Psychiatrická klinika LF UK a UNB

HISTÓRIA

Psychiatria ako odbor bol prítomný na pôde Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave už od jej vzniku v roku 1919. Tradície psychiatrickej starostlivosti v sídle súčasnej psychiatrickej kliniky sú dokonca staršie. Interné oddelenie Uhorskej krajinskej nemocnice v Bratislave založenej v roku 1864 už malo psychiatrické pracovisko, ktoré sa v roku 1891 osamostatnilo v podobe oddelenia pod vedením Dr. Jakuba Fischera. Alžbetínska univerzita, ktorá začala svoju činnosť v roku 1914, prevzala do svojej správy toto oddelenie ako jednu zo svojich kliník.

Novovzniknutá československá štátna univerzita a jej lekárska fakulta prevzala klinické pracoviská krajinskej nemocnice a Alžbetínskej univerzity, personálne ich však budovala takmer výlučne pomocou českých profesorov a ďalších odborníkov. Psychiatrický odbor sa stal súčasťou Neuropsychiatrickej kliniky, ktorá bola umiestnená v budove bývalej krajinskej nemocnice na dnešnej Mickiewiczovej ulici. Na čele kliniky celé medzivojnové obdobie stáli českí lekári-psychiatri: prof. MUDr. Zdeněk Mysliveček; prof. MUDr. Miroslav Křivý a prof. MUDr. Stanislav Krákora. V spolupráci s ostatnými odborníkmi postupne vybudovali moderné klinické pracovisko s kapacitou takmer 120 lôžok, z toho 40 lôžok bolo vyčlenených pre nervové a 80 lôžok pre psychiatrické oddelenie. Zriadením neurohistologického, sérologického a likvorologického laboratória a vybudovaním knižnice sa na klinike vytvorili podmienky aj pre výskumnú a vedeckú prácu. Klinika zabezpečovala pedagogickú činnosť v rámci pregraduálneho vzdelávania budúcich lekárov a právnikov v predmetoch Psychiatria, Patologická psychológia, Nervové a duševné choroby. Vtedajší tím kliniky vychoval prvých slovenských psychiatrov.

Vedenie Neuropsychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty UK po odchode českých profesorov z univerzity prevzal v roku 1939 doc. MUDr. Karol Matulay. V roku 1942 sa stal prvým slovenským profesorom v odbore psychiatria. Kapacita psychiatrickej kliniky v roku 1945 predstavovala 130 postelí. V prvých povojnových rokoch boli na klinike neurologickí a psychiatrickí pacienti hospitalizovaní spoločne. Okrem ústavnej starostlivosti sa vo väčšej miere začala poskytovať pacientom aj ambulantná starostlivosť. Počas pôsobenia prof. Matulaya sa na klinike vykonali radikálne zmeny, zrušili sa cely a pasívne opatrovanie sa nahradilo aktívnou duševnou terapiou. Do liečby psychických porúch boli zaradené kardiazolové a inzulínové šoky a zriadilo sa röntgenové laboratórium. Klinika v rámci pregraduálneho vzdelávania študentov medicíny a práva aj naďalej zabezpečovala výučbu predmetov Psychiatria, Neurológia a Psychiatria pre právnikov.

V roku 1950 sa neuropsychiatrické pracovisko rozdelilo na Neurologickú a Psychiatrickú kliniku. Ďalšie smerovanie psychiatrickej kliniky bolo podmienené predovšetkým úrovňou rozvoja psychiatrie ako odboru a profesijným zameraním jednotlivých prednostov, ktorí kliniku v nasledujúcom období viedli. Prvým prednostom už samostatnej Psychiatrickej kliniky LF UK bol prof. MUDr. Ernest Guensberger, DrSc. Pod jeho vedením sa venovala pozornosť psychopatológii, zdôrazňovalo sa klinické pozorovanie pacientov a využitie psychoterapie. V liečbe psychických porúch sa postupne rozširovali možnosti psychofarmakoterapie a do konca 70-tych rokov 20. storočia sa upustilo od inzulínovej komatóznej liečby. Z iných metód boli, v porovnaní s dnešnou dobou, viac využívané hypnóza a larvovaná psychoterapia. Na klinike aj naďalej prebiehala výučba Psychiatrie pre medikov a právnikov. Od roku 1957 sa začalo s výučbou predmetu Lekárska psychológia, najskôr ako voliteľnými a od roku 1974 s riadnymi prednáškami. Tento predmet bol zaradený aj do programu špecializačnej prípravy v odbore Psychiatria v celom Československu.

Prof. MUDr. Ján Molčan prevzal vedenie kliniky v roku 1977. Považovaný je za zakladateľa slovenskej klinickej psychofarmakológie a v spolupráci s ostatnými pracovníkmi kliniky sa podieľali na klinických štúdiách psychofarmák a na vytvorení dispenzárnej psychofarmakologickej ambulancie na klinike. Do liečby psychických porúch sa zaviedli soli lítia, modifikovaná elektrokonvulzívna liečba a viac sa využívala sociálna rehabilitácia. Na klinike sa zriadil denný psychiatrický stacionár pre pacientov s psychózou, ako prvý na Slovensku. Prof. Molčan bol aj propagátorom telefonických liniek dôvery a zakladateľom psychiatrickej sexuológie na Slovensku.

Počas pôsobenia doc. MUDr. Eduarda Kolibáša, CSc. vo funkcii prednostu kliniky (od roku 1990) bola na pracovisku zriadená jednotka intenzívnej psychiatrickej starostlivosti a detské psychiatrické oddelenie sa transformovalo na oddelenie pre poruchy príjmu potravy. Postupne sa začali formovať stále pracovné skupiny s užším odborným a výskumným zameraním. Šlo o tímy v oblasti metodológie psychiatrického výskumu, elektrofyziologických metód v psychiatrii, klinickej psychopatológie, psychoreaktívnych porúch, demencií, závislostí, forenznej a sociálnej psychiatrie a psychoterapie. Klinika naďalej pokračovala v zabezpečovaní výučby predmetov Psychiatria, Forenzná psychiatria a Lekárska psychológia. V roku 1993 sa v pregraduálnom vzdelávaní v študijných programoch všeobecné a zubné lekárstvo začalo s výučbou v anglickom jazyku a klinika do študijného programu zaradila povinne voliteľný predmet Drogy a drogové závislosti Doc. Kolibáš pôsobil v akademických rokoch 2004 - 2007 ako prodekan LF UK pre liečebno-preventívnu starostlivosť.

