IV. interná klinika LF UK a UN Bratislava

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava-Petržalka

Vedenie kliniky

Prednosta kliniky

prof. MUDr. Peter PONŤUCH, CSc

tel. 02/6867 2033, e-mail: pontuchpe.unb.sk

sekretariát

Jarmila Sekérová
tel. 02/6867 2766, e-mail: int@pe.unb.sk

 

<output>int(at)pe.unb.sk</output>

<output>int(at)pe.unb.sk</output>

Zástupkyňa prednostu pre liečebno-preventívnu činnosť

MUDr. Jana Mateovičová, MPH

 

Tajomník kliniky

MUDr. Svetlana BODÍKOVÁ, PhD, MPH

tel. 02/6867 2760, e-mail: bodikova.svetlana(at)gmail.com

Pedagogickí zamestnanci kliniky

MUDr. Svetlana BODÍKOVÁ, PhD., MPH

tel. 02/6867 2760, e-mail: bodikova.svetlana(at)gmail.com

 

MUDr. Miroslav BUDAJ, PhD.

tel. 02/6867 2761, e-mail: miroslav.budaj(at)uniba.sk

 

MUDr. Patrícia DRAGUNOVÁ

tel. 02/6867 2761, e-mail: dragunova.patricia(at)uniba.sk

 

MUDr. Nikoleta HULAJOVÁ.

tel. 02/6867 2765, e-mail: nikoleta.hulajova(at)uniba.sk

 

MUDr. Veronika POKORNÁ, PhD., MPH

tel. 02/6867 2760, e-mail: vpokorna(at)gmail.com

 

 

Pedagogická činnosť

Teoretická a praktická výučba predmetov interná propedeutika a interná medicína v študijných odboroch zubné lekárstvo (gestorské pracovisko), všeobecné lekárstvo. Na klinike prebiehajú štátne skúšky z internej medicíny (prednosta je predsedom komisie pre ŠS).

Elektronický učebný text: Úvod do nemocničnej medicíny. Kľúčové slová: nemocničná medicína, (hospital medicine, hospitalist) ISBN 978-80-223-4549-1.

História

V 30-tych rokov minulého storočia bola postavená v Bratislave na Bezručovej ulici budova Liečebného ústavu Robotníckej sociálnej poisťovne s lôžkovými oddeleniami a ambulanciami.  Primárom interného oddelenia bol od roku 1939 prof. MUDr. Ladislav Dérer, ktorý sa neskôr v roku 1945 stal prednostom I. internej kliniky v Štátnej nemocnici na Mickiewiczovej ulici.

Ďalších 33 rokov do roku 1979 pôsobil ako primár interného oddelenia v NsP na Bezručovej ulici a neskôr prednosta II. internej kliniky Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov doc. MUDr. Karol Holomáň. Mal veľký prehľad a skúsenosti z celej internej medicíny a bližšie sa venoval gastroenterológii a hepatológii. Funkciu hlavného internistu pre Slovensko vykonával dvadsať rokov. Klinika sa v rámci ILF podieľala na postgraduálnej výchove všeobecných lekárov.

V roku 1979 sa stal prednostom  II. internej kliniky ILF prof. MUDr. Stanislav Cagáň, DrSc., ktorý na tomto pracovisku pôsobil ako kardiológ už v rokoch 1963-1973 a potom bol šesť rokov primárom interného oddelenia v Prievoze. Tri kliniky v NsP na Bezručovej ulici (interná, chirurgická, gynekologicko-pôrodnícka) boli združené do Katedry klinických disciplín pre odbor stomatológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Na internej klinike sa rozvíjala najmä kardiológia, gastroenterológia a diabetológia. Bola tu zriadená aj Katedra ošetrovateľstva internistických odborov Inštitútu pre vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. V roku 1991 bola spoločná katedra hore uvedených troch kliník zrušená a vytvorila sa samostatná IV. interná klinika LF UK.

Po ukončení mnoho rokov trvajúcej výstavby novej nemocnice v Petržalke tam boli v roku 1997 presunuté všetky kliniky z NsP na Bezručovej ulici.

Z lekárov IV. internej kliniky niektorí špecialisti neprešli do novej Fakultnej nemocnice sv. Cyrila a Metoda. To malo za následok, že kolektív kliniky sa výrazne omladil novo prijatými lekármi. V roku 1998 sa stal prednostom IV. internej kliniky LF UK  prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc., ktorý predtým pracoval na I. internej klinike LF UK vo Fakultnej nemocnici na Mickiewiczovej ulici. Klinika je naďalej gestorským pracoviskom výučby internej medicíny študentov LF UK v študijnom odbore zubné lekárstvo a prebieha tu aj výučba študentov v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Odborný rast mladých lekárok a lekárov dokumentuje aj tá skutočnosť, že v súčasnosti na klinike pracujú špecialisti zo siedmich špecializačných odborov. Po reorganizácii zdravotníckych zariadení v Bratislave a vytvorení jednej Univerzitnej nemocnice Bratislava v roku 2005 sa zmenil názov kliniky na IV. interná klinika LF UK a UNB.

Zdravotná starostlivosť

Ústavná liečebná starostlivosť pre pacientov s internými chorobami sa poskytuje na 53 lôžkach (z toho 4 na JIS – koronárnej jednotke). V  poliklinickej časti sú ambulancie kliniky: interná, kardiologická, angiologigcká, diabetologická, endokrinologická, nefrologická, reumatologická. Vyšetrovacie metódy vykonávané na klinike: echokardiografia, ultrasonografia (abdominálna, thyreoidea), farebná duplexná sonografia, ergometrický ekg test (bežiaci pás), 24-h monitorovanie EKG, 24-h monitorovanie krvného tlaku. Špecializácia kliniky: kardiológia, nefrológia, diabetológia.

Informácie o kontaktoch na jednotlivé pracoviská a o ordinačných hodinách sú k dispozícii na stránke Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Výskumná činnosť

Diabetická nefropatia (epidemiológia, diagnostika, liečba), stratifikácia a liečba pacientov s akútnym infarktom myokardu, liečba fibrilácie predsiení, artériová hypertenzia (diabetici, hemodialyzovaní pacienti).

Zamestnanci kliniky

MUDr. Miroslav Budaj, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, IV. interná klinika
odborný asistent
02/6867 2761

MUDr. Nikoleta Hulajová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, IV. interná klinika
asistent

MUDr. Margita Pirošová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, IV. interná klinika
asistent

Jarmila Sekérová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, IV. interná klinika
dokumentarista
02/6867 2766
[1]