II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava

O II. gynekologicko pôrodníckej klinike

II. Gynekologicko–pôrodnícka klinika LFUK a UNB sa od svojho prvopočiatku zameriava na komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť o ženu a plod, pričom patrí medzi najväčšie a najstaršie pracoviská na Slovensku s celkovým počtom lôžok 96.
Súčasťou komplexnosti pracoviska sú okrem liečebno-preventívnej činnosti v oblasti pôrodníctva, materno-fetálnej medicíny, prenatálnej diagnostiky, gynekológie, onkogynekológie, urogynekológie a senológie ponúkaných na najvyššej odbornej úrovni, aj vysoko špecializované a jedinečné – v mnohých prípadoch unikátne výkony, ktoré sú na klinike realizované ako na jedinom pracovisku v SR. V rámci invazívnej prenatálnej starostlivosti o plod sa na klinike ako na jedinom pracovisku v SR robí Amniopatch („lepenie plodových obalov“ pri predčasnom odtoku plodovej vody ), intervenčné prerušenie patologických spojok („shuntov“) pri komplikáciách viacplodovej tehotnosti a iné unikátne intrauterínne zákroky. Ako jediné pracovisko v SR sa klinika venuje aj problematike rekonštrukčných operácií vonkajšieho genitálu typu neovagíny, bohaté a jedinečné skúsenosti má v konzervatívnej liečbe myómov maternice embolizáciou (úspešne liečených viac ako 200 pacientok). V sekcii senologickej klinika komplexne zabezpečuje na najvyššej svetovej úrovni najväčší počet pacientok s chorobami mliečnej žľazy zo všetkých gynekologických oddelení na Slovensku. V problematike onkogynekologickej patrí pracovisko medzi 5 slovenských pracovísk, vrátane onkologických ústavov, ktoré spĺňajú kritériá liečby onkologických ochorení a má vytvorený vlastný špecializovaný onkotím operatérov. Urogynekologickú starostlivosť poskytuje klinika na najvyššej úrovni s dôrazom na kritické zavádzanie najnovších operačných postupov. Ako jedno z mála pracovísk v SR sa klinika venuje prepracovanej miniinvazívnej laparoskopickej a vaginálnej operatíve, ktorú na klinike charakterizujú dlhoročné skúsenosti, tradícia, vynikajúce klinické výsledky a spokojnosť pacientok. Unikátom v pôrodníckej starostlivosti je telekardiotokografické monitorovanie rodičiek a plodu prenášané bezdrôtovo na centrálny monitor.

Klinika má lôžkovú a ambulantnú časť.
Lôžkové oddelenia sa nachádzajú na 9. a 10. poschodí Nemocncie Ružinov a tvoria ho štyri moderne vybavené a zrekonštruované oddelenia, pôrodnica a novorodenecké oddelenie.
Na 9. poschodí sa nachádza pôrodnica s troma samostatnými pôrodnými sálami. Bezdrôtový monitoring rodičiek a plodu umožňuje neustály zdravotnícky dohľad prostredníctvom centrálneho monitoru. V tesnej blízkosti pôrodnice sa nachádza operačná sála. Deviate poschodie zahŕňa aj kompletne moderne zrekonštruované oddelenia šestonedelia s možnosťou hospitalizácie na nadštandardných klimatizovaných izbách s nadštandardnou starostlivosťou o rodičky a novorodenca. Priamo v nadväznosti na oddelenia šestonedelia sa nachádza moderne vybavené novorodenecké oddelenie, ktoré ako certifikovaný člen skupiny "baby friendly hospitals" umožňuje a preferuje maximálny možný kontakt rodičiek s dieťaťom a ich spoločnú hospitalizáciu v zmysle "rooming in".
Na desiatom poschodí 10B sa nachádza zápalové oddelenie a oddelenie pre patologickú graviditu. Poschodie 10A predstavuje operačné lôžkové oddelenie, ktoré je zabezpečené aj jednotkou intenzívnej starostlivosti (JIS). Operatíva prebieha v zmysle najmodernejších princípov na oddelení komplexu operačných sál UNB, jednoduché liečebné a diagnostické zákroky a zákroky jednodňovej chirurgie sú realizované taktiež na malej operačnej zákrokovej sále nachádzajúcej sa priamo na 10. poschodí.