Vo svojom smerovaní pokračovala psychiatrická klinika aj v nasledujúcom období, keď bol jej prednostom prof. MUDr. Ivan Žucha, CSc. (od roku 1997). Osobnosť prof. Žuchu, neurológa, psychiatra, forenzného psychiatra, psychoterapeuta a spisovateľa obohatila nielen kliniku, ale celú slovenskú psychiatriu o prienik s filozofiou. V porevolučnom období (1990 – 1991) bol prodekanom LF UK a v rokoch 1990-1994 pôsobil ako prezident Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS. Počas jeho pôsobenia vo funkcii prednostu sa venoval pregraduálnej aj postgraduálnej výučbe lekárov, právnikov, psychológov aj policajtov.

Prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc. (od roku 2001) ďalej rozvíjal liečebno-preventívne, pedagogické aj výskumné smerovanie kliniky. Prehlboval medziklinickú spoluprácu s českými a moravskými psychiatrickými pracoviskami. Počas jeho vedenia k predchádzajúcim výskumným odborným témam pribudli nové vedecké projekty: prvé epidemiologické štúdie depresie, úzkostných porúch a závislostí na Slovensku, štúdie návykových látok u vysokoškolákov, bezpečnosť psychofarmakoterapie a analýza páchateľov násilných trestných činov. V roku 2008 vzniklo na klinike oddelenie forenznej psychiatrie. Pregraduálna výučba, ktorú klinika zabezpečovala, sa rozšírila o vedenie diplomových prác z okruhu tém psychiatrie.

Po tragickom a predčasnom skone prof. Novotného a krátkom období, v ktorom bola poverená vedením kliniky doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc., viedol kliniku od septembra 2012 do augusta 2022 docent, neskôr profesor MUDr. Ján Pečeňák, CSc. V tomto období sa, v spolupráci so všetkými pedagogickými pracovníkmi kliniky, reštrukturalizovala pregraduálna výučba, reakreditovalo sa doktorandské štúdium a rozšírilo sa špecializačné štúdium. V spolupráci s Filozofickou fakultou UK vzniklo Centrum pre výskum psychických porúch vo Vedeckom parku UK. V rámci medzinárodnej spolupráce sa podieľal na významných štúdiách v oblasti psychofarmakológie a rozvíjal vedeckú spoluprácu s inými súčasťami LF UK a Slovenskej akadémie vied.

Do funkcie prednostky v septembri 2022 nastúpila doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. Okrem súvislej pedagogickej, klinickej a vedecko-výskumnej činnosti je významnou predstaviteľkou odboru ako hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor psychiatria, predchádzajúca prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS a súčasná členka predsedníctva SLS. Je garantom špecializačného štúdia v odbore sexuológia a poprednou odborníčkou a organizátorkou vzdelávania vo forenznej psychiatrii. Nadviazala významné kontakty s predstaviteľmi európskych a svetových odborných psychiatrických spoločností, rozvíja tradičnú spoluprácu s odbornými spoločnosťami Českej republiky a vedecky spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied.

V súčasnosti klinika v rámci pregraduálnej výučby zabezpečuje výučbu vo všetkých lekárskych smeroch štúdia na LF UK Bratislava (všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo) v povinných predmetoch: Lekárska psychológia a základy komunikáciePsychiatria (v slovenskom a v anglickom jazyku). Z povinne voliteľných predmetov pre poslucháčov 4. a 5. ročníka všeobecného lekárstva zabezpečuje klinika predmety: Základy komunikácie v medicíne, Drogy a drogové závislostiPsychoterapia. Klinika realizuje aj výučbu niektorých vybraných predmetov pre Filozofickú fakultu UK a Právnickú fakultu UK. V postgraduálnom vzdelávaní zabezpečuje tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania v odbore Psychiatria a špecializačné štúdium v odbore Psychiatria.

Počas svojej existencie sa klinika prispôsobovala aktuálnej situácii v zdravotníctve. Najmä z dôvodu nedostatku sestier sa postupne redukoval počet lôžok zo 71 v roku 2012 na súčasných 40. Zatvorené boli oddelenie pre poruchy príjmu potravy a tiež jednotka intenzívnej psychiatrickej starostlivosti. Klinika napriek tomu poskytuje komplexnú psychiatrickú starostlivosť od akútnej liečby až po doliečovanie psychických porúch. Jej psychiatrický stacionár s počtom miest 15 má dlhoročnú tradíciu a v roku 2023 oslávil svoje 40. výročie. Modernizácia kliniky sa prejavila aj v rekonštrukcii jej pôvodného oddelenia pre poruchy príjmu potravy. Na jeho mieste vzniklo psychosomatické oddelenie, ktoré pacientom ponúka aj široké psychoterapeutické liečebné postupy.

ZAMESTNANCI

PROFESOR:

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

pecenak1uniba.sk

+421 2 57290 737

publikácie: LINK

DOCENTI:

doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

lubomira.izakovagmail.com

+421 2 57290 385

+421 2 57290 339

publikácie: LINK

doc. MUDr. Mária Králová, CSc.

kralova3uniba.sk

+421 2 57290 164

publikácie: LINK

doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH

eva.morovicsovafmed.uniba.sk

+421 2 57290 138

publikácie: LINK

doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

michal.hajdukuniba.sk

+421 2 57290 108

publikácie: LINK

ODBORNÍ ASISTENTI:

MUDr. Dana Krajčovičová, PhD.

krajcovicovamudrcentrum.sk

+421 2 57290 114

publikácie: LINK

MUDr. Viktor Segeda, PhD.

