Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava

PRACOVNÍCI KLINIKY

Profesor:

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

jan.pecenaksm.unb.sk

+421 2 57290 737

 

Docenti:

doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

lubomira.izakovagmail.com

+421 2 57290 385

+421 2 57290 339

 

doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH

eva.morovicsovafmed.uniba.sk

+421 2 57290 138

 

doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

michal.hajdukuniba.sk

+421 2 57290 108

 

Odborní asistenti:

MUDr. Dana Krajčovičová, PhD.

krajcovicovamudrcentrum.sk

+421 2 57290 114

 

MUDr. Mária Králová, CSc.

maria.kralovasm.unb.sk

+421 2 57290 164

 

MUDr. Viktor Segeda, PhD.

177341mail.muni.cz

+421 2 57290 649

 

MUDr. Michal Turček, PhD.

michal.turcekfmed.uniba.sk

+421 2 57290 108

 

Asistenti:

MUDr. Gabriela Bezáková

gabriela.bezakovafmed.uniba.sk

 

MUDr. Patrik Gálik

galik23uniba.sk

 

MUDr. Ferdinand Sasváry

sasvary1uniba.sk

 

MUDr. Vanda Valkučáková

vanda.valkucakovagmail.com

 

Mgr. Patrícia Hricáková

hricakova4uniba.sk

 

Administratívny referent:

Soňa Weber Krajčovičová

sona.krajcovicovafmed.uniba.sk

+421 2 57290 385

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Pregraduálna výučba

Klinika zabezpečuje výuku vo všetkých lekárskych smeroch štúdia na LF UK Bratislava (všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo). Učíme predmety Lekárska psychológia a komunikácia, Psychiatria. Z povinne voliteľných predmetov vyučujeme predmety Drogy a drogové závislosti a Psychoterapia pre poslucháčov 4. a 5. ročníka lekárskych smerov. Vyučovanie sa realizuje paralelne v slovenskom, ako aj anglickom jazyku pre zahraničných študentov. Okrem toho učíme vybrané predmety pre Filozofickú fakultu UK, Právnickú fakultu UK a pre Akadémiu policajného zboru.

 

Postgraduálna výučba: doktorandské štúdium

Klinika má akreditáciu na doktorandské štúdium pre predmet Psychiatria. Aktuálne absolvujú toto štúdium externí doktorandi.

 

Postgraduálna výučba: špecializačné štúdium

Klinika má akreditáciu na poskytovanie výučby v rámci špecializačnej prípravy v odbore Psychiatria od akademického roku 2007/2008. Pre atestovaných psychiatrov organizuje Psychiatrická klinika raz ročne kurz súdnej psychiatrie.

GRANTOVÉ PROJEKTY

Obdobie: 2017 – 2018

Identifikátor: KEGA 037UK-4/2017

Názov: Databáza multimediálnych modelových prípadov pre interaktívnu výučbu predmetu Psychiatria pre študentov medicíny

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Michal Turček, PhD.

Spoluriešitelia (z kliniky): J. Pečeňák, V. Kořínková, M. Hajdúk, Ľ. Izáková, P. Janík, D. Krajčovičová, M. Králová, V. Segeda, M. Zimányiová

 

Obdobie: 2016 – 2019

Identifikátor: APVV 15/0155

Názov: Narušená komunikačná schopnosť u pacientov s Parkinsonovou chorobou

Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. (Katedra logopédie PdFUK, Bratislava), prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD. (II. neurologická klinika LFUK a UNB)

Spoluriešitelia (z kliniky): M. Králová, M. Hajdúk

 

Obdobie: 2016 –

Identifikátor: APVV 15/0037

Názov: Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Alexander Kiss, DrSc. (Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava)

Spoluriešitelia (z kliniky): J. Pečeňák, V. Kořínková, M. Matisová

 

Obdobie: 2016 – 2019

Identifikátor: VEGA 1/0240/16

Názov: Imunogenetické markery u slovenských pacientov s Alzheimerovou chorobou

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Ivana Shawkatová, PhD. (Imunologický ústav LFUK, Bratislava)

Spoluriešitelia (z kliniky): M. Králová, J. Pečeňák

 

Obdobie: 2016 –

Identifikátor: VEGA 2/100/16

Názov: Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948 – 1966

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Anna Falisová, CSc. (Historický ústav SAV, Bratislava)

Spoluriešitelia (z kliniky): E. Morovicsová

 

Obdobie: 2015 – 2018

Identifikátor: VEGA 2/0057/15

Názov: Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy

Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. (Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava)