Pedagogická činnosť na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike zahŕňa modernú výučbu poslucháčov LFUK v slovenskom i anglickom jazyku, rovnako aj špecializačnú výuku lekárov v odbore gynekológia a pôrodníctvo, na ktorú má klinika platnú akreditáciu. Taktiež ako jediná klinika svojho typu zabezpečuje výuku povinne voliteľných a voliteľných predmetov ako je Gynekologická onkológia. Podkladom pre komplexnú výuku poslucháčov LFUK sú vydané vlastné vysokoškolské učebnice, ktorých autorstvo prináleží kolektívu lekárov II. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky.
Vedecko-výskumnú činnosť pracoviska je orientovaná na aktuálne vedecké otázky a témy týkajúce sa problematiky diagnostiky a predikcie predčasného pôrodu, ultrazvukovej diagnostiky v tehotenstve a v programoch umelých oplodnení, predčasného odtoku plodovej vody a skorej diagnostiky a manažmentu malígnych ochorení prsníkov. II. gynekologicko-pôrodnícka klinika a jej vedeckí pracovníci sa každoročne aktívne zúčastňujú domácich i zahraničných odborných konferencií,  seminárov a prednášok, sú autormi veľkého množstva vedeckých publikácií v domácich i zahraničných odborných časopisoch a rovnako každoročne predstavujú zodpovedných riešiteľov mnohých vedeckých grantových úloh.
História II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK a UNB je úzko spätá s pracoviskom II. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky na Šulekovej ulici, odkiaľ, po zlúčení s gynekologicko-pôrodníckym oddelením bola presťahovaná do UNB Ružinov. Na prvej fotografii je pôvodná budova II. GPK na Šulekovej ulici v Bratislave, na druhej fotografii personál II. GPK pred definitívnym odchodom na nové pracovisko. 

Prehľadný zoznam zamestnancov kliniky

Zamestnanci LFUK

Profesori na klinike:

prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.

prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. 

prof. MUDr. Pavel Šuška, CSc.

Docenti na klinike:

doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.

doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc.

doc. MUDr. Marián Križko, CSc.

doc. MUDr. Martin Šimko, CSc.

doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD. 

 

Odborní  asistenti:

MUDr. Michaela Bártová, PhD.

MUDr. Monika Borošová, PhD.

MUDr. Ľubomír Divéky, CSc.

MUDr. Marek Dráb, PhD.

MUDr. Martin Gábor, PhD.

MUDr. Júlia Hederlingová, PhD. 

MUDr. Petra Oťapková, PhD.

MUDr. Adrián Totka

 

Interní doktorandi: 

MUDr. Ruth Báneszová 

MUDr. Pavel Doležal 

MUDr. Michaela Fojtíková 

MUDr. Ivana Kunochová 

 

 

Externí doktorandi:

MUDr. Katarína Golembiovská

MUDr. Petra Pšenková

MUDr. Adrián Totka

 

Zamestnanci UNB: 

Andel Jozef,MUDr.

Bednárová Anna,MUDr. PhD.

Behúňová Zuzana,MUDr., PhD.

Bulíková Gabriela,Bc.

Ďuračka Vladimír,MUDr.

Fellnerová Michaela,MUDr.,PhD

Foltín Martin,MUDr.,PhD.

Hrabčák Peter,MUDr.

Hrúziková Lenka,MUDr.,PhD.

Chuda Matúš,MUDr.

Karkalík Andrej,MUDr.PhD.

Kozolková Dáša,MUDr.

Križko Marián, MUDr. PhD.

Oros Marián,MUDr.

Papcun Milan,MUDr.

Papcun Peter, MUDr.,PhD.

Petrová Ľuboslava,MUDr.

Pšenková Petra MUDr.

Redecha Mikuláš,MUDr. PhD.

Reismüllerová Lenka,MUDr.PhD.

Rybanská Eva,MUDr.

Sečanský Peter,MUDr.

Sedliaková Zuzana,MUDr.

Spodniaková Barbara,MUDr. PhD.

Suchánek Maroš,MUDr.PhD.

Španka Jozef,MUDr.

Tomková Renáta,MUDr.

 

 

Abecedný zoznam zamestnancov II.GPK, kontakty, plugin - elektronicky aktualizovaná publikačná činnosť

MUDr. Ľubomír Divéky, PhD.

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Marek Dráb, PhD.

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

MUDr. Martin Foltín, PhD.

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Martin Gábor, PhD.

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Júlia Hederlingová, PhD.

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc.

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Marián Križko, PhD.

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Andrej Mikolášik

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
Doktorand (5.dGP/x, externý)

Riešená problematika, projekty a spolupráca

-         diagnostika a aktívna liečba predčasných previabilných odtokov plodovej vody

-         diagnostika a liečba malígnych ochorení ovária

-     diagnostika a liečba malígnych ochorení prsníka –  V rámci senologickej skupiny II. gyn-pôr. kliniky, pod odborným vedením doc. Kamila Pohlodka, PhD., je realizovaných viacero vedeckých projektov. Ide jednak o projekty v oblasti bazálneho výskumu zaoberajúce sa štúdiom nových prognostických markerov karcinómu prsníka, mechanizmov progresie karcinómu prsníka a možných nových cieľov biologickej liečby tohto ochorenia, jednak o výskum v klinickej oblasti zameraný na zlepšenie kvality a optimalizáciu manažmentu ochorení prsníka. V rámci tejto práce bola už  v minulosti vytvorená úzka spolupráca medzi klinikami v zahraničí (napr. Rakúsko, Nemecko), v ktorej sa pokračuje  a s ktorými skupina aj v súčasnosti spolupracuje na niekoľkých vedeckých projektoch.  K práci patrí aj každoročná analýza chirurgického manažmentu ochorení prsníka na klinike, sledovanie jej trendu v súlade s aktualizovanými  odporúčaniami medzinárodných odborných spoločností a zlepšovanie jej kvality, implementáciou najnovších poznatkov.  Jednotliví členovia senologickej pracovnej skupiny. II. gyn. - pôr. kliniky LFUK a <st1:stockticker>UNB</st1:stockticker> sa prirodzene pravidelne zúčastňujú prednáškovej  a publikačnej činnosti. Okrem toho sami organizujú niektoré významné odborné podujatia a vytvárajú tak zázemie pre rozvoj senológie na Slovensku

-         konzervatívna liečba myómov maternice ( MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.)