177341mail.muni.cz

+421 2 57290 649

publikácie: LINK

ASISTENTI:

MUDr. Gabriela Bezáková

gabriela.bezakovafmed.uniba.sk

publikácie: LINK

MUDr. Patrik Gálik

galik23uniba.sk

publikácie: LINK

MUDr. Ferdinand Sasváry

sasvary1uniba.sk

publikácie: LINK

MUDr. Vanda Valkučáková

vanda.valkucakovagmail.com

publikácie: LINK

Mgr. Patrícia Hricáková

hricakova4uniba.sk

publikácie: LINK

INTERNÍ DOKTORANDI

Mgr. Natália Čavojská

cavojska16uniba.sk

publikácie: LINK

 

MUDr. Dominik Patúš

patus2uniba.sk

publikácie:

 

 

ADMINISTRATÍVNY REFERENT:

Soňa Weber Krajčovičová

sona.krajcovicovafmed.uniba.sk

+421 2 57290 385

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Pregraduálna výučba

Klinika zabezpečuje výuku vo všetkých lekárskych smeroch štúdia na LF UK Bratislava (všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo). Učíme predmety Lekárska psychológia a komunikácia, Psychiatria. Z povinne voliteľných predmetov vyučujeme predmety Drogy a drogové závislosti, Psychoterapia a Základy komunikácie v medicíne pre poslucháčov 4. a 5. ročníka lekárskych smerov. Vyučovanie sa realizuje paralelne v slovenskom, ako aj anglickom jazyku pre zahraničných študentov. Okrem toho učíme vybrané predmety pre Filozofickú fakultu UK, Právnickú fakultu UK a pre Akadémiu policajného zboru.

 

Postgraduálna výučba: doktorandské štúdium

Klinika má akreditáciu na doktorandské štúdium pre predmet Psychiatria. Aktuálne absolvujú toto štúdium externí doktorandi.

 

Postgraduálna výučba: špecializačné štúdium

Klinika má akreditáciu na poskytovanie výučby v rámci špecializačnej prípravy v odbore Psychiatria od akademického roku 2007/2008. Pre atestovaných psychiatrov organizuje Psychiatrická klinika raz ročne kurz súdnej psychiatrie.

ODBORNÁ PRAX

V prípade záujmu o vykonanie odbornej praxe na našej klinike (v priebehu pregraduálneho aj špecializačného štúdia) je potrebné zaslať žiadosť na sekretariát kliniky p. Soni Weber Krajčovičovej (sona.krajcovicova@fmed.uniba.sk) a v žiadosti uviesť:

- druh a dĺžku požadovanej odbornej praxe;

- požadovaný termín vykonania odbornej praxe;

- kontaktné údaje žiadateľa (e-mailová adresa, telefonický kontakt).

Do prílohy e-mailovej správy je potrebné vložiť životopis žiadateľa o odbornú prax. Po obdržaní žiadosti so všetkými náležitosťami budeme žiadateľa kontaktovať.

DIPLOMANTI

Zoznam diplomantov po roku 2010:

 

Rok plánovanej obhajoby: 2025

Diplomant: Julia Laba

Téma: Negatívne symptómy schizofrénie a interpersonálne fungovanie

Vedúci: doc. Hajdúk

 

Rok plánovanej obhajoby: 2025

Diplomant: Gabriel Esala

Téma: ADHD v dospelosti

Vedúci (konzultant): doc. Izáková (dr. Valkučáková)

 

Rok plánovanej obhajoby: 2025

Diplomant: Alan Mada

Téma: Unconventional Approaches to Treatment of Mental Disorders

Vedúci (konzultant): doc. Izáková (dr. Bezáková)

 

Rok plánovanej obhajoby: 2025

Diplomant: Alexandra Čechová

Téma: Psychosomatické príznaky u študentov vysokých škôl

Vedúci (konzultant): doc. Izáková (dr. Sasváry)

 

Rok plánovanej obhajoby: 2025

Diplomant: Filip Ujfaluši

Téma: Cesta pacienta v systéme psychiatrickej starostlivosti na Slovensku

Vedúci (konzultant): doc. Izáková (Mgr. Hricáková)

 

Rok plánovanej obhajoby: 2025

Diplomant: Viktória Ragalová

Téma: Hodnotenie kvality života pri liečbe antipsychotikami u chorých so schizofréniou

Vedúci: dr. Krajčovičová

 

Rok plánovanej obhajoby: 2025

Diplomant: Areesha Malik

Téma: Mental Disorders in Patients with Covid-19

Vedúci (konzultant): dr. Segeda (dr. Bezáková)

 

Rok plánovanej obhajoby: 2025

Diplomant: Johannes Valentin Wasmeier

Téma: Psychedelics in the Treatment of Mental Disorders

Vedúci (konzultant): dr. Turček (dr. Bezáková)

 

Rok plánovanej obhajoby: 2025

Diplomant: Laura Franziska Huchzermeier

Téma: Gender Identity and Mental Disorders

Vedúci: prof. Pečeňák

 

Rok plánovanej obhajoby: 2025

Diplomant: Laura Prokopiusová

Téma: Biologické a sociálno-psychologické faktory determinujúce rodovú identitu

Vedúci: prof. Pečeňák

 

Rok plánovanej obhajoby: 2024

Diplomant: Kristína Hassanová

Téma: Psychiatrická a somatická komorbidita depresívnych porúch

Vedúci (konzultant): doc. Izáková (dr. Bezáková)

 

Rok plánovanej obhajoby: 2024

Diplomant: Iveta Drotárová

Téma: Somatické príznaky psychických porúch

Vedúci (konzultant): doc. Izáková (dr. Bezáková)

 

Rok plánovanej obhajoby: 2024

Diplomant: Petra Poláčková

Téma: Vzájomný vzťah medzi gastrointestinálnym systémom a psychickými funkciami

Vedúci (konzultant): doc. Izáková (dr. Sasváry)

 

Rok plánovanej obhajoby: 2024

Diplomant: Natália Lakóová

Téma: Syndróm vyhorenia v klinickej praxi / Burnout Syndrome in Clinical Practice

Vedúci: doc. Morovicsová

 

Rok plánovanej obhajoby: 2024

Diplomant: Tomáš Lambert

Téma: Vplyv rodiny na vznik a priebeh ochorení z okruhu schizofrénie

Vedúci: dr. Krajčovičová

 

Rok plánovanej obhajoby: 2024

Diplomant: Romana Dobosová

Téma: Sledovanie príčin predčasného ukončenia liečby v dennom stacionári

Vedúci: dr. Krajčovičová

 

Rok plánovanej obhajoby: 2024

Diplomant: Marián Petruš

Téma: Vaskulárne demencie

Vedúci: dr. Králová

 

