Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava

PRACOVNÍCI KLINIKY

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

Lekárska fakulta, Psychiatrická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
00421 2 57290385
Miestnosť
Sekretariát kliniky, Miciewiczova 13, vchod E, 2. poschodie
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Tatiana Čaplová, CSc.

Lekárska fakulta, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/572 90 290
Publikačná činnosť

PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

Lekárska fakulta, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

Lekárska fakulta, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/572 90 339
02/572 90 385
Poznámka
aktívna adresa: lubomira.izakovagmail.com
Publikačná činnosť

MUDr. Dana Krajčovičová, PhD.

Lekárska fakulta, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
0903 821 475
Publikačná činnosť

MUDr. Mária Králová, CSc.

Lekárska fakulta, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH

Lekárska fakulta, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/572 90 138
Publikačná činnosť

MUDr. Viktor Segeda

Lekárska fakulta, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Poznámka
aktuálny email: 177341mail.muni.cz
Publikačná činnosť

MUDr. Michal Turček, PhD.

Lekárska fakulta, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/572 90 108
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslava Zimányiová, PhD.

Lekárska fakulta, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/572 90 217
Publikačná činnosť

Myroslava Hanáková

Lekárska fakulta, Psychiatrická klinika
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Ferdinand Sasváry

Lekárska fakulta, Psychiatrická klinika
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Mária Takáčová

Lekárska fakulta, Psychiatrická klinika
asistent vysokej školy, univerzity

Dana Lasičková

Lekárska fakulta, Psychiatrická klinika
administratívny sekretár

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Pregraduálna výučba

Klinika zabezpečuje výuku vo všetkých lekárskych smeroch štúdia na LF UK Bratislava (všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo). Učíme predmety Lekárska psychológia a komunikácia, Psychiatria. Z povinne voliteľných predmetov vyučujeme predmety Drogy a drogové závislosti a Psychoterapia pre poslucháčov 4. a 5. ročníka lekárskych smerov. Vyučovanie sa realizuje paralelne v slovenskom, ako aj anglickom jazyku pre zahraničných študentov. Okrem toho učíme vybrané predmety pre Filozofickú fakultu UK, Právnickú fakultu UK a pre Akadémiu policajného zboru.

 

Postgraduálna výučba: doktorandské štúdium

Klinika má akreditáciu na doktorandské štúdium pre predmet Psychiatria. Aktuálne absolvujú toto štúdium externí doktorandi.

 

Postgraduálna výučba: špecializačné štúdium

Klinika má akreditáciu na poskytovanie výučby v rámci špecializačnej prípravy v odbore Psychiatria od akademického roku 2007/2008. Pre atestovaných psychiatrov organizuje Psychiatrická klinika raz ročne kurz súdnej psychiatrie.

GRANTOVÉ PROJEKTY

Obdobie: 2017 –

Identifikátor: KEGA 037UK-4/2017

Názov: Databáza multimediálnych modelových prípadov pre interaktívnu výučbu predmetu Psychiatria pre študentov medicíny

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Michal Turček, PhD.

Spoluriešitelia (z kliniky): J. Pečeňák, V. Kořínková, M. Hajdúk, Ľ. Izáková, P. Janík, D. Krajčovičová, M. Králová, V. Segeda, M. Zimányiová

 

Obdobie: 2016 –

Identifikátor: APVV 15/0037

Názov: Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Alexander Kiss, DrSc. (Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava)

Spoluriešitelia (z kliniky): J. Pečeňák, V. Kořínková, M. Matisová

 

Obdobie: 2016 –

Identifikátor: VEGA 1/0240/16

Názov: Imunogenetické markery u slovenských pacientov s Alzheimerovou chorobou

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Ivana Shawkatová, PhD. (Imunologický ústav LFUK, Bratislava)

Spoluriešitelia (z kliniky): M. Králová, J. Pečeňák

 

Obdobie: 2016 –

Identifikátor: VEGA 2/100/16

Názov: Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948 – 1966

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Anna Falisová, CSc. (Historický ústav SAV, Bratislava)

Spoluriešitelia (z kliniky): E. Morovicsová

 

Obdobie: 2015 –

Identifikátor: VEGA 2/0057/15

Názov: Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy

Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. (Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava)

Spoluriešitelia (z kliniky): Ľ. Izáková, E. Morovicsová, V. Segeda, M. Borovská, M. Matisová, D. Krajčovičová, B. Mészáros Hideghéty