-         predikcia predčasných pôrodov pomocou ultrazvukového meriania fetálnych nadobličiek. Projekt realizovaný od r 2012 pod odborným vedením MUDr. Vladimíra Ferianca, PhD a doc. MUDr. Mariána Križku, CSc. Realizovaná je porovnávacia štúdia pacientok s diagnózou hroziaci predčasný pôrod a fyziologických gravidít a kooperácia s pracoviskom AKH Medizinische Universitaet Wien, Univ. Prof. Hanns Helmer. 

-         ultrazvukový monitoring a markery predikcie predčasného pôrodu

-         intrauterinné výkony v tehotnosti a intrauterinná liečba plodu ( MUDr. Ferianec Vladimír, PhD, MUDr. Marián Križko jr. PhD, MUDr. Peter Papcun, PhD, MUDr. Mikuláš Redecha, PhD., MUDr. Martin Gábor)

-         urogynekológia - diagnostika, liečba a kritické zavádzanie nových liečebných techník v manažmente prolpasu panvového dna u žien ( doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc., Dr. Papcun Peter Phd )

-         ultrazvuková diagnostika dolného segmentu maternice pri st. post sectio caesarea a predpovedanie komplikácií

-         ultrazvuková diagnostika a sledovanie, liečba  raritných VVCH plodu, maternice a urogenitálneho traktu žien

-         možnosti a riziká prenosu HPV infekcie na plod u tehotných žien počas vaginálneho pôrodu a pôrodu cisárskym rezom

-         Význam probiotík s obsahom laktobacilov v prevencii vaginálnej kolonizácie S. Agalactiae v <st1:stockticker>III</st1:stockticker>. trimestri

-         Zdravie matiek a detí vo vzťahu k expozícii fajčeniu v domácnosti

-         Priebeh tehotnosti a pôrodu po asistovanej reprodukcii

-         Záťažové testy v gravidite

-         Vplyv Robuvitu na rekonvalescenciu a liečbu u žien po hysterectomia vaginalis

Granty ( VEGA, KEGA, APVV, EU, MZSR, UK a pod.)

Granty VEGA doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. v spolupráci s SAV:  

VEGA 2/0155/15(2015) Úloha karbonickej anhydrázy IX v nádorovom metabolizme: regulácia, funkcia a klinický význam

VEGA 2/2025/22: Anhydráza IX kyseliny uhličitej (CA IX) ako potenciálny terč pre protinádorovú terapiu

VEGA 2/7152/20: Nádorovo-asociovaný proteín MN/CA IX: Analýza biologickej funkcie a klinického potenciálu.

VEGA 2/2026/22 :  Identifikácia génov zúčastňujúcich sa na aktivácii expresie anhydrázy IX kyseliny uhličitej a génov, ktoré sú ovplyvňované zýšenou expresiou CA IX

 

doc. MUDr. Pohlodek, K. PhD. Vedecké projekty:

SentiMag CIE: Biopsia sentinelovej uzliny s použitím superparamagnetického oxidu železa v porovnaní s metódou modrého farbiva - klinická evaluačná prospektívna štúdia (2015).  Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.

Vyšetrenie kostnej drene na disseminované nádorové bunky u žien s karcinómom prsníka.  Prospektívna klinická štúdia (edukačný grant fy Novartis, 2008 – 2013). Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.

STEM Trial: an exploratory, double-blind, randomized, placebo-controlled trial to investigate the tissue-specific effects of 2,5 mg tibolone on breast cancer in postmenopausal women, in particular on breast tissue proliferation (phase IIIb). Principal investigator in Slovak republic: doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. (grant fy Akzo Nobel, 2002 – 2006)

LIBERATE : a multinational, multicenter, randomized, double-blind, parallel-group, placebo- controlled trial to investigate safety and efficacy of tibolone in women with climacteric symptoms and a history of breast cancer. Principal investigator in Slovak republic: prof. MUDr. Pavel Šuška, PhD., subinvestigator:doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. (grant fy Akzo Nobel, 2002 - 2006)

doc. MUDr. Ferianec Vladimír, PhD. VEGA- 1-0157-15 2015-2017: Amniopatch – možnosť úspešnej liečby spontánneho previabilného predčasného odtoku plodovej vody v druhom trimestri tehotenstva transabdominálnou aplikáciou trombokoncentrátu a kryoprecipitátu plazmy matky

MUDr. Bártová Michaela, PhD. - „Aktion Österreich-Slowakei, Wissenschafts- und Erziehungskooperation“ – grant pod záštitou Ministerstva školstva SR a Ministerstva pre vedu a výskum Rakúskej republiky na podporu spolupráce vo vede a ďalšieho vzdelávania medzi Slovenskom a Rakúskom. Grant bol udelený v roku 2014 na podporu prebiehajúceho projektu „Expresia <st1:stockticker>COX</st1:stockticker>-2, p16 a Ki67 od premalígnych lézií po invazívny karcinóm prsníka“.