Rok plánovanej obhajoby: 2024

Diplomant: Adam Košťál

Téma: Nové psychoaktívne látky

Vedúci: dr. Turček

 

Rok obhajoby: 2023

Diplomant: Barbora Emília Serdulová

Téma: Hodnotenie kognitívnych funkcií pri ľahkej kognitívnej poruche

Vedúci: doc. Hajdúk

 

Rok obhajoby: 2023

Diplomant: Alexandra Živická

Téma: Miera prežívanej emocionálnej záťaže študentov vysokých škôl

Vedúci (konzultant): doc. Izáková (dr. Valkučáková)

 

Rok obhajoby: 2023

Diplomant: Dominik Patúš

Téma: Agregácia psychických porúch medzi príbuznými

Vedúci: doc. Izáková

 

Rok obhajoby: 2023

Diplomant: Isabella Schebesta

Téma: Circadian Rhythms and Mental Disorders

Vedúci: dr. Segeda

 

Rok obhajoby: 2023

Diplomant: Silvester Drexler

Téma: Bipolárna porucha typu dva

Vedúci: prof. Pečeňák

 

Rok obhajoby: 2023

Diplomant: Štefan Artim

Téma: Adherencia u pacientov s psychickými poruchami

Vedúci: prof. Pečeňák

 

Rok obhajoby: 2022

Diplomant: Alžbeta Brnová Smolková

Téma: Vzťah obsedantne kompulzívnych príznakov k rôznym psychickým poruchám

Vedúci (konzultant): doc. Izáková (dr. Sasváry)

 

Rok obhajoby: 2022

Diplomant: Petra Raučinová

Téma: Augmentačné postupy v liečbe psychických porúch

Vedúci: doc. Izáková

 

Rok obhajoby: 2022

Diplomant: Vanesa Klimová

Téma: Stigmatizácia v psychiatrii

Vedúci: doc. Morovicsová

 

Rok obhajoby: 2022

Diplomant: Tímea Takáčová

Téma: Parkinsonova choroba a kognícia

Vedúci: dr. Králová

 

Rok obhajoby: 2022

Diplomant: Alica Karšková

Téma: Diferenciálna diagnostika a liečba bipolárnej afektívnej poruchy a schizoafektívnej poruchy

Vedúci: dr. Segeda

 

Rok obhajoby: 2022

Diplomant: Marie Karoline Lorenz

Téma: Psychoneuroimmunology in Development of Mental Disorders

Vedúci (konzultant): prof. Pečeňák (dr. Valkučáková)

 

Rok obhajoby: 2021

Diplomant: Cecília Marčišová

Téma: Psychosocial Functioning in Patients with Depression

Vedúci: doc. Hajdúk

 

Rok obhajoby: 2021

Diplomant: Klára Sádovská

Téma: Forenzné aspekty závažných duševných porúch

Vedúci: doc. Izáková

 

Rok obhajoby: 2021

Diplomant: Tamás Mokso

Téma: Komunikácia s detským pacientom

Vedúci: doc. Morovicsová

 

Rok obhajoby: 2021

Diplomant: Maroš Kovaľ

Téma: Sledovanie rehospitalizácií a ich príčin u pacientov hospitalizovaných na Psychiatrickej klinike LF UK a UNB v sledovanom období

Vedúci: dr. Krajčovičová

 

Rok obhajoby: 2021

Diplomant: Peter Záhon

Téma: Manažment a komplikácie delírium tremens

Vedúci: dr. Segeda

 

Rok obhajoby: 2021

Diplomant: Barbora Poláková

Téma: Úloha kanabinoidných receptorov v patogenéze závislostí

Vedúci: dr. Turček

 

Rok obhajoby: 2021

Diplomant: Martina Švecová

Téma: Psychotraumatológia: Neurofyziologické aspekty traumatickej pamäti

Vedúci: Mgr. Zimányiová

 

Rok obhajoby: 2019

Diplomant: Romana Havranová

Téma: Reprodukčné psychické zdravie ženy a hormóny

Vedúci: dr. Izáková

 

Rok obhajoby: 2019

Diplomant: Juraj Eľko

Téma: Sledovanie vzťahu medzi funkčnosťou a výskytom negatívnej symptomatiky u pacientov so schizofréniou v podmienkach denného stacionára

Vedúci: dr. Krajčovičová

 

Rok obhajoby: 2019

Diplomant: Marianna Blahová

Téma: Sledovanie výskytu úzkostných porúch a ich komorbidity u pacientov Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB

Vedúci: dr. Krajčovičová

 

Rok obhajoby: 2019

Diplomant: Michaela Kvokačková

Téma: Frontotemporálne demencie

Vedúci: dr. Králová

 

Rok obhajoby: 2019

Diplomant: Joanna Żyszkowska

Téma: Co-Occurance of Bipolar Affective Disorder and Substance Use Disorders

Vedúci: dr. Segeda

 

Rok obhajoby: 2019

Diplomant: Katarína Budayová

Téma: Úloha glutamátových receptorov v patogenéze závislostí

Vedúci: dr. Turček

 

Rok obhajoby: 2019

Diplomant: Eva Miklovičová

Téma: Úloha GABA receptorov v patogenéze závislostí

Vedúci: dr. Turček

 

Rok obhajoby: 2019

Diplomant: Martin Vereš

Téma: Použitie antidepresív v tehotenstve

Vedúci: prof. Pečeňák

 

Rok obhajoby: 2018

Diplomant: Ing. Erika Nunez

Téma: Kvalita života u pacientov s depresiou

Vedúci: doc. Morovicsová

 

Rok obhajoby: 2018

Diplomant: Romana Hanuštiaková

Téma: Funkčnosť pacientov s duševnými poruchami v selfmanagemente liečby

Vedúci (konzultant): dr. Izáková (dr. Hajdúk)

 

Rok obhajoby: 2018

Diplomant: Mária Takáčová

Téma: Sledovanie sociálneho fungovania u pacientov denného stacionára pomocou škály SASS

Vedúci: dr. Krajčovičová

 

Rok obhajoby: 2018

Diplomant: Peter Chvojka

Téma: Placebo efekt

Vedúci: dr. Segeda

 