 

Obdobie: 2015 –

Identifikátor: VEGA 1/0300/15

Názov: Stanovenie modulačnej úlohy nervus vagus v periférnom a centrálnom protizápalovom pôsobení antidepresív a antipsychotík

Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Katarína Ondičová, PhD. (Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava)

Spoluriešitelia (z kliniky): J. Pečeňák, V. Kořínková, M. Králová

 

Obdobie: 2015 –

Identifikátor: SPS 01/2015

Názov: Percepcia a rozpoznávanie tvárových výrazov a ich vzťah k funkčnosti pacientov so schizofréniou

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Dana Krajčovičová, PhD.

Spoluriešitelia (z kliniky): M. Hajdúk, V. Kořínková, D. Krajčovičová, J. Pečeňák, M. Zimányiová

 

Obdobie: 2012 – 2015

Identifikátor: APVV 0048/11

Názov: Kognitívno-komunikačné poruchy u pacientov s miernou kognitívnou poruchou a demenciou

Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. (Katedra logopédie PdFUK, Bratislava)

Spoluriešitelia (z kliniky): M. Králová, K. Vajdičková, B. Mészáros-Hideghéty

 

Obdobie: 2012 – 2014

Identifikátor: VEGA 2/0110/12

Názov: Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Anna Falisová, CSc. (Historický ústav SAV, Bratislava)

Spoluriešitelia (z kliniky): E. Morovicsová

 

Obdobie: 2012 – 2013

Identifikátor: KEGA 099UK-4/212

Názov: Multimediálne technológie v inovácii a štandardizácii výučby predmetu Psychiatria v anglickom jazyku u zahraničných študentov medicíny

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Michal Turček, PhD.

Spoluriešitelia (z kliniky): Ľ. Izáková, P. Janík, E. Kolibáš, V. Kořínková, M. Králová, J. Pečeňák, V. Segeda, M. Turček, K. Vajdičková, B. Vašečková

 

Obdobie: 2010 – 2012

Identifikátor: VEGA 2/0097/10

Názov: Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ľudovít Hallon, CSc. (Historický ústav SAV, Bratislava)

Spoluriešitelia (z kliniky): E. Morovicsová

 

Obdobie: 2010 – 2011

Identifikátor: VEGA 1/0258/10

Názov: Štúdium mechanizmov periférneho protizápalového pôsobenia antidepresív

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

Spoluriešitelia (z kliniky): J. Pečeňák

 

Obdobie: 2009 – 2010

Identifikátor: Grant spoločnosti Servier Slovensko

Názov: VALID – Valdoxan v liečbe depresie. Observačná klinická štúdia v SR

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. V. Novotný, CSc.

Spoluriešitelia (z kliniky): V. Novotný, J. Pečeňák

 

Obdobie: 2007 – 2008

Identifikátor: VEGA 1/4272/07

Názov: Študenti vysokých škôl a návykové látky

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.

Spoluriešitelia (z kliniky): E. Kolibáš, V. Novotný, M. Turček

 

Obdobie: 2007

Identifikátor: SPS 01/07

Názov: Epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

Spoluriešitelia (z kliniky): V. Novotný, J. Pečeňák

 

Obdobie: 2007

Identifikátor: UK 106/2007

Názov: Využitie kresby s diagnostickom a terapeutickom procese psychóz

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Zuzana Hapalová

Spoluriešitelia (z kliniky): Z. Hapalová

 

Obdobie: 2005 – 2007

Identifikátor: VEGA 1/2296/05

Názov: Parametre bezpečnosti liečby psychických porúch v podmienkach hospitalizácie

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.

Spoluriešitelia (z kliniky): V. Kořínková, D. Krajčovičová

 

Obdobie: 2006

Identifikátor: UK 49/2006

Názov: Afektívne poruchy a užívanie návykových látok

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Michal Turček

Spoluriešitelia (z kliniky): M. Turček

 

Obdobie: 2005 – 2006

Identifikátor: SPS 01/05

Názov: Epidemiológia anxiety

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.

Spoluriešitelia (z kliniky): V. Novotný, J. Pečeňák

 

Obdobie: 2002 – 2003

Identifikátor: SPS 01/02

Názov: Epidemiológia depresie na Slovensku

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.

Spoluriešitelia (z kliniky): V. Novotný, J. Pečeňák

PUBLIKÁCIE

Všetky publikácie pracovníkov je možné prezrieť kliknutím na tento ODKAZ.