MUDr. Gábor Martin - „Aktion Österreich-Slowakei, Wissenschafts- und Erziehungskooperation“ – grant pod záštitou Ministerstva školstva SR a Ministerstva pre vedu a výskum Rakúskej republiky na podporu spolupráce vo vede a ďalšieho vzdelávania medzi Slovenskom a Rakúskom. Grant bol udelený v roku 2014 na podporu prebiehajúceho projektu „Predikcia predčasného pôrodu a fetálne nadobličky“ ( koordinátor Prof. Hellmer, AKH Wien)

MUDr. Redecha Mikluláš, PhD. - Grant Vega: Embolizačné liečba myómov maternice, LFUK grant: Konzervatívna liečba myómov maternice ( grant. LFUK Č. 231)  

MUDr. Borošová Monika- Vplyv Robuvitu na rekonvalescenciu a liečbu u žien po hysterectomia vaginalis ( prof. Ďuračková, Ing. Ježovičová, MUDr. Ferianec) 

MUDr. Reismullerová Lenka, PhD. – Endometrium ako prediktívny faktor sterility (grant UK)

Medzinárodná a domáca spolupráca

Univerzita Tübingen, Nemecko a Národný Onkologický ústav v Bratislave: projekt zaoberajüci sa diseminovanými nádorovými bunkami u žien s karcinómom prsníka

 

„Universitäts - Frauenklinik Magdeburg“, Nemecko: spolupráca v oblasti nových možností chirurgickej liečbykarcinómu prsníka s využitím onkoplastických operačných techník, realizovanie študjných pobytov na pracovisku. ( MUDr. Bártová Michaela, PhD.)

 

„Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Klinische Abteilung für Allgemeine  Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie, Senologie an der MedizinischenUniversität Wien“ (Univerzitná ženská klinika, Oddelenie všeobecnej gynekológie, gynekologickej onkológie a senológie, Univerzitná nemocnica Viedeň): V spolupráci s pracoviskom vo Viedni aktuálne prebieha niekoľko projektov v oblasti mechanizmov progresie a metastázovania karcinómov prsníka. V rámci projektov je  vytvorená tiež spolupráca s „Veterinärmedizinische Universität, Institut für Anatomie, Histologie und Embryologie“ (Univerzita veterinárnej medicíny, Inštitút anatómie,  histológie a embryológie) – doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD., MUDr. Michaela Bártová, PhD.

 

„Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Abteilung für fetomaternale Medizin an der MedizinischenUniversität Wien“ (Univerzitná ženská klinika, Oddelenie fetomaternálnej medicíny, Univerzitná nemocnica Viedeň): V spolupráci s pracoviskom vo Viedni aktuálne prebiehajú dva projetky: Ultrazvuková predikcia predčasných pôrodov a fetálne nadobličky, Meranie rozmerov fetálnych nadobličiek u plodov matiek s hroziacim predčasným pôrodom pred a po aplikácii kortikoidnej maturácie pľúc. ( MUDr. Martin Gábor, MUDr. Ferianec Vladimír PhD, MUDr. Helmer Hanns univ. prof.)

 

Klinika UNICA Brno, Klinika pre reprodukčnú medicínu ISCARE ( MUDr. Reismullerová Lenka, PhD.)

                       

1..LF Univerzity Karlovy, Praha, Apolinářská:  MUDr. Ferianec Vladimír ( Prof. Calda – odborá spolupráca v rámci <st1:stockticker>USG</st1:stockticker> prenatálnej diagnostiky ), MUDr. Martin Gábor - odborná stáž v rámci kooperácie ENTOG.

 

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4, Podolské nábřeží 157-4 – MUDr. Gábor, odborná stáž.

 

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4, Podolské nábřeží 157-4 – MUDr. Borošová, odborná stáž, spolupráca v doktorandskom projekte

 

UN Martin , Kollárova 2, Martin - – MUDr. Borošová, odborná stáž, spolupráca v doktorandskom projekte

 

Ústav lekárskej chémie a biochémie- MUDr. Borošová , Vplyv Robuvitu na rekonvalescenciu a liečbu u žien po hysterectomia vaginalis ( prof. Ďuračková, Ing. Ježovičová, MUDr. Ferianec)

 

Ústav Hygieny LFUK , Ústav histológie a embryzológie LFUK, Oddelenie lekárskej genetiky <st1:stockticker>OUSA</st1:stockticker> ( MUDr. Totka Adrián)

 

Gynfiv Centrum asistovanej reprodukcie Bratislava ( Spolupráca v ultrazvukovej diagnostike 3D, urogynekológii, in vitro fertilizácii, diagnostike VVCH urogenitálneho traktu )

Najvýznamnejšie publikácie podľa dátumu vydania

Monografie: 

Pohlodek, K. 2014 : Premalígne lézie prsníkov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, Lekárska fakulta - 97 s.  ISBN 978-80-223-3603-1.

