trombocytoch a v plazme. Cielenú podpornú terapiu s koenzýmom Q10 odporúčame pacientom pri zistení poškodenej bioenergetiky mitochondrií ako aj pri zistenom poklese hladín koenzýmu Q10.  

 

 

Zamestnanci

833 05 Bratislava, Limbova 5, tel. 5954 2349, fax. 5954 3349 e-mail: 3internakr.unb.sk

 

Prednosta kliniky:

doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MPH, MHA

tel. 5954 4349, e-mail: viliam.mojtokr.unb.sk

 

Zástupkyňa prednostu pre pedagogiku:

prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.

tel. 5954 2372, e-mail: viera.kupcovakr.unb.sk

 

Zástupca prednostu pre liečebno-preventívnu starostlivosť:

MUDr. Ľubomír Valko, CSc.

tel. 5954 2627, e-mail: lubomir.valkokr.unb.sk

 

Tajomníčka kliniky:

doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

tel. 5954 2341, e-mail: maria.szantovakr.unb.sk

 

Sekretárka kliniky:

Ing. Ľuba Janáková

tel. 5954 2349, e-mail: 3internakr.unb.sk

 

Profesori:

prof. MUDr. Viliam Bada, CSc. odbor Vnútorné choroby tel. 5954 2348

prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc. odbor Vnútorné choroby

prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. odbor Normálna a patologická fyziológia

Docenti:

doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MPH, MHA odbor Vnútorné choroby

doc. MUDr. Mária Szántová, PhD. odbor Vnútorné choroby

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Naďa Bežillová, PhD.  - RD

MUDr. Zuzana Ďurkovičová   - RD

MUDr. Xénia Faktorová

MUDr. Michaela Fedelešová, PhD.   - RD

MUDr. Tereza Hlavatá

MUDr. Anežka Chládeková

MUDr. Martina Jakabovičová   - RD

MUDr. Mária Komlósi, PhD., MSc.

MUDr. Petra Kozmonová

MUDr. Monika Szamosová   

MUDr. Veronika Višenková  - MD

 Zdravotnícki zamestnanci:

MUDr. Katarína Bilíková

MUDr. Eva Hrabčáková (MD)

MUDr. Radovan Juríček

MUDr. Martin Kokles

MUDr. Marta Koštivalová

MUDr. Jana Litvíková

MUDr. Adriana Pešková

MUDr. Jozef Sedlačko

MUDr. Terézia Staškovanová

MUDr. Miloš Števove

MUDr. Andrej Zachar. CSc.

 

 

FARMAKOBIOCHEMICKÉ LABORATÓRIUM III. INTERNEJ KLINIKY

 

811 08 Bratislava, Sasinkova 4, 

Zástupkyňa vedúceho:

PharmDr. Jarmila Kucharská, CSc.

tel./fax: +421 2 9011 9242 

e-mail: jarmila.kucharskafmed.uniba.sk

Pracovníci vo vede a výskume:

prof. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc. tel. 9011 9242

PharmDr. Jarmila Kucharská, CSc. tel. 9011 9242

Mgr. Zuzana Rausová, PhD. tel. 90119 245

RNDr. Zuzana Sumbalová, PhD. tel. 9011 9619

RNDr. Oľga Uličná, CSc. tel. 9011 9246

Ing. Oľga Vančová tel. 9011 9246

Ostatní zamestnanci:

Jana Bertalanová tel. 9011 9245

Dana Pospišilová tel. 5954 2372

Anna Štetková tel. 9011 9243

Eva Tibenská