 

Monografie:

Pečeňák, J. – Kořínková, V. a kol.: Psychofarmakológia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. 672 s. ISBN 978-80-8168-542-2

Pečeňák, J.: Klasifikácia v psychiatrii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 62 s. ISBN 978-80-223-3662-8

Pečeňák, J.: Schizofrénia – koncepty, symptómy, diagnostické kritériá. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 73 s. ISBN 978-80-223-3540-9

André, I. – Izáková, Ľ. a kol.: Princípy súdnej psychiatrie. Bratislava: Zuzana Číčelová, 2014. 252 s. ISBN 978-80-89434-22-0

Morovicsová, E. a kol.: Komunikácia v medicíne. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 212 s. ISBN 978-80-223-3620-8

Turček, M. a kol.: Anglicko-slovenský a slovensko-anglický psychiatrický prekladový slovník. Bratislava: Zuzana Číčelová, 2013. 120 s. ISBN 978-80-89434-19-0

Novotný, V. a kol.: Špeciálna psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 246 s. ISBN 978-80-223-2624-7

Kolibáš, E.: Príručka klinickej psychiatrie. 2. vydanie. Nové Zámky: Psychoprof, 2010. 304 s. ISBN 978-80-89322-05-3

Žucha, I. – Čaplová, T. a kol.: Lekárska psychológia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. 208 s. ISBN 978-80-223-3296-5

Heretik, A. jr. – Heretik, A. sr. – Novotný, V. – Ritomský, A. – Pečeňák, J.: EPIAF – Epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku. Nové zámky: Psychoprof, spol. s r.o., , 2008, 152s. ISBN 978-80-89322-01-5

Kolibáš, E. a kol.: Všeobecná psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 184 s. ISBN 978-80-223-2388-8

Kolibáš, E. – Novotný, V.: Alkohol – Drogy – Závislosti. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 260 s. ISBN 978-80-223-2315-4

Novotný, V. – Heretik, A. sr. – Heretik, A. jr. – Pečeňák, J. – Ritomský, A.: EPIA – Epidemiológia vybraných úzkostných porúch na Slovensku. Nové Zámky, Psychoprof, 2006. 216 s. ISBN 80-968798-6-3

Pidrman, V. – Kolibáš, E.: Změny jednání seniorů. Praha: Galén, 2005. 189 s. ISBN 80-7262-363-X

Heretik, A. sr. – Heretik, A. jr. – Novotný, V. – Pečeňák, J. – Ritomský, A.: EPID – Epidemiológia depresie na Slovensku. Nové Zámky: Psychoprof, 2003. 200 s. ISBN 80-968798-3-9

Žucha, I. – Čaplová, T.: Propedeutika medicínskej psychoterapie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1999. 110 s. ISBN 80-223-1376-9

Čaplová,T. a kol.: Praktikum z lekárskej psychológie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1991. 55 s. ISBN 80-223-0434-4

SEMINÁRE KLINIKY

Aktuálny program seminárov kliniky si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.

Prednosta kliniky:

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

+421 2 57290 385

jan.pecenak(at)sm.unb.sk

 

Zástupca prednostu pre liečebno-preventívnu činnosť:

MUDr. Lucia Žlnayová, PhD.

+421 2 57290 346

zlnayova(at)email.cz

 

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

+421 2 57290 339

luba.izakova(at)nextra.sk

 

Tajomník kliniky:

MUDr. Michal Turček, PhD.

+421 2 57290 108

michal.turcek(at)fmed.uniba.sk

 

Zameranie a oblasti činností kliniky:

Pedagogická činnosť (úrovne) – pregraduálne, postgraduálne (špecializačné a doktorandské) štúdium, špecializované pregraduálne a postgraduálne kurzy

Pedagogická činnosť (predmety a odbory) – lekárska psychológia a komunikácia s pacientom, psychiatria, alkoholizmus a drogové závislosti, psychoterapia, súdna psychiatria

Vedecko-výskumná činnosť – psychiatrická epidemiológia, klinická psychopatológia, klinická psychofarmakológia, závislosti, demencie, afektívne poruchy, psychózy

Publikačná a prednášková činnosť – monografie, odborné periodiká, domáce a zahraničné odborné podujatia

Liečebno-preventívna činnosť – ambulantná, lôžková, denný psychiatrický stacionár