Pohlodek, K. 2014 : An introduction to breast diseases . - 1. vyd. - Bratislava,  Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 106 s.  ISBN 978-80-223-3766-3​

Ferianec, V. 2014. Fetálna terapia. 1.vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 2014, 96 s. ISBN 978­ 80 – 223 – 3649.

Pohlodek, K. 2014. Základy mamológie. Učebné texty pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 2014, 96 s. ISBN 978­ 80 – 223 – 3666 – 6

Vysokoškolské učebnice:

Holomáň, K. a kol.: Vybrané kapitoly z pôrodníctva. 3. vyd., Bratislava, UK, Lekárska fakulta, 2014, 344s.,ISBN 978 – 80 – 223 – 3579 – 9.

Vybrané kapitoly z gynekológie. Pavel Šuška a kol. , Univerzita Komenského 2013, ISBN 978 – 80- 223- 3367-2. 

- Autori jednotlivých kapitol LFUK pracovníci II. GPK.

Vedecké články: 

Pohlodek K, Janík M, Mečiarová I, Ondriaš F. Pseudomalignant myositis ossificans in the breast: A case report. Mol Clin Oncol. 2018 Jun;8(6):749-752

POHLODEK K, JÁNI P, MEČIAROVÁ I.: Granular cell tumor in axillary region: A rare entity.

MOLECULAR AND CLINICAL ONCOLOGY 8: 579-581, 2018

Benej R, Mečiarová I, Pohlodek K.: Desmoid-type fibromatosis of the breast: A report of 2 cases.

Oncol Lett. 2017 Aug;14(2):1433-1438 Pohlodek K, Mečiarová I, Grossmann P, Kinkor Z.: Dermatofibrosarcoma protuberans of the breast: A case report. Oncol Lett. 2017 Jul;14(1):993-998

Pohlodek, Y.Y. Tan, C.F. Singer, D. Gschwantler‑Kaulich: Cadherin-11 expression is upregulated in invasive human breast cancer. Oncol Lett., 12: 4393-4398, 2016

Mečiarová,I., Sojáková,M., Mego,M., Mardiak,J., Pohlodek,K.: High-Grade Neuroendocrine Carcinoma of the Breast With Focal Squamous Differentiation. INT J SURG PATHOL, INT J SURG PATHOL 2016, 24:738-742.

Gabor M , Drab M, Holoman K: Postpartum corticosteroids in HELLP syndrome – standard to prompt recovery. Bratisl Med J 2016; 117 (7): 418 – 424.

Božíková S., Urban L., Kajanová M., Béder I., Pohlodek K.,Varga I.: Funkčná morfológia novo objavených telocytov v ženskom pohlavnom systéme. Česká Gynek., 2016, 81(1):31-37

Božíková S, Saksun L, Pohlodek K.: DETEKCIA SENTINELOVÝCH UZLÍN PRI KARCINÓME PRSNÍKA POMOCOU SUPERPARAMAGNETICKÉHO OXIDU ŽELEZA. Lek. Obzor, 2016, 65: 32-35

K. POHLODEK, S. BOZIKOVA, I. MECIAROVA, V. MUCHA, M. BARTOVA, F. ONDRIAS: Prediction of additional lymph node involvement in breast cancer patients with positive sentinel lymph nodes. Neoplasma, 2016, 63, 3: 427-434

Staudigl, Ch, Bártová, M,  Salama, M, Bago-Horvath, Dzagnidze G, Bago-Horvath, Z, Pohlodek, K, - Singer, Ch, Tea Muy-Kheng M.: Histopathological characterization of ulcerated breast cancer and comparison to their non-ulcerated counterparts. Tumor Biol. - Vol. 36 (5) , 2015: s. 3423-3428

Pohlodek, K, Baško, Š. - Cisárik, F, Ondriaš, F: Gonadoblastóm ovária pri dysgenéze gonád. Gynekolog. - Roč. 23, č. 2 (2014), s. 75-78

Pohlodek, K, Ftáčniková, B, Benej, R.: Komplikácie predoperačnej lokalizácie nehmatnej lézie prsníka kovovým vodičom. Gynekolog. - Roč. 23, č. 2 (2014), s. 82-85.

Dráb, M, Pohlodek, K: Elastografia v gynekológii. Slov Gynek Pôrodn. - Roč. 21, č. 2-3 (2014), s. 73-77.

Ďurina, P.  Mečiarová, I, Pohlodek, K: Význam infiltrácie nádorového tkaniva karcinómu prsníka CD8+ T-lymfocytmi  Slov Gynek Pôrodn. - Roč. 21, č. 1 (2014), s. 11-14.

Pohlodek, K, Ftáčniková, B, Benej, R: Komplikácie predoperačnej lokalizácie nehmatnej lézie prsníka kovovým vodičom. Gynekolog. - Roč. 23, č. 2 (2014), s. 82-85.

Bartova, M., Ondrias, F., Muy­Kheng, T., Kastner, M., Singer, Pohlodek, K.: COX– 2, p16 and Ki67 expression in DCIS , microinvasive and early invasive breast carcinoma with extensive intraductal component, Bratisl Lek Listy, 2014, 115 (7), s. 445­451.