Spoluriešitelia (z kliniky): Ľ. Izáková, E. Morovicsová, V. Segeda, M. Borovská, M. Matisová, D. Krajčovičová, B. Mészáros Hideghéty

 

Obdobie: 2015 – 2018

Identifikátor: VEGA 1/0300/15

Názov: Stanovenie modulačnej úlohy nervus vagus v periférnom a centrálnom protizápalovom pôsobení antidepresív a antipsychotík

Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Katarína Ondičová, PhD. (Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava)

Spoluriešitelia (z kliniky): J. Pečeňák, V. Kořínková, M. Králová

 

Obdobie: 2015 – 2018

Identifikátor: SPS 01/2015

Názov: Percepcia a rozpoznávanie tvárových výrazov a ich vzťah k funkčnosti pacientov so schizofréniou

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Dana Krajčovičová, PhD.

Spoluriešitelia (z kliniky): M. Hajdúk, V. Kořínková, D. Krajčovičová, J. Pečeňák, M. Zimányiová

 

Obdobie: 2012 – 2015

Identifikátor: APVV 0048/11

Názov: Kognitívno-komunikačné poruchy u pacientov s miernou kognitívnou poruchou a demenciou

Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. (Katedra logopédie PdFUK, Bratislava)

Spoluriešitelia (z kliniky): M. Králová, K. Vajdičková, B. Mészáros-Hideghéty

 

Obdobie: 2012 – 2014

Identifikátor: VEGA 2/0110/12

Názov: Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Anna Falisová, CSc. (Historický ústav SAV, Bratislava)

Spoluriešitelia (z kliniky): E. Morovicsová

 

Obdobie: 2012 – 2013

Identifikátor: KEGA 099UK-4/212

Názov: Multimediálne technológie v inovácii a štandardizácii výučby predmetu Psychiatria v anglickom jazyku u zahraničných študentov medicíny

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Michal Turček, PhD.

Spoluriešitelia (z kliniky): Ľ. Izáková, P. Janík, E. Kolibáš, V. Kořínková, M. Králová, J. Pečeňák, V. Segeda, M. Turček, K. Vajdičková, B. Vašečková

 

Obdobie: 2010 – 2012

Identifikátor: VEGA 2/0097/10

Názov: Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ľudovít Hallon, CSc. (Historický ústav SAV, Bratislava)

Spoluriešitelia (z kliniky): E. Morovicsová

 

Obdobie: 2010 – 2011

Identifikátor: VEGA 1/0258/10

Názov: Štúdium mechanizmov periférneho protizápalového pôsobenia antidepresív

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

Spoluriešitelia (z kliniky): J. Pečeňák

 

Obdobie: 2009 – 2010

Identifikátor: Grant spoločnosti Servier Slovensko

Názov: VALID – Valdoxan v liečbe depresie. Observačná klinická štúdia v SR

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. V. Novotný, CSc.

Spoluriešitelia (z kliniky): V. Novotný, J. Pečeňák

 

Obdobie: 2007 – 2008

Identifikátor: VEGA 1/4272/07

Názov: Študenti vysokých škôl a návykové látky

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.

Spoluriešitelia (z kliniky): E. Kolibáš, V. Novotný, M. Turček

 

Obdobie: 2007

Identifikátor: SPS 01/07

Názov: Epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

Spoluriešitelia (z kliniky): V. Novotný, J. Pečeňák

 

Obdobie: 2007

Identifikátor: UK 106/2007

Názov: Využitie kresby s diagnostickom a terapeutickom procese psychóz

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Zuzana Hapalová

Spoluriešitelia (z kliniky): Z. Hapalová

 

Obdobie: 2005 – 2007

Identifikátor: VEGA 1/2296/05

Názov: Parametre bezpečnosti liečby psychických porúch v podmienkach hospitalizácie

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.

Spoluriešitelia (z kliniky): V. Kořínková, D. Krajčovičová

 

Obdobie: 2006

Identifikátor: UK 49/2006

Názov: Afektívne poruchy a užívanie návykových látok

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Michal Turček

Spoluriešitelia (z kliniky): M. Turček

 

Obdobie: 2005 – 2006

Identifikátor: SPS 01/05

Názov: Epidemiológia anxiety

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.

Spoluriešitelia (z kliniky): V. Novotný, J. Pečeňák

 

Obdobie: 2002 – 2003

Identifikátor: SPS 01/02

Názov: Epidemiológia depresie na Slovensku

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.

Spoluriešitelia (z kliniky): V. Novotný, J. Pečeňák

PUBLIKÁCIE

Všetky publikácie pracovníkov je možné prezrieť kliknutím na tento ODKAZ.

