Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB

Dermatovenerologická klinika LF UK

813 69 Bratislava, Mickiewiczova 13, II. posch., tel. 57290 270, fax. 57290 534

Prednostka kliniky:

prof. MUDr. Mária Š i m a l j a k o v á, PhD., MPH, MHA

tel.: 02/57290 270

e-mail: maria.simaljakovasm.unb.sk

            maria.simaljakovafmed.uniba.sk

                     

Tajomníčka kliniky:

prof. MUDr. Danka Š v e c o v á, PhD.

Tel.: 02/57 290 498

e-mail: danka.svecovafmed.uniba.sk

 

Sekretárka kliniky:

Andrea M a r g u l o v á

tel. 57290 270, fax. 57290 534

e-mail:

andrea.margulovasm.unb.sk

Profesori:

prof. MUDr. Mária Š i m a l j a k o v á, PhD., MPH, MHA

odbor Dermatovenerológia

prof. MUDr. Danka Š v e c o v á, PhD. odbor Dermatovenerológia

Emeritný profesor:

prof. MUDr. Jozef B u c h v a l d , DrSc. odbor Dermatovenerológia

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Natália Andrýsková, PhD.

MUDr. Petra Capiaková (MD)

MUDr. Paula Ďuríková

MUDr. Beáta Mayer

MUDr. Jana Nemšovská, PhD., MPH 

MUDr. Martina Part, PhD., MPH 

MUDr. Kristína Vaškovičová

 

 

Ostatní zamestnanci:

Iveta D a n i š o v á

RNDr. Silvia Jurovčíková

Monika Z b o r i l o v á

Oddelenie lekárskej mykológie

Vedúci oddelenia:

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MPH, MHA

Vysokoškolskí zamestnanci:

RNDr. Silvia Jurovčíková

Ostatní zamestnanci:

Iveta D a n i š o v á

 

Doktorandi:

 

 

 

Špecializácia kliniky

Špecializácia pracoviska

Lekárska mykológia, alergológia a kožné choroby z povolania, sexuálne prenosné infekcie, ochorenia vlasov, bulózne choroby, fototerapia dermatóz a korektívna dermatológia, nové trendy v liečbe psoriáz. Fotodynamická terapia pakanceróz a nemelanómových karcinómov kože. Diagnostika pigmentových lézií - digitálny dermatoskop a konfokálny dermatoskop.

Unikátne metódy

Nové metódy diagnostiky vyvolávateľov mykotických infekcií kože a vnútorných orgánov, laboratórne dokazovanie profesionálnej etiológie kožných chorôb, testovanie precitlivenosti na vonkajšie škodliviny, na potraviny a lieky. Centrum pre biologickú liečbu kožných ochorení.

Najvýznamnejšie výsledky

Spracovaná surveillance mykotických infekcií kože v populácii SR, objasnenie prírodnej ohniskovosti antropozoonóznych mykotických infekcií, prešetrenie premorenosti populácie boreliózou a vzťahov tohto ochorenia k niektorým dermatózam, surveillance pohlavných chorôb a iných sexuálnym stykom prenášaných ochorení obyvateľstva SR, zavedenie biologickej liečby pri psoriáze a imunomodulačnej liečby pri pľuzgiernatých ochoreniach biologikami.

 

Nadštandartné vybavenie kliniky

Fototerapuetická jednotka ( široko a úzko spektrálne UVB, celková, lokálna a balneo PUVA terapia a cielená fototarapia), digitálna dermatoskopia, moderná mikroskopická technika s fotozariadením a projekciou so zapojením na počítač, laser CO2 + erbiový , IPL + RF, Actilite lampa, Konfokálny dermatoskop