Simonidesova, M., Simko, J., Holoman, K.: Defects of genes encoding inhibitors og coagulation and their application in early miscarriage aetiology. Bratisl Lek Listy, 2014, 115 (11), s. 730­ 735.

Pohlodek, K. 2014. Premalígne lézie prsníkov. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 2014, 96 s. ISBN 978 – 80 – 223 – 3603 – 1

Gábor, M., Ferianec, V., Papcun, M., Križko, M.jr., Redecha, M.jr., Čierna, Z.: Fetálna orálna meningokéla. Actual Gyn 2014, 6, 76.

Ferianec, V., Papcun, P., Grochal, F., Križko, M. jr., Redecha, M. jr., Gábor, M., Schenková, K., Holomáň, K.: Intrauterinná liečba fetálnej strumy . Actual Gyn 2014, 6, 84 – 85.

Križko, M.jr., Satko, M., Papcun, P., Drábek, M., Ferianec, V., Hollý,I., Holomáň, K.: OHVIRA syndróm (obštrukcia hemivagíny s ipsilaterálnou renálnou agenézou) – diagnostika a manažment,  Actual Gyn 2014, 6, 93 – 94.

Redecha, M. jr., Lukačin, Š., Janek, Ľ.,jr., Holomáň, K.: Nechirurgická liečba popôrodného krvácania. Gynekol. Prax 2014, 12 (4), 197 – 201.

Gábor, M. Ferianec, V., Mečiarová, I. ,Papcun, P. - Holomáň, K.: Sclerosis tuberosa and pregnancy /Tuberózna skleróza a gravidita/ In: Česká gynekologie. - Roč. 79, č. 3 (2014), s. 186-189.

Ferianec, V., Gábor, M., Caňo, M., Papcun, P., Holomáň, K.: Severe retroperitoneal haemorrhage in  the first trimester of a multiple pregnancy after spontaneus rupture of renal angiomyolipoma. Arch  Gynecol Obstet, 2013. 

Redecha, M. Jr., Mižičkova, M., Javorka, V., Redecha, M. Sr., Kurimská, S. Holomáň, K.: Pregnancy after uterine embolization for the treatment of myomas: a case series. Arch Gynecol Obstet. 2013, 287(1), 71-6.

Ferianec, V., Bártová, M.: Beckwith – Wiedemann syndrome with overlapping Perlman syndrome manifestation. J Maternal Neonatal Med, ISSN: 1476-7058, 1476, 2013.

Redecha, M., Mižičková, M., Hollý, Konzervatívna liečba myómu maternice po komplikovanom strelnom poranení brušnej dutiny. Gynekol. prax. 11, (3), 2013, 167-168.

Bartova, M., Ondrias, F., Muy- Kheng, T., Kastner, M., Singer, Pohlodek, K.: COX2, p16 and Ki67 expression in DCIS, microinvasive and early invasive breast carcinoma with extensive intraductal component. Bratislava Med J, 326, 2013.

Hollý, I., Papcun, P., Križko, M.Jr.: Pôrodné poranenie panvového dna – Quo vadis ars obstetrica? Gynekol. prax 2012; 10 (1), 6-9.

Tea M.K.M., Pohlodek, K., Fritzer, N., Bartova, M.,. Singer, Ch.F.: Are ulcerated breast cancers biologically more aggressive compared to their non – ulcerated counterparts? J Clin Oncol 30, 2012 (suppl 27; abstr 21).

Gábor, M., Totka, A. : Ultrazvuková diagnostika v predikcii predčasného pôrodu /Ultrasound diagnostics in prediction of premature labour / In: Gynekológia pre prax. - Roč. 10, č. 3 (2012), s. 122-125.

Križko, M., Gábor, M., Papcun, P. , Redecha, M.: Prenatálna diagnostika pri graviditách so zvýšenou hladinou AFP v sére matky = Prenatal diagnostics in pregnancy with elevated level of AFP in the maternal serum In: Gynekológia pre prax. - Roč. 10, č. 3 (2012), s. 114-121.

Bártová, Mi - Šuška, P, Pohlodek, K: Local recurrence rate in patients with DCIS. Bratisl Med J. - Roč. 113, č. 1 (2012), s. 30-34

Redecha, M. Jr., Mižičková M., Javorka, V., Redecha, M, Sr., Kurimská, S., Holomáň, K.: Pregnancy after uterine artery embolization for the treatment of myomas: a case series. Arch Gynecol Obstet,  2012.
Rose, K., Van de Venne, M., Abakke, A.J.M., Romanek, K, Redecha, M. Jr.: Is 48 hours enough for Obstetrics and Gynaecology training?, in ObGyn, 2012, Monograph: 51-55.

Križko, M.: 3D Sonografické vyšetrenie plodu na konci prvého trimestra. Gynekol. Prax. 2011; 9 (2): 75-­81.

Bártová, M, Pohlodek, K: Manažment duktálneho karcinómu prsníka in situ = Management of ductal carcinoma in situ of the breast. Slov Gynek Pôrodn. - Roč. 18, č. 3 (2011), s. 106-113

Ferianec, V., Križko, M. jr., Papcun, P., Sviteková, K., Čižmár, B., Hollý, I., Holomáň,K.: Amniopatch – possibility of successful treatment of spontaneous previable rupture of membranes in the second trimester of pregnancy by transabdominal intraamniotic application of platelets and cryoprecipitate. Neuroendocrinol lett. 2011, 32 (4), 449 – 452.