Rok obhajoby: 2018

Diplomant: Ladislav Vitéz

Téma: Kognitívny výkon v priebehu liečby alkoholového abstinenčného syndrómu

Vedúci: dr. Turček

 

Rok obhajoby: 2018

Diplomant: Barbora Voberová

Téma: Úloha opioidných receptorov v patogenéze závislostí

Vedúci: dr. Turček

 

Rok obhajoby: 2017

Diplomant: Lenka Rolincová

Téma: Psychické poruchy u žien v reprodukčnom veku

Vedúci: dr. Izáková

 

Rok obhajoby: 2017

Diplomant: Ing. Oľga Žitkovič

Téma: Prodromálne príznaky schizofrénie

Vedúci: dr. Janík

 

Rok obhajoby: 2017

Diplomant: Mária Noskovičová

Téma: Sledovanie sociálneho fungovania u pacientov denného stacionára pomocou škály SAAS

Vedúci: dr. Krajčovičová

 

Rok obhajoby: 2017

Diplomant: Alexandra Koblišková

Téma: Dôvody hospitalizácie pacientov s demenciou Alzheimerovho typu na Psychiatrickej klinike

Vedúci: dr. Králová

 

Rok obhajoby: 2017

Diplomant: Michaela Slušná

Téma: Psychofarmakologická liečba u pacientov s demenciou

Vedúci: dr. Králová

 

Rok obhajoby: 2017

Diplomant: Martin Daniš

Téma: Kognitívne poruchy pri závislosti od alkoholu

Vedúci: dr. Turček

 

Rok obhajoby: 2017

Diplomant: Konstantinos Georgiadis

Téma: Neuropsychiatric Adverse Effects of Biological Drugs

Vedúci: prof. Pečeňák

 

Rok obhajoby: 2017

Diplomant: Zafeiriou Zafeiroula

Téma: Extrapyramidal Symptoms in Patients on Psychopharmacological Treatmet

Vedúci: prof. Pečeňák

 

Rok obhajoby: 2016

Diplomant: Simona Bédiová

Téma: Prežívanie strachu u chorých pred operáciou

Vedúci: doc. Morovicsová

 

Rok obhajoby: 2016

Diplomant: Matej Beňo

Téma: Psychotické príznaky a drogy

Vedúci: dr. Izáková

 

Rok obhajoby: 2016

Diplomant: Lucia Adamčeková

Téma: Etiológia akútnych psychotických stavov

Vedúci: dr. Izáková

 

Rok obhajoby: 2016

Diplomant: Miroslava Bočková

Téma: Dávky antipsychotík v praxi

Vedúci: dr. Janík

 

Rok obhajoby: 2016

Diplomant: Róbert Fröhlich

Téma: Sledovanie kvality života pomocou dotazníka MANSA u pacientov denného stacionára

Vedúci: dr. Krajčovičová

 

Rok obhajoby: 2016

Diplomant: Terézia Čapková

Téma: Sociálne zručnosti a sledovanie ich zmien u pacientov denného stacionára

Vedúci: dr. Krajčovičová

 

Rok obhajoby: 2016

Diplomant: Anna Parízeková

Téma: Depresia a metabolický syndróm

Vedúci: dr. Králová

 

Rok obhajoby: 2015

Diplomant: Silvia Banská

Téma: Špecifiká komunikácie s tehotnými ženami

Vedúci: doc. Morovicsová

 

Rok obhajoby: 2015

Diplomant: Mária Džubarová

Téma: Forenzné aspekty psychiatrickej klinickej praxe

Vedúci: dr. Izáková

 

Rok obhajoby: 2015

Diplomant: Eliška Müllerová

Téma: Nežiadúce účinky antidepresív

Vedúci: dr. Janík

 

Rok obhajoby: 2015

Diplomant: Lucia Hamráková

Téma: Hodnotenie závažnosti alkoholového abstinenčného syndrómu

Vedúci: dr. Turček

 

Rok obhajoby: 2014

Diplomant: Lucia Ďurišová

Téma: Suicidálne konanie a jeho prevencia

Vedúci: doc. Čaplová

 

Rok obhajoby: 2014

Diplomant: Zuzana Lukačovičová

Téma: Schizofrénia a sociálna kognícia

Vedúci: doc. Čaplová

 

Rok obhajoby: 2014

Diplomant: Mário Lazar

Téma: Liečba porúch spánku v podmienkach psychiatrickej hospitalizácie

Vedúci: doc. Kořínková

 

Rok obhajoby: 2014

Diplomant: Lenka Levárska

Téma: Úloha aldosterónu v etiopatogenéze psychických porúch

Vedúci: dr. Izáková

 

Rok obhajoby: 2014

Diplomant: Andrej Miškeje

Téma: Depresia a zápalové markery

Vedúci: dr. Izáková

 

Rok obhajoby: 2014

Diplomant: Marek Tomčala

Téma: Temporálna epilepsia a psychóza

Vedúci: dr. Janík

 

Rok obhajoby: 2014

Diplomant: Mgr. Oľga Karšayová

Téma: Sledovanie sociálnej interakcie u chorých s ochorením z okruhu schizofrénie v podmienkach denného sanatória

Vedúci: dr. Krajčovičová

 

Rok obhajoby: 2014

Diplomant: Dominika Nagyová

Téma: Sekundárne demencie

Vedúci: dr. Králová

 

Rok obhajoby: 2014

Diplomant: Erika Kĺbiková

Téma: Nonkognitívne symptómy pri demencii

Vedúci: dr. Králová

 

Rok obhajoby: 2014

Diplomant: Barbora Límová

Téma: Demencia s Lewyho telieskami

Vedúci: dr. Králová

 

Rok obhajoby: 2014

Diplomant: Kristína Mitrová

Téma: Spektrum diagnóz psychických porúch u pacientov hospitalizovaných na psychiatrickej klinike LFUK a UNB

Vedúci: dr. Turček

 

Rok obhajoby: 2013

Diplomant: Petra Čičkaniková

Téma: Syndróm vyhorenia v profesii lekárov

Vedúci: doc. Morovicsová

 

Rok obhajoby: 2013

Diplomant: Boris Kopeliovič

Téma: Sociálny mozog a psychické poruchy

Vedúci: doc. Pečeňák

 