 

Monografie:

Králová, M.: Demencie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. 88 s. ISBN 978-80-223-4307-7

Pečeňák, J. – Kořínková, V. a kol.: Psychofarmakológia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. 672 s. ISBN 978-80-8168-542-2

Pečeňák, J.: Klasifikácia v psychiatrii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 62 s. ISBN 978-80-223-3662-8

Pečeňák, J.: Schizofrénia – koncepty, symptómy, diagnostické kritériá. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 73 s. ISBN 978-80-223-3540-9

André, I. – Izáková, Ľ. a kol.: Princípy súdnej psychiatrie. Bratislava: Zuzana Číčelová, 2014. 252 s. ISBN 978-80-89434-22-0

Morovicsová, E. a kol.: Komunikácia v medicíne. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 212 s. ISBN 978-80-223-3620-8

Turček, M. a kol.: Anglicko-slovenský a slovensko-anglický psychiatrický prekladový slovník. Bratislava: Zuzana Číčelová, 2013. 120 s. ISBN 978-80-89434-19-0

Novotný, V. a kol.: Špeciálna psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 246 s. ISBN 978-80-223-2624-7

Kolibáš, E.: Príručka klinickej psychiatrie. 2. vydanie. Nové Zámky: Psychoprof, 2010. 304 s. ISBN 978-80-89322-05-3

Žucha, I. – Čaplová, T. a kol.: Lekárska psychológia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. 208 s. ISBN 978-80-223-3296-5

Heretik, A. jr. – Heretik, A. sr. – Novotný, V. – Ritomský, A. – Pečeňák, J.: EPIAF – Epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku. Nové zámky: Psychoprof, spol. s r.o., , 2008, 152s. ISBN 978-80-89322-01-5

Kolibáš, E. a kol.: Všeobecná psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 184 s. ISBN 978-80-223-2388-8

Kolibáš, E. – Novotný, V.: Alkohol – Drogy – Závislosti. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 260 s. ISBN 978-80-223-2315-4

Novotný, V. – Heretik, A. sr. – Heretik, A. jr. – Pečeňák, J. – Ritomský, A.: EPIA – Epidemiológia vybraných úzkostných porúch na Slovensku. Nové Zámky, Psychoprof, 2006. 216 s. ISBN 80-968798-6-3

Pidrman, V. – Kolibáš, E.: Změny jednání seniorů. Praha: Galén, 2005. 189 s. ISBN 80-7262-363-X

Heretik, A. sr. – Heretik, A. jr. – Novotný, V. – Pečeňák, J. – Ritomský, A.: EPID – Epidemiológia depresie na Slovensku. Nové Zámky: Psychoprof, 2003. 200 s. ISBN 80-968798-3-9

Žucha, I. – Čaplová, T.: Propedeutika medicínskej psychoterapie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1999. 110 s. ISBN 80-223-1376-9

Čaplová,T. a kol.: Praktikum z lekárskej psychológie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1991. 55 s. ISBN 80-223-0434-4

SEMINÁRE KLINIKY

Aktuálny program seminárov kliniky si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.

Prednostka kliniky:

doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

+421 2 57290 385

+421 2 57290 339

lubomira.izakova(at)gmail.com

 

Zástupkyňa prednostky pre liečebno-preventívnu činnosť:

MUDr. Lucia Žlnayová, PhD.

+421 2 57290 346

zlnayova(at)email.cz

 

Zástupca prednostky pre pedagogickú činnosť:

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

+421 2 57290 737

jan.pecenak(at)sm.unb.sk

 

Tajomník kliniky pre LFUK:

MUDr. Michal Turček, PhD.

+421 2 57290 108

michal.turcek(at)fmed.uniba.sk

 

Administratívny referent kliniky pre LFUK:

Soňa Weber Krajčovičová

+421 2 57290 385

sona.krajcovicova(at)fmed.uniba.sk

 

Zameranie a oblasti činností kliniky:

Pedagogická činnosť (úrovne) – pregraduálne, postgraduálne (špecializačné a doktorandské) štúdium, špecializované pregraduálne a postgraduálne kurzy

Pedagogická činnosť (predmety a odbory) – lekárska psychológia a komunikácia s pacientom, psychiatria, alkoholizmus a drogové závislosti, psychoterapia, súdna psychiatria

Vedecko-výskumná činnosť – psychiatrická epidemiológia, klinická psychopatológia, klinická psychofarmakológia, závislosti, demencie, afektívne poruchy, psychózy

Publikačná a prednášková činnosť – monografie, odborné periodiká, domáce a zahraničné odborné podujatia

Liečebno-preventívna činnosť – ambulantná, lôžková, denný psychiatrický stacionár