Ferianec V., Linhartová, L.: Extreme elevation of placental alkaline phosphatase as a marker of preterm delivery, placental insufficiency and low birth weight. Neuroendocrinol Lett. 2011, 32 (2), 154 – 157.

Pohlodek, K.: Úvod k téme čísla: Karcinóm prsníka. Gynekol. prax. 2011; 9 (4), s.190.

Pohlodek, K., Dobáková, E., Scholtzová, P., Bártová, M., Stecová, A: Stanovenie extracelulárnej domény HER2 receptora v sére žien s karcinómom prsníka. Gynekol. prax. 2011; 9 (4), s.208-­211.

Harbulák, P., Behúňová, Z., Stenová, I., Iľková, G., Drábek, M., Konýčková, I.: Úloha luteinizačného hormónu v protokoloch stimulácie ovulácie v IVF cykloch. Gynekol. prax. 2011; 9 (4), s.222-­226.

Bártová, M., Pohlodek, K.: Analýza výsledkov chirurgickej liečby nádorov prsníkov na gynekologických klinikách a oddeleniach v Slovenskej republike za rok 2010. Gynekol. prax. 2011; 9 (4), s.212-­217.

Dráb, M, - Lakota, J, Pohlodek, K: Diseminované nádorové bunky u žien s karcinómom prsníka. Slov Gynek Pôrodn. - Roč. 17, č. 3-4 (2010), s. 112-120

Ferianec, V., Holomáň, K., Hollý, I., Papcun, P., Križko, M.ml., Redecha, M., Martinka, J., Chovancová, D.: Amniopatch po spontánnom odtoku plodovej vody pred viabilitou plodu., Česká Gynek., 75, (4), 2010, s. 378 – 379.

Hollý, I., Papcun, P., Šuška, P., Holomáň, K.: Ako ďalej s implantátmi pri POP po 3,5 ročných skúsenostiach v SR? Česká Gynek., 75, (4), 2010, s. 387.

Kubista, E,  Planellas Gomez, J. V.M., Dowsett, M., Foidart, J.M., Pohlodek, K,  - Serreyn, R., Nechushkin, M.,  Manikhas, A.G., - Semiglazov, V. F. - Hageluken, C.M., Singer, Ch.F.: Effect of tibolone on breast cancer cell proliferation in postmenopausal ER+ patients: results from STEM trial Clin Cancer Res. - Vol. 13, No. 14 (2007), s. 4185-4190

Študenti na klinike - rozpis častí pracoviska, zásady

!!!

Študenti sa hlásia v deň praktickej výučby na 10 posch. podľa aktuálneho rozpisu na klinike / vzhľadom k GDPR na webe nezaradené/ 

Ranné sedenie klinky – 07:10 hod / zasadacia miestnosť II. GPK 10. posch. B/ - prezencia poslucháčov vypísaných v aktuálny deň do operačného programu / v prvý nástupný deň celá skupina ! / Študenti čakajú pred zasadacou miestnosťou na 10B oddelení! 

Veľké vizity /VV/: - prezencia poslucháčov pred 08:00 hod zadelených na jednotlivé oddelenia

VV 10 A /operačné odd/ – pondelok, štvrtok pred 08:00 hod / pondelok indikácie 07:30 hod- vyšetrovňa 10 A odd., indikácie operantiek na nasledujúci deň – každý deň okrem piatku , 12.00 hod/

VV 10 B / odd. rizikovej gravidity/ – utorok, piatok pred 08:00

VV pôrodnica, šestonedelie 9. posch – streda pred 08:00 hod / začiatok na pôrodnici ! /

+ Vizity na všetkých oddeleniach s vedúcimi lekármi oddelenia každý deň o 08:00 hod!

CAVE: Zákaz odchádzať z kliniky pred 13:30 hod ! Za účelom obedu, prestávky, odchodu z pracoviska a pod. sa vždy hlási u asistenta ktorý má aktuálne na pôrodnici alebo danej časti kliniky dozor! V priebehu dňa môže byť totiž študent v prípade potreby odvolaný na operačnú sálu a pod. ako asistent k operácii !

POZOR! Na operačných sálach ostávajú študenti vypísaní ako asistenti do ukončenia operačného programu daného dňa! Skôr môžu byť uvoľnení iba po súhlase vedúceho lekára operačného oddelenia resp. jeho zástupcu! V prípade svojvoľného odchodu z operačných sál, nebude študentovi uznaný daný deň praxe! Študent vypísaný na operčnú sálu má povinnosť sa na sálu dostaviť na 7:30 hod a hlásiť sa u operatéra alebo inštrumentárky ! 

V prípade ak sa študent nedostaví na príslušné oddelenie podľa rozpisu a na operačnú sálu kde je vypísaný v operačnom programe, nebudú mu udelené kredity a zápočet a praktickú výuku predmetu musí absolvovať na vlastné náklady na náhradnom pracovisku v náhradnom termíne!