Rok obhajoby: 2013

Diplomant: Marek Lindiš

Téma: Non-adherencia k liečbe u pacientov so schizofréniou

Vedúci: doc. Pečeňák

 

Rok obhajoby: 2013

Diplomant: Andreas Makrantonakis

Téma: Depression: an overview

Vedúci: doc. Pečeňák

 

Rok obhajoby: 2013

Diplomant: Emmanoil Deres

Téma: Depression and pain

Vedúci: dr. Izáková

 

Rok obhajoby: 2013

Diplomant: Mária Lehocká

Téma: Subjektívne hodnotenie asertivity u pacientov v závislosti od diagnózy

Vedúci: dr. Krajčovičová

 

Rok obhajoby: 2013

Diplomant: Martina Kubincová

Téma: Účasť pomocných vyšetrovacích metód na diagnostickom procese v psychiatrii

Vedúci: dr. Turček

 

Rok obhajoby: 2013

Diplomant: Kamila Frajtová

Téma: Názory na duševné poruchy – porovnanie študentov STU a UK

Vedúci: dr. Vajdičková

 

Rok obhajoby: 2012

Diplomant: Martin Šurkala

Téma: Suicidalita a suicidálne pokusy na Slovensku od roku 2001 do roku 2010

Vedúci: doc. Pečeňák

 

Rok obhajoby: 2012

Diplomant: Dana Keblúšková

Téma: Depresia a fyzická aktivita

Vedúci: dr. Turček

 

Rok obhajoby: 2012

Diplomant: Ján Kohút

Téma: Psychopatologické fenomény emotivity z pohľadu etológie

Vedúci: dr. Turček

 

Rok obhajoby: 2012

Diplomant: Veronika Režnáková

Téma: Účasť jednotlivých orgánových systémov na patogenéze afektívnych porúch

Vedúci: dr. Turček

DOKTORANDI

Zoznam doktorandov po roku 2010:

 

Rok plánovanej obhajoby: 2028

 Doktorand:  MUDr. Patrik Gálik 

Téma: Identifikácia potencionálnych biomarkerov Alzheimerovej choroby

Školiteľ: doc. Králová

 

Rok plánovanej obhajoby: 2027

Doktorand:  MUDr. Dominik Patúš

Téma: Sociálna bolesť a psychosociálne stresové situácie

Školiteľ: doc. Izáková

 

Rok plánovanej obhajoby: 2026

Doktorand: JUDr. MUDr. Ján Uhrin, MHA

Téma: Predikcia odpovede na zmenu alebo augmentáciu liečby depresie

Školiteľ: prof. Pečeňák

 

Rok plánovanej obhajoby: 2025

Doktorand: MUDr. Gabriela Bezáková

Téma: Endokrinné zmeny vo vzťahu k psychickým poruchám a vybraným urologickým ochoreniam

Školiteľ: doc. Izáková

 

Rok plánovanej obhajoby: 2025

Doktorand: MUDr. Ferdinand Sasváry

Téma: Modulačný vplyv hormónov na psychické funkcie

Školiteľ: doc. Izáková

 

Rok plánovanej obhajoby: 2024

Doktorand: Mgr. Natália Čavojská

Téma: Sociálne procesy pri autizme a schizofrénii

Školiteľ: doc. Hajdúk

 

Rok plánovanej obhajoby: 2024

Doktorand: MUDr. Vanda Valkučáková

Téma: Odolnosť voči stresovým podnetom a depresívna porucha

Školiteľ: doc. Izáková

 

Rok plánovanej obhajoby: 2024

Doktorand: MUDr. Boris Bodnár, MBA

Téma: Vplyv komorbidity látkovej závislosti na priebeh a výsledky liečby patologického hráčstva

Školiteľ: prof. Pečeňák

 

Rok obhajoby: 2022

Doktorand: MUDr. Eduard Višňovský

Téma: Predikcia zotrvania v liečbe u pacientov so závislosťou od alkoholu

Školiteľ: prof. Pečeňák

 

Rok obhajoby: 2020

Doktorand: MUDr. Michal Patarák

Téma: Psychopatologické prejavy u pacientov liečených pre Parkinsonovu chorobu

Školiteľ: prof. Pečeňák

 

Rok obhajoby: 2017

Doktorand: MUDr. Viktor Segeda

Téma: Depresia, suicidalita - biologické aspekty (markery)

Školiteľ: doc. Kořínková

 

Rok obhajoby: 2017

Doktorand: MUDr. Barbora Vašečková

Téma: Sexuálne nežiadúce účinky antidepresív

Školiteľ: doc. Kořínková

 

Rok obhajoby: 2014

Doktorand: MUDr. Branislav Moťovský

Téma: Depresívna epizóda pri unipolárnej a bipolárnej depresii

Školiteľ: doc. Pečeňák

GRANTOVÉ PROJEKTY

Grantové projekty po roku 2000:

 

Obdobie: 2023 – 2026

Identifikátor: VEGA 1/0644/23

Názov: Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. (dr. Valkučáková, dr. Sasváry, dr. Bezáková)

 

Obdobie: 2023 – 2026

Identifikátor: VEGA 1/0493/23

Názov: Sociálne stiahnutie a fenotyp psychózy – psychologické mechanizmy a ich neurobiologické koreláty naprieč kontinuom norma-patológia

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD. (dr. Krajčovičová, Mgr. Čavojská)

 

Obdobie: 2021 – 2025

Identifikátor: APVV 20/0185

Názov: Sociálne procesy pri autizme a schizofrénii

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD. (prof. Pečeňák, dr. Valkučáková, Mgr. Čavojská)

 

Obdobie: 2021 – 2025

Identifikátor: H2020-945263

Názov: Implementing Mobile MEntal health Recording Strategy for Europe – IMMERSE

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. (prof. Pečeňák, doc. Izáková, doc. Hajdúk, Mgr. Čavojská)

 

Obdobie: 2021 – 2024

Identifikátor: VEGA 2/0122/21 

Názov: Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH

 

Obdobie: 2020 – 2023

Identifikátor: VEGA 1/0738/20

Názov: Biomarkery neurozápalu u pacientov s Alzheimerovou chorobou

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): doc. Mgr. Ivana Shawkatová, PhD. (M. Králová, J. Pečeňák, B. Mészáros-Hideghéty)

 

Obdobie: 2019 – 2023

Identifikátor: APVV 18/0283

Názov: Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc; doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. (dr. Králová, dr. Segeda)

 

Obdobie: 2016 – 2019

Identifikátor: APVV 15/0155

Názov: Narušená komunikačná schopnosť u pacientov s Parkinsonovou chorobou

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.; prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD. (M. Králová, M. Hajdúk)

 

Obdobie: 2016 – 2019

Identifikátor: VEGA 1/0240/16

Názov: Imunogenetické markery u slovenských pacientov s Alzheimerovou chorobou

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): doc. Mgr. Ivana Shawkatová, PhD. (M. Králová, J. Pečeňák)

 

Obdobie: 2017 – 2018

Identifikátor: KEGA 037UK-4/2017

Názov: Databáza multimediálnych modelových prípadov pre interaktívnu výučbu predmetu Psychiatria pre študentov medicíny

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): MUDr. Michal Turček, PhD. (J. Pečeňák, V. Kořínková, M. Hajdúk, Ľ. Izáková, P. Janík, D. Krajčovičová, M. Králová, V. Segeda, M. Zimányiová)

 

Obdobie: 2016 – 2020

Identifikátor: APVV 15/0037

Názov: Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): RNDr. Alexander Kiss, DrSc. (J. Pečeňák, V. Kořínková, M. Matisová)

 

Obdobie: 2016 – 2017

Identifikátor: VEGA 2/100/16

Názov: Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948 – 1966

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): PhDr. Anna Falisová, CSc. (E. Morovicsová)

 

Obdobie: 2015 – 2018

Identifikátor: VEGA 2/0057/15

Názov: Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. (Ľ. Izáková, E. Morovicsová, V. Segeda, M. Borovská, M. Matisová, D. Krajčovičová, B. Mészáros Hideghéty)

 

Obdobie: 2015 – 2018

Identifikátor: VEGA 1/0300/15

Názov: Stanovenie modulačnej úlohy nervus vagus v periférnom a centrálnom protizápalovom pôsobení antidepresív a antipsychotík

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): MVDr. Katarína Ondičová, PhD. (J. Pečeňák, V. Kořínková, M. Králová)

 

Obdobie: 2015 – 2018

Identifikátor: SPS 01/2015

Názov: Percepcia a rozpoznávanie tvárových výrazov a ich vzťah k funkčnosti pacientov so schizofréniou

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): MUDr. Dana Krajčovičová, PhD. (M. Hajdúk, V. Kořínková, J. Pečeňák, M. Zimányiová)

 

Obdobie: 2012 – 2015

Identifikátor: APVV 0048/11

Názov: Kognitívno-komunikačné poruchy u pacientov s miernou kognitívnou poruchou a demenciou

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. (M. Králová, K. Vajdičková, B. Mészáros-Hideghéty)

 

Obdobie: 2012 – 2014

Identifikátor: VEGA 2/0110/12

Názov: Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): PhDr. Anna Falisová, CSc. (E. Morovicsová)

 

Obdobie: 2012 – 2013

Identifikátor: KEGA 099UK-4/212

Názov: Multimediálne technológie v inovácii a štandardizácii výučby predmetu Psychiatria v anglickom jazyku u zahraničných študentov medicíny

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): MUDr. Michal Turček, PhD. (Ľ. Izáková, P. Janík, E. Kolibáš, V. Kořínková, M. Králová, J. Pečeňák, V. Segeda, K. Vajdičková, B. Vašečková)

 

Obdobie: 2010 – 2012

Identifikátor: VEGA 2/0097/10

Názov: Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): PhDr. Ľudovít Hallon, CSc. (E. Morovicsová)

 

Obdobie: 2010 – 2011

Identifikátor: VEGA 1/0258/10

Názov: Štúdium mechanizmov periférneho protizápalového pôsobenia antidepresív

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

 

Obdobie: 2007 – 2008

Identifikátor: VEGA 1/4272/07

Názov: Študenti vysokých škôl a návykové látky

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc. (E. Kolibáš, M. Turček)

 

Obdobie: 2007

Identifikátor: SPS 01/07

Názov: Epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. (V. Novotný, J. Pečeňák)

 

Obdobie: 2007

Identifikátor: UK 106/2007

Názov: Využitie kresby s diagnostickom a terapeutickom procese psychóz

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Zuzana Hapalová

 

Obdobie: 2005 – 2007

Identifikátor: VEGA 1/2296/05

Názov: Parametre bezpečnosti liečby psychických porúch v podmienkach hospitalizácie

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc. (D. Krajčovičová)

 

Obdobie: 2006

Identifikátor: UK 49/2006

Názov: Afektívne poruchy a užívanie návykových látok

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Michal Turček

 

Obdobie: 2005 – 2006

Identifikátor: SPS 01/05

Názov: Epidemiológia anxiety

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc. (J. Pečeňák)

 

Obdobie: 2002 – 2003

Identifikátor: SPS 01/02

Názov: Epidemiológia depresie na Slovensku

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešitelia z kliniky): prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc. (J. Pečeňák)

PUBLIKÁCIE

Všetky publikácie pracovníkov je možné prezrieť kliknutím na tento ODKAZ.

 

Výber 10 najvýznamnejších publikácií uverejnených v roku 2022:

Bednářová A, Hlaváčová N, Pečeňák J. Analysis of motives and factors connected to suicidal behavior in patients hospitalized in a psychiatric department. International journal of environmental research and public health. 19, 2022, 10, 6283. DOI: 10.3390/ijerph19106283.

Hajdúk M, Dančík D, Januška J, Straková A, Turček M, Heretik A, Pečeňák J. Depression and anxiety among College Students in Slovakia – Comparison of the year 2018 and during COVID-19 pandemic. Bratislava Medical Journal. 123, 2022, 1, 44–49. DOI: 10.4149/BLL_2022_007.

Izáková Ľ, Bednářová A, Breznoščáková D, Dubovcová M, Kalaš M, Kotrbová K, Králová M,  Rusnáková M, Zelman M. Základné princípy reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku. Psychoprof s.r.o., 2022, 30, ISBN: 978-80-89322-32-9.