Vysvetlivky:

op 4, 5 - operačná sála 4 a 5 / 1. poschodie komplex operačných sál "KOS"/ zač. 07:30/

53 - klinická ambulancia - č.dv. 53 / prízemie poliklinickej časti nemocnice/

59 - USG ambulancia č. dv. 59 / prízemie poliklinickej časti nemocnice/

B – 10.B oddelenie

USG – USG vyšetrovňa 10. posch.

10 A - oddelenie operačné

Z – Zákrokovňa 10 posch.

P – pôrodnica

SC - sekčná sála 9c

9A – šestonedelie 9A

9B – šestonedelie 9B

FAQs, Schedule of the department, rules for the students

!!!

The students are presented on the II. gyn.- obst. clinic in the morning of the practicals at 10th floor according to the actual schedule on the clinic.  / GDPR - not allowes to present it on the web/ 

Morning meeting of the clinic - starts at 7:10 a.m/ the big meeting room of the II. G-O dep. 10th floor B at the end of the tract 10B/ - the presence of the students, especially students actually listed in the operation programme as assistants or observers. / 1st day of the practicals - presence of the whole group!/ The students will wait in front of the door of the morning meeting at 10B department!

Main ward rounds - before 8:00 a.m., the presence of the students actually scheduled to the specific part of the clinic

Main ward round 10A / operating dep./ - monday, thursday before 8:00 a.m., indications of the patients: monday 7:30 after the morning meeting at 10A exam. room, other days arround 12:00 in the same room.

Main ward round 10 B / materno-fetal dep. - "pathological gravidity" / - tuesday, friday before 8:00 a.m.  

Main ward round obstetrics and puerperal tracts 9A, 9B - wednesday before 8:00 a.m. , Starts at obstetrics!

+PLUS: daily wards rounds in every part of the clinic before 8:00 a.m. / 9A,9B, obstetrics, 10A, 10B/ !

CAVE: it is forbidden to leave the department before 13:30 p.m. ! For the coffe break, lunch and other reasons the student is liberated before this time only by the responsible assistant of the faculty! During the practicals the student can be every time scheduled to the operation as assistant etc. 

In case of absence the student on the part of the clinic or in the operation theatre where the student is listed according to the time schedule, the student will not be given the presence and the credits and has to abslove the new practicals on his own in an another clinic. 

Attention! The students scheduled as assistants for OP must stay in the theatres till the end of the actual daily operation programme. Earlier can the student be released only after consultation with the head of OP department 10A or his actual representatives. When the student will leave the OP theatres earlier without permision, the whole day of practicals will be cancelled for his evaluatuion! The student scheduled for the OP is responsible for this assistance and must be present at the theatre at 7:30 - presence by the MD or instrumental nurse!     

The legend: 

op 4, 5 - operating theatre 4 and 5 / 1st floor of the hospital in the complex of operating theatres / The program starts at 7:30 a.m.

53 - consiliary ambulance, ground floor of the policlinical part of the hospital / lower part of the hospital where is the students cloak room / starts at 7:30 a.m.

59 - ultrasound ambulance, ground floor of the policlinical part of the hospital / lower part of the hospital where is the students cloak room / starts at 7:30 a.m.

10 B – materno-fetal dep. - "pathological gravidity" 

USG – ultrasound examination room at 10 B

10 A - operating department 

Z – little interventions theatre - 10th floor / behind the elevators/  

– obstetrics / 9th floor/ 

SC - theatre for caesarean sections / 9th floor/ 

9A – puerperal tract standard 

9B – puerperal tract charged 

Diplomové práce / Diploma thesis/

Dátum obhajob diplomových prác: 8/11/2018 o 08:00 v zasadacej miestnosti II. GPK na 10. poschodí.

Date of oral presentation of diploma thesis : 8th November 08:00 a.m. , meeting romm 10th floor , II. obstet-gyn. department. 

Pôrodný simulátor Victoria

LFUK Sasinkova ulica Ústav simulačnej medicíny

POZOR!

Kurzy na simulátore začínajú aj v pondelky tj. prvý deň stáží! 

Na pondelkový kurz 08:30 hod sa dostavia poslucháči priamo na LFUK ! 

Pondelkový kurz o 11:30 - poslucháči prídu na 7:15 na sedenie II. GPK na stáže a odídu zo stáží o 11:00 a následne sa dostavia na LFUK! 


Pred kurzom je nevyhnutná teoretická príprava a štúdium nasledovných tém:


Vaginálne vyšetrenie rodičky a vyšetrenie v spekulách

Fyziologický pôrod

Pôrod koncom panvovým

Dystokia ramienok

Extrakcie plodu

Pôrod per forcipem a per vacuumextractionem

Palpačné vyšetrenie grav. Abdomenu a Leopoldove hmaty

Polohy plodu

Pôrodné poranenia

Kardiotokografia.


Pred začiatkom simulačného kurzu absolvuje priamo každý poslucháč test z vyššie uvedených tém. / Pri získaní minimálne 80 percent môže absolvovať praktický kurz!/

 

Rozpis skupín - viď. vyššie v rozpisoch stáží "Aktuálne pre študentov - súbory na stiahnutie" - v prílohe !