Januška J, Straková A, Turček M, Vašečková B, Forgáčová Ľ, Heretik A, Pečeňák J, & Hajdúk M. Reliability and discriminant validity of the Slovak version of the 16-item Prodromal Questionnaire (PQ-16) in a student sample. Psychosis. 14, 2022, 2, 131–142. DOI: 10.1080/17522439.2021.1907773.

Králová M, Bražinová A, Sivčová V, Izáková Ľ. Mental health of the Slovak population during COVID-19 pandemic. A cross-sectional survey. World J Clin Cases, 10, 2022, 25, 8880–8892. DOI: 10.12998/wjcc.v10.i25.8880.

Morovicsová E, Krajčovičová D, Hajdúk M. Hodnotenie tréningu asertivity u pacientov v podmienkach denného stacionára. Česká a slovenská psychiatrie. 118, 2022, 2, 59–66.

Morovicsová E, Valuš L. Burnout Syndrome in Psychiatrists in Slovakia: A National Survey. Archives of Psychiatry Research. 58, 2022, 2, 201–212. DOI: 10.20471/dec.2022.58.02.04.

Pečeňák J. Psychické poruchy v tehotenstve a peripartálnom období. In: Záhumenský J. Riziková a patologická gravidita. Bratislava: Amedi, 2022, 579–590. ISBN 978-80-89797-72-1. 

Rojnic Kuzman M, Slade M, Puschner B, Scanferla E, Bajic Z, Courtet P, Samochowiec J, Arango C, Vahip S, Taube M, Falkai P, Dom G, Izakova L, Carpiniello B, Bellani M, Fiorillo A, Skugarevsky O, Mihaljevic- Peles A, Telles-Correia D, Novais F, Mohr P, Wancata J, Hultén M, Chkonia E, Balazs J, Beezhold J, Lien L, Mihajlovic G, Delic M, Stoppe G, Racetovic G, Babic D, Mazaliauskiene R, Cozman D, Hjerrild S, Chihai J, Flannery W, Melartin T, Maruta N, Soghoyan A, Gorwood P. Clinical decision-making style preferences of European psychiatrists: Results from the Ambassadors survey in 38 countries. European Psychiatry, 65, 2022, 1, e75. DOI: 10.1192/j.eurpsy.2022.2330.

Višňovský E, Turček M, Hajdúk MPečeňák J. Retention in outpatient treatment of alcohol dependence based on the Lesch’s typology and the involvement of a close person. Bratislava Medical Journal, 123, 2022, 11, 785–790. DOI: 10.4149/BLL_2022_126.

 

Monografie:

Králová, M.: Demencie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. 88 s. ISBN 978-80-223-4307-7

Pečeňák, J. – Kořínková, V. a kol.: Psychofarmakológia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. 672 s. ISBN 978-80-8168-542-2

Pečeňák, J.: Klasifikácia v psychiatrii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 62 s. ISBN 978-80-223-3662-8

Pečeňák, J.: Schizofrénia – koncepty, symptómy, diagnostické kritériá. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 73 s. ISBN 978-80-223-3540-9

André, I. – Izáková, Ľ. a kol.: Princípy súdnej psychiatrie. Bratislava: Zuzana Číčelová, 2014. 252 s. ISBN 978-80-89434-22-0

Morovicsová, E. a kol.: Komunikácia v medicíne. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 212 s. ISBN 978-80-223-3620-8

Turček, M. a kol.: Anglicko-slovenský a slovensko-anglický psychiatrický prekladový slovník. Bratislava: Zuzana Číčelová, 2013. 120 s. ISBN 978-80-89434-19-0

Novotný, V. a kol.: Špeciálna psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 246 s. ISBN 978-80-223-2624-7

Kolibáš, E.: Príručka klinickej psychiatrie. 2. vydanie. Nové Zámky: Psychoprof, 2010. 304 s. ISBN 978-80-89322-05-3

Žucha, I. – Čaplová, T. a kol.: Lekárska psychológia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. 208 s. ISBN 978-80-223-3296-5

Heretik, A. jr. – Heretik, A. sr. – Novotný, V. – Ritomský, A. – Pečeňák, J.: EPIAF – Epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku. Nové zámky: Psychoprof, spol. s r.o., , 2008, 152s. ISBN 978-80-89322-01-5

Kolibáš, E. a kol.: Všeobecná psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 184 s. ISBN 978-80-223-2388-8

Kolibáš, E. – Novotný, V.: Alkohol – Drogy – Závislosti. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 260 s. ISBN 978-80-223-2315-4

Novotný, V. – Heretik, A. sr. – Heretik, A. jr. – Pečeňák, J. – Ritomský, A.: EPIA – Epidemiológia vybraných úzkostných porúch na Slovensku. Nové Zámky, Psychoprof, 2006. 216 s. ISBN 80-968798-6-3

Pidrman, V. – Kolibáš, E.: Změny jednání seniorů. Praha: Galén, 2005. 189 s. ISBN 80-7262-363-X

Heretik, A. sr. – Heretik, A. jr. – Novotný, V. – Pečeňák, J. – Ritomský, A.: EPID – Epidemiológia depresie na Slovensku. Nové Zámky: Psychoprof, 2003. 200 s. ISBN 80-968798-3-9

Žucha, I. – Čaplová, T.: Propedeutika medicínskej psychoterapie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1999. 110 s. ISBN 80-223-1376-9

Čaplová,T. a kol.: Praktikum z lekárskej psychológie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1991. 55 s. ISBN 80-223-0434-4

SEMINÁRE KLINIKY

Aktuálny program seminárov kliniky si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.

XXVII. Guensbergerov deň 20. marec 2024 - program nájdete na tomto LINKU.

Prednostka kliniky:

doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

+421 2 57290 385

+421 2 57290 339

lubomira.izakova@gmail.com

 

Zástupkyňa prednostky pre liečebno-preventívnu činnosť:

MUDr. Lucia Žlnayová, PhD.

+421 2 57290 346

zlnayova@email.cz

 

Zástupca prednostky pre pedagogickú činnosť:

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

+421 2 57290 737

pecenak1@uniba.sk

 

Administratívny referent kliniky pre LFUK:

Soňa Weber Krajčovičová

+421 2 57290 385

sona.krajcovicova@fmed.uniba.sk